Jei mylite mane, kalbėkite mano Dievo Valios rožinį

TEMOS: Pasimokykite iš Abraomo – Pusiausvyra yra raktas į buvimą tyru pasiuntiniu – Susitaikymo su Dievu dovana – Dievas laukia, kad stotumėte į gynybą

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2005 metų vasario 20 d.


Mano Mylimos širdys, aš esu jūsų Motina Marija ir atskrieju ant Dievo Valios Esaties sparnų ir ant jo milžiniško perduotos Šviesos srauto. Ateinu palaiminti šio naujai perduoto Dievo Valios rožinio, kuris iš tiesų yra labai reikšmingas rožinis, galintis sugrąžinti jus visus, o galiausiai ir visą planetą, į harmoniją su Dievo valia. Tad laiminu šį nuostabų rožinį.

Noriu paprašyti, kad, kai kalbėsite šį rožinį, paskirtumėte šiek tiek laiko apmąstyti tikrąją prasmę įvykių, kurie įvyko prieš beveik 2000 metų, kai mano Sūnus Jėzus pademonstravo kelią, vedantį į visišką atsidavimą Dievo Valiai. Noriu paprašyti jūsų, kad apmąstytumėte įvykius, atvedusius prie Jėzaus nukryžiavimo ir prisikėlimo, kurie iliustruoja procesą, kurį gali patirti jūsų siela, atsiskirdama nuo ego anti-valios ir prisikeldama vienovei su tikrąja Dievo valia.

Jūsų ego atstovauja visus žmones, visas jėgas, kurios puolė Jėzų, mėgindamos sukliudyti jam įvykdyti savo misiją. Jūsų ego atstovauja žmones, prikalusius Jėzų prie kryžiaus, kaip ir jūsų siela iš tiesų yra prikalta ant ego iliuzijų kryžiaus. Jėzaus paskutinis atidavimas ant kryžiaus, kuomet jis atidavė savo dvasią, simbolizuoja visiško atidavimo tašką, kuomet Sąmoningasis AŠ galiausiai nusprendžia, jog daugiau nebežais ego iliuzijose, daugiau nebemėgins jų ginti ar teisinti, daugiau nebesieks slėpti ar ginti savo pirminio pasirinkimo nusigręžti nuo Dievo. Vietoj to, jis atiduos šį pasirinkimą ir iš jo gimusias ego iliuzijas. Jis atiduos šios anti-valios, šių iliuzijų dvasią. Ir todėl leis savajam ego, ir savo tapatumo jausmui – sielai – pastatytai ant ego, numirti ant kryžiaus. Ir leisdamas ego mirti, Sąmoningasis AŠ bus prikeltas tikrajam gyvenimui, nemirtingam gyvenimui, kuriame žinos esantis Dievo sūnus arba dukra, Dievo individualizacija, gimusi iš Dievo valios, iš Dievo troškimo būti daugiau per jus.

Ir šitaip įgysite nemirtingą gyvenimą, nes būsite pasirengę nuolatinei savitranscendencijai, tapimui daugiau tuo, kuo esate. Nebebūsite įstrigę troškime ginti savo ego mirtingąjį tapatumą, dėl kurio siekiate sustabdyti savo augimą, užuot leidę, kad šis augimas iškeltų jus virš jūsų riboto tapatumo jausmo.

Pasimokykite iš Abraomo

Ak, mano mylimos širdys, iš tiesų, užsidegimą ir užuojautą, kuriuos išreiškė Dievo Valios Esatis, jaučia kiekvienas pakylėtasis mokytojas. O ypač juos jaučia Dievo Valios Žemės planetai atstovas, mylimas Mokytojas M, taip pat žinomas El Morijos vardu, kuris buvo Abraomo įsikūnijimas. Jeigu išstudijuosite Abraomo gyvenimą, pamatysite, kad jis iš tiesų pademonstravo pasiryžimą iškelti Dievo valią aukščiau savojo ego valios. Jis buvo pasiruošęs iškeliauti iš savo gimtosios šalies, iškeliauti iš savo tapatumo jausmo, kuriame jo ego jautėsi patogiai įsitaisęs. Jis buvo pasiryžęs klajoti po dykumą, nežinodamas, kur eina, bet tikėdamas, kad Dievas jį ves, žingsnis po žingsnio, kol jis pasieks galutinį savo tikslą.

Pusiausvyra yra raktas į buvimą tyru pasiuntiniu

Daugelis žmonių mano, kad aš esu išskirtinė katalikų bažnyčios nuosavybė. Kai kurie žmonės mano, kad galėjau kalbėti tik per vieną kažkurį pasirodymą, ar kad pasirodžiau tik vienoje ar keliose vietose, ar tai būtų Fatima, Lurdas ar Medjugore. Kiti mano, kad kalbu tiktai per vieną kažkurį pasiuntinį ar organizaciją.

Visi šie tikėjimai yra gimę iš ego iliuzijų, kurios siekia perkelti ant Dievo ir Dievo atstovų dualistinį įvaizdį. Ir, kaip ir visos ego iliuzijos, šis įvaizdis kyla iš ego troškimo kontroliuoti. Tačiau žmogiškasis ego niekada negalės kontroliuoti pakylėtosios būtybės, ir todėl mūsų laipsniškas apreiškimas tęsis, nepaisydamas jokių žmogiškų lūkesčių, kaip neseniai paaiškino mylimas Arkangelas Mykolas.

Kita mano pasirodymo priežastis yra parodyti jums, ko reikia, kad būtumėte tyru pasiuntiniu pakylėtajai būtybei. Taip, aš iš tiesų kalbu per daugelį žmonių visame pasaulyje, tačiau ne visi jie yra tyri pasiuntiniai, o taip yra dėl to, kad juose nėra pusiausvyros. Norėdami būti tyru pasiuntiniu, turite subalansuoti Tėvo plėtimosi jėgą su Motinos traukimosi jėga.

Net ir neturėdami šios pusiausvyros, galite būti pasiuntiniu, tačiau jūsų žinią iškraipys jūsų sąmoningame prote ir pasąmonėje esantys troškimai. Todėl būsite linkę pulti į vieną iš dviejų kraštutinumų. Vienas kraštutinumas yra susitelkti į negatyvius ženklus, pateikiant baisias pranašystes apie kataklizminius pokyčius ir mėginant pažadinti žmones per baimę. Kitas yra susitelkti į tai, kas teigiama, perduodant žinią, kad viskas yra gerai ir kad Dievas viską kontroliuoja.

Pirmojo tipo žinia dažnai suparalyžiuoja žmones ir skatina juos galvoti, kad jie nieko negali padaryti. Antrojo tipo žinia dažnai užliūliuoja žmones, skatindama juos galvoti, kad jiems nieko nereikia daryti – o ypač nereikia pažvelgti savo ego ir tamsos jėgoms į akis, tvirtai stojant ginti tiesą. Abi reakcijos kyla iš ego ir jo mėginimo jus kontroliuoti, priverčiant jus tikėti, kad jūs arba negalite nieko padaryti arba jums nereikia nieko daryti, kad nuo jo atsiskirtumėte. Todėl internetas pilnas tokių žinučių, kurios yra arba pernelyg negatyvios arba pernelyg pozityvios.

Subalansuota reakcija būtų tokia, kad jums iš tiesų reikia kažką daryti dėl dabartinės padėties Žemėje. Jums reikia užimti aktyvią poziciją ir atsiskirti nuo savojo ego iliuzijų. Jums reikia apsivilkti Kristaus protą ir stoti ginti Dievo tiesos. Taip yra dėl to, kad Žemėje karaliauja laisva valia. Kaip paaiškino Arkangelas Mykolas, pakylėtieji mokytojai turi galią pašalinti visą tamsą iš Žemės, tačiau mes neturime įgaliojimų pasinaudoti šia galia. Žmonės turi įgaliojimus, tačiau neturi galios. Todėl sprendimas būtų, kad jūs mums suteiktumėte įgaliojimus paleisti mūsų galią į darbą per save. Tačiau, kad galėtumėte būti atviromis durimis Dievo galios srautui, turite būti tobuloje pusiausvyroje. O kad būtumėte pusiausvyroje, jums reikia pakilti virš ego iliuzijų, kad neįstrigtumėte viename iš daugybės nesuskaičiuojamų dualistinių kraštutinumų.

Todėl aš jums pati pasirodžiau per Tėvo liepsną ir per Motinos liepsną. Jeigu jums patiko viena iš mano išraiškų, o kitą priimate nenoriai, susimąstykite, nes gali būti, jog dar nesusitaikėte su Dievu Tėvu arba Dievu Motina. O jeigu iš tiesų taip yra, siekite atrasti savo vidinę pusiausvyrą. Kaip vienu iš įrankiu šiai pusiausvyrai pasiekti, kalbėkite mano rožinius ir paprašykite manęs atkurti pusiausvyrą jūsų esybėje. Aš jums padėsiu, jei tik būsite pasirengę atiduoti nesubalansuotas savojo ego iliuzijas.

Susitaikymo su Dievu dovana

Mano Mylimos širdys, aš taip pat ateinu šiandien nešdama dovanas, ir aš atėjau su dovana, su kuria, jei tik paimsite mano ranką, aš pridėsiu savo atidavimo momentumą prie jūsų Kristaus AŠ momentumo. Paimsiu jus už rankos ir parversiu jus atgal per ego iliuzijų šydą, kuris skiria jus nuo pirminio sprendimo, kai jūsų siela pirmą kartą pasirinko nusisukti nuo Dievo.

Jeigu mąstysite, dėl ko nusisukote nuo Dievo, kalbėdami vieną iš mano rožinių 33 dienas, pamatysite, kad aš iš tiesų vesiu jus už rankos, kol išvysite tą pirminį žaltišką melą, kuriuo patikėjo Sąmoningasis AŠ ir kuris privertė jus nusisukti nuo savo dvasinio mokytojo ir nuo savo AŠ ESU Esaties. Jei ištikimai tai darysite, pasieksite tašką, kuomet Sąmoningasis AŠ galės prisikelti į savo tikrąjį – Dievo sūnaus arba dukters tapatumą. Tai yra, jeigu būsite iki galo pasirengę atsiduoti Dievo valiai ir atiduoti visas ego iliuzijų šmėklas.

Jūs buvote užprogramuoti tikėti, kad Jėzus yra aukščiau jūsų, kad jis buvo vienintelis Dievo sūnus ir todėl jis vienintelis galėjo būti prikeltas. Tačiau aš jums sakau, visi žmonės yra Dievo sūnūs ir dukterys, ir todėl visi turi potencialą sekti Kristaus pėdomis. O kai leisite savajam ego mirti ant kryžiaus – be fizinio kūno mirties – Sąmoningasis AŠ galės būti prikeltas į jūsų tikrąjį tapatumą – Dievo sūnaus arba dukters tapatumą. Tuomet galėsite sekti Jėzaus kvietimu ir daryti darbus, kuriuos darė jis, ir netgi didesnius darbus, nes statysite ant Jėzaus ir kitų pakylėtųjų būtybių padėto pamato.

Kai susisiejate su pakylėtaisiais mokytojais, galite tapti jų centru Žemėje, per kurį galės būti reiškiami kolektyviniai pakylėtųjų mokytojų pasiekimai ir momentumas. Galite tapti atviromis durimis Dievo valiai įsikūnyti Žemės planetoje. Kai vis daugiau ir daugiau žmonių išdrįs būti atviromis durimis, pamatysite, kad viskas ims taip greitai keistis, jog visa tamsa ir visos tariamai neišsprendžiamos problemos išgaruos kaip ryto rasa, paliesta kylančios saulės spindulių.

Dievas laukia, kad stotumėte į gynybą

Mano Mylimos širdys, Dievo Valios saulė iš tiesų kyla Žemėje, ir jei tik atsiskirtumėte nuo ego anti-valios ir atkurtumėte ryšį su tikrąja savo esybės ir AŠ ESU Esaties valia, įžengtumėte į Dievo karalystę savyje, dar tebebūdami ribotame fiziniame kūne. Pajustumėte tikrąjį Dievo valios gyvenimą, tekantį per jūsų esybę ir išreiškiantį save per visas jūsų mintis, jausmus ir veiksmus. Tuomet pamatytumėte, kad Dievo valia iš tiesų bus įkūnyta Žemėje. Ji sudegins visą tamsą, ir visi žmonės dalinsis gausingu gyvenimu, kuris yra Dievo valia šiai nuostabiai planetai.

Palyginkite gamtos grožį su žmogaus kai kuriose vietovėse sukurta bjaurastimi. Ir tuomet supraskite, kad Dievo valia yra, kad ši planeta išreikštų vien tik grožį, meilę, taiką ir harmoniją. Tai ne Dievo valia, kad Žemėje būtų konfliktai, skausmas ir kančia. O kai suvokiate šią tiesą, suvokiate, kad jūs, kaip Dievo sūnus arba dukra, turite absoliučią teisę, Dievo jums suteiktą teisę, stoti ginti tiesos Žemėje, stoti ginti Dievo valios, stoti ginti meilės, taikos ir harmonijos. Ir turite teisę šauktis Dievo valios, kad ji sudegintų žmonijos ego anti-valią ir tamsos jėgų anti-valią, kurios mano, kad ši planeta yra jų nuosavybė.

Turite teisę ištarti: „Gana! Aš atsiskirsiu nuo anti-valios ir visos tamsos. Ir aš BŪSIU Dievo valia, įsikūnijusi Žemėje.“ Ir todėl jūs turite teisę reikalauti, kad Dievo valia sudegintų visą tamsą, skausmą ir kančias, kad ji atkurtų Dievo karalystę, Dievo taiką, Dievo harmoniją ir Dievo meilę Motinai Žemei ir visiems jos vaikams. Mano Mylimos širdys, jeigu mylite mane, kalbėkite mano rožinį Dievo Valiai ir išlaisvinkite Žemę nuo anti-valios. Išlaisvinkite savo brolius ir seseris nuo anti-valios. Ir išlaisvinkite save pačius nuo anti-valios. Dangus laukia įgaliojimų išvalyti šią planetą, tačiau šie įgaliojimai turi ateiti iš jūsų.

Aš esu jūsų Motina Marija, tačiau taip pat esu pakylėtoji būtybė, ir todėl esu tobuloje Dievo plėtimosi ir traukimosi jėgų pusiausvyroje. Ir todėl aš taip pat esu vienovėje su Tėvo Valia. Ir todėl aš esu vienovėje su Tėvu, kuris negali priimti, kad jo sūnūs ir dukterys būtų įkalinti anti-valioje. Ir todėl, vienovėje su Tėvo, esančio manyje, valia, aš sakau: „Tebūnie Šviesa Žemėje, ir tiktai Šviesa. Ir šviesa YRA. Tai atlikta!“

Todėl užsklendžiu jus dabar besąlyginėje Dievo Tėvo ir Motinos meilėje, įtvirtintoje mano Esybėje ir mano dvasios brolio, Jėzaus, Esybėje. Mes užsklendžiame jus dabar Dievo Motinos meilėje ir Dievo Sūnaus tiesoje. Mes užsklendžiame jus Tėvo Valioje ir užsklendžiame jus Šventosios Dvasios savitranscendencijoje, kuri pučia ten, kur nori, išsklaidydama visas iliuzijas, kuriomis jus apraizgė ego. Tai užsklęsta.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels