Pabuskite – DABAR!

TEMOS: Dievo Valios rožinis – Saugokitės anti-proto – Dauginkite mūsų paramą – Netikras išganymas – Jūs niekada nedarėte pakankamai – Pabuskite iš savo iliuzijų – Buvimas vienovėje su Dievo valia – Ar esate pasirengę pakilti aukščiau?

Pakylėtasis Mokytojas El Morija per Kim Michaels, 2005 metų kovo 25 d.

AŠ ESU, iš tiesų, Dievo valios individualizacija, Dievo valios atstovas Žemės planetai. AŠ ESU mėlynosios Dievo valios liepsnos atstovas ir aš įkūnijau šią liepsną tokią daugybę amžių, kad jums būtų sunku patikėti kaip ilgai trunka mano pasišventimas Dievo valiai. Dievo valia nėra kažkokia abstrakti idėja. Tai yra gyvoji liepsna, skaisčiai deganti ant dangaus altorių.

Dievo Valios rožinis

Taip, aš iš tiesų laidavau Dievo Valios Rožinį. Tai aš įkvėpiau šio rožinio sukūrimą ir jo perdavimą į fizinę oktavą. Tie iš jūsų, kurie esate mano mokiniai, ir kurie buvote mano mokiniai daugelį metų, turėtumėte sugebėti atpažinti mano pėdsakus, kurie aiškiai matyti kiekvienoje šio rožinio eilutėje. Nieko jame nėra paviršutiniško, nieko nėra nereikalingo. Jame nėra nieko, kas būtų disharmonijoje su Dievo valia. Todėl dabar sakau visiems tiems, kurie save vadina El Morijos mokiniais, paimkite šį rožinį savo širdin ir naudokitės juo. Tai iš tiesų yra mano dovana, duota vienovėje su mano mylima Motina Marija, kuri yra nepalyginamai daugiau, nei jūs ją pažįstate, kaip ir aš esu daugiau, nei pažįstate mane.

Saugokitės anti-proto

Aš dabar atėjau pakalbėti apie anti-protą, kuris iš tiesų egzistuoja daugelyje dvasingų žmonių, net ir pakylėtųjų mokytojų mokinių tarpe. Tai yra labai klastingas protas. Ir jis kelia vieną iš didžiausių pavojų dvasiniu keliu keliaujančiam mokiniui. Šis protas turi tiek daug pavidalų, kad neįmanoma visų šių jo pavidalų atskleisti viename diktavime. Tačiau tiems iš jūsų, kurie save laikote El Morijos mokiniais, reikia susimąstyti, kaip anti-protas veikia jūsų mąstymą, tame tarpe ir jūsų mąstymą apie tai, ką reiškia būti Dievo valios mokiniu ir pakylėtųjų mokytojų mokiniu.

Iš tiesų, kaip sakė Jėzus, yra visiškai įmanoma paimti tikrą mokymą ir paversti jį netikru mokymu, kuris laikytų jus sukaustęs tam tikrame dvasinio kelio lygyje. O tuomet, po labai trumpo laiko, ego apgaule įvilioja jus eiti keliu atgal, užuot kopus į vis aukštesnius Dievo Proto lygmenis.

Tai ne Dievo Valia. Tai ne Dievo Valia, kad tie, kurie atrado pakylėtųjų mokytojų mokymus, imtų regresuoti. O ypač tai ne Dievo Valia, kad dvasingi žmonės sėdėtų savo bažnyčiose, jausdamiesi šventesniais už savo brolius, jausdamiesi geresniais už kitus žmones planetoje, jausdamiesi turintys aukščiausią mokymą planetoje, jausdamiesi turintys viską, ko reikia, kad pasiektų savo pakylėjimą, nors iš tikrųjų jie vis labiau ir labiau regresuoja nuo taško, kuriame buvo, kai atrado pakylėtųjų mokytojų mokymus.

Dauginkite mūsų paramą

Iš tiesų, nė vienas žmogus neatrado pakylėtųjų mokytojų ir jų mokymų be pakylėtojo mokytojo paramos, atidavusio dalį savo pasiekimų ir šviesos kaip dovaną jums, kad leistų jums prisiliesti prie pakylėtųjų mokytojų ir jų mokymų. Kodėl, jūsų manymu, tiek daug žmonių pasaulyje nemato ir negirdi mūsų mokymų? Todėl, kad jie nėra pasirengę mūsų mokymams. Ir todėl mes negalime jiems suteikti tos galutinės paramos, kuri leistų jiems atrasti mokymus savo išoriniu protu.

Tad taip, iš tiesų, kiekvienas žmogus, kuris atrado pakylėtųjų mokytojų mokymus, gavo paramą ir gavo dovaną. Ši dovana yra pakylėtojo mokytojo Dvasios, pakylėtojo mokytojo šviesos žiupsnis. Tai iš tiesų yra talentas, kurį jums davė jūsų broliai ir seserys danguje.

Ir kaip Jėzus taip nuostabiai paaiškino savo palyginime apie talentus, jūs iš tiesų turite dauginti šią šviesą, dauginti šią dovaną. Ir mes davėme jums savo išorinius mokymus, savo šaukinius, savo ritualus, kaip pagalbą jums, kad galėtumėte dauginti šią dovaną. Tačiau nepamirškite vieno dalyko – joks išorinis mokymas ir joks išorinis ritualas negali garantuoti, kad šviesos dovana jūsų širdyse iš tiesų bus padauginta. Todėl, kad ši šviesa gali būti padauginta tik tuomet, kai jūs ją sugersite, kai padarysite ją savo esybės dalimi, ir tuomet prie jos pridėsite savo pasiekimus, savo paties individualumą, ir tuo būdu jums duota šviesos kibirkštis taps didesnė.

Ir tiktai tuomet, kai ji tampa didesnė, įvyksta padauginimas, ir ji tampa verta auka, priimtina auka, kurią padedate ant Dievo altoriaus, o tuomet mes galime padauginti tai, ką padauginote jūs, ir duoti jums daugiau savęs. Ir tai tuomet tampa aštuonetu tekančiu srautu tarp dangaus ir žemės, per kurį Dievas auga per jus ir Dievas auga per mus, ir todėl visa žemė yra keliama aukštyn. Tačiau, kad galėtumėte įsisavinti ir padauginti jums duotas dovanas, turite būti pasirengę palikti išorinį kelią, kuriame mechaniškai sekate išoriniu mokymu, mechaniškai kartojate išorinį ritualą, kažkodėl manydami, kad kada nors ateityje automatiškai tapsite Kristumi, automatiškai užsitarnausite savo pakylėjimą.

Netikras išganymas

Tai beprotybė. Tai yra anti-proto beprotybė, kuris visuomet ieško kelio, kuris būtų lengvas, kuriame jums nereikėtų mąstyti, nereikėtų priimti sprendimų, nereikėtų rizikuoti suklysti ir nereikėtų įsisavinti šviesos. Tai yra svajonė, kad nusipirksite bilietą, įlipsite į traukinį ir sulauksite akimirkos, kuomet atėjęs konduktorius pasakys: „Kita stotelė – Dangus.“ Ak, mano mylimos širdys, jei iš tiesų būtų toks traukinys, tai tuomet visi žmonės Žemėje jau būtų išganyti. Ir tai būtų įvykę jau labai seniai, nes būtent tą mėgino padaryti Liuciferis, bandydamas jėga priversti žmones tapti išganytais. Ir būtent mėginimais priversti žmones paklusti anti-proto kontrolei, Liuciferis bandė išganyti žmones. Tačiau to neįmanoma padaryti. Šis išganymas yra melas.

Tai yra absoliutus nesupratimas Dievo tikslo, dėl kurio jis sukūrė jus kaip savo paties individualizaciją. Jūs nebuvote sukurti tam, kad jus kontroliuotų kokia nors išorinė valdžia, jūs buvote sukurti būti Dievuje laisva būtybė, kuri naudojasi savo laisvos valios dovana, kad daugintų savo dangiškąjį individualumą ir taptų daugiau, tuo būdu padaugindama ir visą kūriniją. Mėginimai kontroliuoti tik privers jus tapti mažiau, nes per anti-proto kontrolę jūs užtrenkiate duris Dievo liepsnai, kuria iš tiesų jūs ir esate. Ir tai tuomet tampa žemyn smingančiu sūkuriu, kuriame gyvybės vis mažėja ir mažėja, kol galiausiai ir pats „aš“ užgęsta ir jo nebelieka. Ir tiesa, tam tikra prasme tai yra sugrįžimas į šaltinį, tačiau tai yra netikras sugrįžimas, kuris niekada nebuvo Dievo intencija ir tikslas.

Tad aš iš tiesų atėjau į šią Žemę, kad iš naujo įžiebčiau Dievo valios kibirkštį širdyse tų, kurie nori tapti daugiau tuo, kuo yra Dievuje. O kad taptumėte daugiau, jums reikia sistematiškai mokytis pamatyti klastingus anti-proto, antikristo proto melus, kurie jus skatina manyti, kad jums nebūtina kilti aukščiau, kad jums nereikia žengti sekančio žingsnio kelyje, kad jums nereikia transcenduoti savo pasiekto sąmonės lygio.

Jūs niekada nedarėte pakankamai

Naudojatės įvairiausiais išorinio proto samprotavimais, kad sakytumėte: „Aš užtektinai padariau. Tik pažvelkite, kiek nuveikiau per šiuos praėjusius 10, 20, 30 metų. Atlikau tiek daug dvasinių pratimų. Važiavau į visas šitas dvasines konferencijas. Dariau tą. Dariau aną.“

Tačiau visiškai įmanoma, kad žmogus gali daryti visus šituos dalykus, bet nepaauginti Kristaus liepsnos savo širdyje nė per garstyčios grūdelį. Taip, tai šokiruos tuos, kurie tiki visus tuos metus darę teisingą dalyką. Tačiau iš tiesų yra žmonių, kurie pakylėtųjų mokytojų mokymus studijavo ištisus dešimtmečius, bet nepridėjo nė žiupsnelio prie jiems iš pradžių duotos Kristaus šviesos.

Jie savo talentų nepadaugino. Jie užkasė tuos talentus į žemę ir pasakė: „Žinau, kad mano Dievas yra nesąžiningas ir neteisingas šeimininkas. Saugosiu tai, kas man buvo duota. Užkasiu tai į žemę, nes man nereikia to dauginti, juk turiu šią išorinę bažnyčią ir šį išorinį mokymą, kuriuo galiu sekti. Ir man tereikia daryti visus teisingus dalykus ir paklusti visoms taisyklėms, ir nedaryti jokių neteisingų dalykų, ir aš patiksiu Dievui.“ Tačiau, matote, taip niekada nepatiksite Dievui. Taip patiksite tiktai anti-Dievui, anti-proto Dievui.

Pabuskite iš savo iliuzijų

Aš šiandien ateinu ant Dievo Valios sparnų ir sakau: „Nubuskite iš savo melų. Nubuskite iš savo iliuzijų, savo ego iliuzijų.“ Nes iš tiesų sakau jums, Dievo įstatymas yra nuolatinė savitranscendencija. Jeigu jūs savęs netranscenduojate, einate atgal. Nėra tokio dalyko kaip stovėjimas vietoje.

Galite manyti, kad stovite vietoje, tačiau stovėjimas vietoje tęsiasi tik labai trumpą akimirką, o tuomet švytuoklė ima judėti į kitą pusę, ir jūs patenkate į sūkurį, kuris baigiasi giliausiose pragaro gelmėse, kuriose nebelieka nei individualumo, nei jokios gyvybės. Ir tai tiesiog baigiasi sprogimu į nebūtį.

Ir tai nėra Dievo Valia, kad jūs, kuriuos jis sukūrė būti savo unikaliais sūnumis ir dukterimis, nusileistumėte į nebūtį. Dievo valia yra, kad jūs naudotumėtės jums duotais talentais, naudotumėtės savo dangiškuoju individualumu ir daugintumėte jį, kad visa gyvybė taptų daugiau ir Dievas galėtų augti per visas savo kūrinijos dalis.

Buvimas vienovėje su Dievo valia

AŠ ESU Dievo Valia. AŠ ESU vienovėje su Dievo Valia. Ir norėčiau, kad ir jūs būtumėte vienovėje su Dievo Valia, nes per tai pažintumėte, kad Dievo valia jums yra tapti daugiau, ir kad tai iš tiesų yra jūsų pačių valia. Ši valia nėra atskirta nuo jūsų, nėra jūsų išorėje. Tai yra giliausių jūsų Sąmoningojo AŠ ir AŠ ESU Esaties valia. Ir jeigu jūs to negalite suprasti, jeigu negalite susisieti su mano žodžiais, net jei ir galite juos perskaityti, tuomet jums reikia pripažinti faktą, kad praradote savo ryšį su Dievo valia savyje.

Aš jūsų neprašau sekti kažkuo savo išorėje. Netgi neprašau klausyti to, ką sakau. Tiesiog prašau nusileisti savo vidun ir atkurti ryšį su Dievo valia savyje, kad galėtumėte būti absoliučiai tikri, jog sekate šia valia, o ne savo ego valia. O jeigu nesate tikri, kaip atkurti ryšį su Dievo savyje valia, tuomet naudokitės mano duotu rožiniu, kaip įrankiu tam pasiekti. Nes, iš tiesų, šis rožinis yra galingiausias kada nors šioje planetoje nuo pat Atlantidos dienų duotas įrankis, galintis padėti atkurti sielos ryšį su Dievo valia.

Viskas paklūsta laisvai valiai. Todėl nieko negalima nuspėti. Kaip mes galime nuspėti, kaip žmonės reaguos į mūsų jiems duodamas dovanas – ar paims jas ir naudosis jomis, ar tiesiog išmes kaip jiems kažkieno ant kelio pamestą šiukšlę? Mes negalime iš anksto žinoti, kaip žmonės reaguos į mūsų duodamas dovanas. Todėl mes negalime nuspėti savo mokinių protų, nes, kai mokinys yra paveiktas anti-proto, neįmanoma nuspėti jo reakcijos.

Realybė yra tokia, kad, kai duodame naują dovaną, naują diktavimą, naują įrankį, šis įrankis nėra kažkas, ką mes būtume radę kažkur kosminiuose koridoriuose; tas įrankis ateina iš pačios mūsų Esybės. Šis Dievo Valios rožinis ateina iš pačios El Morijos Esybės. Jis yra mano Esybės išraiška. Ir todėl tai yra mano Esybės dovana, siūloma visiems dvasingiems žmonėms. Ir jeigu jūs atmetate šią dovaną, tuomet turiu jums pasakyti, jog taip, aš iš tiesų esu nustebęs.

Pabuskite iš savo iliuzijų, sukurtų per anti-protą, kuris tapo ego anti-valia ir kuris stengiasi užblokuoti kiekvieną Sąmoningojo AŠ mėginimą atkurti ryšį su aukštesniąja Dievo valia. Pabuskite ir suvokite, kad jūs paėmėte mūsų mokymus, dovanai jums duotus, ir susikūrėte iš jų kalėjimą aplink savo protą, sakantį: „Aš turėčiau daryti tai. Ir aš neturėčiau daryti to.“

Ar esate pasirengę pakilti aukščiau?

Būkite pasirengę paleisti savo iliuzijas ir pakilti aukščiau, nes sakau jums, jau užtektinai laiko iššvaistėte anti-prote. Jau užtektinai laiko leidote anti-valiai temdyti jūsų AŠ ESU Esaties valią, veikiančią per Sąmoningąjį AŠ. Laikas pabusti ir keliauti kartu su manimi, nes aš keliauju greitai į naujas Buvimo karalijas, Buvimo Dievu Žemėje karalijas. Nes kaip gi kitaip mes atnešime į Žemę Dievo karaliją, jeigu neturėsime mokinių, kurie būtų pasirengę kilti aukščiau ir kurie drįstų būti Dievu materijoje, Dievu įsikūnijime?

Neužtenka, kad darbuotumėtės dėl savo pakylėjimo šio gyvenimo pabaigoje. Tai buvo senoji dispensacija, ir ji buvo duota dėl to, kad žmonijos sąmonė tuo metu tik tiek galėjo pakelti. Tačiau būtent dėl to, kad tiek daug žmonių atsiliepė į senąją dispensaciją, mes dabar galime kilti aukščiau, ir todėl galime duoti naują dispensaciją, kuri pakeltų jus, jei tik panorėsite, į aukštesnį lygį, kuriame ne vien tik dirbtumėte dėl savo pakylėjimo, turinčio įvykti kada nors ateityje, ne vien tik balansuotumėte 51% savo karmos, bet subalansuotumėte ją visą ir sugertumėte savo aukštesniąją esybę, idant galėtumėte būti čia žemai visu tuo, kas esate Aukštai.

Iš tiesų, tai yra naujoji aukso taisyklė šiems ateinantiems 2000 metų, kurią davė Jėzus. Kur jūs buvote savo sąmonėje, kad neatpažįstate Viešpaties Kristaus, atnešusio tokį galingą teiginį ateinantiems 2000 metų? Kur jūs buvote, manydami darantys Dievo valią, kai iš tiesų praradote ryšį su Dievo valios atstovu, kuris aš esu?

Kodėl vis dar tebelaukiate kažkokio išorinio stebuklo, kuris staiga viską sugrąžintų atgal, kaip viskas buvo, kad atsuktų laiką į seniai praėjusią dispensaciją? Kur jūs buvote, kad neieškojote mano individualios paramos? Ir kur gi jūs buvote, kad neužmezgėte ryšio su mano Esatimi, idant žinotumėte, kur aš esu šiandien, ir kad galėtumėte būti kartu toje pačioje sąmonėje, užuot pasilikę praeityje?

Man nereikia, kad melstumėtės El Morijai, kurį pažinojote. Man reikia, kad melstumėtės El Morijai, kuris AŠ ESU šiandien. Nes šiandien aš esu daugiau, nei buvau prieš dešimt metų. Šiandien aš esu daugiau nei buvau prieš dešimt mėnesių. Šiandien aš esu daugiau nei buvau prieš dešimt dienų. Dabar esu daugiau nei buvau prieš dešimt sekundžių. Ir jūs taip pat dabar turėtumėte būti daugiau, nei buvote praėjusiuose momentuose.

Aš pasakiau. Aš pasakiau, ir pasakiau pakankamai, kad pažadinčiau kiekvieną, kurį dar įmanoma pažadinti. Ir todėl dar kartą sakau: „PABUSKITE, nes laikrodis tiksi. Ir jeigu norite išpildyti savo vidinį troškimą ir atnešti Sen Žermeno aukso amžių, tuomet laikas jums pabusti ir laikas pabusti DABAR!“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com