Aš, Jėzus Kristus, klaupiuosi prieš Dievą jumyse

TEMOS: Ką reiškia susirinkti Jėzaus vardu – Jėzus myli visus žmones kaip savo mokinius – Dievo Valios Liepsnos įtvirtinimas – Jėzus tiesia ranką krikščionims ir nekrikščionims

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus per Kim Michaels, 2005 metų kovo 26 d.

Ką reiškia susirinkti Jėzaus vardu

Kur du ar trys susirenka mano vardu, ten AŠ ESU tarp jų. O kur daugiau nei trys susirenka mano vardu, ten irgi AŠ ESU. Tačiau ką gi reiškia susirinkti Jėzaus Kristaus vardu? Ar tai reiškia susieiti draugėn fiziniame pastate, skaityti šventraščius, melstis ir kartoti mano vardą? Ar tai iškviečia mano Esybę? Milijonai krikščionių visame pasaulyje tiki, kad taip ir yra. Vis dėlto jie klysta, nes nesuprato tikrojo kelio, kurio mokiau. Šis tikrasis kelias yra vidinis širdies kelias.

Ką gi reiškia susirinkti Jėzaus Kristaus vardu? Visų pirmą tai reiškia, kad jūs priėmėte mano auką, arba auką kitos pakylėtosios būtybės, kuri padalijo savo kūną ir kraują, padalijo savo dvasią jums, ir atlaužė jums gabalėlį savęs jūsų Kristaus AŠ pavidalu. Jūs turėjote priimti šią auką, ir išmintingai ja pasinaudoti, kaip tie išmintingi tarnai, kurie padaugino šeimininko jiems patikėtus talentus.

O jeigu esate vienas iš neišmintingųjų tarnų, tų, kurie užkasė savo talentus žmogiškojo ego ir išorinio kelio žemėje, manydami, kad gali įtikti Dievui atlikdami mechaninį ritualą, tai ką tuomet dauginti? O jeigu nėra ką dauginti, tai kodėl turėčiau apreikšti savo Buvimą tarp jūsų? Ir todėl sakau jums, jeigu tarp tikinčiųjų nėra nė vieno, kuris būtų padauginęs savo talentus, manęs nebus tarp tų tikinčiųjų, kad ir kiek maldų jie bekalbėtų. Tad šitai iš tiesų yra Kristaus misterija, kurios tradicinė krikščionybė nesuprato 17 amžių.

O nesuprato jos dėl to, kad ją specialiai išėmė tie, kurie nenorėjo, kad aš pasiekčiau pergalę, dėl kurios atėjau. Ir ši pergalė yra ne tai, kad būčiau išaukštintas virš visų kitų žmonių ir paverstas stabu. Ši pergalė yra tai, kad milijonai žmonių visame pasaulyje priimtų mano dovaną, mano Dvasios, kuri jiems buvo padalinta, dovaną, kad įsileistų ją į savo šventyklą, o tuomet daugintų savo talentus, kol pasiektų Dievo karalystę, kuri būtų kaip raugas, iškildinęs visą jų sąmonės tešlą. Taigi matote, šiandien krikščionybė neįvykdė savo pašaukimo ir savo potencialo būti Kristaus jėga pasaulyje.

O priežastis yra ta, kad daugybei žmonių nuo vaikystės buvo diegiamas melas, jog Dievas atsiuntė vienintelį Sūnų į šį pasaulį. Ir visgi aš jums sakau tiesą – Dievas atsiuntė daug sūnų ir dukterų į šį pasaulį, kad per juos pasaulis galėtų būti išgelbėtas. Jei tik pasaulis pamatytų kas iš tiesų yra tie sūnūs ir dukterys ir patikėtų, patikėtų realybe, kad Dievas turi daug individualizacijų ir daugelį jų pasiuntė šian pasaulin. Ir pamatę, kad vienas sūnus ar dukra pakilo ir pilnai įkūnijo Buvimą tuo kas yra, visi galėtų patikėti, kad ir jie gali pakilti ir Būti tuo, kas jie iš tikro yra Dievuje.

Jėzus myli visus žmones kaip savo mokinius

Kviečiu jus į savo širdį. Ne taip seniai mano mylima Motina pasakė: „Nejaugi manote, kad mylėjau Jėzų labiau nei myliu kiekvieną iš jūsų?“ Ir ji pasakė: „Aš myliu kiekvieną iš jūsų ta pačia meile, kuria mylėjau ir tebemyliu Jėzų.“ Taigi, sakau jums, sakau kiekvienam žmogui visame pasaulyje, jums, kurie studijavote mano mokymus internete bei naudojotės Motinos Marijos rožiniais, aš jums sakau: „Nejaugi tikite, kad mylėjau savo mokinius labiau, nei myliu kiekvieną iš jūsų?“ Nes jeigu tikite tuo, tai kenčiate nuo iliuzijos, ir aš prašau jūsų, atsikratykite šios iliuzijos ir supraskite, kad aš, Jėzus Kristus, myliu begaline, besąlygine ir labai asmeniška meile kiekvieną iš jūsų.

Ir kodėl gi tai turėtų stebinti? Jeigu iš tikrųjų išstudijuotumėte mano mokymą, net ir tuos mano mokymo fragmentus, kurie yra tradicinėje Biblijoje, suprastumėte, kad Dievą aš mylėjau labiau už viską. O kai manęs paklausė, koks yra svarbiausias įstatymas, negi nesakiau: „Mylėkite Dievą visa širdimi, siela ir protu ir mylėkite savo artimą kaip save patį.“ Ir kas gi yra tas jūsų aš? Aš suvokiau, kas yra tas aš sakydamas: „Aš ir mano Tėvas esame viena.“ Nes tikrasis mano aš iš tiesų yra Dievas. O kas gi yra kiekvieno iš jūsų tikrasis aš? Irgi Dievas! Ir kaip gi galėtų būti kitaip, jei net ir Evangelija pagal Joną sako: „Be jo neatsirado nieko kas yra atsiradę.“ Štai kodėl sakiau: „Jūs esate Dievai.“ Jūs esate Dievo individualizacijos.

Jūsų tikrasis aš, jūsų tikrasis tapatumas yra Dievo individualizacija. Ir todėl aš, Jėzus Kristus – visada garbinęs tikrąjį Dievą – aš taip pat garbinu ir lenkiuosi priešais tikrąjį Dievą kiekviename iš jūsų. Ir todėl aš, Jėzus Kristus, klaupiuosi [Pasiuntinys atsiklaupia prieš susirinkusiuosius] priešais Dievą, kuris yra kiekviename iš jūsų, kaip Jis yra ir manyje. Ir darau tai, kad parodyčiau jums, jog Dievuje nėra jokių suskirstymų, nes viskas yra vienovė. Ir šioje vienovėje mes galime įveikti visas kliūtis, atsiradusias iš anti-proto, žmogiškojo ego ir šio pasaulio jėgų sukurtų iliuzijų.

Ir kai šio pasaulio princas ateis pas jus, galėsite jam pasakyti: „Aš žinau, kad Dievas yra manyje, nes mano Viešpats ir Išganytojas, Jėzus Kristus, atsiklaupė prieš šį Dievą, esantį visoje gyvybėje. Ir jeigu Jėzus garbina Dievą viduje, kaip gi galėčiau nedaryti to paties?“ Ir kai galėsite tai pasakyti pilnai įsitikinę, šio pasaulio princas neras jumyse už ko užsikabinti, kad galėtų atitraukti jus nuo vidinės vienovės su tuo kas esate.

Evangelijose rašoma, jog vieną dieną man bemokinant aplink mane susirinko didelė minia. Ir atėjo mano broliai bei seserys ir mano motina, ir jie norėjo pakalbėti su manimi, nes buvo susirūpinę dėl to, kokia kryptimi pasuko mano gyvenimas. Ir koks gi buvo mano atsakymas? Parodęs ranka į minią, tariau: „Štai mano broliai ir seserys. Tie, kurie vykdo mano Tėvo valią, tie, kurie klauso Dievo žodžio ir jį vykdo, tie yra mano broliai ir seserys.“ Ir todėl jūs esate mano broliai ir seserys, jūs, kurie pasiryžote atsiskirti nuo šio pasaulio sąmonės, kurie tarėte: „Turi būti kažkas daugiau. Dieve, gyvenime turi būti kažkas daugiau!“

Ir šiam šauksmui duodamas atsakymas. Visuomet, kiekvienai sielai, kuri šaukiasi, atsakymas duodamas. Kartais siela neatpažįsta atsakymo, tačiau atsakymas visada duodamas, ir siela gali atrasti kažką, kas jai padės pradėti kelionę, atvesiančią ją atgal į vienovę.

Dievo Valios Liepsnos įtvirtinimas

Ir aš dabar įtvirtinu Dievo Valios Liepsną, kurią jūs užsitarnavote savo pasišventimu šiam paskutiniam Dievo Valios rožiniui. Praėjo daugiau kaip 10 000 metų nuo to laiko, kai tiek daug žmonių parodė tokį atsidavimą Dievo valiai, suvienydami savo protus ir širdis bendram ritualui. Ir ši liepsna gali išgydyti bet kokią ligą, bet kokią ligą jūsų psichikoje ir bet kokią ligą jūsų kūne. Tačiau šis išgydymas yra pavaldus Dievo valiai. Todėl raginu jus įsiklausyti į savo širdį, kad sužinotumėte Dievo valią savo gyvybės srautui ir savo potencialą, ne tik šiam susiėjimui, bet ir visam likusiam savo gyvenimui, visam jūsų likusiam laikui šioje planetoje.

Kartą pakylėtasis mokytojas įkvėpė Jungtinių Valstijų prezidentą pasakyti: „Neklausk, ką tavo šalis gali padaryti dėl tavęs; klausk ką tu gali padaryti dėl savo šalies.“ Aš tai perfrazuosiu ir pasakysiu: „Neklausk ką Dievas gali padaryti dėl tavęs; klausk ką tavo Dievas gali padaryti pasauliui per tave.“

Kai prieš 2000 metų pradėjau pamokslauti, manęs klausėsi mažai žmonių. Tačiau Dievo galios manyje dėka ir galios, kurią mane pamokslaujant girdėję žmonės priėmė ir padaugino savo širdyse, užgimė judėjimas visam laikui pakeitęs pasaulį. Taigi sakau jums, jūs savo pačių galiomis, savo išorinio aš jėgomis, iš tiesų negalite padaryti nieko, kad pakeistumėte pasaulį. Bet tiek daug iš jūsų žinojo, nuo pat ankstyvos vaikystės, kad kažkas pasaulyje yra negerai, kad kažko trūksta, ir kodėl gi niekas nieko nedaro, kai sprendimas toks akivaizdus. Taigi sakau jums, kai susijungsite su Dievo galia savo viduje, galėsite tapti dalimi sprendimo ir nustosite būti dalimi problemos.

Suvienydami savo širdis, susivienydami į vieną protą ir širdį, galite pradėti judėjimą, kuris išlaisvins žmones iš išorinės religijos grandinių, kuriomis buvo surakinti jų protai ir širdys 2000 metų. Ir tuomet jie galės suvokti mano pasakytą tiesą, jog Dievo karalystė yra jumyse.

Formuodami šį branduolį ir mokydamiesi būti tuo kas esate Dievuje, galite tapti kelio rodytojais ir mokytojais, kas iš tiesų pradės naują judėjimą, ne vienos bažnyčios, siekiančios viską kontroliuoti, judėjimą, bet margaspalvį judėjimą, išplisiantį po visus Žemės kampelius, įgausiantį įvairiausius pavidalus, įkvėpsiantį ir paliesiantį daugybę žmonių ir pažadinsiantį juos Būti tuo, kas jie iš tiesų yra, prisiminti savo tikrąją kilmę ir tapatumą ir prisiminti, kodėl jie čia. Ir tai bus didžiausia tarnystė, kokią tik kada nors regėjo ši planeta. Ne naujos religijos pradžia, kuri išnaikintų visas kitas religijas teigdama: „Mūsų yra vienintelė tikra bažnyčia, mūsų vienintelis kelias į išganymą, o visi kiti eis į pragarą.“ Ne, tai bus naujas judėjimas už laisvę, už dvasinę laisvę, kuri pažadins žmones tikrovei, jog Dvasia individualizavo save formoje.

Ir tai iš tiesų yra ta vizija, apie kurią norėčiau kad mąstytumėte. O mąstyti apie ją aš jūsų prašau todėl, kad aš, Jėzus Kristus, nesakysiu jums išoriškai, ką turėtumėte daryti. Tačiau aš, ir kiti mokytojai, iš tiesų pasakysime jums tai jūsų širdyse.

Jėzus tiesia ranką krikščionims ir nekrikščionims

Prieš du tūkstančius metų, kai vaikščiojau Žeme, atėjau su ypatinga misija, kuri pirmiausia buvo nukreipta į žydus – ne kaip į išorinę rasę, bet kaip į tam tikrą sąmonės būseną. Ši sąmonės būsena nebuvo transformuota, ir daugelis žmonių Žemėje vis dar tebėra šioje sąmonėje įstrigę. Ir deja, daugelis iš jų yra Vidurio Rytuose. Vis dėlto labai daug žmonių pakilo virš šios sąmonės, ir todėl dabar galiu pasiekti daug daugiau žmonių, žmonių, kurie kilę iš skirtingų rasių, skirtingų etninių ir nacionalinių grupių – ir taip, netgi iš skirtingų religijų.

Nes iš tiesų, kai įsiklausote į Dievo vienovę savyje, išoriniai suskirstymai išnyksta. Ir tiktai pamatęs, kad žmonės gali susieiti drauge peržengdami išorinius suskirstymus, tiktai pamatęs šią Dvasios vienovę, pasaulis atsibus perkeičiančiai meilės galiai, besąlyginės meilės, nežinančios jokių ribų ir nepriimančios jokių suskirstymų. Ir todėl sveikinu jus atvykus į šią puotą prie Viešpaties stalo.

Dar kartą sakau, nesikoncentruokite į išorines regimybes, netgi nesikoncentruokite į instrumentus, kuriais naudojamės perduoti žinią, tokią kaip ši. Susitelkite vidun. Kiekvienas iš jūsų turite unikalų pašaukimą, unikalią misiją, ir ji priklauso jums. Ir aš, Jėzus, sakau jums: atėjo laikas priimti ją ir atsistojus tarti:

Neleisiu niekam atimti mano karūnos, mano vidinio bendravimo su savo aukštesniąja Esybe karūnos. O ypač neleisiu vidiniam priešui, savo paties ego, atimti šios vidinio bendravimo karūnos. Todėl kad visą savo gyvenimą troškau Būti kuo esu, atnešti savo dovaną šiam pasauliui, dovaną, kuri pakeis pasaulį. Ir vis dėlto, negaliu surasti tos dovanos savo išorėje. Turiu ją rasti viduje – savo aukštesniajame aš. Taigi, peržengsiu išorinį programavimą ir vidinį ego programavimą. Ir sakysiu: „Štai aš čia, Viešpatie, siųsk mane. Aš eisiu ir atnešiu dovaną, kuri padės pažadinti pasaulį tavo tikrovei ir tavo meilei.“

Tad užsklendžiu jus dabar savo pasišventimo Dievo Valiai liepsnoje, kurią regėjote, kai sėdėdamas sode patyriau tokį patį skausmą ir kančias, kokias esate patyrę daugelis iš jūsų. Ir vis dėlto, perėjęs tai, pasiekiau vidinę ramybę ir tariau: „Vis dėlto, Tėve, tebūna ne mano, bet tavo valia.“ Ir su tuo užsklendžiu jus iki rytojaus, kai vėl su jumis kalbėsiu. Atlikta.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com