Gyvenimas yra tyras džiaugsmas

TEMOS: Kodėl Dievas sukūrė visatą – Gyvenimo principas – Žaltiška logika – Dievas yra tyras džiaugsmas – Kodėl jūs atėjote į Žemę – Raktas į išgijimą – Nubudimas aukštesniam tikslui – Dievo Išminties rožinis

Pakylėtoji Išminties Esatis per Kim Michaels, 2005 metų kovo 27 d.

Kodėl Dievas sukūrė visatą

Išmintis svarbiausia, tad už visą savo turtą įsigyk supratimą. Ar psalmininkas užrašė šiuos žodžius, ar juos per jį užrašė Išminties Esatis, kuri AŠ ESU?

Atėjau atnešti išmintį, bet kaip gi atnešti šią išmintį? Tai nėra išorinės žinios, tai nėra intelektualinis supratimas. Tai netgi nėra kažkas, ką būtų galima aprašyti žmogiškais žodžiais ar žmogiškomis sąvokomis, nes Išminties Esatis, kuri AŠ ESU, išeina už žmogaus proto, už dualizmo proto, už proto, kuris mąsto formų ir atskirties sąvokomis, ribų. Tad kaip gi atnešti išmintį? Atnešti išmintį galima atgaivinus protą, per Išminties Esatį, kuri pakylėja protą virš intelekto ir kelia jį aukštyn tol, kol jis pasiekia Dievo džiaugsmą, laisvę ir meilę.

Ir jūs turėtumėte suprasti, kad vienintelis būdas atnešti išmintį į pasaulį yra atgaivinti protą, atgaivinti sielą, padėti Sąmoningajam AŠ pakilti virš išorinio proto lygio ir padėti jam patirti bei pamatyti – nepaneigiamai pamatyti – kad gyvenimas yra didesnis už išorinį protą, kad egzistuoja gilesnis supratimas, egzistuoja gilesnis pažinimas. Ir šiame pažinime yra laisvė, yra džiaugsmas, yra jaudulys, yra entuziazmas, ir tai yra jėga, kurios neįmanoma paneigti ir neįmanoma sulaikyti, nes jai neegzistuoja joks pasipriešinimas.

Kaip gi džiaugsmui, meilei ir entuziazmui galėtų egzistuoti pasipriešinimas, jeigu jie yra pasiekę tokį lygį, kad ateina iš pačios Dievo Esaties, Esaties, kuri yra už formų ribų ir todėl yra už pasaulio, kuriame dominuoja dualizmas, ribų. Tiktai dualizmo pasaulyje gali egzistuoti pasipriešinimas.

Gyvenimo principas

AŠ ESU Išminties Esatis ir aš esu už dualizmo pasaulio ribų. Ir todėl mano Esybei, mano Liepsnai, mano Esačiai neegzistuoja joks pasipriešinimas. Ji yra beribė, neribota. Ir ji teka, ji skrieja ir skrieja greitai, ir tai yra visa persmelkianti išmintis, nes iš tiesų, visas formų pasaulis yra sukurtas iš Dievo Esaties, Dievo Esybės.

Ir kuo gi naudojosi Dievas Kūrėjas, nuspręsdamas ką kurti ir kaip tai kurti? Jis naudojosi išmintimi, Išminties Esatimi. Ir aš norėčiau pažadinti ir apšviesti jūsų protus, kad jūs galėtumėte pakilti virš žmogiškojo proto lygmens ir susimąstyti, nors vienai akimirkai, koks būtų jausmas būti kūrėju, kūrėju, pasiruošusiu pradėti kūrybinį procesą, sukursiantį ištisą formų pasaulį.

Kas gi vyksta tame prote, kai jame kristalizuojasi visatos, kurią jis nori sukurti, planas? Vienas iš rūpesčių, viena iš Jo minčių yra: „Aš noriu sukurti kažką, kas būtų tvaru, kažką, kas savęs nesusinaikintų, kažką, kas nesugriūtų, kas galėtų išlikti labai ilgą laiką.“ Ir kaip tai padaryti? Tai galima padaryti tiktai nustatant tam tikrus principus, principus, kurie nebūtų dualistiški, kurie vienas kitam neprieštarautų ir todėl vienas kito negriautų. Jie turėtų vienas kitą palaikyti ir padėti visai kūrinijai plėstis ir augti. Ir kol kūrinija nenustos augusi pagal šiuos principus, tol ji bus tvari, ir tol ji tęsis neribotą laiką.

Jūsų Kūrėjas, kurdamas šią konkrečią visatą, kurioje gyvenate, buvo susirūpinęs, nes žinojo, kad sukurs jus, ir žinojo, kad nori jums visko, kas geriausia. Jis norėjo, kad gyventumėte visatoje, kuri nesugriūtų, kuri neverstų jūsų kentėti, kuri neverstų jūsų patirti apribojimų. Todėl jūsų Kūrėjas nustatė įstatymus, tam tikras gaires, tam tikrus principus, gimusius tiesiai iš Išminties Esaties, kurie vienas kitam neprieštaravo, o papildė vienas kitą. Ir tuo būdu jais buvo galima sukurti stabilią visatą, stabilią ta prasme, kad ji nepaliaujamai save transcenduos ir augs ir taps didesnė – ir todėl bus gyva.

Tai yra dar vienas išminties aspektas, kurį žmogiškam protui yra sunku suvokti. Matote, šios visatos Kūrėjas nėra aukščiausias Dievas, aukščiausia Dievo Esatis. Egzistuoja lygmuo, kuris yra aukščiau jūsų Kūrėjo. Ir šis lygmuo turi nustatęs tam tikras taisykles ir įstatymus, pagal kuriuos kūrėjai gali kurti savo visatas. Ir viena svarbiausių taisyklių visai kūrinijai yra tai, kad viskas, kas sukurta, privalo būti gyva. O kas yra gyva, tas privalo nuolatos save transcenduoti, augti ir plėstis, nes tai yra gyvybės apibrėžimas. Savitranscendencija yra gyvybės apibrėžimas.

Ir todėl, kai Viešpats Kristus kalbėjo apie tuos, kurie yra mirę, jis kalbėjo apie tuos, kurie savęs daugiau nebetranscenduoja, nes jie paliko Išminties Esaties tėkmę, paliko principo, pačio kūrybinio principo tėkmę. Ir jie save atskyrė ir todėl mirė šiam principui.

Žaltiška logika

Ir todėl, kai žaltys gundydamas Ievą tarė: „Jūs tikrai nemirsite, jeigu nepaklusite Dievo taisyklėms, Dievo valiai,“ jis buvo teisus ta prasme, kad siela nemiršta iš karto, tačiau ji iš tiesų miršta dvasiškai, kai savęs nebetranscenduoja, nebekyla aukštyn ir nebesiplečia. Ir todėl išmintis yra tai, kas yra harmonijoje su jūsų Kūrėjo kūrybine intencija ir įstatymais, ir todėl būdami šioje harmonijoje jūs be paliovos augate, be paliovos tampate daugiau tuo, kuo esate, daugiau, nei buvote sukurti būti. Ir tapdami tuo daugiau, atrandate džiaugsmą, meilę, laisvę ir entuziazmą, kurie neleidžia jums sustoti ir skatina eiti vis toliau ir toliau. Ir jūs patiriate vis daugiau ir daugiau džiaugsmo, vis daugiau ir daugiau meilės, vis daugiau ir daugiau tobulumo. Ir tai tampa save pastiprinančia spirale, keliančia jus vis aukščiau, ir aukščiau ir aukščiau – beveik iki begalybės.

Ir jūs tai patyrėte. Tačiau jums reikia nepamiršti, kad jūsų išorėje esantis pasaulis nėra aukštyn kylančioje spiralėje. Pasaulis pilnas žemyn traukiančių sūkurių, ir todėl būkite atsargūs ir saugokite savo šviesą, ir padarykite savo prioritetu išlaikyti savo asmeninę aukštyn kylančią spiralę, ir niekada nesustokite kilti aukštyn. Ir būkite budrūs, nes pas jus ateis gundytojas ir gundys jus sustabdyti savitranscendencijos procesą, sakydamas: „Aš nebegaliu pakilti aukščiau. Negaliu būti Kristus šioje situacijoje. Negaliu būti savąja Dievo liepsna šioje situacijoje.“

Supraskite, visa tai melas. Tai nėra Dievo išmintis. Todėl, kad Dievo išmintis sako: „Jūs galite ir toliau save transcenduoti, ir būtent tam jūs ir buvote sukurti. Ir tik transcenduodami save, pajusite džiaugsmą ir meilę, kurie iš tiesų priklauso jums.“ Ir būtent dėl šios priežasties Kūrėjas sukūrė šią visatą, nes norėjo pasidalinti su jumis savo džiaugsmu, entuziazmu ir meile, pasiekęs sąmonę, kurioje galėjo kurti.

Dievas yra tyras džiaugsmas

Ir iš tiesų, Dievo Esatis ir Dievo Esatys, viena kurių ir AŠ ESU, mes visos esame šiame džiaugsme, šioje meilėje, ir mes norime tuo dalintis. Mes norime, kad jūs patirtumėte Dievo meilės ir Dievo laisvės Buvimą. Kaip galėtumėte nenorėti visu tuo pasidalinti, kai atrandate, kas iš tiesų yra gyvenimas – kad Dievas yra vien meilė, kad Dievas yra vien džiaugsmas ir laisvė. Kaip galėtumėte nenorėti tuo dalintis?

Tik pamąstykite, koks tai kontrastas šiam pasauliui, kuriame tiek daug žmonių yra įstrigę be džiaugsmo, be meilės gyvenime ir nepažįsta laisvės. Jie nepažįsta proto laisvės, Dvasios laisvės. Jie taip visko bijo, yra taip suvaržyti savo baimių, kad nedrįsta apie tai mąstyti, nedrįsta užduoti klausimų, nes bijo, kad koks nors pasaulio pabaigos pranašautojas, apsišaukėlis pranašautojas, pasakys jiems, jog jie pateks į pragarą vien už tai, kad išdrįs pamąstyti apie klausimą, išeinantį už jų bažnytinės doktrinos ribų.

Leiskite sau atsitraukti žingsnelį atgal. Leiskite sau pakilti aukščiau. Leiskite sau pajausti džiaugsmą ir entuziazmą, kuriuos leidžiu dabar ant jūsų lietis. Ir tuomet pajuskite, kaip šis džiaugsmo ir entuziazmo Buvimas išdžiovina visus žmogiškus rūpesčius ir baimes, kaip kylanti saulė išdžiovina rasą. O tuomet pažvelkite į pasaulį ir tarkite: „Kaip kvaila, kad žmonės taip bijo. Kaip kvaila, taip save riboti. Man to daugiau nereikia. Aš to daugiau nebenoriu. Noriu būti pavyzdžiu, neįsileidžiančiu į save baimės sąmonės, neįsileidžiančiu mirties sąmonės, bet transcenduojančiu šią sąmonę ir stovinčiu priešais pasaulį, ir leidžiančiu savo šviesai šviesti žmonėms, ir skelbiančiu nuo stogų, kad gyvenimas neturi būti toks. Gyvenimas yra didesnis, ir jūs galite tai turėti, jei tik įeisite į Dievo karalystę, esančią jumyse, ir atrasite ją.“

Ir tuo būdu, leisdami sau pabusti, įsiklausyti į aukštesniąją Dievo valią, kuri – kaip dabar jau išmokote, ir kaip daugelį kartų patvirtinote, kalbėdami Dievo Valios rožinį, – nėra jūsų išorėje, ji yra aukštesnioji jūsų Sąmoningojo AŠ valia, jūsų AŠ ESU Esaties aukštesnioji valia. Ir tai iš tiesų yra jūsų aukščiausias troškimas – pakilti aukščiau ir atrasti laisvę būti tuo, kuo esate.

Kodėl jūs atėjote į Žemę

Ir kai suvokiate tai, suvokiate nubudę gyvenimo realybei. Nubundate iš miego, iš iliuzijų, į kurias įsisupę miega žmonės. Ir tuomet jūs galite būti šviesa, šviečiančia pasauliui. Galite būti pavyzdžiu ir galite būti atviromis durimis, per kurias Dievo Esatis, Dievo liepsna jumyse, gali tapti kibirkštimi, pažadinsiančia kitą gyvybės srautą. Ir būtent dėl to jūs čia atėjote, tai yra jūsų buvimo, jūsų atėjimo į Žemę priežastis.

Jūs norėjote išreikšti tai, kuo esate, ir pažadinti visą pasaulį, pažadinti visą planetą, kuri pasidarė tokia tamsi, jog joje praktiškai nematyti šviesos. Bet kurgi tie, kurie, nusileidę į Žemę, ištars: „Tebūnie šviesa!“, kaip tarė jūsų Kūrėjas savo pirmajame kūrybos akte? Ir jūs esate tie, kurie atėjote čia, nes jūsų meilė pastūmėjo jus atnešti šviesą į šį pasaulį.

Jūs atėjote, nusileidote į šituos tankius kūnus, į šituos tankius išorinius protus. Dažnai prisiėmėte aplinkybes, sukėlusias jumyse ligas ar negatyvias patirtis jūsų gyvenime, nes norėjote parodyti, kad, nors ir turite daug naštų, vis tiek galite pabusti iš šio sapno. Galite pabusti iš šio košmaro ir suvokti: „O taip, dėkui Dievui, tai tebuvo sapnas. Aš jau pabudau, galiu pamiršti šį sapną ir judėti pirmyn.“

Raktas į išgijimą

Ir būtent tai mes norime pamatyti įvykstant Žemėje – kad gyvybės srautai pabustų ir suvoktų, jog visi žiaurumai, visas negatyvumas šioje planetoje, tėra tik sapnas, kurį sapnuoja kolektyvinė sąmonė ir kuris pasiekė tokį lygį, kad tampa atvaizduojamas materijoje. Todėl, kad iš tiesų, kaip atrado jūsų mokslininkai, viskas yra energija, todėl ir fizinė materija yra energija ir mintys yra energija. Todėl tai, ką pakankamai ilgai laikysite savo prote, ką žmonės pakankamai ilgą laiką laiko savo protuose, tampa atvaizduojama fizinėje materijoje.

Ir todėl visas pasaulis, visa planeta ir visos šioje planetoje egzistuojančios problemos, tarp jų ir fizinio kūno ligos, yra vaizdinių, kuriuos jūs laikote savo protuose, vaizdinių, kurių tikrumu ir neišvengiamumu esate įsitikinę, atspindys. Todėl raktas į šių ligų išgydymą – planetoje, Žemės kūne ir jūsų pačių fiziniame kūne – yra pakeisti sapną, pakeisti jūsų proto vizijas.

Nes sakau jums, materija savaime negali prisiimti formos. Formą ji tegali įgyti tik per savimonę turinčios būtybės vadovavimą, tik per savimonę turintį protą. Ir todėl tą pačią akimirką, kai atitrauksite savo dėmesį nuo materijos, proto sukurtoje formoje prasidės irimo procesas, kurį atrado jūsų mokslininkai ir pavadino antruoju termodinamikos dėsniu. Ir todėl tai tėra tik laiko klausimas, kada visi netobulumai įgrius ant savęs, stumiami pačioje materijoje esančios gravitacinės jėgos.

Ir todėl, kai nustosite kurti netobulumus, inicijuosite spiralę, kuri – po kurio laiko, persifiltravusi per keturis materijos pasaulio lygmenis – panaikins visas negalias, visas ligas, tiek jūsų pačių gyvenime, tiek ir visos planetos gyvenime. Ir tai yra tikrasis raktas į išgijimą – atkurti ryšį su Dievo išmintimi, idant pažintumėte savo aukščiausią potencialą, prisimintumėte priežastį, dėl kurios atėjote čia į Žemę.

Gali būti, kad atėjote čia, jog prisiimtumėte tam tikras ligas į savo kūną, tačiau galbūt dabar jau atėjo laikas judėti toliau. Galbūt atėjo laikas tarti: „Nešiau šią ligą, nes nešiau žmonijos naštą, tačiau laikas judėti pirmyn ir rasti kitą kelią. Galbūt galiu jį atrasti kalbėdamas rožinius, užuot nešęs fizinę ligą. Galbūt galiu jį rasti pakildamas aukštyn savo sąmonėje, įkūnydamas Kristaus protą, kuomet man net nebereikės atlikinėti išorinio ritualo, kad išlaikyčiau pusiausvyrą, kurią man skirta laikyti Žemei.“

Išmintis yra vienintelis dalykas, galintis padėti jums suprasti, kodėl čia esate, koks yra jūsų dangiškasis planas, kada pasikeičia ciklai ir laikas pereiti į sekantį savo dangiškojo plano lygmenį, paleidžiant savo ankstesnius apribojimus, kuriuos prisiėmėte, kad pademonstruotumėte žmonėms, jog įmanoma virš jų pakilti. Ir kai suvokiate, kad esate čia ir prisiėmėte šiuos žmogiškus netobulumus vien tam, kad parodytumėte, jog galite virš jų pakilti, tuomet suvokiate, kad galbūt jau ir atėjo laikas pakilti. O kaip man pakilti? Pakylu tardamas: „Šis netobulumas nesu aš. Jis nėra mano tapatumo dalis. Jis nėra mano Esybės dalis. Visa tai yra netikra. Visa tai tebuvo sapnas. Ir aš atsiskirsiu nuo šio sapno, atsiskirsiu ir atkursiu ryšį su Dievo išmintimi, kad galėčiau pasakyti, ką man reikia palikti praeity, o su kuo man reikia susivienyti, idant galėčiau judėti toliau.“

Nubudimas aukštesniam tikslui

Ir tuomet įvyksta gyvybės srauto nubudimas savo aukštesniam tikslui, nes sakau jums, daugelis iš jūsų prisiėmėte problemas, tačiau jums nebuvo skirta būti apsunkintiems šiomis problemomis visą gyvenimą. Jūs prisiėmėte jas tam tikram tikslui, tam tikram ciklui, bet tuomet ateina laikas, kai jūsų dangiškasis planas – kurį jūs susikūrėte prieš ateidami į įsikūnijimą – diktuoja, jog laikas judėti toliau. Laikas palikti šiuos apribojimus, laikas pakilti virš jų, atsiskirti nuo jų sąmonės ir tarti: „Aš žengiu pirmyn. Nuo šios akimirkos aš žengiu pirmyn. Aš kopiu aukštyn, nes turiu svarbesnių darbų nei dorotis su šiais žmogiškais apribojimais.“

Bet tai gali įvykti tik tuomet, kai Sąmoningasis AŠ pabunda ir atkuria savo ryšį su dangiškuoju planu. Ir todėl jau atėjo laikas jums nubusti savo dangiškajam planui. Tačiau taip pat laikas tiems iš jūsų, kurie esate jautrūs, imtis žygių, žadinant visus gyvybės srautus Žemėje jų dangiškiesiems planams. Tačiau tai padaryti jums bus įmanoma tik tuomet, kai susivienysite su Dievo valia ir suvoksite, kad Dievo valia nėra jūsų išorėje.

Nes, kol manysite, kad Dievo valia yra jūsų išorėje, manysite, kad ir jūsų dangiškasis planas yra jūsų išorėje. Kažkas kitas nusprendė jums tai primesti ir pasakė, ką turėtumėte daryti. Ir tai atims iš jūsų džiaugsmą ir entuziazmą, nes iš tiesų niekas nepasakė jums, ką turėtumėte daryti. Jūs pasirinkote, ir pasirinkote iš meilės galimybei ateiti į šį gyvenimą, atnešti savo dvasinę liepsną ir parodyti, kad galite nugalėti, kad su Dievu viskas yra įmanoma ir kad galite pakilti virš visų apribojimų.

Ir todėl tai yra didžiausias jūsų džiaugsmas vykdyti savo dangiškąjį planą. Ir kai suvokiate, kad Dievo valia iš tiesų yra jūsų aukštesniojo aš valia, žinote, kad jūsų dangiškasis planas yra jūsų didžiausias džiaugsmas. Ir tai jums suteiks entuziazmo visą savo dėmesį ir energiją nukreipti į šio dangiškojo plano atskleidimą, jo įkūnijimą ir įvykdymą.

Dievo Išminties rožinis

Ir dalyvaudami šioje Dievo Valios rožinio vigilėje, jūs iš tiesų pramynėte taką kolektyvinėje sąmonėje, kuris iš tiesų nuo šios akimirkos žmonėms palengvins patikėti, jog Dievo valia nėra jiems svetima. Ir todėl mes dabar esame pasiruošę žengti sekantį žingsnį ir pažadinti gyvybės srautus faktui, jog jų gyvenimas iš tiesų turi priežastį, gyvenimas iš tiesų turi tikslą, gyvenimas iš tiesų turi prasmę. Jis nėra vien rutina, nėra vien katorga. Jame slypi entuziazmas ir džiaugsmas, kurie nė su kuo nesulyginami ir kurie suteikia jūsų gyvybės srautui didesnę pilnatvę nei galėtų suteikti bet kokia žemiška veikla.

Ir jūs turite tikslą, turite dangiškąjį planą, kuriame labai detaliai išdėstyta, ką norite pasiekti. Ir būtent dėl to aš atėjau su didžiuliu entuziazmu, džiaugsmu ir Dievo laisve perduoti jums Dievo Visa Persmelkiančios Išminties rožinį, kuris specialiai buvo sukurtas pažadinti gyvybės srautus jų gyvenimo tikslui ir šio tikslo bei jų dangiškojo plano specifinėms detalėms. Ir galiu jus užtikrinti, kad, jeigu toliau tęsite šią vigilę per sekančias 33 dienas, padarysite didžiulį darbą Dievui ir žmonijai.

Tačiau taip pat pamatysite dalykus įvykstant savo pačių gyvenime, kuomet staiga imsite suvokti, kad jūsų gyvenimas yra daug prasmingesnis, nei kada nors anksčiau apie tai susimąstėte. Ir gausite specifinius, vidinius nurodymus, ir pas jus ateis išoriškai užsimaskavęs mokytojas. Ir staiga pradėsite matyti vaizdą, dėl ko jūs atėjote į Žemę ir ko nuveikti čia atėjote. Ir tai iš tiesų yra didžiausias mūsų džiaugsmas – išvysti jus nubundant savo tikslui. Ir būtent dėl to ir pati mano Esybė yra įdėta į šį rožinį. Motinos Marijos Esybė yra įdėta į šį rožinį. Nes mes neturime kito troškimo, kaip tik išvysti jus pabundant, kad galėtumėme dalintis su jumis Dievo džiaugsmu, meile ir laisve.

Mums nieko iš jūsų nereikia. Mums nereikia jūsų pinigų, nereikia jūsų šviesos, nereikia jūsų paklusnumo. Mums nereikia jūsų garbinimo. Mes esame nemirtingos būtybės. Mes esame pačios sau pakankamos. Mes esame kaip saulė, dalijanti savo šviesą. Ar saulei reikia ko nors iš Žemės, kad dalintų savo šviesą? Tad ir mums, pakylėtosioms būtybėms, nieko iš jūsų nereikia, kad šviestume savo šviesą.

Ir visgi, mes norėtumėme pamatyti jus dalijantis savo šviesa, nes mes žinome, kad Dievo šviesa, kuri yra mumyse, taip pat yra ir jumyse. Ir mes patyrėme, kad, leisti šiai šviesai šviesti, leisti Dievo šviesai tekėti per savo formą, yra didžiausias džiaugsmas ir pilnatvė, kokius tik įmanoma patirti. Ir mes norime, kad ir jūs tai patirtumėte.

Todėl aš tikiuosi, kad visi jūs visame pasaulyje, kurie šitai skaitysite, dalyvausite šioje vigilėje, o po šios vigilės apsiimsite kalbėti mūsų duotus rožinius ir naudositės jais, kurdami aukštyn kylančią spiralę, iškelsiančią jus į tą žinojimo laisvę, kas jūs esate, į žinojimą, kodėl čia esate, į žinojimą, iš kur atėjote, ir į žinojimą, kur einate. Ir taip jūs atrasite laisvę Būti. Ir todėl aš užsklendžiu jus dabar Išminties Esatyje, žadinančioje jūsų sielų nubudimą. Tai užsklęsta.

Motinos Marijos Visa Persmelkiančios Išminties Rožinis

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels