Vienovės Rato sukūrimas

Temos: Vandenio amžiuje dvasinis judėjimas turi būti paremtas vienove

Pakylėtoji Vienovės Esatis 2005 metų liepos 3 d.


Raktas į Dievo karalystę Žemėje yra vienovė tarp Dangaus ir Žemės. Nes būtent Žemė yra atskirta nuo Dievo karalystės, tačiau atskirta ji tėra tik žmonių protuose, kadangi jie laiko save atskirtais nuo savo šaltinio ir todėl mano, kad yra atskirti vienas nuo kito.

Todėl raktas į Dievo karalystės įsikūnijimą Žemėje yra, kad žmonės susirinktų drauge Vienovės Dvasioje, kurioje kuriam laikui atidėtų į šalį visus išorinius skirtumus, visus išorinius skirtingumus ir konfliktus. Jie susirinktų drauge vienoje vietoje, ir ši vieta pirmiausia būtų vieta prote. Ir jie susirinktų drauge ir būtų vieningi. Ir Jėzus sakė, kad, kai du žmonės prašys jo vardu, tai reiškia, prašys vienovėje, unisonu, tuomet jiems tai bus duota (Mato 18,20; Jono 14,13; Apaštalų darbai 2,1).

Jūs susirinkote drauge vienoje vietoje. Buvote pasirengę atidėti į šalį savo ego, savo įpročius, mintis, išorinius dalykus, traukiančius jūsų dėmesį. Pasiekėte didesnę vienybę ir galite pasiekti dar didesnę vienybę ir vienovę. Ir būdami vieningi čia apačioje, galite būti vienovėje su visa gyvybe Viršuje, net ir su Vienovės Esatimi, kuri AŠ ESU. Ir todėl noriu paraginti jus dabar atsistoti, sustoti į ratą, susikabinti rankomis ir paprašyti Dievo, kad gausingas gyvenimas būtų įkūnytas visai gyvybei Žemėje.

Vandenio amžiuje dvasinis judėjimas turi būti paremtas vienove

Jūsų vienovė čia apačioje sukuria taurę, ir ši taurė yra Šventasis Gralis. O, tiek daug žmonių ieškojo Šventojo Gralio. Ištisus šimtmečius jie gainiojosi šią svajonę, ir kai kurie ją matė. Bet sakau jums, tai nėra individualios paieškos, nes Šventasis Gralis yra Kristaus taurė, o Kristus į šią Žemę atėjo ne dėl savęs. Jis atėjo suvienyti visą gyvybę su jos Tėvu, su jos Šaltiniu.

Tačiau šis susivienijimas gali įvykti tik tuomet, kai žmonės susirenka vienovėje. Ir būtent dėl to Jėzus nevaikščiojo vienas, bet pasišaukė mokinius, tikėdamasis tarp jų sukurti vienovę, kuri galiausiai taptų Kristaus vienovės kibirkštimi, nuo kurios ši vienovė įsižiebtų visame Dievo Kūne Žemėje.

Ir visgi matėte, kad mokiniai, prieš 2000 metų, nesugebėjo išlaikyti šios vizijos ir šios pusiausvyros. O ypač Petras ir Judas nesugebėjo išlikti vienovėje, padarydami kiekvienas savo atitinkamus dalykus, išardžiusius Vienovės Ratą. Ir todėl šio amžiaus iššūkis yra siekti toliau, siekti aukščiau nei tą daryti prieš 2000 metų sugebėjo mokiniai, ir įtvirtinti šią vienovę čia apačioje, kad ji taptų Šventuoju Graliu, į kurį Kristus galėtų įlieti gyvybės vandenis, teikiančius gausingą gyvenimą visiems žmonėms.

O tą galima pasiekti tik tuomet, kai esate pilnai įsisąmoninę, jog turite įveikti tiek vidinį priešą, tiek ir išorinį priešą. Daugybė dvasinių organizacijų nuėjo žmogiškojo ego ir šio pasaulio jėgų kovų dėl valdžios keliais. Jūsų iššūkis Laisvės Amžiuje yra likti ištikimiems šiai vienovei, vienovei, kuri yra aukščiau už bet kokius tarp jūsų galinčius egzistuoti skirtumus.

Ir noriu jus užtikrinti, kad mes nenorime, jog taptumėte identiškomis kopijomis, kad visi mėgintumėte įtilpti į tuos pačius rėmus. Mes nenorime, kad išmestumėte arba prarastumėte savo individualumą. Ne apie tokią vienovę kalbame. Tai yra puolusių angelų ir jų mechanizacijos koncepcijos vienovė, kuria jie nori paversti visus robotais, aklai sekančiais aklais vadais. Mes norime, kad visi jūs būtumėte individais, kad būtumėte individais, kuriais esate. O kai žinote, kad jūsų individualumas yra Dievo individualizacija, tuomet taip pat žinote, kad ir jūsų brolių bei seserų individualumas taip pat yra to paties Dievo individualizacija. Ir tuomet galite pasiekti šią aukštesnę vienovę, vienovę, kuri nėra satanistinė, vienovę, kurioje tampate daug daugiau, nei kiekvienas iš jūsų galėtumėte pasiekti atskirai.

Ir tuo būdu dalinatės, dauginate save ir kitus, daugindami savo talentus, sudėdami juos drauge, ir būtent tai yra tikrasis gausingas gyvenimas Žemėje – kad visi laisvai gautų iš Aukščiau, laisvai dalintųsi čia žemai, ir šitaip gausingas gyvenimas pasklistų kaip ratilai vandenyje, sklindantys iš branduolio, iš saulės Centro, kurį jūs šiandien čia sukūrėte. Ir šitai taptų šviesa, šviečiančia tamsybėse. Bet aš jums sakau, šiame amžiuje, tamsybės pradės suprasti šviesą (Jono 1,5) ir todėl pabus daugiau žmonių nei kada nors anksčiau Žemės istorijoje.

Ir todėl noriu pagirti jus už jūsų pasiryžimą dalyvauti šiose rožinių vigilėse, nes, suvokiate jūs tai ar ne, visi pasaulyje šiose vigilėse dalyvavę žmonės susirinko drauge dvasinėje vienovėje, sukūrusioje branduolį, saulės Centrą, kuri iš tiesų apšvies Žemę – kol tik leisite šiam srautui iš Aukštybių tekėti per jus, dar netgi išplėsdami šį srautą savo pačių individualiais pasiekimais ir savo bendrais pasiekimais, savo susirinkimu drauge ir buvimu Viena, buvimu vienovėje vienoje vietoje. Ir todėl užsklendžiu jus šioje vienovėje ir sakau: „Tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje (Mato 5,16) ir tebūna tai pasaulį nušviečianti šviesa. Ir įjunkite ją dabar!“

[Konferencijos dalyviai stovi ratu, kiekvienas žmogus laikydamas kairę ranką delnu aukštyn, o dešinę ranką delnu žemyn. Šitaip jie sujungia rankas, sukurdami ratą, per kurį laisvai gali tekėti energija (energiją gaunate per kairiąją ranką ir atiduodate ją per dešiniąją ranką). Tuomet visi dalyviai išsako prašymus (garsiai arba tyliai) gausingam gyvenimui įsikūnyti konkrečiose situacijose.]

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels