Pagaukite mano viziją Aukso Amžiaus Amerikai

Temos: Arkangelo Mykolo Aukso Amžiaus Invokacija Amerikai – Amerika kaip visuomenė be elitizmo – Kaip pasaulis žiūri į Ameriką – Dangiškoji dispensacija Amerikos sukūrimui – Pajuskite Laisvės Dvasią – Pagaukite laisvos planetos viziją – Atsiskirkite nuo elitizmo sąmonės – Amerikos galimybė transcenduoti žmogiškas kovas dėl valdžios – Kas yra tikrieji amerikiečiai? – Būkite trečia didingoji karta – Pasisemkite įkvėpimo iš pirmųjų amerikiečių

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, Kolumbo diena, 2005 metų spalio 10 d. per Kim Michaels


AŠ ESU Laisvė, Laisvė AŠ ESU! Mylimi Laisvės draugai, AŠ ESU jūsų Sen Žermenas ir AŠ ESU atėjęs pašaukti tuos, kurie yra tikrieji Laisvės Draugai – tiek Amerikoje, tiek ir visame pasaulyje – pakilti ir stoti ginti Laisvės. Ir noriu jums duoti šį patį galingiausią įrankį, šio Laisvės gynimo proceso pradžioje, noriu jums perduoti Arkangelo Mykolo Aukso Amžiaus Amerikai Invokaciją.

Arkangelo Mykolo Aukso Amžiaus Invokacija Amerikai

Iš tiesų, į šią invokaciją yra įtraukti keturi stulpai, kurie nuneš Ameriką į Aukso Amžių. Šie stulpai yra Dievas Tėvas ir jo atstovai – El Morija ir Arkangelas Mykolas, Dievas Motina ir jos atstovės – Motina Marija ir Laisvės Deivė, Dievas Sūnus ir jo atstovas – Jėzus, ir Šventoji Dvasia, kurios atstovas AŠ ESU, kaip septintojo Šventosios Dvasios spindulio mokytojas. Tai yra septintasis Šventosios Dvasios, kuri pučia ten, kur nori, spindulys.

Ši invokacija yra taurė, sugebanti išlaikyti Šventosios Dvasios energijas, kad jos nebūtų išlaistytos ant žmogiškosios sąmonės ir dualistinės sąmonės žemės, kuri yra pagrindinė problema, neleidžianti Amerikai ir likusiam pasauliui įkūnyti Aukso Amžiaus. Kokia yra dualizmo sąmonės esmė? Na tai, kaip Motina Marija taip nuostabiai paaiškina savo naujoje knygoje, yra atskirties nuo Dievo jausmas, iliuzija, kad kažkas gali būti atskirta nuo savojo šaltinio, kad kažkuri Dievo dalis gali būti atskirta nuo Dievo.

Ir tai iš tiesų yra pirminė Liuciferio ir visų būtybių, kurios nupuolė iš Aukščiau, nuopolio priežastis. Būtent šias būtybes Arkangelas Mykolas išmetė iš dvasinės karalijos. O tiksliau, jos išmetė save pačios, sukildamos prieš Dievo Valią, kurios aukščiausiu gynėju tarnauja Arkangelas Mykolas. Todėl per šį atskirties jausmą ir pasipriešinimą Dievo Valiai jos nusileido į dualizmo karaliją, susikurdamos savo pačių priešą, išmetusį jas iš dvasinės karalijos – kur viskas yra vienovė ir todėl priešprieša nėra įmanoma.

Ir nuo pat to laiko jos buvo dualizmo karalijoje, kurioje kūrėsi savo pačių priešą, šitaip sukurdamos dualistinę kovą tarp dviejų kraštutinumų, ar vadintumėte šiuos kraštutinumus gėriu ir blogiu, kapitalizmu ir komunizmu, ar dar kažkuo, ką tik žmonės sugeba susigalvoti – ir ką puolusios būtybės sugeba susigalvoti, mėgindamos nusitempti tuos, kurie nenupuolė iš Aukščiau, į šią niekada nesibaigiančią dualistinę kovą. Tai yra kova, neleidžianti jiems grįžti namo ir trukdanti išpildyti tai, kas jiems lemta, trukdanti išpildyti dangiškąjį planą.

Amerika kaip visuomenė be elitizmo

Pirminė problema šioje planetoje iš tiesų yra atskirties jausmas ir faktas, kad šis atskirties jausmas atveria galimybę, jog žmoniją galima padalinti į tuos, kurie turi, ir į tuos, kurie neturi. Ir todėl iš pačios atskirties sąmonės kyla elitizmo sąmonė. Ši sąmonė kai kuriuos žmones skatina tikėti, jog – dėl tos ar anos išorinės charakteristikos – jie priklauso elitui. Jie yra geresni už kitus žmones ir jiems priklauso tam tikros privilegijos, tam tikra teisė valdyti visą visuomenę.

A, mano mylimieji, ar matote, jog visa ši sąmonė yra paremta atskirties nuo Dievo jausmu? Nes, iš tiesų, kai matote save vienovėje su Dievu, suvokiate, kad be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Todėl Dievo Esybė yra visame kame, kas tik yra sukurta, ir todėl lyginimai ir subjektyvūs vertinimai neturi jokios prasmės. Kaip vienas Dievo aspektas galėtų būti vertingesnis už bet kurį kitą Dievo aspektą, kai visi Dievo aspektai turi begalinę vertę? Kaip viena begalybės išraiška galėtų būti vertingesnė už bet kurią kitą begalybės išraišką? To paprasčiausiai negali būti, kai esate vienovės sąmonėje, Kristaus sąmonėje, kuomet jūsų akis yra viena, nes matote ne dualizmą, matote vien tik vienovę su savo šaltiniu.

Tačiau, kai jūsų akis pikta, tai reiškia, jog jūsų regėjimą dalija dualistiniai kraštutinumai, kylantys iš antikristo sąmonės, tuomet tampa įmanoma pradėti skirstyti žmoniją į „turinčius“ ir į „neturinčius,“ ir tai yra pagrindinė problema Žemės planetoje. Ir, mano mylimieji, Amerika iš tiesų buvo pradėta kaip visų šalių idealas, kaip šalis, kuri taptų pioniere, ištrėmusia šią elitizmo sąmonę iš Žemės. Todėl Amerika yra raktas į Aukso Amžiaus atėjimą, kuris galės ateiti tik tuomet, kai žmonija pripažins vienovę su savo šaltiniu.

Kaip pasaulis žiūri į Ameriką

Puikiai suprantu, kad dauguma žmonių, gyvenančių Amerikoje – ir atkreipkite dėmesį, jog specialiai nesakau „dauguma amerikiečių,“ aš kalbu apie tuos, kurie gyvena Amerikoje – nesuvokia, kaip į Ameriką yra žiūrima už jos sienų. Taip pat žinau, kad daugeliui iš jūsų, kurie užaugote kitose šalyse, buvo diegiama žiūrėti į Ameriką su nevienareikšmiškais ar netgi su negatyviais jausmais. Tai iš tiesų yra suprantama, atsižvelgiant į Amerikos pastaruosius keletą dešimtmečių vykdytą užsienio politiką.

Dauguma žmonių Amerikoje to nesupranta, nes Amerikos spauda žmones Amerikoje laikė visiškame neišmanyme apie tai, kas vyksta likusiame pasaulyje. Ir todėl, užuot tarnavusi laisvės idealui ir ištiesusi Amerikos žmonėms veidrodį, spauda sukūrė dūmų uždangą, kliudančią žmonėms pamatyti rastą – valdžios elitą ir jo piktnaudžiavimus valdžia – savo pačių šalies akyje.

Žinau, kad daugelis iš jūsų, kurie negyvenate Amerikoje, turėsite permąstyti savo jausmus Amerikai, kad galėtumėte visa širdimi imti kalbėti šį rožinį už Ameriką. Todėl norėčiau pasiimti jus į nedidelę kelionę ir norėčiau papasakoti jums apie pirminę šios šalies sukūrimo viziją.

Mylimi laisvės draugai, prieš atlikdamas savo pakylėjimą, ir netgi kurį laiką po to, tarnavau Europos kontinente, ir turėjau aiškią viziją ir troškimą sukurti suvienytų valstybių Europą. Tačiau tai pasirodė neįmanoma užduotis, net ir turint tokius nemenkus diplomatinius įgūdžius kaip mano. Neįmanoma tai buvo dėl to, kad Europa buvo beviltiškai įkalinta elitizmo sąmonėje, kurios pradininkai yra puolę angelai.

Tai yra liūdnas faktas, kad daugelis Europos karalių ir kilmingųjų iš tiesų buvo įsikūniję puolę angelai, kurie buvo absoliučiai pasiryžę išlaikyti elitistinį „rojų Žemėje,“ kurį iš tiesų tikėjo sau susikūrę. Jie buvo visiškai akli ir nematė fakto, kad kylanti žmonijos sąmonė ir naujų žinių bei technologijų perdavimas jau išmušė pamatus iš po jų pilių. Jie atsisakė priimti pokyčius, norėdami to, ko valdžios elitas nori visada– išlaikyti status quo.

Jie atmetė visus mano mėginimus sukurti didesnę vienybę tarp Europos šalių, jie priešinosi pokyčiams, ir matėte kaip tai baigėsi kraujo upėmis Prancūzijos revoliucijoje. Šios kraujo upės buvo visiškai nebūtinos, ir iš tiesų jos neatnešė nei tikros laisvės, nei tikros demokratijos, ir tiesiog pakeitė vieną valdžios elitą šio valdžios elito konkurentu. Todėl pamoka yra tokia, kad tikrieji pokyčiai dažnai turi būti atnešami, nepraliejant kraujo. O šiandienos amžiuje, tikrieji pokyčiai PRIVALO būti atnešti, nepraliejant kraujo.

Ir štai aš buvau tų vienos klasės puolusių angelų mirties spazmų sūkuryje, kurių dauguma iš tiesų buvo paimti iš šios planetos. Aiškiai pamačiau, jog yra visiškai neįmanoma, kad Europos šalys nusimestų elitizmo gyvatės odą ir susirinktų drauge tikroje vienovės dvasioje. Todėl aš sumaniau – pasitaręs su kitomis pakylėtosiomis būtybėmis – planą įkurti naują šalį, kurioje galėtume viską pradėti ant švarios lentos ir todėl turėtumėme geresnes galimybes sukurti šalį, kuri taptų „viena Dievo šalimi,“ visiems suteikiančia „laisvę ir teisingumą.“

Dangiškoji dispensacija Amerikos sukūrimui

Tačiau, norėdamas įkurti Ameriką, turėjau gauti dispensaciją iš Kosminės Tarybos, kuri dažnai yra vadinama Didžiąja Karmine Valdyba. Tai yra Pakylėtųjų Būtybių taryba, prižiūrinti visuotines karmines sąlygas Žemės planetai, ir kurios užduotis yra nustatyti kursą, kuris suteiktų žmonijai geriausias sąlygas subalansuoti savo karmą, tuo būdu atstatant šią planetą į jos pirmykštį tyrumą.

Karminė Valdyba turėjo pateisinamų nuogąstavimų dėl naujos šalies įkūrimo. Vienas iš šių nuogąstavimų buvo Amerikos kontinente gyvenantys vietiniai žmonės ir gamtos tyrumas. Kitas nuogąstavimas buvo tai, kad, sukūrus vieną labai galingą šalį, iš tiesų buvo įmanoma sukurti Frankenšteino monstrą, kuris gali taip apsvaigti nuo savo galios, jog imtų ignoruoti arba atmesti savo dvasinę kilmę, ir pasinaudotų šviesa, siekdamas kuo didesnės valdžios, materialių turtų ir malonumų. Tai iš tiesų yra kelias, kuriuo pasuko daugelis praeities civilizacijų, ir žinomiausia jums iš jų yra Romos civilizacija, kuri save susinaikino dėl piktnaudžiavimo valdžia, piktnaudžiavimo šviesa, kuri buvo duota Romos žmonėms, mėginant iškelti jų civilizaciją į aukštesnį lygmenį.

Ir būtent dėl to, kad daugelis žmonių, kurie turėjo atvykti į Ameriką, buvo prieš tai įsikūniję Romos Imperijoje, Karminė Valdyba buvo labai susirūpinusi, jog jie tiesiog gali pakartoti ankstesnį savo elgesį, siekdami įgyti valdžios, turtų ir malonumų, užuot parodę pasirengimą aukotis dėl aukštesnės vizijos, aukštesnio dvasinio tikslo. Pavojus buvo toks, kad jie galėjo pradėti elgtis kaip išlepinti vaikai, tuo būdu pademonstruodami, jog iš tiesų dvasiškai nepaaugo nuo savo įsikūnijimo romėnų laikais. Taip pat egzistavo labai pagrįstas rūpestis, kad naujos šalies sukūrimas nebūtinai sulaikys valdžios elitą nuo infiltracijos į šią šalį, ir todėl elitizmas iš tiesų gali atkeliauti kaip keleivis be bilieto laivais, atnešusiais naujakurius iš senojo pasaulio į naująjį.

Mylimi laisvės draugai, turiu jums pasakyti, kad, nors gerai žinojau šiuos nuogąstavimus, mano entuziazmas Aukso Amžiaus vizijai Amerikoje buvo toks didelis, jog nušlaviau į šalį visus Karminės Valdybos nuogąstavimus, gal net, tiesą sakant, šiek tiek pernelyg entuziastingai norėdamas užsitikrinti leidimą įkurti šią naują šalį. Dėl mano užkrečiančio entuziazmo – ir galėčiau pridurti, kad Laisvės Liepsna iš tiesų turi dideles įtikinėjimo galias – aš iš tiesų gavau leidimą įkurti Jungtines Amerikos Valstijas.

Taip, šis leidimas turėjo savo kainą, nes aš iš tiesų turėjau atiduoti nemenką savo asmeninių dvasinių pasiekimų dalį kaip užstatą už šią šalį. Ir todėl, galiu jus užtikrinti, jog esu daug investavęs į Jungtines Amerikos Valstijas. Ir mano gebėjimas atvesti šią planetą į Vandenio Aukso Amžių yra labai tampriai susijęs su Jungtinių Valstijų ateitimi.

Pajuskite Laisvės Dvasią

Noriu jums perduoti dalelę to didžiulio entuziazmo, kurį jaučiau tomis ankstyvosiomis dienomis. Koks tai buvo džiaugsmas stebėti žmones, paliekančius Europos kontinentą su didžiulėmis viltimis ištrūkti iš skurdo, priespaudos ir didžiulės nevilties naštos, kurią jie patyrė, augdami Europoje. Koks nepaprastas man buvo džiaugsmas regėti, kaip nušvinta jų dvasia, skrodžiant tą didžiulį mėlyną vandenyną, kaip jų širdys pradėjo smarkiau plakti, pirmą kartą išvydus Amerikos pakrantę ir supratus, kad jie įžengia į galimybių šalį.

Ak, mano mylimieji, argi tai nėra laisvė tapti daugiau, ištrūkti iš apribojimų ir pakilti iki aukščiausių savo svajonių? Šiandienos pasaulyje mažai kas iš jūsų esate patyrę, kokia didžiulė priespauda ir neviltis lydėjo „paprastų“ žmonių Europoje kasdieninį gyvenimą tomis dienomis. Jums sunku suprasti, kaip šių žmonių dvasią slėgė sunki našta, kuri buvo sukurta iš apribojimų, ribojusių juos iš viršaus, ribojusių juos iš apačios ir beveik visiškai neleidusių pajudėti iš vietos.

Todėl šiandieniniame pasaulyje jums sunku suvokti tą laisvės pojūtį, tą viltį, su kuria jie nukreipė savo žvilgsnius į Amerikos pakrantę. Tačiau galiu jums pasakyti, jog tai buvo didžiulis džiaugsmas mano širdžiai matyti tiek daug žmonių, pasinaudojant galimybe, kuri jiems buvo suteikta šiame kontinente. Ir koks tai man buvo džiaugsmas matyti, kaip drauge susirinkusi nedidelė grupelė žmonių tampa atviromis durimis, atnešusiomis ne tiesiog dar vienos Britanijos provincijos viziją, o nepriklausomos šalies, turėjusios naują – ir dar niekada anksčiau neregėtą – viziją – laisvę nuo valdžios elito, viešpatavusio visuomenei ir pavertusią ją savo vergais.

Ak, mano mylimieji, Amerikos tėvų įkūrėjų viziją iš tiesų įkvėpiau aš, nes dirbau su daugeliu iš jų vidiniuose lygmenyse. Ir sugebėjau juos įkvėpti kritiniais momentais, ir jie pagavo šią viziją, kad įmanoma sukurti ne tik nepriklausomą šalį, bet įmanoma sukurti šalį, kuri turėtų visiškai kitokią valdymo formą, kiekvienam žmogui suteikusią galimybę veikti visos šalies likimą.

Šiandieniniame pasaulyje demokratiją jūs laikote savaime suprantamu dalyku ir jums sunku suprasti, kokia tai buvo novatoriška, pribloškianti idėja tomis ankstyvosiomis dienomis. Bet pamąstykite, kad per visą žinomą istoriją dauguma žmonių šioje Žemėje gyveno absoliučiai elitistinėje sistemoje, ir dažnai visas jų likimas priklausė nuo vieno žmogaus rankų ir proto. Pamąstykite, kiek daug žmonių istorijoje visą savo gyvenimą nugyveno, tarnaudami vieno žmogaus poreikiams, ir kiek daug žmonių gyvenimų buvo sugriauta arba prarasta dėl šio vieno vado aklumo arba visiško pamišimo.

Tad tik įsivaizduokite pakylėtųjų mokytojų džiaugsmą, kai Amerikos tėvai-įkūrėjai sugebėjo pagauti aukštesniąją viziją ir atnešti ją į fizinę plotmę – ir iš tiesų įrašyti ją į Nepriklausomybės Deklaraciją ir Konstituciją. Įsivaizduokite, koks buvo mūsų džiaugsmas, kai pamatėme jų pasirengimą atidėti į šalį savo pačių saugumą, savo pačių komforto jausmą – ir išties, netgi savo gyvybę – kad atneštų šios vizijos išsipildymą, kovojant nelygioje kovoje už šios naujos šalies sukūrimą.

Ak, jei tik galėtumėte pajusti džiaugsmą, kuris net ir šiandien pripildo mano širdį, kai prisimenu jausmą, išvydus pirmąjį šviesos tašką, besiformuojantį tose ankstyvosiose Amerikos kolonijose. Šis šviesos taškas vis stiprėjo, kol ėmė šviesti per tamsų iškreiptos energijos debesį, kabojusį virš šios šalies kaip mirties drobulė tūkstantį metų. Iš tiesų, tai buvo lyg saulės spinduliai pro debesis, paauksavę debesų kraštus. Atsirado viltis, kad valdžios elitas, daugybę amžių engęs žmones šioje Žemėje, pagaliau galės būti nuvainikuotas ir Žemėje galės užgimti Aukso Amžius, galiausiai paversiantis Žemę Laisvės Žvaigžde, kuria jai skirta būti.

Pagaukite laisvos planetos viziją

Mylimi laisvės draugai, noriu jus labai paraginti – kad ir kur pasaulyje begyventumėte – išstudijuoti Amerikos šalies gimimą. Peržiūrėkite visus jums prieinamus dokumentinius filmus. Perskaitykite visas jums prieinamas knygas. Bet pirmiausia pasistenkite užmegzti ryšį su Laisvės Dvasia, įkvėpusia šios šalies sukūrimą. Nes iš tiesų ši Laisvės Dvasia gali pasklisti po kiekvieną Žemės šalį, kartu išlaisvindama ir jūsų šalį nuo elitistinės žmones pavergusius sistemos.

Pažvelkite, kaip demokratijos idėja išplito iš Amerikos į Europą, o iš ten beveik į visus žemynus. Ir tai iš tiesų yra potencialas, aukščiausias Amerikos potencialas – paskleisti laisvę šioje planetoje. Ir, mano mylimieji, kas yra tikroji laisvė? Tai yra, kad žmonės taptų laisvi nuo valdžios elito, kad taptų laisvi nuo dvasinės vergovės ir priespaudos, į kurią juos įstūmė gyvybės srautai, pasipriešinę Dievo valiai ir aktyviai besipriešinantys Dievo karalystės atėjimui į šią planetą.

Ir tai iš tiesų yra gyvybės srautai, kaip jau paaiškino Motina Marija, kurie siekia pavergti žmoniją savo beprasmiškais, bukais mėginimais įrodyti, kad Dievas suklydo, davęs žmonės laisvą valią. Ar suvokiate, kad pati laisvos, demokratiškos šalies esmė yra ta, kad žmonės turėtų galimybę naudotis savo laisva valia ir pjautų ką pasėję, pjautų savo pasirinkimų pasekmes – užuot visą gyvenimą pjaudami nedidelio elito pasirinkimų pasekmes, šitaip apsaugodami elitą nuo jų dualistinių, egoistinių, savanaudiškų pasirinkimų pasekmių.

Jėzus paaiškino, kad visata yra veidrodis. Tai, ką išsiunčiate, kosminis veidrodis jums atspindės atgal. Ir nors tai iš tiesų yra tiesa, ir nors iš tiesų tiesa, kad kiekvienas žmogus pjaus tai, ką pasėjo, iš tiesų yra įmanoma, kad valdžios elitas gali atidėti savo pačių karmos sugrąžinimą, priversdami jiems paklūstančius žmones suformuoti buferį tarp elito ir jų karmos. Ši praktika tęsiasi nuo pat to laiko, kai pirmieji puolę angelai įsikūnijo šioje planetoje, kas iš tiesų įvyko labai seniai.

Ir todėl jūs, kurie esate tikrieji laisvės draugai, jūs, kurie esate dvasiškai subrendę žmonės, jūs, kurie priklausote aukščiausiems dešimčiai procentų žmonių Žemėje, kaip paaiškino Jėzus, iš tiesų turite žinoti apie šią praktiką, kuri yra vadinama „išsisukinėjimu nuo karmos.“ Turite suprasti būdus, kuriais valdžios elitas visados mėgina išsikelti save aukščiau kitų, priversdami žmones kentėti valdžios elito padarytų pasirinkimų pasekmes. Todėl turite atsiskirti nuo šio valdžios elito. Turite atsiskirti nuo raugių, kad Dievas galėtų išrauti šias rauges, kartu neišraudamas kviečių. Visų pirma, tai reiškia, kad privalote atsiskirti sąmonėje, atsiskirdami nuo elito sąmonės. O tai iš tiesų reiškia, kad privalote atsiskirti nuo dualistinės sąmonės, kaip Jėzus paaiškina šioje svetainėje.

Atsiskirkite nuo elitizmo sąmonės

Tačiau taip pat turite įsisąmoninti vieną šios dualistinės sąmonės, kuri iš tiesų ir yra elitizmo sąmonė, aspektą. Mano Mylimieji, tos sielos, kurios sudaro dabartinį valdžios elitą Žemės planetoje, yra absoliučiai įsitikinusios, jog priklauso atskirai klasei, esančiai aukščiau už visą likusią visuomenę. Egzistuoja daug skirtingų frakcijų šiame valdžios elite ir kiekviena grupė turi savas priežastis vadinti save viršiausia.

Ir todėl, žvelgdami į šią planetą, matote besivaržančius valdžios elitus, nes iš tiesų, kaip gi tie, kurie yra įstrigę dualistinėje sąmonėje, galėtų kada nors pasiekti vienybę? Jeigu jie būtų sugebėję pasiekti šią vienybę, jie jau seniai būtų užgrobę visą planetą – ir laisvų demokratinių šalių sukūrimas būtų buvęs neįmanomas. Tačiau pati dualistinės sąmonės prigimtis tokią vienybę daro neįmanoma. Ir būtent dėl to matote tiek daug karų, vykstančių tarp dviejų elitistinių grupių, elitistinių frakcijų, kurios kovoja viena su kita, nes abi turi nepasotinamą aukščiausios valdžios, aukščiausios kontrolės troškimą. Ir priešingai nei teigia laimėjęs elitas, šie karai neatneša tikrosios laisvės. Jie arba atneša naują valdžios elitą, kuris pakeičia senąjį, arba sutvirtina esamo elito valdžią. Tačiau kiekvienas dualistinis karas tik dar labiau sutvirtina dualistinės sąmonės įtaką žmonijai.

Už besivaržančių valdžios elitų Žemėje nugaros iš tiesų stovi nematerialus valdžios elitas, sudarytas iš šio pasaulio princo ir tamsos jėgų. Šios jėgos tiesiog naudojasi elito žmonėmis Žemėje kaip pėstininkais savo didesniajame žaidime, kuriame siekia įrodyti, jog Dievas klydo. Tačiau net ir šios jėgos yra susiskaldžiusios tarpusavyje, ir tai galiausiai atves į jų žlugimą. Jos turi naudoti „skaldyk ir valdyk“ strategiją prieš dvasingus žmones, nes ir pačios yra susiskaldžiusios. Ir todėl savo valdžią jos galės išlaikyti tik tol, kol dvasingus žmones galės suskaldyti labiau nei yra susiskaldžiusios pačios.

Noriu, kad pamąstytumėte apie šią elitistinę sąmonę, nes turiu jums pasakyti, kad šiandienos pasaulyje yra daug žmonių, net ir laisvose demokratinėse šalyse – net ir dvasingų žmonių tarpe – kurie patikėjo įvairiais elitistinių filosofijų apsektais, kurias skleidžia skirtingos valdžios elito frakcijos. Turiu jums pasakyti, kad dauguma žmonių Amerikoje iš tiesų turi daug elitistinių įsitikinimų, kuriuos laiko visiškai teisingais arba kurių niekada net nemanė kvestionuoti, nes nuo mažumės buvo mokomi priimti šiuos įsitikinimus, net nesusimąstant iš kur jie atėjo.

Turiu jums pasakyti, kad net ir patys tėvai-įkūrėjai nebuvo visiškai laisvi nuo šių elitistinių įsitikinimų. Tą galima matyti iš kai kurių jų veiksmų, pavyzdžiui iš fakto, kad Tomas Džefersonas naudojosi vergų darbų, teikusiu jam patogų gyvenimo būdą jo mylimame ūkyje. Net ir Džordžas Vašingtonas nebuvo visiškai laisvas nuo elitistinių įsitikinimų, ir vis dėlto reikia pasakyti, kad jis pasielgė labai garbingai, atsisakęs tapti pirmuoju Amerikos karaliumi ir vietoj to pasirinkęs prezidento postą. Tuo būdu jis iš tiesų parodė nuostabų pavyzdį žmogaus, turėjusio valdžią, bet neapsvaigusiu nuo šios valdžios ir sugebėjusiu išlaikyti aukštesnę viziją. Džordžas Vašingtonas aiškiai matė, kad laisvos demokratiškos šalies sukūrimo potencialas yra daug svarbesnis už jo asmeninę valdžią, asmeninę laimę, asmeninius malonumus ir net jo paties gyvybę.

Amerikos galimybė transcenduoti žmogiškas kovas dėl valdžios

Tai ir yra ta dvasia, kurią reikia iš naujo pažadinti dvasinguose pasaulio žmonėse – jeigu Amerika nori įvykdyti tai, kas jai lemta, ir tapti Vandenio Aukso Amžiaus pionieriumi. Ak, mano mylimieji, jei pažvelgsite į Amerikos istoriją, pamatysite, kad ji gimė iš konflikto. Ji gimė iš konflikto tarp kolonijų ir Anglijos karaliaus, reprezentavusio valdžios elitą. Ir netgi po to, kai laimėjo savo laisvę nuo Anglijos karūnos, ji tebebuvo įstrigusi dualistinėje kovoje, atvedusioje prie Pilietinio Karo. Tai jums rodo, kad dualistinės jėgos pateko į Amerikos šalį ir siekė sunaikinti ją iš vidaus. Vėliau iškilo kova prieš nacizmą, pasiekusi savo kulminaciją antrajame Pasauliniame Kare. Ir net ir po šio karo dualistinė kova nesibaigė ir ištisus dešimtmečius Amerika buvo Šaltojo Karo su komunizmu gniaužtuose.

Visa tai jums turėtų parodyti, kad dualizmo jėgos Amerikoje dirba nuo pat jos sukūrimo pradžios. Tiesą sakant, daugelis išties atsidavusių laisvės kovotojų Amerikos vyriausybėje ir karinėse pajėgose pasijuto tarsi vakuume, nugriuvus Berlyno sienai. Jie ėmė jaustis taip, lyg nebeturėtų aiškiai apibrėžto priešo, ir net terorizmo šmėklos iškilimas nepašalino šio buvimo vakuume jausmo. Tačiau, mano mylimieji, tai iš tiesų reiškia galimybę pakelti šią kovą dėl laisvės į aukštesnį lygmenį, aukščiau už kariuomenes ir kovas su fiziniu priešu, kovojamas materialiais ginklais.

Tai yra galimybė pakilti į suvokimą, kad tikroji kova dėl laisvės yra dvasinė kova – ir tai nėra kova tarp dviejų dualistinių kraštutinumų, kuriuos apibrėžia antikristo sąmonė. Ne, tai yra kova tarp Kristaus sąmonės ir antikristo sąmonės. Ir iš tiesų, kai jūsų akis bus viena, kai pakelsite savo žvilgsnį virš dualizmo iliuzijų, suvoksite, kad – iš tiesų – kovos nėra, nes kovoja tik viena pusė. Tie, kurie yra įstrigę antikristo sąmonėje, regi save Kristaus jėgų priešpriešoje, laiko save Kristaus ir Dievo priešais. Todėl jie visą laiką kovoja kovą, tačiau ši kova egzistuoja tik jų pačių protuose.

Tie, kurie yra susitelkę amžinoje Kristaus sąmonės palaimoje, suvokia, kad antikristo jėgos iš tiesų nėra tikros. Jos nėra amžinos, ir todėl jos iš tiesų nėra priešai. Jos tėra laikini miražai, projektuojami ant gyvenimo ekrano. Ir kai suvokiate šią tiesą, suvokiate, koks buvo išmintingas Jėzus, sakęs žmonėms nesipriešinti blogiui, o atsukti kitą skruostą.

Mano Mylimieji, didžiausias šio amžiaus potencialas iš tiesų yra Amerikos laisvės kovotojų nubudimas suvokimui, kad kova už laisvę yra kova tarp Kristaus sąmonės ir antikristo sąmonės. Ir tikrasis raktas į pergalę šioje kovoje yra pakilti virš dualistinių antikristo sąmonės kraštutinumų. Nes tuo būdu mūšis bus laimėtas, neiššovus nė vieno šūvio.

Kas yra tikrieji amerikiečiai?

Kas yra tikrieji laisvės kovotojai, kas yra tikrieji amerikiečiai? Tai yra žmonės, kurie pripažįsta Dievą ir Dievo įstatymus kaip aukščiausią valdžią, nes suvokia, kad Dievo valia iš tiesų yra jų pačių valia, aukštesniosios jų esybės valia. Tikrieji amerikiečiai yra tie, kurie pripažįsta AŠ ESU Esatį, kaip Dievo individualizaciją savyje, tuo būdu žinodami, kad Dievo karalystė yra juose ir kad ji yra aukščiau už visus Žemėje egzistuojančius susiskaldymus. Todėl vien tai, kad gyvenate Jungtinių Valstijų teritorijoje automatiškai nepadaro jūsų amerikiečiu, ir tai, kad gyvenate ne Amerikos teritorijoje, nereiškia, kad nenešate jokios atsakomybės už Ameriką.

Tikrieji amerikiečiai yra AŠ ESU žmonės, dvasingi žmonės šioje Žemėje, ir jie strategiškai buvo išdėstyti visame Žemės rutulyje. Jūs savanoriškai pasisiūlėte būti Sen Žermeno Aukso Amžiaus pionieriais, ir žinau, kad daugelis iš jūsų užaugote, turėdami negatyvų požiūrį į Ameriką. Tačiau nesvarbu, kad ir koks pateisinamas bebūtų šis požiūris, noriu jūsų paprašyti pakelti savo žvilgsnį aukščiau išorinių regimybių ir pagauti tikrąją Amerikos dvasinio potencialo viziją.

Jeigu dvasingi žmonės nori turėti lemiamą įtaką šiame amžiuje, jie privalo įveikti dualistinius susiskaldymus, kuriuos į jų protus įdiegė šio pasaulio valdžios elitai. Jie privalo pakilti virš šių susiskaldymų ir pasiekti aukštesnę vienybę, kuri juos paverstų vienu Dievo Kūnu Žemėje. Ir vienas iš dirbtinių susiskaldymų, kurį reikia įveikti, yra susiskaldymo jausmas, liečiantis Amerikos potencialo viziją. Kaip jums paaiškinau, Amerika kaip šalis nebuvo sukurta keliems šimtams milijonų žmonių. Amerika buvo sukurta kaip dovana visam pasauliui, ir aukščiausias jos potencialas yra tai, kad ji taptų katalizatoriumi Vandenio Aukso Amžiaus įsikūnijimui, pergalei, kuri grandinine reakcija pasklis po visą pasaulį.

Todėl noriu jums aiškiai pasakyti, jog kad ir kokius jausmus nešiotumėtės Amerikai, tai yra faktas, kad Vandenio Aukso Amžius negalės būti atneštas į šią planetą, jeigu Amerika nepakils į savo aukščiausią dvasinį potencialą. Ir taip pat turiu jums pasakyti, kad tai galės įvykti tik tuomet, kai AŠ ESU žmonės visame pasaulyje vieningai ims laikyti dvasinę viziją Amerikai, paleisdami visus negatyvius jausmus ir iš tiesų vizualizuodami, kad Amerika pakyla virš dualizmo ir elitizmo, tapdama iš tiesų laisva šalimi. Tai ne atsitiktinumas, kad Amerikoje yra žmonių, atėjusių praktiškai iš visų šalių Žemėje. Jau vien tik šis faktas turėtų pademonstruoti, kad Amerika turi ryšių su kiekviena šalimi ir todėl ji turi potencialą paskleisti dvasinę laisvę visai planetai.

Puikiai žinau, kad Amerika pelnytai turi tokią reputaciją pasaulyje, kokią turi. Tačiau būdami dvasiškai brandūs žmonės turėtumėte sugebėti pažvelgti už išorinių regimybių. Argi ne toks yra Motinos Šviesos sergėtojų tikslas – įžvelgti už išorinių regimybių ir perkelti Kristaus viziją ant Materijos šviesos? Tad ar per daug būtų prašyti, kad pažvelgtumėte už išorinių regimybių, pamatydami, kad Amerikos elgesį labai stipriai veikia dualizmo ir elitizmo sąmonė, antikristo sąmonė? Ir kai tai suvokiate, tuomet galite matyti, kad šie pasireiškimai yra netikri ir galite perkelti Kristaus viziją šiai šaliai, tuo būdu laikydami tyrą viziją, kad Amerika nusimes žaltiškos sąmonės išnarą.

Todėl dabar šaukiu visus tikrus pasaulio kovotojus už laisvę – pakilkite! Pagaukite laisvės dvasią, atvedusią prie Amerikos šalies sukūrimo!

Būkite trečia didingoji karta

Taip pat kviečiu visus tikrus kovotojus už laisvę Amerikoje pasisemti įkvėpimo iš didžiųjų praeities kartų. Iš tiesų, regėjome dvi didžias kartas Amerikoje. Pirmoji karta buvo Amerikos revoliucionieriai, pagimdę šią šalį. Ir tuomet buvo karta, laimėjusi antrąjį Pasaulį Karą ir įveikusi fašizmo jėgas, ir dėl to ši karta buvo vadinama „didžiąja karta.“Jeigu išstudijuotumėte šias kartas, pamatytumėte, kad, nors jie užaugo būdami atrodytų paprasti žmonės, jie sugebėjo pagauti aukštesnę viziją, toli išėjusią už jų kasdieninio gyvenimo ribų. Jie buvo pasirengę atidėti į šalį šį kasdieninį gyvenimą ir kovoti už tikslą, didesnį už juos pačius. Ir jie netgi buvo pasirengę atiduoti gyvybę už šį tikslą. Ir iš tiesų, niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už Kristaus tikslą atiduoda, išeinantį už dualistinių antikristo kovų ribų.

Ir todėl šiandien noriu jūsų paprašyti pažvelgti į savo gyvenimą ir pamatyti, kad turite dvi galimybes. Nuo vaikystės buvote mokomi laikyti save paprastais žmonėmis, ir iš tiesų galite nugyventi jums likusį gyvenimą, būdami paprastais žmonėmis. Tačiau alternatyva yra, kad pagautumėte aukštesnę Aukso Amžiaus viziją ir suvoktumėte, jog šis tikslas yra daug didingesnis už jūsų paprastą kasdieninį gyvenimą. Ir todėl pasiryžtumėte skirti laiko ir energijos, atidėdami į šalį dalį savo kasdieninių patogumų, ir stodami į kovą už laisvę, už Aukso Amžiaus įkūnijimą, kuris yra aukščiausias šiandienos potencialas.

Ir mano mylimieji, priešingai žmonėms, kovojusiems antrajame Pasauliniame Kare ir Revoliucijos kare, neprašau jūsų rizikuoti savo fizinėmis gyvybėmis. Nes iš tiesų, mūšis, kuris jums stovi prieš akis, išties yra dvasinis mūšis, kuris nepareikalaus jūsų fizinės gyvybės. Tačiau, norint laimėti šį mūšį, jis iš tiesų pareikalaus iš jūsų atidėti į šalį dalį savo kasdieninių patogumų ir paskirti laiko ir energijos kovoti šį mūšį, šią kovą dėl žmonijos protų.

Iš tiesų, galite daug ką nuveikti. Ir kai pradėsite įgyti vidinę dermę ir jums pradės aiškėti jūsų dangiškojo plano kontūrai, imsite matyti, ką asmeniškai galite padaryti. Tačiau šiuo metu dalykas, kurį galite padaryti, yra kalbėti šią invokaciją, Aukso Amžiaus invokaciją Amerikai, ir kitus rožinius, kuriuos perdavė Motina Marija, o taip pat kitas invokacijas, kurios bus perduotos ateityje.

Iš tiesų, tai turėtų būti auka, kurią turėtų sugebėti padaryti kiekvienas dvasios ieškotojas, norintis tarnauti avangarde, kuris susilpnina priešo gynybines linijas ir tuo būdu paruošia kelią pagrindinei armijai – visai likusiai žmonijai, kuri dar neprabudo. Negi per daug yra prašyti sukalbėti vieną invokaciją per dieną ir pakalbėti su savo draugais, kurie taip pat yra dvasiškai sąmoningi žmonės, paaiškinant jiems Aukso Amžiaus potencialą ir paaiškinant, kad jie gali įnešti nepaprastai vertingą indėlį į šį Aukso Amžių, paskirdami kiekvieną dieną po pusvalandį rožinio kalbėjimui?

Mano Mylimieji, galima dar daug kalbėti apie Aukso Amžių, apie Ameriką ir apie laisvės tikslą. Ir aš iš tiesų grįšiu ir duosiu daugiau mokymų šiomis ir kitomis temomis, tačiau kol kas noriu jūsų paprašyti kontempliuoti Laisvės Dvasią, paskatinusia Amerikos patriotus kovoti nelygioje kovoje su priešais ir savo pačių abejonėmis, ir pagimdžiusia šalį, kuri iš tiesų atneš naują laisvės ir savivaldos amžių žmonėms šioje planetoje.

Pasisemkite įkvėpimo iš pirmųjų amerikiečių

Noriu jūsų paprašyti, kad išvystumėte, jog turite potencialą tapti karta, atnešiančia naują dvasinės laisvės amžių. Ir iš tiesų, būdami šio naujo amžiaus pionieriais, neturėtumėte tikėtis, kad plačioji visuomenė supras, kodėl darote tai, ką darote. Daugelis žmonių dar nėra pasirengę dvasinei vizijai, kurią jūs pagavote – arba bent matėte akies krašteliu – todėl nesitikėkite iš jų dėkingumo. Ir būkite pasirengę faktui, kad jie iš tiesų gali išjuokti jūsų pastangas ir jūsų tikėjimą. Bet, mano mylimieji, net ir ankstyvieji Amerikos patriotai buvo dažnai išjuokiami. Ir juos dažnai kamuodavo abejonės apie jų tikslo teisėtumą, kovojant kovą, kurią atrodė neįmanoma laimėti.

Tačiau jūs esate daug arčiau lūžio kolektyvinėje sąmonėje nei manote, lūžio, kuris atvers vartus dvasiniam nubudimui, kuris iš tiesų įvyks. Kalba eina ne apie tai, ar tai įvyks, kalba eina apie tai, kada tai įvyks. Kaip sakiau savo paskutiniame diktavime, aš, ir daugelis kitų pakylėtųjų mokytojų, esame absoliučiai pasiryžę pažadinti žmoniją dvasinei realybei.

Ir mes esame absoliučiai pasiryžę, kad Amerikos šalis būtų pirmoji šalis, nubudusi savo tikrajam dvasiniam potencialui. Šis nubudimas iš tiesų įvyks, tačiau kuo daugiau laiko praeis, tuo bus didesnė būtinybė įnešti įvairius sukrėtimus visuomenėje ir sukrėtimus gamtoje, kurių žmonės negalėtų ignoruoti. Būtent tai paaiškinau savo paskutiniame diktavime, ir tai yra realybė. Amerika iš tiesų turės pereiti daug sunkių išmėginimų ateinančiais metais, jeigu Amerikos žmonės nenubus savo dvasiniam potencialui.

Tie, kurie jau nubudo, gali daug ką padaryti, kad sutrumpintų laiką, kurio prireiks plačiajai visuomenei atmerkti akis. Ir todėl ateitis iš tiesų yra jūsų rankose, jūsų širdyse ir jūsų balsuose. Tik nuo jūsų priklauso, ar sutrumpinsite laiką išrinktiesiems, idant nubudimas įvyktų su minimaliais sukrėtimais. Ar nėra verta dėl to paskirti šiek tiek laiko kiekvieną dieną pažado vykdymui, kurį davėte, prieš ateidami į įsikūnijimą? Galiu jus užtikrinti, kad dauguma žmonių, kurie kada nors skaitys šį mokymą, priklauso savanorių pulkui, pasirinkusių nusileisti į įsikūnijimą šiuo metu, nes jie turi ryšį su mano širdimi ir norėjo padėti atnešti mano Aukso Amžių.

Mano Mylimos širdys, daugelis iš jūsų stovėjote prieš mane dvasinėje karalijoje, prieš ateidami į šį įsikūnijimą, ir pažadėjote man, kad stosite į kovą už laisvę. Jokiais būdais nenoriu jūsų versti jaustis kaltais dėl to, ką padarėte ar ko nepadarėte. Tiesiog su meile primenu jums jūsų duotą pažadą. Ir primenu jums, kad vykdydami šį pažadą, atgausite savo tikslo ir misijos pajautimą. Įveiksite bet kokį tuštumos savo gyvenime jausmą, ir jūsų gyvenimas bus pripildytas begaliniu džiaugsmu, kuris ateina, pajutus Šventosios Dvasios energijas, pačios Laisvės Dvasios energijas, tekančias per visus jūsų Esybės lygmenis.

Tad prisijunkite prie manęs, prisijunkite prie Jėzaus, Motinos Marijos ir Arkangelo Mykolo, ir panirkite į Gyvenimo Upę, kurioje mes plaukiame ir kuri neša šią planetą į Aukso Amžių. Sakau jums sudie ir iki kito susitikimo, ir užsklendžiu jus Laisvės širdyje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels