Matykite Gyvąjį Kristų savyje – ir leiskite Gyvajam Žodžiui tekėti per jus

TEMOS: Tapkite atviromis durimis Gyvajam Žodžiui – Vienas visų dvasinių mokymų tikslas – Galite būti arčiau nei manote – Dauginkite tai, ką jums davėme – Neneikite Gyvojo Kristaus savyje

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2005 gruodžio 23 d., per Kim Michaels

Tapkite atviromis durimis Gyvajam Žodžiui

Mano džiaugsmas pilnas, nes išties, AŠ ESU Gyvasis Kristus ir AŠ ESU visoje gyvybėje. Todėl galiu kalbėti ir reikštis per visą gyvybę. Dalykas, kurį jums reikia padaryti, kurį norėčiau, kad padarytumėte, yra NEŽIŪRĖTI į žmones, per kuriuos kalbu, kaip į kitokius nei jūs ar stovinčius aukščiau už jus.

Noriu, kad pažvelgtumėte į veidrodį ir pamatytumėte, jog Gyvasis Kristus yra ir jumyse, ir todėl Gyvasis Kristus gali kalbėti per jus, kaip girdite mane kalbant per kitą žmogų. Žinau, kad jums tai gali kelti nerimą, ir galite bijoti atsistoti prieš grupę žmonių ir paskelbti, jog Gyvasis Kristus, arba Jėzus, arba Sen Žermenas kalba per jus. Bet mano mylimieji, jums nereikia šito bijoti. Nes per jus galiu kalbėti įvairiausiais būdais.

Jums nereikia pasakyti, kas per jus kalba. Žmonėms, kuriems kalbate, nėra būtina žinoti. Jiems tereikia pajusti šviesą, tekančią per jūsų žodžius, kurie tampa mano esenciją nešančiais indais, kuri patenka į jų esybę ir iš naujo uždega jų liepsną, pažadina juose prisiminimą apie tai, kuo jie yra.

Vienas visų dvasinių mokymų tikslas

Iš tiesų, galima sakyti, kad kiekvieno dvasinio mokymo tikslas yra vienas – pažadinti žmones jų tikrajam tapatumui – Dievo sūnų ir dukterų tapatumui. Ir tik per Kristaus sąmonę jie gali žinoti ir patikėti esantys Dievo sūnūs ir dukterys. Nes iš tiesų, kaip sakiau prieš 2000 metų, niekas nepažįsta tėvo, tik sūnus, ir kam sūnus jį apreiškė (Mato 11,27). Todėl Dievą pažinti galite tiktai per Kristaus sąmonę, ir patikėti, kad esate Dievo sūnus arba dukra galite tiktai tuomet, kai esate pasiekę tam tikrą Kristaus sąmonės laipsnį.

O ši Kristaus sąmonė privalo ateiti iš visuotinio Kristaus proto, tačiau dauguma žmonių Žemėje negali užmegzti ryšio su šiuo visuotiniu Kristaus protu. Ir todėl jiems reikalingas kūnu tapęs Žodis, Gyvasis Kristus įsikūnijime, arba Gyvasis Kristus, kalbantis per įsikūnijime esantį žmogų, kad galėtų užmegzti ryšį su šia Kristaus sąmone, ir todėl galėtų nubusti tam, kuo jie iš tiesų yra, galėtų nubusti savo tikrajam tapatumui ir galėtų priimti save tuo, kuo iš tiesų yra.

Žinau, kad žvelgsite į tai su tam tikru nerimu ir baime, nes tai yra natūralu, kad pradinėse kelio pakopose jaučiate baimę. Ir ši baimė kyla iš įvairių jūsų esybės plotmių, įskaitant ir jūsų ego, tačiau ji gali kilti net ir iš jūsų sielos. Net ir Sąmoningasis AŠ gali šiek tiek bijoti to, kas nutiks, jeigu priimsite Gyvąjį Kristų į savo esybę ir patikėsite, kad esate Dievo sūnus arba dukra. Nes iš tiesų, kai pilnai tuo patikėsite, jūsų gyvenimas pasikeis – jis niekada nebebus toks koks buvęs.

Todėl visada egzistuoja baimė paleisti tai, ką žinote, kas jums yra pažįstama, kas jums teikia komforto ir stabilumo jausmą nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Bet mano mylimieji, mes galime jums padėti įveikti šią baimę, jei panorėsite ją paleisti. Tačiau mes negalime jos paimti iš jūsų, jeigu nesate pasirengę jos mums atiduoti. Ir todėl, jūs patys privalote priimti sprendimą, jog esate pasirengę stoti prieš savo baimę, kad galėtumėte pamatyti, jog ji jus riboja, jog ji nėra tikra. Idant galėtumėte nuspręsti, jog daugiau jos nebenorite, ir paleisti ją.

Galite būti arčiau nei manote

Tarp jūsų yra daug tokių, kurie esate daug arčiau, nei galvojate, daug arčiau to sąmonės lygmens, kuriame galėtumėte būti Gyvojo Kristaus instrumentais. Vėlgi, jums nebūtina stovėti priešais grupę žmonių. Galite kalbėti Gyvąjį Žodį pokalbyje su kitais, kuris nebūtų įprastas pokalbis apie pasaulietinius dalykus, bet būtų nepaprastas pokalbis, nes leidžiate Gyvajam Kristui tekėti per jus. Ir šis Gyvasis Kristus tuomet gali pakeisti kitą žmogų, nes Gyvasis Kristus žino tiksliai ką sakyti ir kaip sakyti, kad pažadintų tą konkretų asmenį, kad ir kokioje sąmonės būsenoje šis žmogus tuo metu būtų.

Gyvasis Kristus gali duoti žmogui tikslų raktą, kuris tam žmogui reikalingas, kad galėtų žengti sekantį žingsnį dvasiniame kelyje, kad ir kas tai būtų – ko dažniausiai negalite žinoti savo išoriniu protu. Jeigu esate pasirengę būti instrumentu, tuomet iš tiesų Gyvasis Kristus gali kalbėti per jus, ir galite iš naujo įžiebti kito žmogaus širdies liepsną, galite pažadinti jo atmintį. Ir šitaip Gyvasis Kristus sklinda per Žemę – iš širdies į širdį.

Šitaip sklido krikščionybė ankstyvosiomis dienomis, kuomet tie, kurie ėjo ir pamokslavo, darė tai ne iš užrašytų knygų, ne iš šventraščių ar cituodami doktrinas. Jie kalbėjo Gyvąjį Žodį ir Gyvasis Žodis uždegė širdis Kristui. Ir kai šios širdys būdavo uždegtos, jie galiausiai pasiekdavo momentą, kai nebebijodavo leisti Gyvajam Kristui kalbėti per juos. Ir šitaip krikščioniškasis judėjimas sklido lyg ratilai vandenyje, nes tai buvo vienintelis būdas jam sklisti senovės pasaulyje – ir tai yra vienintelis tikras būdas, kuriuo jis gali sklisti šiandien ir maksimaliai pakeisti pasaulį.

Iš tiesų, galite daug ką pasiekti per knygą. Iš tiesų, galite daug ką pasiekti per internetinę svetainę. Tačiau galiausiai svarbiausias būdas Gyvajam Kristui plisti šiame pasaulyje yra iš širdies į širdį. Ir jūs buvote pasirengę ateiti ir patirti Gyvąjį Kristų, tekantį per vieno žmogaus širdį. Ir turite suvokti, kad Gyvasis Kristus, iš tiesų, gali reikštis ir per jūsų širdį, kaip matote jį reiškiantis per kitų žmonių širdis.

Tačiau kaip tai gali įvykti su jumis? Tai gali įvykti tik tuomet, kai esate pasirengę dauginti talentus, užuot užkasę juos į žemę. O kodėl užkasate savo talentus į žemę? Iš baimės. Tik dėl šios vienintelės priežasties. Vėlgi, grįžtame prie fakto, kad turite stoti prieš savo baimes ir įveikti jas po vieną. Stokite prieš savo baimes leisti Gyvajam Kristui kalbėti per jus, kuomet jis perkeis kitą žmogų ir tuo pačiu perkeis jus pačius. Aš iš tiesų jums padėsiu, jeigu kreipsitės į mano širdį ir į Motinos Marijos širdį. Mes jums padėsime pamatyti tai, ko jūs bijote, kodėl to bijote ir kodėl jūsų baimė yra netikra, kodėl ji nėra būtina.

Dauginkite tai, ką jums davėme

Jūs turite pradėti, turite dauginti savo talentus, nes mes jums dabar davėme išorinį mokymą ir išorinius pavyzdžius. Ir mes daugiau nieko negalime padaryti – kol nenuspręsite užbaigti aštuoniukės tėkmės savo dauginamais talentais, savo troškimu tapti daugiau, idant ir jūs galėtumėte tapti Gyvojo Kristaus instrumentais.

Tą galite daryti bet kurioje gyvenimo situacijoje. Kai kurie iš jūsų turite profesijas, kuriose konsultuojate žmones. Tad ar ne geriau būtų konsultuoti žmones iš Kristaus proto lygmens, nei konsultuoti juos iš pasaulietinio proto lygmens? Kai kurie iš jūsų nekonsultuojate žmonių savo darbe, tačiau bendraujate su žmonėmis kitais būdais. Ir būsite apstulbinti, kai, jums atvėrus savo širdis, regimai paprasčiausiose kasdieninėse situacijose Gyvasis Kristus atneš tiesos žiupsnį, įkrautą šviesa, kuri pakeis kitą žmogų. Ir staiga jie nubus ir suvoks: „Štai ko aš visada ieškojau, štai kur atsakymas, kurio norėjau.“ Arba supras: „Man reikia pakeisti savo gyvenimą, negaliu daugiau šito daryti.“

Ir kai pamatysite šitai vykstant su kitais žmonėmis, ką daugelis jūsų jau ir matėte, pajusite džiaugsmą, kurį jaučiu aš, kai Gyvajam Kristui leidžiama įeiti į žmogaus, esančio įsikūnijime, širdį ir pakeisti šį žmogų, pakylėti jį. Nes iš tiesų, Gyvasis Kristus turi tik vieną troškimą, ir šis troškimas yra pakylėti visą gyvybę aukštyn. Štai kodėl matote, kad, kai žmonės įkūnija Gyvąjį Kristų, jie neturi jokio kito troškimo, kaip tik pakylėti visą gyvybę aukštyn. Jie pasiekė tą atidavimo ribą, kuomet vienintelis jų noras yra tarnauti ir kelti visą gyvybę aukštyn, užuot iškėlus aukštyn tik vieną gyvybės dalį – save.

Bet kas gi jums gali sutrukdyti pasiekti tą patį tašką? Tiktai jūsų baimės, o jūsų baimės yra netikros. Todėl tai, kas stabdo jus būti tuo, kuo iš tiesų esate ir išreikšti savo tikrąją esybę yra paprasčiausiai netikra. Tad ir vėl, kai matote Gyvąjį Kristų kitame, nepaverskite to žmogaus stabu. Neužkelkite jo ant pjedestalo, kaip žmonės padarė su manimi ir kaip žmonės padarė beveik su visų Žemėje egzistavusių dvasinių judėjimų vadais.

Neneikite Gyvojo Kristaus savyje

Tai yra sąmonė, kurią reikia įveikti Vandenio amžiuje, jei iš tiesų norime įkūnyti Sen Žermeno Aukso Amžių. Ir turite mokymą bei pavyzdžius, kad galėtumėte įveikti šią sąmonę ir neįkliūtumėte į stabmeldystės spąstus. Nes ką gi darote, kai leidžiate sau galvoti, kad, nors ir matote Kristų kitame, šis Kristus gali išreikšti save tiktai per tą asmenį? Kai sakote arba manote, kad Kristus negali reikštis per jus, neigiate Kristų savyje.

Galbūt patvirtinate Kristų kitame žmoguje, tačiau neigiate Gyvąjį Kristų savyje, ir todėl užkertate man galimybę įžengti į jūsų esybę.

Prašau, neužtrenkite man durų. Aš tenoriu pakylėti jus aukštyn ir išlaisvinti jus nuo jūsų baimių ir apribojimų. Ateinu tik su meile. Neturiu jokio kito troškimo, kaip tik leisti savajai meilei tekėti per jus, kad galėtumėte pajusti mano meilės ir mano džiaugsmo pilnatvę, tekančius per jūsų esybę 24 valandas per dieną visą jūsų likusį gyvenimą Žemėje ir net už jo ribų.

Taigi, mano mylimos širdys, MATYKITE Kristų savyje ir leiskite šiam Kristui užgimti per šias Kalėdas, o tuomet leiskite jam reikštis per jus. Tad iš tiesų, užsklendžiu jus savo džiaugsmo pilnatvės Liepsnoje, Gyvojo Kristaus džiaugsmo pilnatvėje. Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dangiškosios Motinos vardu – atlikta!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com