Pakylėtieji mokytojai siekia pasiekti visus gyvybės srautus

TEMOS: Nuolankumo testas – Kas turi būti teisiami? – Šviesos iškreipimas, norint padaryti įspūdį kitiems – Dvasinės organizacijos Žuvų amžiuje – Teisingų ir klaidingų mokymų mišinys – Mūsų mokymai turi du lygmenis – Du požiūriai į mokymą – Gilesnis puolusios sąmonės supratimas

Pakylėtasis Mokytojas El Morija, 2005 gruodžio 29 d., per Kim Michaels


AŠ ESU Dievo Valia, įasmeninta jums pažįstamo pakylėtojo mokytojo El Morijos pavidalu. Bet AŠ ESU DAUGIAU. Ir trokštu, kad jūs atrastumėte šį Daugiau, nes kaip gi kitaip galėsite tai padaryti, neatsiskirdami nuo to, kas yra žemesnioji ego valia?

Todėl ateinu jums duoti mokymą, kuris jums gali parodyti didesnį paveikslą, aukštesnę perspektyvą apie tai, ką mes, pakylėtieji mokytojai mėginome pasiekti per dvasines organizacijas. Šis mokymas dar niekada nebuvo duotas anksčiau, ir tam yra gerų priežasčių. Nepakankamai žmonių buvo pasirengę jį gauti.

Nuolankumo testas

Tam tikra prasme tėra tik vienas testas, kurį mes, pakylėtieji mokytojai, duodame savo mokiniams. Ar priimsite mokymą su puikybe ar priimsite jį su nuolankumu? Ar paimsite dvasinį mokymą ir pasinaudosite juo savo ego išaukštinimui, stiprindami savo ego jausmą, kad jis yra svarbesnis už kitus ego? O gal vietoj to pasinaudosite šiuo mokymu, kad atsiskirtumėte nuo ego ir susiderintumėte su savo pačių esybės aukštesniąja valia? Iš tiesų, daugiau nėra jokio kito testo. Jeigu galėtumėte suprasti šį vieną mokymą, galėtumėte pasinaudoti juo, kad laimėtumėte savo pakylėjimą ir Kristiškumą, tapdami čia apačioje visu tuo, kuo esate viršuje, ir tuo būdu tapdami instrumentu, įkūnijančiu Dievo karalystę Žemėje.

Jeigu sąžiningai pažvelgtumėte į įvairias dvasines organizacijas, pamatytumėte, jog, nepaisant to, kad daugelis šių organizacijų turi pažangius mokymus, didžioji dauguma jų narių nesuvokia to, ką ką tik jums pasakiau. Jie to neįsisavino. Jie neišlaikė savo nuolankumo testo.

Daugumoje dvasinių organizacijų yra išsivysčiusi kultūra, kurioje dauguma tos organizacijos narių jaučiasi esantys aukščiau už kitus žmones, nes jie yra šioje tokius unikalius bruožus turinčioje organizacijoje. Ir todėl jie tiki turintys aukščiausią mokymą. Ir jeigu jiems buvo duotas šis aukštesnis mokymas, jie samprotauja, jog tai reiškia, kad jie yra pažangiausi mokiniai. Tai gali būti tiesa ir netiesa tuo pačiu metu. Ir aš pamėginsiu padaryti neįmanoma – paaiškinti jums, kodėl tai yra tiesa ir netiesa tuo pačiu metu.

Kas turi būti teisiami?

Kai Jėzus vaikščiojo Žeme prieš 2000 metų, jis sakė: „Dėl teismo atėjau.“ Ir kas gi buvo tie, kuriems buvo reikalingas įsikūnijusio Kristaus, įsikūnijusio Žodžio teismas? Juk Dievo vaikams Dievo teismas tikrai nėra reikalingas. Todėl vienintelė pagrįsta išvada yra ta, kad Dievo teismas buvo reikalingas tiems, kurie atsiskyrė nuo vienovės su Dievu sąmonės. Jie nebelaikė savęs Dievo vaikais, Dievo sūnumis ir dukterimis. Jie save laikė svarbesniais už kitus Dievo vaikus.

Ir tai yra gyvybės srautai, kuriuos mes pavadinome puolusiais angelais. Jie yra čia Žemėje, nes, būdami ankstesnėje sferoje, jie sukilo prieš Dievo planą. Jie atsisakė tarnauti Visumai. Jie atsisakė atiduoti tai, ką įsisavino, tam kad tarnautų Visumai. Jie siekė išlaikyti savo statusą, kuriame laikė save esančiais aukščiau už žmogaus evoliucijas. Tad jie nupuolė iš puikybės.

Iš tiesų, šie angelai savo sąmonėje buvo daug labiau pažengę už evoliucijas, kurios buvo sukurtos evoliucionuoti čia, materialioje visatoje. Nėra nerealistiška, kad šie gyvybės srautai pripažintų faktą, jog jie turi aukštesnį supratimą ir didesnius pasiekimus. Tačiau, kai šis pripažinimas peržengia realizmo ribas ir pavirsta puikybe, tuomet tai tampa spąstais. Ir dabar gyvybės srautas negali nusilenkti, negali priimti, kad jis turi eiti tuo pačiu dvasiniu keliu kaip ir kiekvienas žmogus Žemėje.

Todėl gyvybės srautas – po to, kai nupuolė ir įsikūnijo Žemėje – nori išlaikyti ir netgi sustiprinti savo pranašumo jausmą prieš žmogaus evoliucijas. Ir tuomet tai iškreipia šviesą, kurią gyvybės srautas turėjo prieš nupuldamas, ir būtent dėl to Viešpats Kristus sakė: „Jeigu šviesa, esanti jumyse, pavirs tamsa, kokia didelė tuomet bus toji tamsa.“

Turite tuos, kurie nupuolė iš ankstesnės sferos ir kurie iškreipė savo šviesą savanaudiškiems tikslams, siekdami pasinaudoti savo dvasine šviesa, kuri buvo jiems Dievo duota dovana, suteikianti jiems galią kelti aukštyn Visumą. Tačiau jie paėmė šią šviesą ir mėgino pasinaudoti ja, kad išaukštintų save ir savo ego. Ir šitaip jie pavertė šviesą tamsa, ir todėl jie dabar yra žemiausios evoliucijos Žemėje, nes yra labiausiai savanaudiški ir mažiausiai įsisavinę vienovės kelią.

Šviesos iškreipimas, norint padaryti įspūdį kitiems

Tačiau, nors šios būtybės neturi šviesos, nes jų šviesa pavirto tamsa, turite suprasti, kad materialioje visatoje jos vis dar gali naudotis šia tamsa, kad padarytų įspūdį Žemėje esantiems žmonėms, materializuodamos tam tikrus fenomenus. Matote, danguje yra tik šviesa. Tačiau Žemėje turite situaciją, kuomet šviesa gali egzistuoti kartu su tamsa. O kadangi viskas yra energija, puolę angelai iš tiesų gali pasinaudoti savo tamsa paversta šviesa, materializuodami tam tikrus fenomenus, kurie gali padaryti įspūdį tiems, kurie nesugeba atskirti tyrų Kristaus šviesos energijų nuo netyrų savanaudiškų būtybių energijų, nuo antikristo proto energijų.

Jėzus jums davė koncepciją, kad Žemės evoliucijas galima padalinti į tris pagrindines grupes. Į aukščiausius dešimt procentų, žemiausius dešimt procentų ir aštuoniasdešimt procentų viduryje. Žemiausi dešimt procentų yra savanaudiškiausi gyvybės srautai Žemėje. Jie padarys bet ką, kad pasiektų savo savanaudiškus tikslus, nesvarbu, ar tam reikėtų panaudoti fizinę jėgą ar panaudoti galią, kurią jie turi iš savo į tamsą paverstos šviesos. Todėl turite suprasti, kad net ir tie, kurie priklauso žemiausiems dešimčiai procentų gali būti labai galingi Žemėje. Jie yra tie, kuriuos Jėzus vadino aklais vadais. Jums reikia būti labai budriems ir įžvalgiems, kad netaptumėte aklų vadų aklais pasekėjais. O tą tegalima pasiekti per Kristaus proto įžvalgumą.

Dabar matote situaciją, kuomet Žemėje yra tam tikras skaičius įsikūnijančių gyvybės srautų, kurie mano esantys labai rafinuoti ir labiau pažengę už žmones. Tačiau iš tiesų jie yra labai arti antrosios mirties, nes iškreipinėjo savo šviesą taip ilgai, jog jiems duoda galimybė netrukus baigsis.

Dualistinė sąmonė turi polinkį teisti visus pagal juodai baltą standartą. Todėl, kol tebesate įstrigę dualistinėje sąmonėje, manysite, kad šie puolę angelai yra „blogi“ ir Dievas negali jų mylėti, ir todėl Dievas nori matyti juos pasmerktus. Ir iš tiesų, kai kurių iš šių puolusių angelų jau neįmanoma išgelbėti, tačiau į šią kategoriją patenka ne visi. Kai kuriuos išgelbėti dar įmanoma, dar įmanoma juos apgręžti aplinkui. Dievas yra pasirengęs labai daug ką padaryti, kad suteiktų gyvybė srautui galimybę apsigręžti savo paties laisvos valios pasirinkimu.

Dvasinės organizacijos Žuvų amžiuje

Kai Jėzus vaikščiojo Žeme prieš 2000 metų, iš dalies jis atėjo tam, kad pamėgintų apgręžti žemiausias tuo metu Žemėje egzistavusias evoliucijas – tuos, kurie buvo arčiausiai antrosios mirties. Jis tą darė įkūnydamas Kristaus šviesą ir stodamas prieš šiuos žmones akis į akį, idant jie galėtų gauti galimybę priimti arba atstumti Kristų. Ir per šį pasirinkimą jie buvo teisiami. Šis metodas turėjo pasisekimą, tačiau tik ribotą pasisekimą. Ir dauguma gyvybės srautų, kuriuos Jėzus teisė, iš tiesų patyrė antrąją mirtį. Na o dabar, mums priartėjus prie Žuvų amžiaus dispensacijos pabaigos, egzistuoja kita klasė puolusių angelų, kurie susiduria su situacija, kad, jeigu jie nepaliks savo savanaudiškumo ir nepereis į tikrąjį dvasinį kelią, jie turės patirti antrąją mirtį.

Todėl pakylėtieji mokytojai surengė pasitarimą ir įvertino tai, kas nutiko su Jėzaus panaudotu metodu, atnešant teismą šiems angelams. Ir jie tarė: „Galbūt yra geresnis būdas?“ Galbūt galėtume sukurti kokį nors mokymą ir organizaciją, kurie galėtų suteikti šiems gyvybės srautams dar vieną galimybę apsigręžti, nesusiduriant su absoliučia konfrontacija ir teismu, kurie įvyksta, susitikus gyvąjį Kristų įsikūnijime?

Tuomet buvo nuspręsta pamėginti sukurti dvasines organizacijas, kurios turėtų dvejopą tikslą. Pirmasis tikslas buvo padėti žemiausiai esantiems gyvybės srautams išvysti šviesą ir apsigręžti – suvokiant, kad už visų išorinių regimybių egzistuoja vidinis kelias. Kitas tikslas buvo suteikti aukščiausiai esantiems dešimčiai procentų Žemės evoliucijų galimybę padidinti savo tarnystę, bendraujant su žemiausiais dešimt procentų, tuo būdu auginant savo meilę ir stiprinant gebėjimą neteisti ir visada atsakyti su meile.

Tad ar matote tiesą, kurią jums duodu? Ši tiesa negalėjo būti atskleista praeityje, nes daugumos dvasinių organizacijų nariai neturėjo atvirumo ją priimti. Tiesa, kurią jums duodu, yra ta, kad pagrindinis keleto dvasinių judėjimų tikslas buvo surinkti drauge pačius savanaudiškiausius individus Žemėje su pačiais nesavanaudiškiausiais, su viltimi, kad patys nesavanaudiškiausi individai sugebės įkvėpti savanaudiškiausius individus palikti savo savanaudiškumą. Tai iš tiesų buvo eksperimentas ir didelė pačių nesavanaudiškiausių individų auka, nes tuo metu labai mažai žmonių Žemėje turėjo pasiekę tą Kristaus pasiekimų lygį, kuris būtų leidęs jiems išvengti žemiausių gyvybės srautų šioje planetoje paspęstų žaltiškos logikos spąstų.

Teisingų ir klaidingų mokymų mišinys

Štai kodėl daugelis dvasinių organizacijų turi teisingų ir klaidingų mokymų mišinį, ir kai kurie iš šių mokymų yra labai intelektualūs. Taip yra dėl to, kad puolę angelai išlaikė gilų dvasinės gyvenimo pusės supratimą, kurį turėjo prieš nupuldami. Tiktai toks mokymas, kuris būtų labai „rafinuotas“ – ir žodį „rafinuotas“ aš išskiriu kabutėmis, nes rafinuotas jis yra tik pagal jų intelektualinius standartus – tačiau tiktai toks mokymas galėjo patraukti šiuos gyvybės srautus. Jie turėjo didžiulį troškimą jaustis geresniais už kitus žmones Žemėje, ir vienintelis mūsų šansas pasiekti šiuos gyvybės srautus ir juos pritraukti, buvo duoti jiems mokymus, kurie sustiprintų jų tikėjimą, kad jie yra rafinuotesni už kitus.

Galėtumėte sakyti, kad pasinaudojome technika, kuria naudojasi kai kurie pardavėjai, vadinamą „priviliok ir pakeisk.“ Pirmiausia į pagalbą pasitelkiate masalą, kad įviliotumėte juos į parduotuvę, o tuomet, jiems įžengus pro duris, mėginate parduoti kitą prekę. Tad mes jiems davėme masalą, paskatindami juos manyti, kad duodame rafinuočiausią mokymą planetoje, tikėdamiesi, kad jiems įžengus pro duris, jie suvoks būtinybę būti nuolankiems ir mokytis iš Dievo viduje, užuot mokiusis iš išorinio proto – intelekto ir antikristo proto.

Mes, pakylėtieji mokytojai rėmėme ne vieną dvasinę organizaciją su šiuo tikslu, net ir tokias organizacijas, kuriose nebuvo atvirai kalbama apie pakylėtuosius mokytojus. Tikslas iš esmės buvo toks pat: sumaišyti žemiausius su aukščiausiais, kad, bendraudami vieni su kitais, šie žmonės – šie gyvybės srautai – iš tiesų galėtų pamatyti aukštesnį tikslą.

Mūsų mokymai turi du lygmenis

Dalykas, kurį turite pamatyti, yra tai, kad dvasinės organizacijos turi vieną bendrą giją – daugumoje šių organizacijų vienoje erdvėje egzistavo savanaudiški ir nesavanaudiški mokiniai. Tie, kurie buvo labiausiai savanaudiški, visada mėgino įgyti valdžios pozicijas. Jie visada norėjo padaryti įspūdį kitiems. Jie norėjo padaryti įspūdį lyderiams savo tarnyste. Jie norėjo padaryti įspūdį pakylėtiesiems mokytojams savo tarnyste. Ir todėl jie mėgino išaukštinti save darydami išorinius dalykus. Jie tikėjo, kad kelias į Dievą yra mechaniškas, ir jeigu padarysite tam tikrą kiekį išorinių dalykų, būsite automatiškai išganyti, nes Dievas tiesiog privalės jus įleisti į savo karalystę, jums sumokėjus kainą.

Tad daugelyje organizacijų mokymai būdavo dviejų lygmenų. Kai kurie iš šių mokymų buvo tiesiogiai skirti žemiausiems dešimčiai procentų – jie buvo jų lygmenyje – tai reiškia, kad šie mokymai iš tiesų tam tikru laipsniu stiprino tikėjimą, kad šios organizacijos nariai yra patys pažangiausi mokiniai. Kaip sakiau prieš tai, tie, kurie yra savanaudiškiausi gyvybės srautai, desperatiškai trokšta jaustis geresniais už kitus. Ir todėl mes turėjome duoti jiems mokymą, kuris patenkintų šį jų įsitikinimą.

Tačiau tame pačiame mokymų masyve taip pat randate mokymų pažangesniems mokiniams. Ir šie mokymai kalba apie vidinį kelią, apie kelią į Kristiškumą, apie Rubininio Spindulio kelią, apie pasiaukojimo kelią, atsidavimo, nesavanaudiškumo ir tarnystės kelią. Šio kelio neįmanoma suvaidinti, užsidedant išorinių dalykų darymo kaukę. Tai turi ateiti iš vidaus. Tai privalo būti pilnai įsisąmoninta. Taigi, mano mylimieji, mes turėjome viltį, kad, įviliojus savanaudiškiausius gyvybės srautus pro organizacijos duris, jie patirs įkvėpimą, išvydę nesavanaudiškiausius gyvybės srautus ir kaip jie įsisąmonino kelią ir nesavanaudiškai tarnavo, metai iš metų, diena iš dienos, nesitikėdami jokio pripažinimo.

Du požiūriai į mokymą

Matote, mano mylimieji, mes turime du mokymo būdus. Pirmas mūsų būdas yra duoti jums mokymą, kuris galėtų jus įkvėpti iš vidaus, idant galėtumėte pakilti aukščiau, įsisąmonindami šį mokymą. Jeigu tai nesuveikia, tuomet mes imamės kito būdo. Pirmasis mūsų būdas yra pasakyti jums ir padėti jums pamatyti iš vidaus, ką jums reikia įveikti, kad galėtumėte pamatyti savo ego ir kaip privalote nuo jo atsiskirti.

Tačiau, jeigu nesugebate pamatyti ego per mokymą, tuomet antrasis mūsų būdas yra sustiprinti šį ego, šitaip priverčiant jį imti veikti vis iš didesnių kraštutinumų, su viltimi, kad jis pasidarys toks akivaizdus, jog nebegalėsite jo ignoruoti ir staiga pamatysite, kad tai tiesiog nėra teisinga. Tad matote, yra du būdai mokytis. Galite mokytis per vidinius mokymus arba galite mokytis stebėdami tai, kaip vystosi išoriniai įvykiai – ego žaidimai. Ir tuomet pasiekiate tašką, kuomet mokiniai staiga nuo to pavargsta ir taria: „Man jau gana viso to. Tai nėra tikrasis kelias. Turiu atrasti geresnį kelią. Turiu atrasti kelią, kuris būtų paremtas meile.“

Taigi, mano mylimieji, mes, pakylėtieji mokytojai, niekada nepripažįstame pralaimėjimo. Mes suvokiame, kad egzistuoja aukščiausias potencialas organizacijai ir žemiausias potencialas. Tačiau net ir žemiausias potencialas prisidės prie žmonijos sąmonės kėlimo progreso. Ir todėl, noriu paraginti jus, kurie turite negatyvius jausmus bet kokiai organizacijai, perdirbti šiuos jausmus ir tiesiog juos paleisti. Suvokite, kad tai, ką jūs ten gavote, buvo unikali galimybė pasimokyti, ir kad jūs dabar esate daug išmintingesni, daug labiau subrendę dėl šios savo patirties.

Gilesnis puolusios sąmonės supratimas

Praeityje mes mokėme apie puolusius angelus. Tai mes darėme tam, kad paruoštume žmones šių puolusių angelų egzistavimui, net ir įsikūnijime. Tačiau, kadangi pernelyg daug žmonių dar nebuvo pakankamai atsiskyrę nuo ego, tai mus labai varžė, kokius iš tiesų mokymus galėjome duoti apie puolusius angelus ir ego. Nors mes kalbėjome apie ego, dauguma žmonių tai matė kaip kažką, kas yra toli nuo jų. Jie dar nevisiškai buvo pasirengę pažvelgti į veidrodį ir sakyti: „Bet ir aš turiu ego – tačiau esu daugiau už šį ego ir todėl galiu jį atiduoti.“

Ir tai nustatė ribas mokymams, kuriuos galėjome duoti. Ir jeigu esate pasirengę išgirsti šią tiesą, turiu jums pasakyti, kad mokymai, kuriuos galime duoti tam tikrai organizacijai, iš dalies yra ribojami narių sąmonės, tačiau taip pat yra ribojami ir pasiuntinio sąmonės. Kadangi pasiuntinys negali gauti mokymo, kurio jis arba ji dar nėra įsisąmoninęs ir juo tapęs.

Tad noriu jums pasakyti, kad praeityje žmonės buvo pasirengę išgirsti apie puolusius angelus, tačiau jie visada juos matė kaip esančius už jų organizacijos ribų. Jie nė pamąstyti nebūtų norėję, kad kai kurie iš šių puolusių angelų galėtų būti jų organizacijoje. Tačiau, kaip jau sakiau, labai didelis bet kurios dvasinės organizacijos narių skaičius iš tiesų yra puolę angelai, nes juos kaip muses prie cukraus dubens traukia šviesa, kurią jie patiria toje organizacijoje. Jie atpažino šią šviesą ir žinojo, jog jiems jos reikia, nes jų pačių šviesa buvo paversta tamsa, ir jie negali amžinai tęsti savo gyvenimo būdo, negaudami daugiau šviesos.

Taigi, mano mylimieji, duodu jums šį mokymą, nes noriu, kad suprastumėte, jog turite atrasti gilesnį suvokimą, ką reiškia būti puolusiu angelu. Ir raktas į tai yra mokymas, kurį Motina Marija davė savo knygoje, kad jūsų tapatumo šerdis yra „Sąmoningasis AŠ“ ir galite pasirinkti susitapatinti su bet kuo – ar tai būtų šiame pasaulyje, dvasinėje karalijoje, ar netgi žemesniajame pasaulyje.

Tad buvimas puolusiu angelu reiškia – iš tiesų – kad susitapatinote su atskirties sąmone. Mėginate išaukštinti save lygindamiesi su kitais, užuot nesavanaudiškai tarnaudami ir keldami aukštyn visą gyvybę. Tačiau galite atsiskirti nuo šios sąmonės. Ir todėl jums reikia suprasti, kad turite galimybę – net jeigu buvote puolęs angelas – turite galimybę išsilaisvinti iš šios sąmonės. Tačiau negalėsite to padaryti, kol nepripažinsite, kad paragavote šios sąmonės, kad susitapatinote su šia sąmone. Ir todėl jums reikia pasiekti tašką, kuriame būtumėte pasirengę pripažinti, kad nusileidote į dualistinę sąmonę, ir kad jums reikia nuo jos atsiskirti – ir kad tai negali palaukti dešimt tūkstančių gyvenimų, bet turi įvykti dabar – ne rytoj – o dabar!

Štai kodėl norime, kad suprastumėte, jog pakylėtieji mokytojai nė vieno neteisia pagal tai, ką jie padarė praeityje. Mes esame pasirengę pakylėti aukštyn kiekvieną, kuris į mus atsilieps. Mes norime, kad pajaustumėte šią meilę, kad nė vienas nėra prarastas, jei tik yra pasirengęs atsiskirti nuo antikristo sąmonės, nuo puolusių angelų sąmonės.

Bet matote, mano mylimieji, negalite atsiskirti nuo šios sąmonės, jeigu egzistuoja kažkoks šios sąmonės aspektas, į kurį bijote pažvelgti ir į kurį bijote pažvelgti savo pačių esybėje. Ir todėl iš tiesų nėra svarbu, ar esate puolęs angelas ar ne. Svarbu yra tai, kad nebijotumėte apie tai pamąstyti, nes turite pasiekti tašką, kuomet būti puolusiu angelu jums nebeatrodytų problema, nes suvoktumėte, kad esate daugiau negu tai, kad esate pasirengę būti tuo daugiau. Esate pasirengę atsiskirti nuo puolusios sąmonės ir įžengti į Kristaus sąmonę, kuri yra vienovės sąmonė.

Štai kodėl, šiandien, mes mokome vienovės kelio. Ir būtent dėl to tiek daug kalbame apie ego, nes, jeigu nesate pasirengę paleisti savo ego, negalite įžengti į vienovės kelią. Todėl, kad vienovės kelio neįmanoma suvaidinti. Tai nėra išorinių dalykų darymas. Tai netgi nėra rožinių kalbėjimas, nevalgymas to ar ano, nesirengimas raudonai ar juodai, ar tam tikro kiekio šaukinių kalbėjimas. Visi šie dalykai nėra svarbūs vienovės kelyje.

Daviau jums labai ilgą mokymą. Ir žinau, kad daviau jums daugiau, nei pajėgiate sugerti vienu metu. Tačiau dėl tam tikrų laiko ir erdvės ciklų, norėjau perduoti šiuos mokymus į fizinę plotmę, kad galėtumėte juos studijuoti vėl ir vėl, ir kad galėtumėte pamatyti, kas slypi už žodžių, o ne tik tai, kas pasakyta išoriniais žodžiais. Tačiau tikiuosi, jog suvokiate, kad žmogus ne vien duona gyvas, bet ir kiekvienu žodžiu, išėjusių iš Dievo lūpų.

Tad sakau, būkite užsklęsti Gyvajame Dievo Žodyje, Gyvajame Žodyje, tekančiame per tuos, kurie atvėrė savo širdis, tapdami šio Gyvojo Žodžio instrumentais. Gyvojo Žodžio, kuris nebus nutildytas ir kurio jokia jėga Žemėje negali nutildyti. Iš tiesų, AŠ ESU Dievo Valia! AŠ ESU Gyvoji Valia, tekanti per Gyvąjį Žodį! Užsklendžiu jus El Morijos širdyje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com