Siekite Vienos Vizijos – Vienovės Vizijos

Pakylėtasis Mokytojas Elohimas Ciklopėjus, 2005 gruodžio 31 d., per Kim Michaels


Ciklopėjus AŠ ESU, ir aš esu Vizijos Elohimas. Iš tiesų, yra pasakyta: „Be vizijos žmonės pražus.“ Ir tai yra tiesa. Nes be aukštesnio tikslo vizijos – kuri galėtų apjungti žmones bendram tikslui – jie visi eis savo skirtingais keliais. Kiekvienas iš jų siekdamas savo individualių troškimų, kurie dažnai pavirsta iškreiptais ego troškimais.

Būtent tą mes matėme daugelyje dvasinių organizacijų, kuriose žmonės buvo pašaukti vienybėn. Ir kol lyderis, pirminis tos organizacijos įkūrėjas tebebuvo joje, egzistavo tam tikra vienybė. Tačiau vos išėjus jos įkūrėjui, žmonės ėmė sklaidytis, kiekvienas mėgindamas daryti tai, ką manė esant teisinga, nesilaikydamas aukštesnės vizijos, kuri buvo duota per tos organizacijos įkūrėją. Daugelis dvasingų žmonių matė tai vykstant savo organizacijoje. Matėte tai krikščionybės organizacijoje; kaip ji buvo iškreipta po Jėzaus išėjimo. Matėte tai budizme, kuris taip pat išsišakojo į tai, kas daugeliu atveju toli paliko Budos viziją.

Tad aš jums sakau: „Likite ištikimi pakylėtųjų mokytojų vizijai, vienovės vizijai, nes be jos nepasieksite savo aukščiausių tikslų, nei individualiai, nei kartu.“ Ego galvoja, kad, eidamas savo paties keliu, darydamas viską savaip, jis galės pasiekti daugiau, nei palaukdamas tų kitų žmonių, kurie kelia tiek daug problemų, nes nenori sutikti su jo išmintimi ir logika. Bet, mano mylimieji, sakau jums, tai yra ne kas kita kaip iliuzija, nes Dievas iš tiesų yra vienas. Ir Dievas trokšta, kad Jo karalystė būtų įkūnyta Žemėje. Ir ši karalystė įkūnyta galės būti tik tuomet, kai žmonės susirinks drauge ir dalinsis bendra vizija, kuri pakeis jų individualias vizijas, ypač ego vizijas.

Pažvelkite į Amerikos patriotus, kurie nugalėjo Britanijos Karūną su visa jos pranašesne karine galia ir organizuotumu. Britai turėjo didesnį vienovės ir disciplinos jausmą, nes buvo jėga įvaryti į šią vienovę Karūnos galia. Tačiau, nors Amerikos kolonistai neturėjo tos pačios jiems primestos vizijos, neturėjo tokios pačios išorinės disciplinos, jie iš tiesų turėjo vidinę viziją, dvasinę viziją, ir ji paskatino juos kuriam laikui atidėti į šalį savo individualius užsiėmimus ir, susirinkus drauge, įkurti naują šalį.

Jeigu pažvelgtumėte į Amerikos revoliuciją, o tuomet pažvelgtumėte į Pietų Ameriką šiandien, pamatytumėte, kad tai, kas įvyko Amerikos revoliucijos metu, buvo nacionalinės sąmonės Šiaurės Amerikoje gimimas. Ir būtent tai turi nutikti daugumoje šalių Pietų Amerikoje, tarp jų ir Kolumbijoje, kuri neturi pakankamai stiprios nacionalinės sąmonės, galinčios įkvėpti žmones pakilti aukščiau daugybės skirtingų interesų, kurie juos traukia ten ir šen, į skirtingas frakcijas ir skirtingas revoliucines grupes, kurios visos mano turinčios vienintelį sprendimą. Kai iš tiesų nė viena iš jų neturi sprendimo, nes nepakėlė savo vizijos pakankamai aukštai, neharmonizavo jos su tėvo elementu, su tėvo energija.

Tad aš jums sakau: „Jūs visi labai mylite Pietų Ameriką. Visi norite išvysti Aukso Amžių įsikūnijant Pietų Amerikoje.“ Ir todėl turiu sakyti: „Jei norite pakeisti pasaulį, pradėkite keisti save.“ Jeigu norite pakeisti Pietų Ameriką, pradėkite pažvelgdami į save. Ryžkitės apsijungti, įžengti į vienovę tarpusavyje, ir įženkite į vienovę po aukštesnės pakylėtųjų mokytojų vizijos vėliava.

Nemanykite, kad jūs visada esate teisūs, o kiti visada klysta. Nes sakau jums, už buvimo teisiu ar neteisiu yra aukštesnis lygmuo, kuriame vienovė yra svarbesnė nei būti teisiu ar laikyti kitus žmones klystančiais. Ar matote, mano mylimieji, kad būtent to trūko daugumoje dvasinių organizacijų nuo laikų pradžios? Ir būtent dėl to tose organizacijose puolusiems angelams buvo labai lengva skaldyti ir valdyti žmones, kurie turėjo šviesą, sukliudant jiems susirinkti drauge ir išlaisvinti šią šviesą, tuo būdu perimant organizaciją į savo rankas. Ir todėl puolusieji angelai išlaikė savo valdžią, nes jie buvo bent jau iš dalies vieningi savo siekyje skaldyti žmones, turėjusius šviesą.

Ir būtent dėl to taip dažnai matote puolusiuosius visuomenėje, kuriuos vienija jų godumas, jų valdžios troškimas – ar kiti negatyvūs jausmai – iki tokio taško, kuomet jie gali suskaldyti visą visuomenę, tuo būdu neutralizuodami šią visuomenę ir paimdami valdžią. Tad aš tiesiog atėjau pasakyti: „Vienovė yra raktas į jūsų pergalę Pietų Amerikoje!“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com