Kaip ego žaidimai sunaikina dvasines bendruomenes

TEMOS: Turite priimti du sprendimus, kad galėtumėte išgyti – Aukštesnis pakylėjimo supratimas – Dvasinė organizacija gali tapti kliūtimi augti – Kai lyderiai jaučia grėsmę – Didžiausia tragedija dvasinėse organizacijose – Gautamos ypatinga dovana

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2006 sausio 1 d., per Kim Michaels


Aš, Gautama, esu Buda Karūnoje kiekvieno tikro mokinio, keliaujančio į Budiškumą. Atėjau jums duoti mokymą apie santykį tarp Budos ir Motinos. Iš tiesų, raktas į jūsų psichologinių žaizdų išgydimą ir praeities įveikimą – ir visų prisirišimų prie praeities įveikimą – yra suvokti, kad negalite įveikti žmogiškos sąmonės naudodamiesi žmogiška sąmone.

Matote, mano mylimieji, viskas materialioje visatoje yra sukurta iš Materijos šviesos. Bet kokia jūsų sukurta problema yra sukurta iš Materijos šviesos iškreipimo, kuomet ši šviesa prisiima formą, kuri nėra harmonijoje su tobulais Tėvo įstatymais, tobulais meilės įstatymais, užtikrinančiais visos gyvybės augimą. Tad ši netobula forma, netobulas pasireiškimas, riboja ne tik jus pačius, bet ir visą gyvybę.

Kai Motinos šviesa prisiima bet kokią formą, vibruojančią žemiau meilės lygmens, nėra jokių vaistų materialioje visatoje, kurie galėtų iki galo išspręsti šią problemą. Iš tiesų egzistuoja daug gydymo metodų, kurie gali padėti jums eiti pirmyn keliu link išgijimo, tačiau nėra jokių stebuklingų vaistų, nėra jokio išminties akmens, nėra jokios magiškos lazdelės, kuri paimtų iš jūsų netobulas sąlygas, jei naudositės tik materialioje visatoje egzistuojančiomis jėgomis.

Vienintelis būdas išsilaisvinti nuo savo praeities yra ieškoti Dievo galios savyje, Dievo Tėvo galios savyje. Būtent tai vadinau Budos prigimtimi, kai turėjau privilegiją perduoti mokymus, kurie tapo pagrindu budizmo religijai. Šiandien ją žinote kaip Dievą Tėvą, kaip Tėvo plėtimosi jėgą arba kaip savo AŠ ESU Esatį.

Turite priimti du sprendimus, kad galėtumėte išgyti

Mano Mylimieji, tiktai AŠ ESU Esaties galia, Tėvo galia, Budos galia gali iš tiesų išlaisvinti Motinos šviesą iš netobulos matricos ir tuo būdu išgydyti jus nuo žaizdų jūsų psichikoje. Tačiau, kad ši galia galėtų būti atnešta į jūsų žemesniąją esybę, privalote būti pasirengę atiduoti savo prisirišimą prie savo žaizdų, prie savo sužalojimų, prie savo skausmo. Tačiau tam reikalingas dvejopas veiksmas, ir tam reikalinga, kad priimtumėte du sprendimus. Turite nuspręsti, jog norite atkurti harmoniją su Tėvo valia. Būtent tai pademonstravo Motina Marija, kai pasakė angelui: „Tebūna ne mano, bet tavo valia.“ Būtent tai sakė Jėzus, kai prašė Tėvo paimti šią taurę nuo jo, ir visgi jis sakė: „Tebūna ne mano, bet tavo valia.“

Tačiau turite suprasti, kad tai yra jūsų pačių aukštesnioji valia, ir ši valia nėra jums svetima, ji nesiekia jūsų varžyti ar riboti. Priešingai, jūsų pačių aukštesnioji valia siekia padaryti jus laisvu būti visu tuo, kuo esate. O kad paklustumėte, kad atsiduotumėte savo pačių aukštesniajai valiai, turite būti pasirengę palikti puolusių angelų melą, kad Dievo valia yra priešinga jūsų pačių valiai, kad ji riboja jūsų laisvą valią ar atima iš jūsų šią laisvą valią. Tai yra melas, kurį jie skleidė Žemės evoliucijoms daugybę amžių, ir tai iš tiesų yra melas, kuriam turite mesti iššūkį šiame amžiuje ir iš kurio turite išaugti.

Nes kai iš tiesų atsiduodate savo pačių esybės aukštesniajai valiai, tuomet šviesa gali būti perduota ir gali nusileisti į jūsų formą. Tačiau gydymas nebus užbaigtas šviesos nusileidimu, nes taip pat turite būti pasirengę paleisti savo prisirišimą prie savo skausmo, prie savo žaizdų, prie savo pykčio ir neatleidimo tiems, kurie jus sužeidė, net ir prie savo neatleidimo Dievui ar sau pačiam. Geriausiai tai galima padaryti, kai suprantate ego ir suvokiate, jog jis nori jus laikyti įkalintą šioje mažoje dėžutėje, kurioje esate susikoncentravę į save, į savo pačių skausmą, savo pačių poreikius, ir visiškai negalvojate apie kitas gyvybės dalis. Štai kodėl iš tiesų geriausias būdas išgydyti save yra siekti išgydyti kitus, duoti kitiems.

Mano Mylimos širdys, kai atkuriate harmoniją su Tėvo valia, prisitraukiate jo šviesą, tuo pat metu būdami pasirengę tarnauti kitiems, tuomet galite įtvirtinti aštuoniukės tėkmę. Ir ši tekanti tėkmė, tikrąja to žodžio prasme, ištrauks iš jūsų netobulas sąlygas ir energijas, ir jūs palaipsniui išgysite. O jums gyjant, šviesos intensyvumas augs. Galėsite išlaikyti daugiau šviesos, o kai atiduosite daugiau šviesos, Dievas padaugins tai, ką atiduodate, padaugins jūsų talentus. Ir todėl tiems, kurie turi, bus dar pridėta, kol visa gyvybė bus pakylėta aukštyn.

Aukštesnis pakylėjimo supratimas

Tai yra mokymas, kuris yra nepaprastai svarbus jūsų pačių išgijimui, planetos išgijimui, tačiau taip pat yra labai svarbu tai, apie ką jums kalbėsiu šiame diktavime, tai yra apie tai, kaip galėtumėte įtvirtinti Maitrėjos Vienovės Sferą, susieidami drauge tikroje Vienovės Dvasioje. Nuo laikų pradžios šioje planetoje galėjote matyti, kad dauguma dvasinių judėjimų ir organizacijų kalbėjo apie būtinybę susirinkti žmonėms drauge, į tai, ką tam tikros bažnyčios arba religijos vadino bendruomene, Budos Sangha, Dievo kūnu arba Kristaus kūnu.

Kodėl taip svarbu žmonėms susirinkti drauge? Na, kaip ką tik paaiškinau, jei norite iš tiesų asmeniškai išgyti, privalote įveikti susikoncentravimą į save ir turite siekti tarnauti gyvybei ir gydyti kitus. Ir koks geresnis ir akivaizdesnis būdas tai daryti, jei ne susirenkant drauge su žmonėmis tam tikroje dvasinėje aplinkoje, organizacijoje ar judėjime, kuriame galėtumėte padėti vienas kitam gyti ir augti. Taigi, tai yra vienas tikslas – jūsų pačių išgijimas.

Tačiau egzistuoja dar aukštesnis tikslas, kurio daugelis žmonių nesuprato ir šio tikslo nebuvo įmanoma pasiekti ankstesniuose amžiuose. Jei pažvelgtumėte atgal į rašytinę istoriją, pamatytumėte, kad religija buvo susikoncentravusi į individo gelbėjimą. Pakylėtųjų mokytojų mokymai daugelį metų kalbėjo apie pakylėjimą, koncentravosi į vieno individo pakylėjimą vienu metu. Ir iš tiesų, jūsų individualus pakylėjimas yra procesas, kuriuo einate vieni. Tačiau egzistuoja aukštesnis supratimas apie pakylėjimo procesą.

Praeituose amžiuose – esant tokiam Žemės planetos tankumui ir žmonijos sąmonės tankumui – nebuvo įmanoma pakylėti visos planetos į aukštesnes vibracijas. Ir todėl mes koncentravomės į vieno žmogaus pakylėjimą vienu metu, idant individams pakilus į dangų, jie suformuotų magnetą danguje, kuris trauktų likusią žmoniją, kviesdamas ją kilti aukščiau. Būtent tai turėjo omenyje Jėzus sakydamas: „Ir jeigu aš būsiu pakylėtas, patrauksiu visus žmones link savęs.“ Tad net ir Žuvų amžiuje buvo būtina koncentruotis į pagalbą tiems, kurie buvo pasirengę pasiekti savo individualų pakylėjimą.

Tačiau Vandenio Amžiuje egzistuoja aukštesnis tikslas, kurį įmanoma pasiekti, jeigu pakankamai žmonių paklausys mūsų mokymų apie vienovę ir pašvęs savo gyvenimą šiai vienovei pasiekti čia apačioje. Kai nusileidžiate vidun ir įtvirtinate aštuoniukės tėkmę, apie kurią kalbėjau anksčiau, tuomet plačiai atveriate dangaus vartus. Ir kai tuomet atliekate Omega veiksmą, galite pritraukti Alfa šviesos veiksmą žemyn, ir pasinaudoti ja, kad sukurtumėte horizontalią vienybę, kuomet egzistuotų vertikali aštuoniukės tėkmė tarp jūsų įsikūnijime ir jūsų aukštesniojo AŠ bei pakylėtųjų mokytojų viršuje, tačiau kartu sukurtumėte ir horizontalią aštuoniukę čia apačioje.

Jeigu kritinė masė žmonių sukurs vertikalią ir horizontalią aštuoniukės tėkmę – susirinkdami drauge Vienovės Sferoje – tuomet jums nebebus būtina pakilti iš Žemės, nes jūs kartu pakylėsite Žemę, idant ji taptų nuskaistinta ir atvaizduotų Dievo Karalystę, kurią mes taip pat vadiname Sen Žermeno Aukso Amžiumi. Tad matote, susirinkimas drauge dvasinėje bendruomenėje iš tiesų yra svarbus žingsnis šios planetos progrese, žmonijos sąmonės kėlime. Todėl jums yra būtina suprasti daugelį dalykų apie šį susirinkimo drauge procesą, ir mes iš tiesų duosime jums mokymų, kurie jums padės tai suprasti.

Dvasinė organizacija gali tapti kliūtimi augti

Atėjau jums duoti ypatingą mokymą, apie žmones, kurie jau kurį laiką buvo kokioje nors dvasinėje organizacijoje, ir kurie arba nusivylę paliko šią organizaciją, arba pajautė tam tikrą tuštumą ar tam tikrą nerimastingumą, lyg būtų atėjęs laikas judėti toliau. Taip yra dėl to, kad, kai dvasiniame kelyje esate jau kurį laiką – ir jau kurį laiką esate susitelkę į savo asmeninį gijimą ir augimą – pasieksite tą kritinį tašką – apie kurį Motina Marija kalba naujoje knygoje – kuomet tiesiog nebegalėsite toliau augti, koncentruodamiesi į savo asmeninį augimą.

Vienintelis būdas augti, pasiekus šį tašką, yra perorientuoti savo dėmesį ir siekti padėti kitiems. Daugeliui nuoširdžių dvasios mokinių tai gali būti labai sunkus iššūkis, nes jie buvo susitelkę į savo pačių augimą labai ilgą laiką. Daugelis jų buvo susitelkę į specifinį požiūrį, gelbėdami planetą arba tarnaudami pakylėtiesiems mokytojams. Ir kai į vieną požiūrį esate susitelkę labai ilgą laiką, praktiškai neišvengiama, kad jūsų ego pastatys tam tikras sienas aplink jūsų protą, kurios skatins tam tikrą jūsų sustabarėjimą. Būsite apsipratę šiame savo požiūryje, ir jums bus sunku paleisti jausmą, kad esate pasiekę tam tikrą brandą kelyje, kad jau žinote, kaip viskas vyksta, kad turite komforto jausmą, gal net ir saugumo jausmą.

Ir tai matote kiekvienoje religinėje arba dvasinėje šioje Žemėje egzistuojančioje organizacijoje. Daugelis žmonių tarnavo nepailstamai ir su dideliu užsidegimu ilgą laiką, ir jie pasiekė lyderystės postus. Ir tuomet – staiga – pas juos įslenka tam tikras komfortas arba sustabarėjimas, ir staiga ego pavyksta įtikinti žmones, kad svarbiau yra išsaugoti savo dabartinę poziciją išorinėje organizacijoje, nei iš naujo pasišvęsti mėginimams žengti sekantį žingsnį dvasiniame kelyje, idant jie galėtų pakilti į visiškai naują lygmenį.

Kai lyderiai jaučia grėsmę

Būtent dėl to Jėzus sakė, kad pirmieji bus paskutiniai, o paskutiniai bus pirmi. Nes kas gi nutinka, kai tie, kurie yra labiausiai patyrę, kurie yra pasiekę lyderystės postus, sustabarėja savo požiūryje į kelią, arba savo požiūryje į tam tikrą mokymą ar organizaciją? Pasakysiu jums, kas nutinka. Jų augimas sustoja.

Tačiau yra tų, kurie organizacijoje dar nėra labai ilgai, ir jie dar netapo tokie sustabarėję ir vis dar yra pasišventę augimui. Todėl jie naudojasi mokymu arba organizacija savo augimui, ir tuomet ateina neišvengiamas momentas, kai jie pradeda peraugti tų, kurie yra lyderystės postuose, dvasinių pasiekimų lygį. Ir tuomet neišvengiamai nutinka taip, kad tie, kurie yra lyderystės postuose, staiga ima jausti grėsmę iš tų, kuriuos jie laikė esant žemiau už juos hierarchijoje, kurią jie susikūrė savo protuose.

Ir staiga jie suvokia, kad šie naujokai, šie išsišokėliai, nori kažko daugiau nei tik pasyviai sekti lyderiais. Ir kai kuriais atvejais tai yra tiesa, kad tie, kurie turi mažiau patirties, nori išpildyti savo ego troškimus, arba galbūt jie trokšta atimti valdžią iš tų, kurie yra lyderystės postuose. Ir todėl iš tiesų, jie nėra verti tų postų.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad praktiškai kiekvienoje bent ko nors vertoje organizacijoje atsiranda tam tikra grupė žmonių, kurie pradeda išaugti iš savo ego ir ima artėti prie savo Kristiškumo, ir todėl jie turi neišvengiamą ir nesustabdomą troškimą išreikšti šį Kristiškumą. Jie iš tiesų yra tie, kurie yra verti užimti lyderystės postus arba kitais būdais išreikšti savo Kristiškumą organizacijos ribose. Ir jeigu tie, kurie užima lyderystės postus, būtų lygiai taip pat pasišventę įkūnyti ir išreikšti savo Kristiškumą, nebūtų jokio konflikto. Nes iš tiesų, visi atrastų savo vietą ir sugebėtų išreikšti savo Kristaus pasiekimus ir savo Dievo liepsną. Tačiau neišvengiamai nutinka taip, kad lyderiai, kurie prarado savo pasišventimą augti, jaučia grėsmę, ir todėl jie siekia sustabdyti tuos, kurie auga Kristiškume.

Didžiausia tragedija dvasinėse organizacijose

Mano Mylimieji, tai yra didžiausia bet kurios dvasinės organizacijos tragedija – kai ima vykti šis procesas ir įvyksta neišvengiama konfrontacija. Tokia daugybė scenarijų buvo suvaidinta amžių bėgyje, kad, jeigu imčiau jums apie juos visus pasakoti, jums, tikrąja to žodžio prasme, pasidarytų bloga. Pasijustumėte vimdomi iš pasibjaurėjimo, matydami kaip ego – vėl ir vėl – sugebėjo priversti nuoširdžius dvasios ieškotojus užsiimti dualistiniais žaidimais, mėginant įrodyti, kas teisus, ir kieno ego yra geresnis už kieno ego.

Mano Mylimos širdys, tai vyksta jau tokį ilgą laiką, kad mums, pakylėtiesiems mokytojams, paprasčiausiai jau gana viso to. Mes tarėme: „Viskas, gana. Laikas mums įkurti tokias organizacijas ir judėjimus šioje planetoje, kuriuose ego žaidimai nebegalėtų sunaikinti organizacijos ir negalėtų sunaikinti tų, kurie nuoširdžiai eina keliu.“ Todėl mes prašome tuos iš jūsų, kurie esate atviri šiai naujai dispensacijai, kurie esate atviri Maitrėjos Vienovės Sferai, pasižadėti įveikti šiuos ego žaidimus, pirmiausia savyje, o tuomet stengtis ir kitiems padėti juos įveikti.

Aš dabar kalbu griežtai, nes iš tiesų ateinu kaip Tėvo jėga, Budos jėga, kad atneščiau jus į harmoniją su jūsų pačių esybės aukštesniąja valia ir padėčiau jums pamatyti, jog ir jūs pavargote nuo šių ego žaidimų. Daugelyje ankstesnių gyvenimų buvote dvasinių judėjimų nariais. Dėjote nuoširdžias pastangas, bet galiausiai pamatėte, kaip šios jūsų pastangos buvo paverstos į nieką, o jūsų perlai išmėtyti kiaulėms, kuriuos surijo tie, kurie yra taip giliai įstrigę ego žaidimuose, jog nenori jų paleisti.

Jūs taip pat pasiekėte tašką, kuomet tarėte: „Viskas, gana!“ ir būtent dėl to esate ten, kur esate šiandien savo sąmonėje. Tačiau žinau, kad yra dvasingų žmonių, kurie dar nėra atviri mūsų duodamiems mokymams, nes buvote pernelyg giliai sužeisti, buvote pernelyg stipriai pažeminti. Ir leidote sau priimti šiuos įžeidimus asmeniškai, prisirišote prie jų ir nenorite jų paleisti. Nenorite atkurti harmonijos su aukštesniąja Tėvo valia, sakančio: „Mano vaike, laikas grįžti namo. Laikas liautis žaisti smėlyje. Laikas nustoti slėpti savo galvą smėlyje, laikas pakilti, tvirtai žengti į priekį ir būti tuo, kuo esi. Pakilk aukščiau! Paleisk šiuos senus įžeidimus, paleisk šias senas žaizdas ir suprask, kad buvai sužeistas kitų, nes jie buvo įstrigę savajame ego ir tu leidai sau jaustis sužeistu, nes taip pat buvai įstrigęs savajame ego.“

Vienintelis sprendimas yra palikti šį ego žaidimą. Ir, mano mylimos širdys, kviečiu jus būti tais, kurie paliktų šį ego žaidimą ir iš naujo pasišvęstų tikrajam keliui, Vienovės keliui. Būtent tai mes trokštame išvysti ateinančiais metais. Būtent dėl to Maitrėjai buvo suteikta Vienovės Sferos dispensacija, kuri, turiu jums pasakyti, yra didžiulė dispensacija, kai atsižvelgiate į tai, kas vyksta šioje planetoje šiuo metu tokioje daugybėje vietų, kur ego žaidimams yra leidžiama siautėti, pasiekiant net ir tokį tašką, kuomet žmonės yra pasirengę išžudyti milijonus kitų žmonių, kad įrodytų, jog jų religija ar jų ideologija yra teisinga.

Gautamos ypatinga dovana

Dvasingi žmonės yra didžiausia mūsų viltis sustabdyti šią situaciją, sukuriant Vienovės Sferą, kuri galėtų tarnauti pavyzdžiu visiems tiems, kurie trokšta išvysti šią planetą pakylant iš dualistinių ego žaidimų ir įkūnijant Dievo Karalystę, Budos Sanghą, Vienovės Ratą, Dievo Kūno, Kristaus Kūno vienybę. Todėl aš, Gautama, noriu pagirti visus tuos, kurie nubus Maitrėjos Vienovės Sferos kvietimui, tiek dabar, tiek ir ateityje. Noriu pasveikinti jus priartėjus prie suvokimo, jog jūsų iš tiesų laukia didesnė misija, kuri nėra susijusi nė su viena konkrečia religija, bet transcenduoja visas išorines religijas. Nes iš tiesų, visų religijų nariai, o taip pat žmonės, nepriklausantys jokiai religijai, bus lygiai taip pat šiltai priimti į Maitrėjos Vienovės Sferą – kai pasišvęs vienovės keliui.

Tad aš, Gautama, ateinu pasiūlyti visiems dvasingiems žmonėms dovaną. Jei man leisite, įtvirtinsiu tam tikrą Budos Ramybės dalelę jūsų karūnos čakroje, kurioje ji liks tol, kol būsite pasišventę visų savo prisirišimų įveikimo keliui. Todėl kiekvieną kartą, kai pajusite susidūrę su sunkia situacija arba sunkia žaizda savo psichikoje, prašau jūsų vizualizuoti, kad sėdite kaip Buda savo karūnos čakroje, kad jūsų karūnos čakra atsiveria kaip lotoso žiedas, ir kad matote mano Esatį nusileidžiant ant jūsų, kuomet Buda manyje ir Budos prigimtis, esanti jumyse, tampa Viena. Tai suteiks jums ramybę ir atkurs jūsų harmonija su jūsų AŠ ESU Esatimi.

Tad aš, Gautama, užsklendžiu jus Alfos ir Omegos meilėje, užsklendžiu jus Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dangiškosios Motinos vardu, ir užsklendžiu jus Budos Ramybėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com