Neišvengiamas sprendimas leisti ego mirti

TEMOS: Kai manote, kad ego yra jūsų išganytojas – Netikras kelias, kuriame palaikote ego gyvastį – Įveikite vertybinius vertinimus ir atraskite tikrąją savivertę

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2006 balandžio 23 d., per Kim Michaels


Tai yra amžinoji tiesa, kad, kai mokinys pasirengęs, pasirengęs ir jo mokytojas. Tai yra tiesa, apie kurią pamąstyti reikėtų visiems dvasios ieškotojams. Ir tuomet jiems reikėtų suvokti, kad egzistuoja skirtingi šios tiesos supratimo lygmenys. Pradiniuose etapuose galite manyti, kad mokytojas yra jūsų išorėje – ir kad jums reikia išpildyti tam tikrus išorinius reikalavimus, prieš pasirodant mokytojui – ir kad mokytojas nudirbs visą darbą už jus ir paims jus į dangų, kaip tuo iš tiesų tiki daugelis krikščionių, kad pasirodysiu debesyse ir visus gerus krikščionius paimsiu į dangų, o visus kitus nusiųsiu į pragarą.

Mano Mylimieji, tai iš tiesų yra primityvi koncepcija apie tai, kas yra dvasinis mokytojas ir ką jis dėl jūsų padarys. Tačiau tai yra aukščiausia, ką žmonės gali suvokti, būdami tam tikrame sąmonės lygmenyje, kuomet jie vis dar tebėra pernelyg susitapatinę su savuoju ego ir todėl nesugeba prisiimti visiškos atsakomybės už savo pačių gyvenimą, savo pačių kelią – ir iš tiesų – net ir savo pačių išganymą.

Todėl jie leido savajam ego sukurti Jėzaus Kristaus stabą, kaip vienintelio Dievo sūnaus – išganytojo, kuris ateis ir nuplaus jų nuodėmes savo krauju, ir pakels juos į dangų arba atneš Dievo karalystę į Žemę. Tai yra dvasinis paralyžius, kuomet manote nieko negalite padaryti patys. Ir todėl jums reikalingas išorinis išganytojas, kuris nuneštų jus į išorinio Dievo karalystę.

Kai manote, kad ego yra jūsų išganytojas

Bet dabar, mano mylimieji, nors tai yra primityvi koncepcija, tai iš tiesų nėra pati primityviausia koncepcija apie išganymą, egzistuojanti šioje planetoje. Nes iš tiesų, geriau jau tikėti išoriniu išganytoju, nei tikėti, kad išganytojas yra jūsų ego. Nes, bent jau – kai tikite išoriniu išganytoju – pripažįstate, kad egzistuoja autoritetas, kuris yra aukščiau už jūsų pačių ego. Tačiau, kai esate įstrigę iliuzijoje, kad išganytojas yra jūsų ego, kad jūsų ego žino viską ir kad jūsų ego rodomas kelias – kad ir kokį pavidalą šis kelias turėtų – nuves jus į dangų, tuomet esate taip giliai įstrigę, jog dvasiniam mokytojui praktiškai yra neįmanoma jūsų pasiekti.

Ir todėl, kaip buvo jums paaiškinta, negalite savęs pakelti aukštyn, traukdami už savo ego batų kilpos. Mano Mylimieji, tai neįmanoma!

Egzistuoja daugybė religinių, dvasinių ir Naujojo Amžiaus mokymų bei guru, kurie sakys jums, kad tai įmanoma padaryti, ir kad jie gali padėti jums tai padaryti, ar kad jie gali tai padaryti už jus, ir kad galėsite būti išganyti, nepaleidę savojo ego. Privalau jums pasakyti: jie jums meluoja!

Jie žino – daugeliu atveju – kad meluoja. Tačiau meluoja vis tiek, nes iš tiesų supranta seną posakį, kad visada atsiras lengvatikių, kurie priims jų mokymus už gryną pinigą. Yra žmonių, kurie yra taip giliai įstrigę savajame ego, kad nenori pažvelgti į rąstą savo akyje. Tad šie netikri guru sukuria sistemą, filosofiją, kuri sako, jog galite būti išganyti, galite įžengti į Dievo karalystę, neišsitraukę rąsto iš savo akies, netgi nepamatę šio rąsto. Tad galite toliau gyventi, jausdami, jog esate išganyti, jog dabar jau esate geresni už kitus, nes priklausote šiai dvasinei filosofijai arba organizacijai, arba sekate šiuo aukščiausiu guru.

Ir todėl galite žiūrėti į rąstus visų kitų žmonių akyse, žvelgdami iš viršaus į juos su dvasine puikybe ir jausdamiesi, jog jums nereikia pripažinti, kad turite tokį patį rąstą – nes taip pat turite ego – ir kad jums reikia jį išsitraukti, jeigu norite būti išganyti. Vietoj to ir toliau galite tikėti galintys eiti keliu link išganymo, nestodami į konfrontaciją su savuoju ego, neprisiimdami atsakomybės už savo kelią, nepriimdami absoliutaus, absoliučiai tvirto, vienakryptiško sprendimo, kad esate pasirengę palikti ego ir eiti pirmyn į didesniąją savojo Kristaus AŠ ir savosios AŠ ESU Esaties šviesą.

Netikras kelias, kuriame palaikote ego gyvastį

Mano Mylimieji, šiandien iš tiesų egzistuoja labai didelis dvasios ieškotojų segmentas, kurie yra teisingame kelyje ta prasme, jog atvėrė savo protus ir širdis dalykams, kurie išeina už tradicinių doktrinų ribų. Tačiau jie papuolė į spąstus manydami, kad galite augti dvasiškai, galite pasiekti aukštesnę sąmonės būseną, galite užsitarnauti savo pakylėjimą, nepaleidę savo ego, nepriėmę absoliutaus, tvirto, nesvyruojančio sprendimo, kuris įveiktų susiskaldymą jūsų esybėje ir sakytų: „Esu pasiryžęs leisti savajam ego mirti! Esu pasiryžęs jį įveikti. Esu pasiryžęs jį palikti. Esu pasiryžęs rinktis Kristaus sąmonės gyvenimą, užuot rinkęsis dualistinės sąmonės mirtį.“

Tai yra tvirtas pasirinkimas. Tai nėra pasirinkimas, kuriame galėtumėte svyruoti. Nesakau, kad visi žmonės šioje planetoje yra pasirengę šią akimirką padaryti šį pasirinkimą. Būtent dėl to, kai vaikščiojau Žeme prieš 2000 metų, nekviečiau visų būti savo asmeniniais mokiniais. Tačiau turiu jums pasakyti, kad tie, kuriuos iš tiesų pakviečiau būti savo asmeniniais mokiniais, turėjo tam tik vieną šansą ir turėjo tik vieną sekundę padaryti šį pasirinkimą.

Aš tiesiog priėjau prie jų, dirbančių kažkokį darbą, ir tariau: „Palikite savo tinklus. Aš jus padarysiu žmonių žvejais.“ Ir apsisukęs nuėjau. Ir jeigu jie nepaliko savo tinklų ir nenuėjo su manimi, nepadarydami šio absoliutaus pasirinkimo pašvęsti save Kristaus mokinystės keliui, turėjau juos palikti. Nebuvo jokių arba arba. Negalėjote mąstyti apie tai dvi savaites ir tuomet sugrįžti vėliau. Dvasinis kelias tiesiog veikia ne taip.

Galite ilgai apie tai mąstyti. Tačiau ateis momentas, kuomet tapsite pasirengę tvirtai nuspręsti palypėti į aukštesnį lygį kelyje. O jeigu nenorite priimti šio tvirto sprendimo ir niekada nebesižvalgyti atgal, tuomet pakilti negalėsite.

Jūsų ego gali pavykti jus apgauti ir įtikinti jus, kad galėsite pakilti ar kad jau pakilote, nes, juk šiaip ar taip, sekate šiuo išoriniu guru, priklausote šiai organizacijai, darote visus tuos išorinius dalykus, suprantate visus tuos mokymus savo intelektu. Ir todėl tai reiškia, kad esate pažengęs mokinys, esate aukščiau nei buvote prieš metus ar dešimt metų, esate geresni už visus tuos kitus žmones, su kuriais save lyginate. Bet sakau jums, visa tai tėra ego sukurta iliuzija.

Nes, kol save lyginate su kuo nors šiame pasaulyje, iš tiesų neinate keliu į Kristiškumą, kuris yra savojo unikalaus individualumo atradimo kelias, to individualumo, kuris yra įtvirtintas jūsų AŠ ESU Esatyje ir kuris skiriasi nuo bet kurio kito žmogaus šioje planetoje individualumo.

Įveikite vertybinius vertinimus ir atraskite tikrąją savivertę

Tad vienas iš tikriausių ženklų, rodančių, kad vis dar tebesate įstrigę savajame ego, yra tai, kad turite šiuos vertybinius vertinimus ir palyginimus, lygindami vieną mokymą su kitu, lygindami save su kitais ir manydami, kad tėra tik viena tiesa ar tėra tik viena aukštesnė tiesa. Tai yra ne kas kita kaip ego lyginimai, tuščiagarbiškumo varžybos. Nes kelyje į Kristiškumą nėra jokių varžymųsi. Jūs esate unikaliai gražus, nuostabus Dievo sukurtas individas. Jūsų darbas Žemėje yra susivienyti su aukštesniąja Esybe, kuria esate, su savo tikruoju AŠ ESU Esaties individualumu, ir tuomet išreikšti šį unikalumą. Ir kai suvokiate, kad esate unikalūs ir kad Dievas jus myli ta pačia besąlygine meile, kuria myli visus, tuščiagarbiškumo varžybos išsisklaido kaip ryto rūkas.

Tad suvokiate, kad galite atrasti visiškai naują požiūrį į savivertę. Suprantu, jog daugelis žmonių, kurie seka įvairiais guru, jais seka todėl, kad daugybę gyvenimų buvo visaip žeminami. Didelė dalis pačių dvasingiausių žmonių, pačių nuoširdžiausių ir didžiausią meilę turinčių žmonių Žemėje, iš tiesų turi žemą savivertę, ir taip yra būtent dėl to, kad juos stengėsi pažeminti šio pasaulio jėgos, šio pasaulio princas, kuris jiems kalbėjo, kad jie klysta, būdami dvasingi, kad jie yra niekam tikę, kad neturėtų šitaip elgtis, kad turėtų gyventi kaip visi.

Daugelis dvasingų žmonių turi žemą savivertę ir įpuola į ego spąstus, siekdami kompensuoti šią žemą savivertę, sekdami išoriniu keliu, kuris jiems sudaro įspūdį, jog dėl to, kad dabar išmoko visus šiuos dalykus ir supranta visa tai intelektualiai – dėl to, kad lankėsi visuose tuose mokymuose, kalbėjo visas tas maldas ar šaukinius ir iškvietė visą šitą šviesą, ar kad tiek daug meditavo – dabar jie jau staiga turi būti kažkuo, žvelgiant iš išorinės perspektyvos, ir todėl turėtų turėti savivertę. Bet matote, niekada neturėsite tikros savivertės, kol neleisite jai ateiti tiesiogiai iš jūsų AŠ ESU Esaties, kuri yra Dievas jūsų Esybėje, ir todėl ji yra vidinis Dievas ir vidinis išganytojas ir vienintelis tikrosios savivertės šaltinis. Nes tai yra vienintelis būdas susisieti su unikaliu individualumu, kuris yra tikrasis jūsų savivertės pagrindas.

Mąstykite apie mokymus, kuriuos šiandien gavote, nes juose iš tiesų yra paslėpti raktai, kuriuos šiuo metu turi tik labai nedidelis skaičius šiuo metu Žemėje esančių dvasinių mokymų. Kai kurie iš jų turi šių raktų elementus, bet labai mažai tarp jų yra tokių, kurie galėtų jums duoti pilną mokymą apie ego ir netikrą kelią. Ir jeigu mąstysite apie šiuos mokymus ir būsite pasirengę pakilti virš subtilios ego puikybės – pagundos išaukštinti save – ir jeigu sieksite tikrosios savivertės, kuri yra Motinos puoselėjimas per dieviškąją matricą, per dieviškąjį Tėvo planą, tuomet sugebėsite įveikti visus šiuos poreikius eiti netikru ego keliu ir įveiksite siekį kompensuoti išorinėmis žiniomis ar išoriniais pasiekimais savo vientisumo trūkumą, kurį jaučiate giliai savo esybėje. Sugebėsite priimti savo tikrąjį – Dievo sūnaus arba dukters tapatumą – kuris yra visiškoje pilnatvėje ir vientisume savo dieviškajame individualume, ir todėl nejaučia jokios būtinybės jausti trūkumą ir nejaučia būtinybės varžytis su kitais. Ir todėl nejaučia jokios būtinybės lyginti save su kitais.

Kaip sakiau ne vienam savo mokiniui, kai jie kivirčijosi dėl visų tų išorinių dalykų – netgi ginčydamiesi, kas iš jų taps vadu, man juos palikus – sakiau jiems: „O kas gi tau, tu sek manimi.“ Sekite vidiniu Kristumi ir leiskite visiems šitiems išoriniams rūpesčiams nukristi nuo jūsų. Leiskite savajai AŠ ESU Esačiai šviesti jūsų esybėje ir leiskite saulei ištirpdyti visus šituos ego troškimus, ego rūpesčius, visą šitą netikrą kelią su jo dualistiniais įsitikinimais, kuomet lyginate save su kitais ir manote, kad nesate pakankamai geri, kokie esate, kokius jus sukūrė Dievas. O priežastis, dėl kurios taip manote, yra ta, kad nesusisiejote su tuo, kuo esate, nesusisiejote su ta nuostabia būtybe, kurią sukūrė Dievas.

Todėl naudokitės mūsų duotais įrankiais šiam ryšiui atkurti. Kaip sakiau, pirmiausia ieškokite Dievo karalystės – kuri yra tiesioginis vidinis ryšys su jūsų AŠ ESU Esatimi – o tuomet visa kita, ko trokštate – įskaitant ir savivertę, bei vidinę ir išorinę pilnatvę, įskaitant bendravimą su savo aukštesniąja Esybe ir pakylėtaisiais mokytojais, įskaitant gausingą gyvenimą – visi šie dalykai bus jums pridėti, kai sieksite savosios AŠ ESU Esaties, užuot ėję netikru keliu ir sekę netikrais ego iškeltais guru.

Tačiau supraskite, kad jums reikės – atėjus tam tikram momentui jūsų asmeniniame kelyje – pasirinkti. Ar norėsite toliau tęsti savo gyvenimą ego sąmonėje, mirties sąmonėje, ar paliksite šią sąmonę, ir paliksite numirėliams, tai reiškia savajam ego, laidoti savo numirėlius – visus prisirišimus ir neišpildytus dalykus ir visus lenktyniavimus šiame pasaulyje – ir eisite su manimi, Gyvuoju Kristumi, į savo Esaties saulės Šviesą. Todėl iššūkis visuomet yra toks pat: „Rinksitės gyvenimą ar toliau rinksitės mirtį?“

Turite pasirinkti vieną arba kitą, nes, jeigu nepasirinkote gyvenimo, pasąmonėje jau pasirinkote mirtį. Ir nesate dvasiškai gyvi, neturite savyje gyvenimo, kol neleidžiate Kristaus sąmonei įeiti į jūsų savasties talpyklą, į jūsų žemesniąją esybę. Čia negali būti arba arba. Nieko neapgausite. Iš Dievo nepasišaipysite. Neapgausite Dievo įstatymų, nors ego ir toliau gali amžinai tikėti, kad jis gali apgauti šiuos įstatymus ir kad gali sugalvoti įvairius būdus ir planus, kaip sutrumpinti kelią, ir mėgina jus įtikinti, kad galite išvengti būtinybės pažvelgti savajam ego tiesiai į akis ir jį įveikti.

Paleiskite šią neįmanomą svajonę, aš sakau, ir patirsite tokį dvasinį augimą, kokio iki šiol savo kelyje net įsivaizduoti negalėjote. Ir sakau tai kiekvienam, kuris išgirs ar perskaitys šiuos žodžius, nes sakau jums, nėra nė vieno žmogaus šioje Žemėje, kuris negalėtų pakilti į aukštesnį lygį savo dvasiniame kelyje. Nesvarbu, kiek laiko esate kelyje – kiek kartų meditavote, kiek šaukinių ar maldų sukalbėjote – tai nesvarbu. Visada galite pakilti aukščiau!

Ir iš tiesų, iki pat jūsų pakylėjimo akimirkos egzistuoja rizika nueiti į aklavietę, kuomet imate jaustis patogiai, kuomet pasiduodate subtiliai ego pagundai, jog jums nebereikia kilti aukščiau. Tai, mano mylimieji, yra ego iliuzija. Ir sakau jums, tarp jūsų yra daug tokių, kurie jau seniai pasiekė tašką, kuomet vienintelis dalykas, kurį jiems reikia įveikti, kad galėtų pakilti į aukštesnį lygmenį, yra priimti sprendimą leisti ego mirti ir rinktis gyvenimą.

Ir tuomet turite tvirtai nuspręsti, jog pakilsite virš ego, permatysite visus jo ribotumus ir priimsite tai, kuo iš tiesų esate Kristuje.

AŠ ESU Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip kaip tik per mane. Šis „aš“ nėra išorinis Jėzaus Kristaus asmuo, šis „aš“ yra Kristaus sąmonė. Neįžengsite į Dievo karalystę per ego. Įžengsite į Dievo karalystę per Kristų. Todėl, rinkitės Kristaus gyvenimą, užuot rinkęsi ego mirtį ir leiskite savajam ego mirti!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com