Kodėl sunkumai gali būti užsimaskavę palaiminimai

TEMOS: Kodėl daugelis dvasingų žmonių patiria sunkumus gyvenime – Iš naujo įvertinkite savo gyvenimą ir visiems atleiskite

Pakylėtasis Mokytojas Elohimas Herkulis, 2006 gegužės 26 d., per Kim Michaels


Ateinu su Dievo Valios Liepsna, kuri iš tiesų yra aukščiausio džiaugsmo liepsna. Nes argi įmanomas tikras džiaugsmas, kuris egzistuotų atskirai nuo Dievo Valios, jeigu tai yra Dievo Valia, kad visi jo vaikai turėtų paveldėti Jo karalystę, jeigu Dievui iš tiesų yra malonu jums dovanoti savo karalystės pilnatvę. Tad ko gi reikia, norint paveldėti Dievo karalystę, jei ne to vieno veiksmo palikti atskirą valią, kuri save mato atskirtyje nuo Dievo. Ir tuomet galėsite suderinti savo esybę su Dievo Valia, ir tai atvers vartus, kuomet Dievas galės padovanoti jums Karalystę, kurią atmetinėjote tokią daugybę gyvenimų. Kai kurie žmonės Žemėje atmetinėjo ją nesuskaičiuojamus amžius, nes jie yra atvykę iš kitų pasaulių sistemų, kuriose labai seniai nusprendė nusigręžti nuo Dievo.

Taigi, mano mylimieji, atėjau pasidalinti su jumis faktu, kad pakylėtieji mokytojai jaučia didelį džiaugsmą, nepaprastą džiūgavimą, dėl šios patirties, kurią išgyvenote šią popietę [PASTABA: Dalyviai diskutavo apie mirtį]. Ir sakau tai ne tam, kad įsiteikčiau jūsų ego ir sukelčiau jums puikybę. Sakau tai, kad suteikčiau jums realistišką pajautimą, jog jūs peržengėte barjerą, peržengėte slenkstį, kuomet dabar gavote mokymą, kuris dar niekada anksčiau nebuvo duotas su tokiu aiškumu ir kuris taip stipriai sietųsi su jūsų kasdieniniu gyvenimu.

Ir tai yra ne tik dėl to, kad gavote šitai iš Aukščiau, bet ir dėl to, kad jūs visi čia esantys prisidėjote prie šio mokymo atnešimo. Nes jeigu nebūtumėte ryžęsi susirinkti drauge vienoje fizinėje vietoje ir būti vieningi savo troškime iš tiesų suvokti, ką reikia padaryti, norint iš tiesų pakilti virš ego – jeigu, mano mylimieji, pas jus nebūtų buvę šio noro, kaip tuomet būtume galėję duoti šį mokymą? Nebūtų buvę taurės, galėjusios jį priimti, ir todėl, jeigu būtumėme jį davę, būtumėme mėtę savo perlus kiaulėms, ką mes jau labai seniai išmokome nedaryti, nes tai niekam neduoda naudos.

Tad būdamas Pirmojo Spindulio Elohimu, Dievo Valios Elohimu, iš tiesų noriu pasidalinti su jumis, koks tai yra man džiaugsmas, ir koks tai yra džiaugsmas visiems tiems, kurie dirba Dievo Valioje, matyti suvienytas širdis, su tikru noru įžengiančias į Vienovę vienas su kitu, į Vienovę su Dievo Valia. Nes argi jūs visi nebuvote Viena šioje patirtyje? Ar nors vienas buvo aukščiau už kitus? Ar nors vienas buvo paliktas? Visi buvo priimti. Visi dalijosi. Ir visi įnešė savo indėlį – net jeigu tylėjote, jūsų širdis įnešė indėlį. Ir tai yra Vienovė, kuri yra Dievo Valia, visos gyvybės Vienovė, Vienovė tarp Žmogaus ir Dievo, nes žmonės suvokia, kad jie yra Dievas įsikūnijime.

Kodėl daugelis dvasingų žmonių patiria sunkumus gyvenime

Ir todėl suvokiate, kad, kai atiduodate atskirą ego valią, neprarandate savo valios, savo gebėjimo rinktis, kaip jus tuo norėtų įtikinti ego ir šio pasaulio princas. Dievo Valia nėra tramdomieji marškiniai, kuomet galite daryti tiktai tai, ką jums primeta kokia nors išorinė valia. Nes Dievo Valia iš tiesų yra jūsų pačių aukštesniosios Esybės valia. Ir kai pripažinsite tai kaip savo gyvenimo realybę, tuomet suvoksite, kad Dievo Valia nėra išorinė valia. Ir tuomet galėsite sekti didesniuoju planu, aukštesne vizija, savo dangiškuoju planu vien iš tyros meilės. Nes suvoksite, kad tai nėra kokia nors išorinė dievybė, kokia nors pikta būtybė danguje, kuri jums primeta šią valią. Tai iš tiesų yra jūsų pačių pasirinkimai, kuriuos padarėte, kai nebuvote įsitraukę į situaciją, su kuria susiduriate, būdami šiame fiziniame kūne.

Ir todėl turiu jums pasakyti, kad daugelis jums, kaip dvasios ieškotojams, gyvenime kylančių iššūkių nebūtinai yra sukelti jūsų karmos ar net ir pasaulinės karmos. Jie yra sukelti fakto, kad, prieš ateidami į šį gyvenimą, nusprendėte norintys įžengti į Vienovę su didesniąja Esybe, kuria esate, dar tebebūdami įsikūnijime. Norėjote, kad tai būtų jūsų dangiškasis planas, ir norėjote įvykdyti šį dangiškąjį planą. Ir todėl pažvelgėte į Žemę ir atlikote realistišką įvertinimą, kaip yra lengva – patekus į fizinį kūną – būti prislėgtiems įvairiausių šio pasaulio sunkumų naštos, kuomet pamirštate savo dangiškąjį planą, aukštesnę priesaiką, kurią davėte, prieš čia ateidami.

Ir todėl jūs tarėte savo dvasiniams mokytojams: „Neleiskite man miegoti. Darykite viską, ko reikės, kad mane pažadintumėte. Ir jeigu aš pradėsiu eiti netinkama kryptimi, pastatykite priešais mane kliūtį, kuri užtvertų man kelią, idant nebegalėčiau toliau eiti ta kryptimi. O tuomet, jeigu pradėsiu eiti kita kryptimi, pastatykite kliūtį priešais mane ir vėl, kol galiausiai sugrįšiu į Būties centrą ir paliksiu žemesniąją valią, kuri kyla iš ego, ir kuri buvo man primesta, augant šiame pasaulyje, esančiame taip toli nuo Dievo valios.

Kai pradėsiu eiti klaidingu keliu, sustabdykite mane! Padarykite viską, ko reikės. Kuo atkakliau norėsiu eiti tuo keliu, tuo didesnę kliūtį noriu, kad jūs prieš mane pastatytumėte, idant nebeičiau tuo keliu, bet galiausiai pabusčiau ir suvokčiau, kad esu čia dėl aukštesnio tikslo, kurį pasirinkau, prieš ateidamas į šias tankias sąlygas, su kuriomis susiduriu, būdamas šiame tankiame fiziniame kūne ir situacijose, kuriose susiduriu su žmonėmis, kuriems atėjau padėti.“

Ar suvokiate, mano mylimieji? Tiek daug dalykų jūsų gyvenime yra aplinkybės, kurių norėjote kaip būdo sukliudyti jums eiti klaidingu keliu. Ir kai imate į tai žiūrėti šiuo būdu, galite nustoti koncentruotis į pačias aplinkybes. Galite nustoti žiūrėti į tai kaip į kažką, kas buvo jums primesta, ar laikytumėte tai karma, ar kokiu nors neteisingu sutapimu, likimu ar pikto Dievo pokštu. Galite pradėti žiūrėti į tai kaip į kažką, kas turi tikslą išlaisvinti jūsų Esybę ir padėti jums įvykdyti tikslą, dėl kurio čia esate.

Ir todėl galite pakeisti savo požiūrį į sunkumus ir galite suvokti, kad jie jums suteikia galimybę atsitraukti atgal ir iš naujo įvertinti savo gyvenimą. Ir net ir sunki liga gali būti žadinantis šauksmas, kuomet suvokiate: „Einu neteisingu keliu. Turiu žengti žingsnį atgal ir iš naujo permąstyti savo gyvenimą, turiu užmegzti ryšį su savo aukštesniąja Esybe ir aukštesniąja šios savo Esybės Valia.“

Iš naujo įvertinkite savo gyvenimą ir visiems atleiskite

Taigi, mano mylimieji, turėdami tai omenyje, turėtumėte sugebėti pažvelgti į savo gyvenimą ir į sunkumus, su kuriais susidūrėte, ir tuomet turėtumėte pasiekti tą vidinės ramybės jausmą, kuris jums leidžia paleisti skausmą, žaizdas, jausmą, kad su jumis buvo neteisingai pasielgta, paleisti bet kokį pyktį ar apmaudą, kad turėjote išgyventi šias sunkias patirtis. Ir tuomet liaujatės koncentruotis į praeitį, liaujatės koncentruoti į problemas.

Vietoj to, kylate aukščiau ir užmezgate ryšį su savo pačių aukštesniąja Esybe ir tariate: „A! Ši kliūtis čia buvo tik tam, kad sukliudytų man eiti klaidingu keliu. O dabar jau matau teisingą kelią, ir man nebėra kada jaudintis dėl šių praeities kliūčių, nes jaučiu tokią didelę meilę vykdyti savo tikrąjį kelią, jog negaliu savo dėmesio skirti niekam kitam.“ Ir tuomet atkuriate ryšį su ramybe ir džiaugsmu, kuriuos mes trokštame, kad jūs jaustumėte.

Nes mes, žinoma, nenorime, kad patirtumėte nubudimą krizės dėka ar susidūrę su mirtina liga. Mes jau verčiau norėtumėme, kad šį suvokimą pasiektumėte per savo kasdienybę, nes galiausiai būtumėte nusprendę mąstyti už dėžutės ribų, būtumėte nusprendę naudotis Sąmoningojo AŠ gebėjimu iškelti save už dabartinio savo proto kalėjimo ribų. Kuomet imtumėte matyti savo gyvenimą iš tos pačios platesnės perspektyvos, kurią turėjote, prieš ateidami į įsikūnijimą. Ir tuomet galėtumėte prisiminti, kodėl atėjote į įsikūnijimą šiomis konkrečiomis sąlygomis ir šioje konkrečioje situacijoje, ir kodėl čia esate, ir koks yra jūsų dangiškasis planas.

Kai nustojate norėti daryti tai žmogišku būdu, štai tuomet galite atrasti savo dangiškąjį planą – ir jį vykdyti; vykdyti jį ne kokio nors išorinio Dievo būdu, bet vykdyti jį Dievo – AŠ ESU KAS ESU jumyse – būdu, suvokdami, kad tai yra jūsų pačių aukštesnioji Esybė, kuria JŪS ir esate. Ir tai yra iliuzija, kurią jums reikia įveikti – kad esate atskirti nuo Dievo, kad skiriatės nuo Dievo, kad negalėtumėte būti Dievo sūnumi arba dukra. Dėl visų šių sąlygų Žemėje, kurias jums nuo vaikystės buvo diegiama laikyti tikromis, neišvengiamomis, amžinomis, ar netgi laikyti jas Dievo Valia – kaip kai kurie žmonės iš tiesų tiki, kad Dievas juos sukūrė nusidėjėliais, arba kad Dievas juos sukūrė homoseksualais, arba tiki dar kokiomis nors ribojančiomis sąlygomis, kurias jie laiko esant amžinomis.

Tačiau niekas materialioje visatoje nėra amžina! Nes tai yra Dievo Valia, kad viskas turi transcenduoti save begalinėje spiralėje, neturinčioje jokių ribų, išskyrus ribas, kurias jūs galite jai primesti galvodami: „Aš negalėčiau tuo būti.“ Bet argi Jėzus nesakė: „Žmonėms tai neįmanoma, bet su Dievu viskas yra įmanoma?“ Kai suvokiate esantys Viena su Dievu, kad Dievas yra jumyse, kad Dievo Karalystė yra jumyse, suvokiate, kad nėra jokių apribojimų, nėra nieko neįmanomo, kai esate pasiryžę būti bendrakūrėjais su savo Dievu.

Džiūgaukite šiais pasiekimais, pasiekę šią suvokimo būseną, kas iš tiesų yra dvasinis kelias. Griebkite šį suvokimą, bėkite su juo, įsisąmoninkite jį, neleiskite sau to pamiršti. Darykite viską, ko reikės, kad tai įsisąmonintumėte, kad siektumėte savo dangiškojo plano. Ištirkite visus dalykus, kurie trukdo jums atsiduoti aukštesniajai Esybei, kuria esate. Ir kai juos pamatysite, sekite jais, kibkite į juos. Padarykite juos matomus, idant pamatytumėte, kokie jie iš tiesų yra netikri ir kad tai nėra tikrieji jūsų pasirinkimai. Jie tėra žemesniosios ego valios pasirinkimai.

Aš myliu Dievo Valią. Ir norėčiau pamatyti Žemėje tuos, kurie suvoktų, jog Dievo Valia yra jų pačių aukštesnioji valia. Tad būkite užsklęsti mano meilėje Dievo Valiai. Pakvieskite mane padėti jums saugoti ištikimybę šiai meilei, kurią jūs taip pat turite savo pačių aukštesniojoje Esybėje. Paprašykite manęs padėti jums įveikti visą pasipriešinimą ir visus melus, visas klaidingas koncepcijas apie Dievo Valią ir apie jūsų santykį su Dievu. Paprašykite manęs padėti jums įveikti visus stabmeldiškus įvaizdžius. Paprašykite manęs padėti jums atiduoti savo riboto, mirtingo, atskiro tapatumo ir atskiros valios dvasias. Tad užsklendžiu jus džiaugsme, aukščiausiame Dievo Valios džiaugsme. Tai Atlikta.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com