Raktas Misterijų Mokyklos Žemėje įkūrimui

TEMOS: Maitrėjos Misterijų Mokykla neturi fiksuotos programos – Religija kaip antikristo proto įrankis – Misterijų Mokykla ir savęs atradimas – Esminė tiesa apie Misterijų Mokyklą – Raktas Misterijų Mokyklos įkūrimui – Kas sukūrė sielą?

Pakylėtasis Mokytojas Maitrėja, 2006 gegužės 28 d., per Kim Michaels


Girdėjote koncepciją apie Maitrėjos Misterijų Mokyklą. Kai kurie iš jūsų žinote, kad tai buvo Rojaus Sodas. Kai kurie iš jūsų girdėjote apie kitų misterijų mokyklų koncepciją, kurios amžių bėgyje buvo kuriamos Žemėje. Bet, mano mylimieji, praktiškai niekas Žemėje nesuprato tiesos apie Maitrėjos Misterijų Mokyklą. Todėl aš pamėginsiu jums papasakoti dalį tiesos apie Misterijų Mokyklą, kurios vadovas aš vis dar esu.

Matote, kartą ankstesnėje sferoje vyko „karas,“ kadangi Dievas nusprendė duoti laisvą valią būtybėms, kurios turėjo būti pasiųstos į materialią visatą. Ir ankstesnėje sferoje atsirado tokių būtybių, kurios nenorėjo nusižeminti ir tarnauti žmonėms su laisva valia, ir jos manė, kad Dievas padarė klaidą, davęs joms laisvą valią. Tad, kaip paaiškinau anksčiau, Žemė iš tiesų yra platforma, kuri leidžia maišytis tiems, kurie nupuolė iš aukščiau, ir tiems, kurie buvo pasiųsti iš aukščiau kaip didesniųjų Esybių, iš kurių jie gimė, tąsos.

Maitrėjos Misterijų Mokykla neturi fiksuotos programos

Tačiau dalykas, kurį jums reikia suprasti, yra tai, kad visų tikrų mokytojų tikslas NĖRA išgelbėti mokinį, bet suteikti jam galią ir jį apšviesti, kol mokinys bus įkūnijęs tiesą, bus tapęs viena su Tiesos Dvasia. Ir tuo būdu mokinys bus tapęs nepriklausomu, savarankišku – bus tapęs saule, šviečiančia iš vidaus. Ir šis švietimas tegali ateiti iš Dievo Šviesos. O Dievo Šviesa yra Gyvenimo Upė, kurios tekėjimas nežino pabaigos. Todėl Maitrėjos Misterijų Mokykla nėra mokykla, kuri turėtų fiksuotą programą ir dėstytų mokiniams absoliučią, neklystamą, niekada nekintančią tiesą.

Koncepcija, kad „mes turime aukščiausią mokymą planetoje“ netinka Maitrėjos Misterijų Mokyklai – jeigu teisingai suprantate Misterijų Mokyklą. Nes, nors gali egzistuoti mokymas, kuris būtų aukščiausias mokymas planetoje jo davimo momentu, tai nėra pakylėtųjų mokytojų tikslas duoti mokymą, kuris stovėtų visiems laikams. Mūsų tikslas yra vesti savo mokinius gyvenimo keliu, vedančiu juos aukštyn Gyvenimo Upe. Nes iš tiesų, Gyvenimo Upė teka aukštyn link gyvenimo šaltinio – paties Kūrėjo. Ir tiktai Žemėje – kurioje gravitacinė jėga dominuoja – upės teka žemyn link žemiausio bendro vardiklio. Gyvenimo Upė teka aukštyn link aukščiausio bendro vardiklio, kuris yra Kūrėjas – visos gyvybės šaltinis.

Misterijų Mokykla neturi tikslo duoti mokiniams fiksuotą doktriną. Ir Misterijų Mokykla taip pat neturi tikslo duoti mokiniams išorinę doktriną arba mokymą, kurį jie galėtų išmokti atmintinai ir įkūnyti išoriniu būdu. Misterijų Mokykla turi tikslą duoti žmonėms visko tiek, kad tai stimuliuotų jų atradimo procesą, kuris tuomet tampa savęs atradimo procesu, per kurį mokinys atranda savąjį aš ir palaipsniui plečia savo savasties jausmą, kol galiausiai suvokia, jog yra Dievo sūnus arba dukra, ir tuomet išlaiko paskutinį egzaminą Žemėje ir gali pakilti į aukštesnius mokymosi lygmenis, į aukštesnius savęs atradimo lygmenis.

Religija kaip antikristo proto įrankis

Religijos koncepcija Žemės planetoje – tokia, kokią ją šiuo metu pažįstate – yra praktiškai visa sukurta ant mąstysenos tų, kurie sukilo prieš Dievo laisvos valios ir savęs atradimo planą. Jie nesuvokė tikrojo kūrinijos tikslo. Jie nesuvokė, kad Kūrėjas sukūrė savimonę turinčias Savo Paties tąsas su tikslu, idant jie pakiltų iki jo paties sąmonės pilnatvės. Net ir paties Dievo koncepcija buvo labai stipriai užteršta dualistinio mąstymo. Nes, kaip buvo pasakyta anksčiau, galima tik stebėtis, ar Jėzus Kristus iš tiesų buvo visiškas ego maniakas. Tačiau tą patį klausimą galima užduoti ir apie Dievą, pagal tą Dievo įvaizdį, kurį skleidžia keletas vyraujančių pasaulinių religijų, tarp jų ir krikščionybės religija.

Ar Dievas visą visatą sukūrė savo paties pasitenkinimui ir pramogai? Ar Dievas sukūrė žmones, nes jam reikėjo, kad kas nors jį garbintų? Realybė yra tokia, kad Kūrėjas yra nesavanaudiškumo įsikūnijimas. Dievui iš jo kūrinijos nieko nereikia, išskyrus jos teikiamą džiaugsmą, kai jis regi bendrakūrėjus, augančius savimonėje. Ir todėl Dievas visiškai netrokšta priversti jūsų augti savo savimonėje. Dievas neturi susidaręs įvaizdžio, kad tam tikru laiku jūs privalote pasiekti tam tikrą lygį ir kad jūsų kelias gali eiti tik tam tikromis nustatytomis vėžėmis. Dievas jums davė laisvą valią ir jis jums duoda didelę laisvę patiems nuspręsti, kaip judėsite pirmyn savęs atradimo kelyje.

Todėl religijos koncepcija, kuri pateikia įvaizdį, kad jūs – žmogiška būtybė Žemėje – privalote būti išganyti per kažkokį aukščiausią transformacijos aktą, ir kad, jeigu nepereisite šio proceso, visą amžinybę degsite pragare, na mano mylimieji, tai nėra koncepcija, kuri būtų atėjusi iš Dievo. Ir ji taip pat neatėjo iš žmonijos mokytojų. Jėzus neatėjo išganyti žmonių, jis atėjo suteikti jiems galią patiems eiti savęs atradimo keliu.

Misterijų Mokykla ir savęs atradimas

Ir todėl Maitrėjos Misterijų Mokykloje jums nėra dėstoma fiksuota doktrina, kaip tą matote daugelyje mokyklų Žemėje, kuriose jums yra pasakoma, kas yra faktai ir privalote tai priimti, nes kitaip neišlaikysite egzamino. Maitrėjos Misterijų Mokykloje mokymo programa yra atviro pobūdžio, nes mano tikslas yra vesti mokinius prie savęs atradimo. Ir šiame procese jie netgi patys apibrėžia tai, kuo jie yra, ir todėl mokiniai Maitrėjos Misterijų Mokykloje yra įsitraukę į bendrakūrybinį procesą kartu su manimi, ir mes kartu nustatome ir plečiame mokymo programą.

Fiksuotos doktrinos koncepcija, kurią privalote nekvestionuodami priimti, yra svetima Misterijų Mokyklai. Jeigu doktrina yra fiksuota, jeigu ji yra „neklystanti,“ tai kur tuomet misterija? Misterija yra ta, kad mokinys pakyla į tą lygmenį, kuriame yra pasirengęs pažvelgti už išorinio mokymo, už išorinių žodžių ribų, ir siekti to tiesioginio tiesos patyrimo, kuri yra už žodžių, už koncepcijų ribų, ir todėl jos neįmanoma aprašyti, neįmanoma patalpinti į išorinį mokymą; ją privalu patirti tiesiogiai.

Taigi, mano mylimieji, dalykas, kurį jūs patyrėte per šias keletą pastarųjų dienų, yra artimiausia Maitrėjos Misterijų Mokyklai, lyginant su tuo, ką šiuo metu įmanoma atrasti visoje Žemėje, ir ką buvo galima rasti nuo pat tų laikų, kaip pats Jėzus Kristus vaikščiojo Žeme fiziniame kūne ir paaiškindavo visus dalykus savo mokiniams. Tai reiškia, jog jis padėdavo savo mokiniams atrasti, kuo jie yra, pagal jų sąmonės lygį – kuris buvo žemesnis už daugelio jūsų šiandien turimą sąmonės lygį. Ir todėl mokymai, kuriuos Jėzus galėjo duoti savo mokiniams, iš tiesų buvo primityvesni už mokymus, kuriuos gavote jūs, ir kuriuos jūs patys atradote.

Esminė tiesa apie Misterijų Mokyklą

Kai Misterijų Mokykloje nėra fiksuotos doktrinos, tuomet nėra ir ego žaidimų, kuomet teisiate bet kurios naujai pristatomos idėjos teisingumą ar klaidingumą, lygindami ją su neklystančia doktrina. Nes yra daugiau nei vienas teisingas būdas išreikšti tiesą. Nėra jokios prasmės ginčytis dėl tam tikrų žodžių ar tam tikrų Biblijos eilučių interpretacijų. Nes, kai ginčijatės dualizmo lygmenyje – intelektualiniame lygmenyje – tiesos dvasia pabėga nuo jūsų – negalite jos pagauti. Tad realybė yra tokia, kad, kai du mokiniai turi skirtingus požiūrius arba skirtingus būdus išreikšti tiesą, jie neima žaisti senojo ego žaidimo kas teisus – kai manote, kad vienas privalo būti teisus, o kitas privalo klysti. Ne, jie pasinaudoja skirtumais, nuoširdžiai ir atvirai siekdami aukštesnio supratimo.

Štai čia yra esminė koncepcija: Maitrėjos Misterijų Mokykla moko Vienovės Kelio. Jeigu du mokiniai šiame kelyje nėra Vienovės būsenoje vienas su kitu – nes turi skirtingus požiūrius arba skirtingus išsireiškimus – tuomet tikrasis tikslas NĖRA nustatyti, kuris požiūris yra teisingas. Tikrasis tikslas yra transcenduoti išorinius požiūrius ir siekti tiesos Dvasios, kuri jus atneštų į Vienovę, išeinančią už išorinių žodžių ir įsitikinimų.

Ar suvokiate, kokia gili yra ši viena tiesa? Ir ar matote, pažvelgę atgal į istoriją, kiek mažai žmonių Žemėje suvokė šią vieną koncepciją – kuri galėtų padaryti perversmą šios planetos religijose, kuri galėtų padaryti perversmą kiekviename visuomenės aspekte. Jeigu žmonės suvoktų, kad, kai egzistuoja konfliktas ir nesutarimai, tai yra ženklas, kad abejoms pusėms reikia pakilti virš išorinių sąlygų ir siekti tiesos dvasios, meilės dvasios, ir sąžiningai, atvirai bei nuoširdžiai – tyromis širdimis ir tyromis intencijomis – imti siekti Vienovės.

Ir būtent tai buvo pasiekta šiame ašrame. Ir būtent tai pasiekėte jūs, tie iš jūsų, kurie sekėte šiais mokymais apie Vienovę ir kurie kalbėjote Motinos Marijos rožinius. Nes viskas, ką mes davėme svetainėse, iš tiesų veda prie Vienovės Kelio – Vienovės Sferos – įkūrimo, kuri turi potencialą įkūnyti tikrąją Maitrėjos Misterijų Mokyklos matricą. Tą matricą, kuri dar niekada anksčiau nebuvo nuleista į fizinę oktavą, nes net ir Rojaus Sodas vibravo aukštesniame dažnių lygmenyje, nei pasaulis, kuriame jūs šiuo metu gyvenate.

Raktas Misterijų Mokyklos įkūrimui

Tad tai iš tiesų yra mano širdžiai labai brangus tikslas, ir vienovė, kurią jūs patyrėte šioje konferencijoje, yra pasekmė to, kad buvote pasirengę atidėti į šalį visus išorinius skirtumus ir susirinkti drauge Vienovės Dvasioje. Ir tuo būdu jūs iškėlėte platformą, nutiesusią tiltą tarp pakylėtųjų mokytojų Viršuje ir jūsų pačių čia apačioje. Ir tai yra raktas Maitrėjos Misterijų Mokyklos įkūrimui, kuri turi potencialą padaryti perversmą religijoje ir dvasingume Žemėje, parodydama pavyzdį, kad yra dvasingų žmonių, kurie yra pasiryžę siekti Vienovės, kurie yra pasiryžę siekti būti teisiais su Dievu, užuot siekę būti laikomi teisiais ar pranašesniais tarp žmonių.

Tad noriu pagirti jus už šį pasiekimą, ir prašau jūsų suprasti, kad Vienovė nėra paremta laiku ir erdve. Tad, kai kurie iš jūsų gali jausti tam tikrą liūdesį, kad turės palikti šią Vienovės Sferą, jausdami, kad šios kelios pastarosios dienos pralėkė pernelyg greitai. Tačiau aš jūsų prašau mąstyti apie tai, kaip galėtumėte išsinešti šį Vienovės jausmą, kurį patyrėte čia, į savo kasdieninį gyvenimą. Jeigu sugebėsite išsaugoti vidinį Vienovės jausmą su savuoju Kristaus AŠ, su savąja AŠ ESU Esatimi, su pakylėtąja būtybe, idant turėtumėte šį vertikalų Vienovės jausmą savyje, tuomet atrasite sugebantys išsaugoti Vienovės jausmą ir tarpusavyje, nors jus ir skirtų didelis atstumas.

Ir tuomet, staiga, Maitrėjos Misterijų Mokykla nebebus vien tik nedidelė sfera, egzistuojanti izoliuotai kažkuriame tolimame Žemės pakraštyje. Ji taps pasauliniu fenomenu, transcenduojančiu ne tik laiką ir erdvę, bet ir visas žmonių savo protuose susikurtas ribas – rasę, religiją ir bet kokius kitus dirbtinius susiskaldymus, kuriuos mėgsta kurti ego, kad galėtų žaisti savo žaidimą, sakydamas, kad kai kurie iš jų yra pranašesni, o kiti yra menkesni.

Maitrėjos Misterijų Mokykloje nėra žaidžiami šie pranašumo ir kitų menkinimo žaidimai, nes visi yra mokiniai ir visi eina Gyvenimo Upe, kurioje rangas ir statusas neturi jokios prasmės, nors joje ir egzistuoja pasiekimų skirtumai. Tačiau Vienovės Kelyje, tie, kurie turi didžiausius pasiekimus, yra tie, kurie supranta Jėzaus kvietimą, kad didžiausias tarp jūsų turėtų būti visų tarnas. Ir todėl jie neįpuola į tuos tokius subtilius ir taip dažnai pasitaikančius spąstus, kuomet tie, kurie yra pasiekę kažkokią poziciją bet kurioje išorinėje organizacijoje ar bažnyčioje, ima jaustis pranašesniais už tuos, kurie yra žemiau už juos.

Tai yra tikslas visiems dvasingiems žmonėms, idant kiekvienas susidūręs su jumis asmeniškai arba susidūręs su jūsų judėjimu, žinotų, jog kažkas čia yra kitaip. Ir staiga jie suvoktų, kad jūs turite kažką, ko jie nerado niekur kitur. Ir tuomet galėsite greitai padėti jiems pamatyti, kad tai nėra jūsų pačių ir jūs to nekontroliuojate, nes tai ateina iš Tiesos Dvasios, gyvenančios jumyse, nes jūs jai leidote Būti jumyse ir Būti per jus.

Kas sukūrė sielą?

Tad turiu dar žymiai daugiau mokymų, kuriuos jums palaipsniui perduosiu. Ir iš tiesų, duosiu mokymus apie sielą, nes siela nebuvo sukurta Dievo. Ją sukūrė Sąmoningasis AŠ, po to, kai atsiskyrė nuo dvasinio mokytojo ir nuo AŠ ESU Esaties. Duosiu jums akies krašteliu pažvelgti į mokymus apie sielą, kurie galės būti perduoti ateityje. Nes matote, kai Sąmoningasis AŠ jaučia savo AŠ ESU Esatį ir jaučia, jog yra didesnės Esybės dalis, tuomet egzistuoja tęstinumo jausmas. Tačiau, kai Sąmoningasis AŠ praranda šį ryšį, tai iš kur tuomet gali ateiti šis tęstinumas – jo tapatumo jausmo tęstinumas, kai dabar jis privalo vis iš naujo įsikūnyti Žemėje, ir jo atminties lenta yra nuvaloma ir paliekama tuščia, jam atėjus į savo sekantį įsikūnijimą.

Kaip tuomet bendrakūrėjas su Dievu gali mokytis ir augti, jeigu jis nieko neprisimena iš savo ankstesnio gyvenimo, ir todėl kiekvieną kartą turi iš naujo išradinėti ratą kiekviename įsikūnijime? Tad, kai Sąmoningasis AŠ praranda ryšį su AŠ ESU Esatimi ir su savo turtais, sukrautais danguje, privalo būti kažkoks indas, kuris saugotų – net ir pasąmonės lygmenyje – bendrakūrėjo išgyventų patyrimų šiame pasaulyje atsiminimus. Idant galėtų išlikti tęstinumas ir bendrakūrėjas neturėtų kiekvieną kartą pradėti nuo nulio. Ir šis indas yra tai, ką dauguma dvasinių mokymų vadina siela. Ir visgi žodis siela buvo naudojamas tokiais įvairiais būdais, kad jis buvo degraduotas iki tokio lygmens, kuomet Motina Marija pasirinko iš viso jo nenaudoti savo knygoje Kursas į gausingą gyvenimą. Tačiau mes jums duosime gilesnį mokymą apie sielą ir gilesnį sielos apibrėžimą.

Tad iš tiesų, siela yra tai, ką jūs kuriate. Tai yra tai, kuo jūs užpildote savo savasties talpyklą. Ir vis dėlto, savasties talpykla taip pat gali talpinti ir ego, kuris egzistuoja atskirai nuo sielos. Nes siela turi substanciją, kai tuo tarpu ego, kaip sakėme, neturi jokios substancijos. Tai yra šmėkla, nes jis iš esmės yra sprendimų rinkinys, ir todėl negalite sakyti, kad ego turi kažkokią substanciją. Turite pažvelgti už jo ribų ir atrasti sprendimus, kurie sudaro ego, kol pasieksite tą vienintelį sprendimą, privertusį jus nusigręžti nuo Vienovės Kelio.

Štai kodėl ego privalo mirti, kai tuo tarpu sielos energijos, kurios yra sukurtos iš šviesos, atitekančios iš jūsų AŠ ESU Esaties, turi potencialą būti prikeltos ir harmonizuotos su jūsų dangiškuoju tapatumu, įtvirtintu AŠ ESU Esatyje. Štai kodėl sielos energijos gali atgimti į naują dvasinį būvį. Ir kai tai įvyksta, Sąmoningasis AŠ taip pat atgimsta į naują tapatumo jausmą.

Tad tai yra apžvalga mokymų, kurie dar bus perduoti. Vėlgi, būkite atsargūs, kad pernelyg neprisirištumėte prie specifinių žodžių, ir naudotumėtės jais tik kaip platforma, kurių pagalba pakiltumėte aukščiau ir siektumėte Tiesos Dvasios. Tad užsklendžiu jus dabar ir užsklendžiu šią konferenciją Vienovės Sferoje, kurią galite neštis su savimi, kai esate pasiryžę išlikti susikoncentravę į savo širdį ir siekiate išlikti susikoncentravę meilėje. Tad aš, Maitrėja, užsklendžiu jus ir užsklendžiu šią konferenciją, kuri iš tiesų buvo pergalė ir daugiau nei pergalė pakylėtiesiems mokytojams ir jums čia apačioje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com