Dievo valdžia ir žmonių valdžia

TEMOS: Valdžios elitas už komunizmo ir kapitalizmo – Valdžios elito kilmė – Kiekviena valdžia turi pripažinti aukštesnę valdžią už save – Kodėl yra būtina turėti absoliučias teises – Islamas ir besitęsianti dualistinė kova – Europai reikia pakilti virš socialistinio mąstymo – Pažvelkite už išorinių sąlygų – Naujos revoliucijos sąmonėje potencialas – Valdžios elitas nori riboti progresą – Aukso Amžiaus Europoje potencialas – Meilė savitranscendencijai

Pakylėtasis Mokytojas El Morija, 2006 rugsėjo 30 d., per Kim Michaels


Valdžios elitas už komunizmo ir kapitalizmo

Ir iš tiesų, Dievo valia AŠ ESU! Jūs mane pažinojote kaip El Moriją, nes aš daviau jums šį vardą. Tačiau aš esu DAUGIAU nei tai. Ir būtent apie šį DAUGIAU noriu šiandien pakalbėti, nes trokštu, kad jūs visi save matytumėte daugiau už šiuos čia sėdinčius kūnus, netgi daugiau už išorinius protus ir asmenybes, kurios buvo suformuotos pasaulyje egzistuojančių sąlygų, jūsų tėvų ir jūsų visuomenės. Ir ypač tiems iš jūsų, kurie užaugote Europoje, noriu, kad suvoktumėte, jog esate daug daugiau nei tai, kuo nuo vaikystės jums buvo diegiama save laikyti, šioje Europoje, kuri taip stipriai buvo paveikta socialistinio mąstymo, neigiančio individo dvasingumą beveik kiekvienoje Europos šalyje.

Tik pamąstykite, kiek dešimtmečių tai jau tęsiasi, kol galiausiai pradėjo keistis po Sovietų Sąjungos žlugimo. Tik pamąstykite, kaip Sovietų Sąjunga infiltravosi į beveik kiekvieną šalį Europoje, sukurdama komunistines arba socialistines partijas, kurių vienintelis tikslas buvo skleisti socialistinę-komunistinę ideologiją, kuri neigia dvasingumą, neigia individe degančią Dievo Liepsną, vaizduodama žmones robotais, mašinomis, kuriomis gali naudotis valdžios elitas, paversdamas juos vergais ir versdamas pildyti jų užgaidas. Tarsi jie būtų bitės darbininkės avilyje ar skruzdėlės skruzdėlyne, neturinčios jokio individualumo ar asmenybės ir tiesiog priklausančios valstybei – ir tariamai privalančios vykdyti valią tų, kurie kontroliuoja šią valstybę.

Mano Mylimieji, tai yra antikristo ideologija, ir tai iš tiesų buvo Dievo malonės dėka ir daugelio pakylėtųjų mokytojų mokinių padaryto darbo dėka, kad ši ideologija buvo nuversta, nugriovus Berlyno sieną ir nugalėjus pasaulinį komunizmą Rusijoje. Tai iš tiesų buvo didelis lūžio taškas Europai ir visam pasauliui. Tačiau mes dar neišėjome iš miško, kaip sakoma, nes turiu jums pasakyti, kad kaip egzistuoja komunistinė antikristo ideologija, lygiai taip pat egzistuoja ir kapitalistinė antikristo ideologija. Nes kaip jūs visi puikiai žinote, išstudijavę Jėzaus mokymus apie ego, dualistinėje sąmonėje visada egzistuoja du kraštutinumai. Ir todėl tai nėra tiesa – kaip daugeliui žmonių Vakaruose nuo vaikystės buvo diegiama manyti – kad kapitalizmas reprezentuoja teisingumą, tiesą ir laisvę, ir kad jis priešinasi komunizmui.

Nes turiu jums pasakyti – jeigu patys to dar nesupratote, ką daugelis iš jūsų iš tiesų jau suprato – kad kapitalizmas lygiai taip pat išnaudoja žmones ir lygiai taip pat neigia individo dvasingumą kaip ir komunizmas. Tarp jų nėra jokio skirtumo; tai yra dvi tos pačios monetos pusės. Abi šios ideologijos, abi šios sistemos yra kilusios iš tų pačių šaknų. Ir šios šaknys yra dvasinės realybės, egzistuojančios už fizinių regimybių, neigimas.

Valdžios elito kilmė

Mano Mylimieji, šis dvasinės realybės neigimas gimė labai seniai šioje planetoje, ir netgi gimė už jos ribų. Jis prasidėjo nuo tų būtybių, kurios nupuolė ankstesnėse sferose, kuomet nusprendė nenorinčios kilti aukščiau, kai karalija, kurioje jos gyveno, pakilo aukščiau. Vietoj to, jos pasirinko neigti Dievą, neigti Dievo valią, neigti Jo valią, kad visa gyvybė turi tapti daugiau. Ir vietoj to jos pasirinko tapimo mažiau kelią, ir pasistengė nusitempti su savimi šiuo keliu kuo didesnį skaičių būtybių. Ir kaip žinote iš Motinos Marijos knygos, kai tam tikra sfera pakyla į aukštesnes vibracijas ir tampa dvasinės karalijos dalimi, tuomet tie gyvybės srautai, kurie nenori judėti pirmyn, privalo nusileisti į žemesnę sferą, į žemesnes vibracijas. Tačiau, kadangi jie nusileido iš aukštesnės sferos, jie ne tik jaučiasi esantys pranašesni už kitus, jie ne tik yra pilni puikybės ir arogancijos, bet jie taip pat turi ir tam tikrų žinių, tam tikrų pasiekimų, kurie leidžia jiems būti labai gudriais, labai protingais intelektualiame, logiškame, racionaliame lygmenyje, ir šiuo atžvilgiu jie yra daug aukščiau už gyvybės srautus, kurie yra gimę žemesnėje sferoje, ir turi vystytis aukštyn nuo šios sferos.

Štai kodėl matote susikūrusį valdžios elitą, kuris tiki, kad yra geresnis už kitus žmones ir kad turi teisę valdyti žmones, ir kad žmonės, tikrąja to žodžio prasme, turėtų būti jų vergai. Tai tęsiasi jau labai ilgą laiką, nuo šiuo metu jau pamirštų civilizacijų. Tačiau net ir jūsų žinomoje istorijoje galite matyti šią tendenciją. Ir niekur aiškiau to nepamatysite negu čia, Europoje, kuomet viduramžiais feodaliniai lordai valdė praktiškai viską, net ir žmonės, gyvenę jų žemėse, buvo jų nuosavybė.

Ir tai iš tiesų nebuvo Dievo valdžia, ir tai taip pat nebuvo Dievo valia. Tai buvo visiškai iškrypusi sistema. Ir tai jums turėtų parodyti, kad nėra nieko, ką būtų galima duoti, ko žmogiškasis ego negalėtų iškreipti – kol dauguma žmonių yra apakinti ego dualizmo. Nes tai iš tiesų yra tiesa, jog egzistuoja potencialas, kad karalius gali būti nušvitęs valdytojas. Ir jeigu karalius yra aukštesnėje sąmonės būsenoje, jis gali susilaukti palikuonio, kuris taip pat būtų aukštesnėje sąmonės būsenoje. Tad aukštesnė valdžios forma, aukštesnė Dievo valdžia iš tiesų gali būti perduodama paveldėjimu. Tačiau net ir ši sistema nėra apsaugota nuo nuosmukio, kaip nuo to nėra apsaugota nė viena sistema Žemėje dabartiniame šios planetos vibracijų lygmenyje. Ir todėl ši sistema taip pat buvo iškreipta. Ir matėte viduramžiais kaip vienas išprotėjęs karalius susilaukdavo išprotėjusių vaikų, ir tai tęsėsi ir tęsėsi, kol galiausiai valdžia, kuri turėjo būti Dievo valdžia, degradavo iki taško, kuomet tampo žmogiška valdžia.

Kiekviena valdžia turi pripažinti aukštesnę valdžią už save

Ir aš pats iš tiesų stojau į konfrontaciją būtent su tokiu karaliumi Henrio VIII pavidalu [El Morija buvo įsikūnijęs Tomu Moru]. Jis įkūnijo viską, kas yra negerai su žmogiška valdžia, su iškreipta žmogiška vyriausybe. Matote, prieš daugybę metų senovės izraelitai, kurie turėjo pranašus, pareikalavo pasaulietinio karaliaus. Ir jiems buvo duotas pasaulietinis karalius, nes tai iš tiesų yra teisinga sistema, kuomet egzistuoja dvasinė šaka ir pasaulietinė šaka. Tai reprezentuoja, savo tyrame pavidale, Alfą ir Omegą, kuomet tie, kurie yra religijos vadai, jeigu turi tinkamą susiderinimą su pakylėtaisiais mokytojais, gali atnešti bendrą Dievo valdžios konkrečiai šaliai ar net ir visai civilizacijai paveikslą. Ir tuomet pasaulietinė valdžia yra toji, kuri rūpinasi kasdieniniais dalykais visuomenėje. Tačiau, kai ši sistema veikia teisingai, pasaulietinė valdžios šaka dirba neišeidama iš rėmų, kuriuos nustato religinė valdžios šaka.

Ir tai iš tiesų gali veikti, tačiau veikti gali tik tuomet, kai žmonės turi tam tikrą sąmonės lygį. Nes kai žmonės užmiega ir nebesuvokia, kas vyksta, tuomet valdžios elitas įslenka tiek į pasaulietinę, tiek ir į religinę valdžios šakas, ir pradeda jas iškreipinėti, kad įgytų valdžią. Ir tuomet tiesos nebelieka; lieka tik tai, kas padeda elitui išlaikyti ir didinti savo valdžią. Ir tą akimirką tiek religiniai, tiek pasaulietiniai valdžios aspektai yra iškreipiami.

Ir būtent tai matėte viduramžiais. Ir tą labai aiškiai matėte katalikų bažnyčioje, kuri primetė žmonių sukurtas doktrinas, žmonių sukurtą pasaulėžiūrą visam Europos žemynui, paskandindama šį žemyną į tamsos amžių, vietoj Nušvitimo Amžiaus, kurio viziją turėjo Sen Žermenas ir kitos pakylėtosios Būtybės. Tad dabar turite bažnyčią, kuri neteisėtai riboja visuomenę. Turite karalių, kuris nori palikuonio, ir kuris negali jo susilaukti su viena moterimi, todėl nori kitos moters, tačiau bažnyčia uždraudžia skyrybas. Ir tuomet karalius ima ir pasitraukia su visa šalimi iš bažnyčios, idant galėtų kurti savo paties įstatymus.

Ir viso to sūkuryje buvau aš, Tomas Moras, ir nors buvau karaliaus kancleriu, nesiruošiau daryti kompromisų su tuo, ką žinojau esant tiesa savo širdyje. Ir priešingai, nei galite pamanyti, remdamiesi istorija, taip elgiausi ne iš lojalumo išorinei katalikų bažnyčiai. Nes, nors tame įsikūnijime pilnai nesuvokiau katalikų bažnyčios paklydimų – tiesiog neturėdamas tų žinių, kurias jūs turite šiandien, ir kurios jums buvo duotos per mūsų svetaines ir kitomis priemonėmis – vis tiek žinojau, kad bažnyčioje trūksta daug dalykų.

Tad mano ištikimybė, priešinantis karaliui, buvo ne tiek bažnyčiai, kiek Dievui ir Dievo Valiai. Kadangi puikiai žinojau, jog, kai pasaulietinė valdžia pradeda kurti savo pačios taisykles, tuomet ši visuomenė patenka į žemyn traukiantį sūkurį, kuriame ji gali nugrimzti labai giliai, kuomet vienas tironas po kito piktnaudžiauja savo valdžia, laikydamas žmones priespaudoje. Nes argi nėra taip, kad kai kokia nors valdžia Žemėje, ar kokia nors institucija arba individas išsikelia save virš kitų, sakydami, jog turi aukščiausią valdžią ir kad nepripažįsta jokios valdžios, kuri būtų aukščiau už juos, tuomet turite atvirą kvietimą piktnaudžiavimui valdžia. Ir galiu jums pasakyti, kad dar niekada šioje planetoje, ir bet kurioje kitoje planetoje, nebuvo tokio individo ar institucijos, kurie sugebėtų turėti absoliučią valdžią ir išlikti nesugadinti šios valdžios.

Kodėl yra būtina turėti absoliučias teises

Štai kodėl yra absoliučiai būtina, kad bet kuri valdžios forma pripažintų aukštesnę valdžią už save. Ji turi pripažinti, kad egzistuoja kažkas už materialios karalijos ribų ir kad tas kažkas nustatė principus, įstatymus, kurie yra absoliutūs ir kurių jokia valdžia Žemėje negali ir neturėtų apeiti, menkinti ar neigti. Tai yra absoliučiai būtina, norint išsaugoti laisvą visuomenę. Ir būtent dėl to Jungtinių Amerikos Valstijų tėvai-įkūrėjai gavo Nepriklausomybės Deklaracijos įkvėpimą, kurios svarbiausias ir pagrindinis tikslas buvo paskelbti savo nepriklausomybę nuo tų, kurie užgrobė pasaulietinę valdžią ir nenorėjo pripažinti jokios už šio pasaulio esančios valdžios. Ir būtent dėl to Deklaracija sako, kad Kūrėjas visus žmones apdovanojo neatimamomis teisėmis – tai reiškia, jog šių teisių negali atimti ir paminti jokia valdžia Žemėje.

Tad turėtumėte sugebėti pamatyti, kad dalykas, kuris Europoje vyksta jau per keletą žmonių kartų, yra tai, kad demokratinės laisvės, kurios, daugeliu atveju, buvo taip sunkiai iškovotos, buvo praskiestos pasaulietinės valdžios, kurią paveikė socialistinė ideologija, nepripažįstanti jokios valdžios, egzistuojančios už šios Žemės, jokios valdžios, kuri būtų aukščiau už ją pačią. Ir todėl ji tiki galinti kurti taisykles, neatsižvelgdama į Dievo Valią ir Dievo įstatymus, į gamtos įstatymus, kurie yra Dievo kūrimo principai ir kurių dėka veikia materiali visata, ir yra išsaugomas šios visatos tvarumas.

Islamas ir besitęsianti dualistinė kova

Tad matėte Sovietų Sąjungoje, kaip jie manė galintys sukurti tobulą žmonių sukurtą sistemą, kurioje ekonomika veiktų ir visiems duotų darbo, ir visus aprūpintų, ir galėtų tai daryti neribotą laiką. Tačiau realybė yra tokia, kad, jeigu ne paskolos iš Vakarų, komunizmas nebūtų išgyvenęs taip ilgai kaip išgyveno. Tai kodėl tuomet Vakarų bankai skolino pinigus savo „amžinam priešui“ – komunizmui? Na, taip buvo dėl to, kad jie norėjo išlaikyti pasaulį dualistinėje kovoje, idant patys galėtų viską valdyti užkulisiuose, tame tarpe uždirbinėdami pinigus iš visos šios karo mašinos.

Tad šiandien matote, kad galiausiai visiems pasidarė aišku, net ir Sovietų Sąjungos žmonėms, kad komunizmas neveikia, ir todėl Berlyno siena nugriuvo. Ir kurį laiką egzistavo reliatyvi ramybė, nes net ir valdžios elitas nebuvo numatęs, kad Sovietų Sąjunga sugrius taip greitai, kaip sugriuvo, nes jie neatsižvelgė į tai, kad daugelis mūsų mokinių daugelį metų kalbėjo prašymus dėl komunizmo žlugimo. Tad į savo apskaičiavimus jie neįtraukė dvasinės jėgos, kuri pavertė komunizmą kortų nameliu. Ir kai ėmė pūsti Dvasios vėjai, šis kortų namelis sugriuvo daug greičiau nei žmonės tikėjosi. Ir net ir valdžios elitas buvo nustebintas.

Tačiau ką matote šiandien, praėjus vos keliems metams? Matote iškylant dar vieną jėgą, kuri tarnauja dualistinei kovai palaikyti - „civilizacijų susidūrimą,“ ir dabar tai yra terorizmas, kuriuo yra laikomas fundamentalistinis islamas, bet kuris su islamu jo tikrajame pavidale neturi nieko bendro. Nes net ir islamas aiškiai yra religija, kuri pripažįsta Dievo Valią ir Dievo įstatymo viršenybę prieš žmogaus viršenybę. Ir jeigu islamas būtų buvęs išsaugotas savo tyrame pavidale, jis niekada nebūtų galėjęs tapti tuo, kuo tapo šiandien – grėsme pasaulio taikai.

Tačiau, kodėl islamas buvo įstatytas į šią rolę? Na, iš dalies dėl to, kad pats islamas buvo iškreiptas tų imamų ir dvasininkų, kurie išvedė islamą iš tikrojo kelio, kurie iškreipė pirminių mokymų, perduotų per pranašą Mahometą, tyrumą, ir iškreipė šiuos mokymus, įvesdami džihado koncepciją ir daugelį kitų koncepcijų, kurios nėra harmonijoje su Dievo Valia ir Įstatymais. Tad jie išsikėlė save į šią poziciją.

Tačiau dalykas, kuris iš tiesų įvyko užkulisiuose, buvo tai, kad už kapitalizmo esantis valdžios elitas pasakė: „Mums reikia kito priešo, kad galėtume toliau pateisinti karo reikmėms skiriamus pinigus ir kad galėtume toliau valdyti žmones. Ir todėl mes toliau darysime tai, ką darėme visada – kursime išorinio priešo baimę žmonėse, idant jie pritartų didžiulėms karo reikmėms skiriamoms pinigų sumoms, tuo pat metu pritardami savo pilietinių teisių naikinimui.“

Europai reikia pakilti virš socialistinio mąstymo

Ir tai, žinoma, labai puikiai suveikė kitoje balos pusėje, kaip sakoma, kai tuo tarpu to paties negalima pasakyti apie Europą. Ir būtent tai yra viena iš priežasčių, kodėl į Europą žiūrime kaip į turinčią potencialą, kaip sakė Motina Marija, tapti naujo sąmoningumo pioniere, kuris galėtų atnešti pasaulinę taiką. Nes, nors praeityje Europa beveik išskirtinai buvo valdoma valdžios elito, šiuo metu valdžios elitas didesnę įtaką turi Jungtinėse Valstijose negu Europoje.

Nors tikrai neturėtumėte pasiduoti iliuzijai, manydami, kad Europai valdžios elitas nedaro jokios įtakos. Tačiau turiu jums pasakyti, kad žmonės Europoje iš tiesų turi potencialą pažadinti save ir pakilti į aukštesnį sąmoningumą, kuris iš tiesų galėtų atnešti taikesnę ateitį, ne tik šiam žemynui, bet ir visam pasauliui. Tačiau, kad tai galėtų įvykti, jiems reikia išanalizuoti savo praeitį ir palikti visas socialistinio mąstymo liekanas, kurios vis dar tebedaro poveikį kiekvienai šiame žemyne esančiai šaliai, įskaitant ir tą šalį, kurioje dabar kalbu.

Nes Švedija yra labai tipiškas pavyzdys šalies, kurios vyriausybė mano, jog turėtų kontroliuoti kiekvieną žmonių gyvenimo aspektą, ir kurioje žmonės patikėjo, jog valdžia turėtų jais pasirūpinti ir kad jie turi teisę gauti tai, ko jiems reikia, iš valdžios, ir tuo pat metu gauti nurodymus iš valdžios, kaip turėtų gyventi. Ir tai tampa abipuse priklausomybe, kuomet viena pusė yra valstybinis aparatas, kuris daugelyje Europos šalių yra milžiniškas. Jis įdarbina daugelį žmonių, kurių ateities įsivaizdavimas yra toks, jog visą savo likusį gyvenimą dirbs valstybės tarnautojais, gyvendami tam tikrą gyvenimo būdą, kuris yra patogus, bet nėra kuo nors išsiskiriantis. Tačiau jie priima šį saugumą, nes tai jiems yra lengva, nes jiems nereikia priiminėti sprendimų, ir todėl jie nori išsaugoti valstybinę sistemą, kuri jiems šį saugumą teikia. O kitoje pusėje turite žmones, kurie yra priklausomi nuo valstybinės įvairių patarnavimų sistemos, ir jie taip pat nori tai išsaugoti.

Ir matote šią abipusę priklausomybę, kuomet niekas iš tiesų nenori žengti į priekį ir pasakyti, kad ši sistema neveikia, kad jai gresia sugriūti nuo savo pačios svorio, kaip kad buvo Sovietų Sąjungoje, prieš nugriūnant Sienai. Tad žmonėms Europoje reikia išanalizuoti savo praeitį ir pasakyti: „Viskas, daugiau jokio socializmo, nebenorime iškeisti Dievo į valstybę. Mums reikia sugrįžti prie taško, kuomet valdžioje būtų tiek Dievas, tiek ir žmogus.“

Tačiau tai turi būti nušvitęs žmogus, nušvitę vyrai ir moterys, kurie būtų susiderinę su savuoju Dievo Aš ir susiderinę su Dievu, ir todėl žinotų Dievo Įstatymus, ne per kokią nors vieną religiją, kaip tą matėte katalikų bažnyčioje, nes akivaizdu, jog tai yra sistema, kuri neveikia. Nekalbu apie vienos religijos pavertimą aukščiausia religija ar vienintele tikra religija bet kurioje Europos šalyje. Kalbu apie universalų suvokimą, išeinantį už išorinių bažnyčių ir religijų ribų, apie universalų dvasinių žinių klodą. Egzistuoja universalus mokymas apie Dievo Įstatymus ir gamtos įstatymus, ir jeigu vyriausybė nebus paremta šiais nesenstančiais, amžinaisiais principais, ji paprasčiausiai nebus tvari. Ir tik laiko klausimas, kol vidiniai veiksniai arba išoriniai veiksniai privers valstybinę sistemą sugriūti nuo savo pačios svorio.

Tai gali nutikti Europos šalyse dėl visuomenės senėjimo ir dėl visos šitos mąstysenos, kuri skatina žmones turėti mažiau vaikų ir gyventi komfortiškesnį gyvenimą. Tad dabar turite situaciją, kuomet visuomenė sensta ir vis mažiau ir mažiau žmonių moka mokesčius pensijoms ir socialiniams patarnavimams. Ir vien tai gali priversti visą šią sistemą žlugti.

Kita problema yra sveikatos apsaugos problema. Iš tiesų, tai yra teisinga ir teisėta, kad žmonės neturėtų būti finansiškai sužlugdomi dėl to, kad susirgo. Tačiau taip pat negalite turėti sistemos, kuomet išlaidos sveikatos apsaugai tampa grėsme šalies ekonominiam išgyvenimui. Tad reikia atrasti vidurio kelią. Ir šį vidurio kelią galima atrasti tuomet, kai suvokiate tikslą, dvasinį gyvenimo tikslą, ir todėl sugebate sukurti sveikatos apsaugos sistemą, kuri siekia išsaugoti dvasinę gyvenimo kokybę. Tačiau ji nesiekia išsaugoti mechaninės gyvenimo kokybės, versdama širdį plakti kiek įmanoma ilgiau, visomis įmanomomis technologinėmis priemonėmis, kuomet iš esmės turite lovoje gulinčią daržovę, kuri negali tarnauti dvasinio augimo pagrindu.

Pažvelkite už išorinių sąlygų

Yra daug dalykų, kuriuos reikia pakeisti šiame žemyne. Ir galite pasijusti sugniuždyti, kai pradedate apie visa tai mąstyti. Tačiau galiu jums pasakyti, kad persilaužimas yra daug arčiau, nei galėtumėte pagalvoti, žvelgdami į išorines sąlygas. Ir būtent dėl to – vėl ir vėl – mes jums kalbame, kad mums reikalingi žmonės, kurie nebūtų apakinti šių išorinių sąlygų, kurie nebūtų sugniuždyti išorinių sąlygų, kurie nemanytų, kad šios išorinės sąlygos yra amžinos ir nepakeičiamos, nes juk: „Aš tik vienas mažas žmogutis, tad ką gi galiu padaryti?“ Na tai žinoma, kad būdami mažu žmogučiu negalite išspręsti problemų, su kuriomis susiduria jūsų šalis. Tačiau jūs esate daugiau nei šis mažas žmogutis, ir kai užmezgate ryšį su šiuo DAUGIAU, šis DAUGIAU per jus gali atnešti sprendimus kiekvienai žmogui žinomai problemai, ar ji egzistuotų šiame žemyne ar kur nors kitur.

Galiu jus užtikrinti, kad sprendimas egzistuoja kiekvienai problemai. Tačiau šio sprendimo neįmanoma rasti žmogiška valia. Jį bus galima atrasti tik tuomet, kai kritinė masė žmonių susiderins su Dievo Valia, kuri nėra išorinė valia, siekianti apvilkti jus tramdomaisiais marškiniais. Tai yra jūsų pačių aukštesniosios esybės valia. Ir kai tai suvokiate, kai tai priimate, kai tai pripažįstate, ir kai jaučiate meilę, kurią turite savo pačių aukštesniajai esybei ir jaučiate meilę, kurią jūsų AŠ ESU Esatis ir pakylėtieji mokytojai, ir jūsų Kūrėjas turi jums, tuomet laikytis Dievo Valios nėra našta – tai yra didžiausia jūsų meilė. Nes jūs čia atėjote nešti Dievo Valią į Žemę. Jūs neatėjote čia būti žmogiška būtybe, būti robotu, aklai sekančiu tuo, ką valdžia jums liepia daryti.

Naujos revoliucijos sąmonėje potencialas

Vyriausybės jau seniai paliko Dievo Valią ir iškėlė žmogaus valią kaip aukščiausią autoritetą. Ir nors jos teigia esančios demokratiškos vyriausybės, kurios bent kažkiek yra atviros žmonių valiai, realybė yra tokia, kad daugumos šalių politikoje šiandien yra vykdoma valdžios elito valia. Dalykas, kuris turi įvykti, yra tai, kad kažkas turi nuspręsti siekti daugiau. Valia tapti daugiau yra pirmas žingsnis. Ir tuomet tampate daugiau ir tampate atviromis durimis Dievo Valios daugiau energijai, Šviesai ir Dievo Valiai šviesti per jus.

Ir dalykas, kuris nutiks, kai kritinė masė žmonių nuspręs būti atviromis durimis, yra tai, kad staiga įvyks poslinkis masinėje sąmonėje. Ir staiga žmonės nubus ir suvoks, kad šie senieji įpročiai – kuriuos vėl ir vėl kartojome – neveikia. Ir mums reikia daryti kažką kitaip. Būtent tai nutiko Sovietų Sąjungoje. Tai nutiko daugumoje Europos šalių, kai buvo palikta feodalinė sistema ir buvo atvertas kelias tam tikrai demokratijos formai ir išmintingesnei valstybės valdymo formai.

Iš tiesų, istorijoje įvyko Prancūzijos revoliucija, tačiau tai nebuvo Dievo Valia, kad ji pavirstų kraujo upe. Tačiau Prancūzijos revoliucija atvėrė akis daugeliui Europos valdovų, kurie suvokė, jog laikai pasikeitė, ir jeigu jie savanoriškai neatiduos dalį savo valdžios žmonėms, tuomet žmonės iš tiesų galiausiai sukils ir paims šią valdžią jėga.

Tačiau tai buvo tamsesnis amžius. Ir turiu jums pasakyti, kad šiandieniniame amžiuje egzistuoja potencialas, kad lygiai toks pat didelis poslinkis, koks įvyko, pereinant nuo feodalinių visuomenių prie demokratiškų šalių, gali įvykti visuomenėje. Tačiau šį kartą tai gali įvykti be smurto, be kraujo praliejimo. Tai gali įvykti masiškai nubudus žmonėms, kurie galiausiai nubustų ir pasakytų, kaip pasakė mažas berniukas pasakoje: „Bet juk karalius nuogas! Valdžios elitas nuogas. Ši socialistinė-kapitalistinė sistema yra nuoga. Ji neveikia, nes atima iniciatyvą ir atsakomybę iš individo, šitaip neigdama individui galimybę eksperimentuoti ir mokytis tiek iš savo sėkmių, tiek ir iš savo nesėkmių.“

Ir daugelyje Europos šalių buvo sukurta ši socialinio aprūpinimo sistema, ši socialinės gerovės valstybė, kuomet egzistuoja limitas, kiek žemai galite nupulti, nes visada galėsite gyventi iš pašalpos ir išsaugoti tam tikrą gyvenimo standartą. Tačiau koncentruodamiesi į šios žemutinės ribos išsaugojimą, įstūmėte visus žmones į žemesnę egzistavimo būseną, nei jie būtų galėję pasiekti, jeigu būtų naudojęsi savo pilnu dvasiniu potencialu. Ir dabar turite šalis, kuriose niekas nedrįsta naudotis savo kūrybiškumu, savo dvasiniu kūrybiškumu, nešdami šias idėjas ir inovacijas, kurie reikalingi Aukso Amžiui įkūnyti, net ir idėjas apie nemokamą energiją, kuri padarytų pasaulį nepriklausomą nuo naftos.

Nes dabar turite šalį, kurioje visi tiesiog mėgina gyventi taip vadinamą patogų gyvenimą, kas, jų manymu, yra aukščiausia, ką jie gali pasiekti – ir tai yra suvaržyta iniciatyva. Ir būtent to nori valdžios elitas, nes jie nenori, kad žmonės rodytų iniciatyvą. Jie nori kontroliuoti kiekvieną naują idėją, kiekvieną naują išradimą, kad galėtų juo pasinaudoti, užsidirbdami iš jo pinigų, arba plėsdami savo įtaką, arba kad galėtų sustabdyti šį išradimą, idant jis nesukurtų konkurencijos, kuri iš jų atimtų pinigus arba valdžią.

Valdžios elitas nori riboti progresą

Egzistuoja plačiai paplitęs klaidingas manymas, kurį galite atrasti daugumoje industrializuotų šalių, tarp jų Šiaurės Amerikoje, Europoje ir kitur. Ir šis tarp daugumos žmonių paplitęs klaidingas manymas yra tai, kad pasaulis iš esmės yra geras, ir kad jame egzistuoja jėgos, kurios mėgina elgtis teisingai, tačiau kartais nutinka blogi dalykai, ir todėl visuomenė negali būti aukštesnėje būsenoje nei ta, kurioje ji yra dabar.

Lygiai tokią pačią psichologiją viduramžiais skleidė katalikų bažnyčia, karaliai ir feodalų lordai, kilmingųjų klasė. Jie norėjo, kad visuomenė tikėtų, jog egzistuoja galutinė riba, kiek toli jie gali gyvenime nueiti. Ir todėl jie neturėtų mėginti rodyti iniciatyvos ir nešti naujų idėjų. Ir jau kuo tikriausiai neturėtų mesti iššūkio valdžios elito palaikomam status quo.

Ir daugelis žmonių galvoja, kad, atėjus demokratijai, šios jėgos iš esmės išnyko. Bet iš tiesų galite matyti, kad jos išgyveno ir tiesiog išmoko naudotis demokratija, toliau siekdamos savo tikslų – valdžios ir privilegijų elitui, ir siekdamos išlaikyti žmones priespaudoje. Ir tai įvyko daugumoje Europos šalių per demokratines institucijas, per švietimo institucijas, per žiniasklaidą, kuomet visi žmonės patikėjo, kad egzistuoja ribos augimui, kad egzistuoja ribos, kiek visuomenė galėtų pasikeisti, kiek turtinga ji galėtų tapti, kaip toli galėtų pažengti technologija, kaip toli galėtų pažengti kultūra.

Ir dėl to matote, kad didžioji Europos dalis patikėjo, jog egzistuoja lubos šio žemyno augimui. Tačiau turiu jums pasakyti, kad net kai žvelgiate į Europos šalis šiandien – į jų komfortišką gyvenimo būdą, į jų socialinės gerovės sistemas, į jų turimus turtus – tai, ką būtų galima įkūnyti šiame žemyne, yra nepalyginamai daugiau nei tai, ką matote dabar. Vizija, kurios aš laikausi ir kuri remiasi mano vienove su Dievo Valia, yra nepalyginamai didesnė nei tai, ką matote šiandien.

Tiesą sakant, jeigu jums šią viziją papasakočiau, išorinis jūsų protas nesugebėtų jos aprėpti. Net ir jums, kurie esate dvasingi žmonės, būtų sunku aprėpti viziją, kurios laikausi pasauliui ir šiam žemynui. Ir daugelis žmonių, kurie nėra dvasingi, palaikytų mane pamišėliu, jeigu jiems pasakyčiau, kas gali įvykti vos per keletą dešimtmečių. Nes iš tiesų, šis žemynas turi potencialą taip dramatiškai pasikeisti, jog galėtų tapti pamatu tikrosios gausos atnešimui į kiekvieną šios planetos žemyną. Argi nėra akivaizdu – kai žvelgiate į Pietų Ameriką, kai žvelgiate į Afriką, kai žvelgiate į Vidurio Rytus ir į tam tikras Azijos dalis – kad šios šalys neturi tokios situacijos, kokią matote Europoje. Jos neturi sąlygų, išorinių sąlygų, ir taip pat neturi momentumo, kuris leistų joms transcenduoti savo dabartinę būklę iš vidaus.

Aš asmeniškai buvau ne vieną kartą įsikūnijęs Europoje, kaip ir Sen Žermenas, kaip ir Kuthumi, kaip ir kiti mokytojai. Kodėl mes pasirinkome įsikūnyti šiame žemyne? Todėl, kad žinojome, jog, nepaisant to, kas vyko tamsiaisiais amžiais, šis žemynas turi potencialą būti – kartu su Šiaurės Amerikos žemynu – pagrindiniais Vandenio amžiaus pionieriais, Sen Žermeno Aukso Amžiaus pionieriais. Ir todėl mes investavome savo pačių šviesą, nešdami idėjas į šį žemyną. Ir užkulisiuose matote, kad visos sąlygos yra sustatytos į vietas, kad galėtų įvykti persilaužimas. Tačiau šį persilaužimą šiuo metu blokuoja sąlygos, apie kurias kalbėjau, jas blokuoja socialistinis mąstymas, augimo lubų priėmimas.

Aukso Amžiaus Europoje potencialas

Tačiau, jeigu šį bloką galėtume pašalinti, tuomet Europa galėtų patirti neįtikėtiną transformaciją, kuri galėtų pasklisti toli už Europos sienų ribų. Ir tai iš tiesų yra realus potencialas, kuris slepiasi labai negiliai už išorinių regimybių. Ir iš tiesų, tai yra Dievo Valia, kad tai būtų fiziškai įkūnyta. O kadangi aš įkūniju Dievo Valią, tai iš tiesų yra mano valia šiam žemynui. Nes, nors šiame žemyne buvo daug tamsos, neturiu jokių negatyvių jausmų. Paleidau visa tai – ką patyriau asmeniškai, ką mačiau patiriant kitus žmones. Net ir tokius žiaurumus kaip holokaustas ar Stalino vykdytas Rusijos žmonių žudymas, net ir šiuos žiaurumus aš paleidau, palikau praeityje. Ir vizija, kurios laikausi, yra tik apie gėrį, kuris gali įvykti šiame žemyne.

Ir iš tiesų, noriu, kad ir jūs, kurie esate dvasingi žmonės, darytumėte tą patį. Ne neigdami praeitį, bet ryždamiesi pažvelgti į praeitį, apdoroti ją savo esybėje, idant galėtumėte tarnauti savo šalies pionieriais ir galėtumėte praskinti kelią masinėje sąmonėje, kuriuo galėtų sekti kiti žmonės. Ir tuomet ir jie galėtų pradėti apdoroti praeitį ir galėtų sąmoningai suvokti, kodėl tai nebuvo veiksminga, kodėl nei kapitalizmas nei komunizmas niekada nebus veiksmingi. Kodėl iš tiesų niekada nebus įmanoma sukurti žmonių suformuotos sistemos, kuri pagimdytų idealią visuomenę. Nes sakau jums, mano mylimieji, nėra tokios sistemos, kuri būtų veiksminga. Vienintelis veiksmingas dalykas yra gyvoji Dievo vyriausybė, kuri visada būtų dermėje su didesniuoju Dievo Valios paveikslu, idant visuomenė, ekonomika, galėtų save transcenduoti, kai ciklas persisuka ir tampa būtina pakilti aukščiau, užuot kabinusis į senus įpročius, į senas pažiūras, į senąją sąmonės būseną.

Tad ar nematote, kad, kai paimate Jėzaus mokymus apie ego ir perkeliate juos į valdžios sritį, matote, kad ego nori sukurti visuomenę, kuri būtų statiška ir kuri galėtų išsaugoti valdžią ir privilegijas elitui, tuo pat metu išlaikydama visuomenę tokioje būsenoje, kurioje jie nebūtų taip stipriai nepatenkinti, jog rizikuotų savo gyvybėmis revoliucijoje prieš valdžios elitą. Ego iš esmės nori sukurti tokią žmonių visuomenę, kuri funkcionuotų panašiai kaip skruzdėlynas, kuomet visuomenė tarnautų, teikdama privilegijas elitui. Ir tuomet ego nori išlaikyti tokią visuomenę kaip įmanoma ilgiau.

Tačiau tai nėra Dievo Valia sukurti visuomenę, kuri išliktų tokia pati nuolatos. Dievo Valia yra sukurti visuomenę, kuri nuolatos save transcenduotų, ir kad šios visuomenės nariai būtų raginami nuolatos save transcenduoti, nuolatos daugiau išmokti, kilti aukščiau, vystyti savo mąstymą, vystyti kultūrą, idant viskas būtų augimo būsenoje. Ir tai yra Gyvenimo Upė. Tokia yra Dievo valdžia.

Ir būtent dėl to matėte tiek daug praeities civilizacijų, kurios sugriuvo. Ir kodėl jos sugriuvo? Nes jų valdymą perėmė valdantysis elitas, kuris, kai įgijo valdžią, rūpinosi vieninteliu dalyku – išsaugoti savo valdžią ir privilegijas, užuot skatinęs augimą aukštyn, užuot skatinęs visuomenės savitranscendenciją. Ir tai yra puolusių angelų mąstymas, kurie sukilo prieš Dievo planą, kai jų aukštesnė sfera, kurioje jie gyveno, transcendavo save ir jie nebegalėjo ilgiau joje pasilikti.

Tad ar dabar jau matote, kad tai yra augimo stabdymo tendencija, privilegijuotų postų sau kūrimas, su tikslu išsaugoti šiuos postus neribotą laiką? Ir ši tendencija tęsiasi daugybę amžių šioje planetoje. Ir laikas dvasingiems žmonėms tai suvokti, laikas jiems palikti tai, ką Jėzus taip nuostabiai pavadino pilku mąstymu. Ir laikas jiems suvokti, kad nepakanka būti dvasingu ir visus neišskiriant mylėti, nesinaudojant Kristaus įžvalgumu. Jums reikia pakilti į tą aukštesnę būseną, kurioje pažintumėte tikrąją meilę, Dievo meilę, kuri yra tokioje stiprioje vienovėje su Dievo Valia, jog myli Dievo Valią, ir kad nėra didesnės meilės už Dievo Valią, kuri yra savitranscendencija.

Meilė savitranscendencijai

Ir tai yra raktas į augimą – mylėti savitranscendenciją, mylėti buvimą daugiau, mylėti tapimą daugiau ir nesilaikyti įsikibus į tai, kas yra mažiau. Nes jeigu turite tūkstantį dolerių arba tūkstantį eurų, ir aš jums sakau, kad, jeigu atiduosite šį tūkstantį eurų vargšams, aš jums mainais duosiu milijoną eurų, argi to nepadarytumėte? Argi nepaleistumėte tūkstančio eurų tam, kad gautumėte daugiau? Argi tai jums būtų praradimas? Žinoma, kad ne, nes turėtumėte nepalyginamai daugiau.

Ir būtent šio mąstymo trūksta Europos žemyne. Šis mąstymas yra daug labiau paplitęs Jungtinėse Valstijose. Tačiau Jungtinės Valstijos turi kitų problemų, apie kurias jau šiek tiek kalbėjome ir apie kurias iš tiesų pakalbėsime daugiau. Tačiau dabar kalbu apie Europą, ir Europoje yra daugybė žmonių, kuriems labai rūpi išsaugoti tai, ką turi, ir todėl jie bijo, kad gali kažką prarasti, jeigu visuomenė pasikeistų. Ir daugelis žmonių visuomenėje yra priėmę šią mąstyseną ir nori, kad valstybė ir toliau nepaliautų jais rūpintis, kaip kad matote žmones buvusioje Sovietų Sąjungoje, kurie ilgisi komunizmo dienų, nors tuomet beveik nieko neturėjo. Tačiau šis beveik niekas buvo bent jau šis tas, ir jie žinojo, kad tai turės, nesvarbu, dirbs ar ne.

Nes turbūt žinote seną pajuokavimą, kurį sakydavo apie komunistinę sistemą: „Mes apsimetame, kad dirbame, o jie apsimeta, kad mums moka.“ Ir būtent taip jaučiasi daugelis žmonių. Jie nori apsimesti dirbantys, darydami absoliutų minimumą, kad galėtų gauti minimalų atlyginimą, kuris leistų jiems išgyventi. Nes jie nenori prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą. Jie nenori augti ir savęs transcenduoti. Ir tai yra sistema, kuri šiame žemyne yra propaguojama jau beveik šimtą metų. Ir laikas žmonėms pabusti ir suvokti, kad tai paprasčiausiai neveikia ir kad tai negali veikti ilgesnėje perspektyvoje, kadangi ji yra paremta klaidinga ideologija.

Kalbėjau ilgai ir jūsų taurės jau liejasi pro kraštus. Tačiau kaip galite girdėti, turiu dar daug daugiau ką pasakyti, nes juk aš, šiaip ar taip, esu DAUGIAU. Tačiau leisiu jums kol kas pailsėti. Ir matysime, ar aš, o galbūt mano mylimas brolis Sen Žermenas, pratęsime šį mokymą. Tad dėkoju jums, kaip ir Motina Marija dėkojo jums, už tai, kad esate čia, kad ryžotės būti atviromis durimis. Nes turiu jums pasakyti, kad, kai klausotės šių žodžių, kuriuos taria išorinis asmuo, užkulisiuose vyksta daug daugiau dalykų. Ir teka didelis šviesos srautas per jūsų esybę, kuris yra paleidžiamas į masinę sąmonę Žemėje. Ir galite čia sėdėti ir galvoti, kad kalbu jums, tačiau aš taip pat kalbu masinei šio žemyno sąmonei. Ir kai šie žodžiai yra ištariami fiziškai, jie eina į masinę sąmonę, jie prasiskverbia pro šydą, ir vis daugiau ir daugiau žmonių ima matyti tai, kas negerai, ko trūksta.

Ir todėl šie fizinėje oktavoje tariami žodžiai turi daug didesnį poveikį, nei galite pagalvoti. Ir štai kodėl, net ir reliatyviai nedidelis susirinkimas gali duoti pradžią naujai spiralei, kuri galiausiai, kai bus sustiprinta, sukels lūžį šiame žemyne. Štai kodėl, vėl, mes jums esame dėkingi už tai, kad čia esate. Nes jeigu jūsų čia nebūtų, kokia tuomet būtų prasmė mums čia būti? Nes matote, principas visada yra toks, kad mes galime padauginti tai, ką jūs atnešate ant altoriaus, kaip ir tiems tarnams, kurie padaugino savo talentus, buvo galima duoti daugiau. Tačiau, jeigu nieko neatnešite ant altoriaus, nebus ką dauginti, ir tuomet viskas liks kaip buvę, užburtas ratas toliau tęsis, ir niekas nejudės į priekį.

Tad vėlgi, dėkoju jums ir užsklendžiu jus Dievo Valios Liepsnoje. Medituokite į mane, į Moriją, ir aš jums parodysiu Dievo Valią jūsų pačių gyvenimui, jūsų šaliai ir šiam žemynui. Būkite ramybėje Dievo Valioje, nes ramybė neįmanoma be Dievo Valios.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels