Kaip Amerika gali būti vieninga šalimi po Dievo vėliava?

TEMOS: Invokacijų kalbėjimas unisonu sukuria labai galingas garso bangas – Vienovė Dvasioje nenustelbia individualumo – Nacionalinės psichikos išvalymas – Bažnyčios ir valstybės atskyrimas – Valdžia yra dvipusis procesas – Skirtumas tarp respublikos ir demokratijos

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2007 balandžio 7 d. per Kim Michaels.


Invokacijų kalbėjimas unisonu sukuria labai galingas garso bangas

Maloningieji ponai ir ponios – ir visi kiti, kurie gali būti čia susirinkę. Nes iš tiesų, čia susirinko daugybė angelų, kurie yra aukščiau už lytiškumo dualizmą Žemėje. Nes jie pasiekė vienovę su LOGOS, su Kristaus proto realybe, kurio užduotis yra sukurti ir išsaugoti vienovę tarp visų vieno Dievo aspektų, visų jo pasireiškimų formų pasaulyje.

Aš, Sen Žermenas, sveikinu jus už jūsų iki šiol atliktą darbą, savo kulminaciją pasiekusį šioje paskutinėje jūsų kalbėtoje invokacijoje. Filmas, kurį matėte apie vibracijos galią, turėtų leisti jums vizualiai įsivaizduoti, ką galima pasiekti, kalbant mūsų invokacijas ir šaukinius. Nes matote kaip inertišką, pasyvią substanciją gali išjudinti garso bangos, išausdamos iš jos įvairiausius raštus. Ir galiu jus užtikrinti, kad, kalbėdami invokaciją, siunčiate garso vibraciją į masinę sąmonę ir į keturis materialios visatos lygmenis. Ir galiu jus užtikrinti, kad jūsų invokacijų poveikis yra nepalyginamai dramatiškesnis už tą, kurį matėte šiame filme. Ir galėčiau pridurti, jog jis taip pat yra nepalyginamai gražesnis. Nes kai kalbate unisonu, kai kalbate vienu balsu, sukuriate labai galingą, vieningą ir harmoningą struktūrą.

Viena iš didžiausių problemų Žemėje yra garso bangų perteklius, kurios skersai išilgai raižo eterį – kurios yra chaotiškos, nekoordinuotos. Ir būtent šis nekoordinuotas garsas griauna organizuotas, nuostabias struktūras, kurios yra tvarios. Tad viena iš invokacijų kalbėjimo ir Šviesos iškvietimo užduočių yra neutralizuoti chaosą. Ir šį chaosą galite neutralizuoti tik tuomet, jeigu tai, ką išsiųsite, bus daugiau nei chaosas, bus harmoningesnė, vieningesnė ir vienybę skleidžianti vibracija. Dalykas, kurio mokslas jus taip pat gali išmokyti, yra tai, kad galite turėti substanciją, pavyzdžiui dujas, ir visos šioje substancijoje egzistuojančios molekulės bus orientuotos skirtingomis kryptimis, jos sudarys chaotišką derinį. Tačiau pritaikius tam tikrų rūšių energiją, pasieksite tašką, kuomet – staiga – įvyks pokytis ir staiga molekulės išsirikiuos ir tarp jų atsiras vienovė.

Vienovė Dvasioje nenustelbia individualumo

Ir būtent tai turi įvykti, kad ši Amerikos šalis galėtų būti vieninga šalimi po Dievo vėliava. Turi atsirasti tam tikras unisonas žmonių sąmonėje. Nes kaip yra sakoma: „Vieningi mes stovime, susipriešinę griūname.“ Ir iš tiesų, Amerika nupuolė daug žemiau tyros vizijos, kurią laikau šiai šaliai. Ir kas daugiau gali ją sugrąžinti, jeigu ne vienijanti jėga, kuri netgi išeina už žmonių sąmoningo suvokimo ribų? Ir ši jėga nėra vien išreikštas garsas. Nes tam, kad ji galėtų turėti pilną poveikį, garsas, Žodis, kurį tariate, turi būti pripildytas Dvasios, idant jis taptų Gyvuoju Žodžiu, užuot buvęs mechanišku kartojimu, kuris nėra pripildytas Dvasios ir todėl neturi galios ir momentumo perskrosti masinės sąmonės chaoso.

Matote, mano mylimieji, štai kodėl kalbėjome apie ŽODŽIO, Gyvojo Žodžio svarbą. Nes, kai susirenkate drauge grupėje, jūsų invokacijų ir buvimo kartu poveikis yra tiesiogiai proporcingas vienybės ir vienovės laipsniui, kurį galite pasiekti. Ir kaip galite pasiekti vienovę? Galite tai padaryti tik tuomet, kai kritinė masė žmonių grupėje ieško Gyvojo Žodžio savyje. Kaip ir visa kita šiame pasaulyje, dualistinė sąmonė iš tiesų gali iškreipti vienybės ir vienovės koncepcijas – ką matėte vykstant daugelyje civilizacijų, kuriose valdžios elitas mėgino sukurti vienodumą, paversdamas žmones robotais, aklai sekančiais aklais vadais. Ir nors išoriškai tai gali atrodyti kaip vienybė, tai nėra tikroji Dvasios vienybė.

Dievas nenori, kad aklai sektumėte Dievu, dvasiniu lyderiu ar išorine religija. Dievas jus sukūrė – kiekvieną iš jūsų – unikaliu individu. Ir Dievas visiškai netrokšta užgesinti jūsų individualumo, idant būtų pasiekta kažkokia vienodumo būsena dvasinėje grupėje ar bendruomenėje. Dalykas, kurio Dievas iš tiesų trokšta, yra tai, kad išreikštumėte savo individualumą, net ir susirinkdami drauge.

Tik, žinoma, individualumas, kuris turi būti išreiškiamas, nėra netikras ego individualumas – kuris visada save mato atskirtą nuo kitų žmonių, ir didžiąją laiko dalį mato save besivaržantį su tais kitais žmonėmis. Jis negali pasiekti jokio vienovės jausmo, kadangi nori susikurti įvairius vertinimus, kurių dėka galėtų išsaugoti iliuziją, kad yra geresnis už kitus, nes daro tą ar aną išorinį dalyką, kaip matėte tai rašto aiškintojuose ir fariziejuose. Ir kaip, jeigu sąžiningai pažvelgsite, matėte ir daugelyje kitų religinių bei dvasinių grupių, kuriose visada susiformuoja tam tikra klika arba elitas, manantis, jog dėl to, kad daro visus tuos išorinius dalykas tam tikru būdu, jie yra aukščiau už visą likusią bendruomenę.

Nacionalinės psichikos išvalymas

Kai paleidžiate šį ego, galite įžengti į vienovę, kuomet vienovę turite savyje, su Gyvuoju Žodžiu. Nors jūs sėdite čia grupėje – ir visi jūs kalbate tuos pačius žodžius invokacijoje, kalbate juos tuo pačiu greičiu ir tuo pačiu ritmu – žodžiai, kuriuos kalbate, nėra vien mechaniški žodžiai, nes kiekvienas iš jūsų apgaubiate savo žodžius savąja širdies liepsna, savąja Dievo Liepsna. Tad nors žodžiai gali skambėti taip pat, galiu jus užtikrinti, kad jūsų išsiunčiamų vibracijų raštas yra išpintas unikaliomis kiekvieno žmogaus Dievo Liepsnos savybėmis. Ir nors egzistuoja skirtingos Dievo liepsnos, jos visos yra harmonijoje. Ir todėl vibracija, kuri yra išsiunčiama, yra harmoninga vibracija. O kadangi yra apgaubta skirtingomis Dievo liepsnomis, ji turi potencialą akceleruoti ir transformuoti bet kokias žemesnes vibracijas. Nes juk visos šios žemesnės vibracijos iš tiesų yra Dievo liepsnų iškraipymai.

Kai turite grupę, kurioje yra atstovaujama kritinė masė Dievo liepsnų ir kurioje kritinė masė žmonių yra vienovėje, leidžiančioje jiems uždegti savo invokacijas Gyvuoju Žodžiu, tuomet sukuriate galingiausią veiksmą, patį nuostabiausią veiksmą. Ir jeigu tik galėtų būti perduota technologija, man būtų didžiausias džiaugsmas parodyti jums vizualiai ant ekrano, kas iš tiesų vyksta, jums kalbant šias invokacijas. Bet, deja, šios technologijos dar reikės truputį palaukti, nes jai reikalinga sąmonės transformacija, idant ją būtų galima perduoti.

Tad vėlgi, mes susiduriame su senovine problema, senoviniu iššūkiu, išreikštu Biblijos žodžiuose: „Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome.“ Tai reiškia, kad turite būti pasiruošę kalbėti savo invokacijas ir žinoti – tikėti ir priimti – kad jos IŠ TIESŲ veikia, net jeigu nematote to vizualiai.

Tad ateinu jūsų padrąsinti, o taip pat iš tiesų ir pasveikinti, nes dėl to, kad padauginome jūsų kalbėtas invokacijas, dėl jūsų buvimo netoli Vašingtono, mes sugebėjome atlikti labai reikšmingą nacionalinės psichikos, kuri yra sukoncentruota Vašingtone, išvalymą. Tai yra didelis darbas. Bet, žinoma, neturėtumėte tikėtis, kad rytoj prezidentas išeis ir paskelbs visišką savo politinio kurso pakeitimą tuo ar anuo klausimu. Nes, kaip ir visada, egzistuoja laisva valia.

Tačiau dalykas, kurį galiu pasakyti, yra tai, kad pradėjote procesą, kuris, jeigu bus pagreitintas ir išlaikytas, gali tapti katalizatoriumi, atnešiančiu pokyčius nacionalinėje psichikoje, apie kuriuos kalbėjau vakar, kai sakiau, kad amerikiečiams reikia nubusti faktui, jog Amerika nėra be trūkumų, jog ir jai reikia keistis. Tačiau šis nubudimas turi įvykti tokiu būdu, kad tai nesugriautų nacionalinės psichikos ir nacionalinės savivertės. Nes iš tiesų, reikalingas švelnus nubudimas, kuris sukurtų tam tikrą tęstinumą, idant galėtume pereiti prie labiau aukso amžiaus vyriausybės formos, be kokių nors smurtinių revoliucijų, ekonomikos griūties ar nacionalinių valdymo procesų žlugimo.

Nes kaip sakiau vakar, mes visiškai netrokštame, kad mūsų pastangomis sugriauti senąsias tendencijas pasinaudotų valdžios kontraelitas, kuris visada siekia naikinti ir griauti, idant galėtų įgyti valdžią, kurios negalėjo įgyti jokiais kitais būdais. Ir vėlgi, kaip sakiau vakar, kad galėtų įvykti toks subalansuotas perėjimas, kas nors turi laikyti dvasinę pusiausvyrą, išsaugodami savo siekimą išlikti vidurio kelyje. Ir būtent dėl to sakiau jums šalintis kraštutinumų, nors ir turėtumėte neatsilikti nuo to, kas vyksta – tačiau niekada neturėtumėte sau leisti nupulti į tą žemesnę vibraciją.

Ir kai iš tiesų – sąžiningai – į save pažvelgsite ir susitelksite į savo širdį, akimirksniu galėsite pajusti, kai vibracija nukrinta žemiau širdies lygmens ir pradeda žadinti saulės rezginį, įstumdama šią čakrą – ir galimai net ir žemesnes čakras – į susijaudinimo būseną. Galite pasiekti tokį tašką, kuomet būsite pasiekę tokį jautrumą, jog, vos atsidarę svetainę, atsivertę knygą ar laikraštį, galėsite žinoti, kad jo vibracijos yra žemiau širdies lygmens. Ir todėl, daugeliu atveju, tiesiog galite iš karto tai atmesti, neįsileisdami to į savo protą. Kitais atvejais, jums vis tiek gali tekti tai perskaityti, idant gautumėte tam tikrą informaciją, tačiau jums reikia išlikti sąmoningais, idant išliktumėte aukščiau saulės rezginio vibracijos, išlikdami širdies ramybės centre.

Bažnyčios ir valstybės atskyrimas

Ir viena tema, apie kurią norėčiau čia pakalbėti, yra bažnyčios ir valstybės atskyrimas. Nes jums yra labai svarbu suprasti, apie ką mes čia iš tiesų kalbame, kalbėdami apie vieningą šalį po Dievo vėliava. Problemos esmė yra ta, kad, jeigu nėra jokio supratimo ir pagarbos kažkam, kas egzistuoja už dualistinės sąmonės ribų, tuomet šalis neišvengiamai pradės slysti žemyn ir valdžią joje perims valdžios elitas – ir šitaip šalis taps uždara sistema, taps pavaldi antrojo termodinamikos dėsnio jėgoms, kaip paaiškinau vakar.

Nėra jokio garantuoto būdo užtikrinti, kad šalis nenuslystų į šią būseną. Nes iš tiesų matėte vyriausybes, matėte šalis, kurios buvo valdomos religinių autoritetų, tačiau šie religiniai autoritetai buvo paveikti dualistinės sąmonės, kas pagimdė tironišką dvasininkiją ir labai greitai visa civilizacija pradėjo garmėti žemyn.

Kai kalbame apie vieningą šalį po Dievo vėliava, nekalbame apie šalį, kuri būtų valdoma kokios nors dvasininkijos, ar tai būtų katalikų bažnyčia, ar kokia nors kita bažnyčia. Kalbame apie šalį, kuri turi kokį nors mechanizmą peržengti dualistinės sąmonės ribas ir gali atnešti Gyvąjį Žodį. O Gyvasis Žodis gali būti kamertonu, kurio pagalba muzikantai nusistato teisingą tonaciją, pagal kurią visas orkestras gali susiderinti savo instrumentus, idant galėtų groti harmonijoje, nekurdami disonanso.

Nėra taip, kad visai šaliai reikėtų būti toje pačioje bažnyčioje, ir reikėtų sąmoningai – savo išorine sąmone – pripažinti tam tikrą religinį autoritetą aukščiausiu autoritetu. Tačiau kritinė masė žmonių turi pradėti įsisąmoninti Gyvąjį Žodį savyje, idant galėtų suderinti savo individualią sąmonę su šiuo Gyvuoju Žodžiu. Ir kad galėtų atpažinti, kai kas nors – kažkur – išeina į priekį ir tampa Gyvojo Žodžio atstovu toje konkrečioje situacijoje. Ir galiu jums pasakyti, kad tas kas nors beveik visada yra už įsigalėjusios sistemos ribų, nes šią sistemą kontroliuoja valdžios elitas. Tad tiesos balsas beveik visada yra balsas, šaukiantis tyruose – o ne valdžios menėse.

Ir vis dėlto, jeigu kritinė masė žmonių atpažins šį balsą, priims jį, pradės kalbėti apie jį su kitais žmonėmis, pradės rašyti apie jį, pradės rašyti savo kongreso atstovams, reikalaudami pokyčių, štai tuomet gali pradėti vykti poslinkis, kuris visą šalį pakylės į naują dermę. Ir staiga pamatysite įvykstant poslinkį nacionalinėje sąmonėje, kuomet jie ims pripažinti ankstesnės politikos ar ankstesnio įstatymo netikrumą. Ir tuomet, pamažu, net ir biurokratiniame ir vyriausybės aparate egzistuojanti inercija privalės sekti iš paskos.

Valdžia yra dvipusis procesas

Nes kai žmonių valia yra vieninga, tuomet valdžia turi sekti iš paskos. Nes sakau jums, kai kalbame apie valdžią, kuri būtų iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms, galiu jus užtikrinti, kad, nors Amerika šiuo metu dar toli tebėra nuo tos laisvos demokratijos, kurią norėtume matyti, tarp valdžios ir žmonių iš tiesų egzistuoja dvipusis procesas. Ir galiu jus užtikrinti, kad egzistuoja limitas, kiek sau gali leisti už vyriausybės esantis valdžios elitas – ir šį limitą nustato žmonių sąmonė. Ir tai, beje, yra vienintelė priežastis, dėl kurios nematėte tolimesnės pilietinių teisių erozijos po rugsėjo 11-osios įvykio. Tai taip pat yra ta priežastis, dėl kurios nematėte tolesnių manipuliacijų ekonomika, ir kodėl nematėte dar vienos karinės ekskursijos į kurią nors pasaulio dalį.

Tai visada yra dvipusis procesas. Ir nors vyriausybė gali būti kontroliuojama valdžios elito, jų valdžiai egzistuoja ribos – kol žmonės tebėra reliatyviai laisvi ir reliatyviai informuoti, kaip šiandien ir yra Amerikoje. Tad raktas čia nėra sukurti kokią nors galingiausią bažnyčią Amerikoje, kuri staiga taptų aukščiausiu autoritetu. Nes sakau jums, iš tiesų, kad Amerika nėra statiška visuomenė. Ir jai nėra skirta išlikti tokia pačia, kokia buvo, kai buvo parašyta konstitucija. Nes šiandien pokyčių diena, šiandien yra augimo diena, šiandien yra savitranscendencijos diena. Amerika privalo save transcenduoti. Ir kaip turi vykti ši transcendencija? Na, ji turi vykti, vis didesniam ir didesniam skaičiui žmonių atrandant Gyvąjį Žodį savyje, ir naudojantis tuo kaip absoliučiu matu, padedančiu atskirti tikrą nuo netikro.

O tuomet, kai vis daugiau ir daugiau žmonių pasieks šį susiderinimą, išorinėje sąmonėje įvyks poslinkis. Ir būtent dėl to Amerikos vyriausybė, Amerikos konstitucija, Amerikos įstatymai turi būti tobulinami, turi augti, idant šalis galėtų augti. Tačiau svarbiausias dalykas čia yra tai, kad šie pokyčiai neįvyks dėl to, kad valdžios elitas manipuliuos konstitucija, suteikdamas sau daugiau valdžios. Šie pokyčiai turi įvykti dėl to, kad kritinė masė žmonių pasieks suvokimą, jog šie pokyčiai yra reikalingi.

Skirtumas tarp respublikos ir demokratijos

Kas liečia skirtumą tarp respublikos ir demokratijos, Amerika savo gyvenimą pradėjo, tapdama respublika, pagrinde dėl to, kad žmonių sąmonė nebuvo pasirengusi laisvesnei visuomenei. Žmonės nebuvo pasirengę prisiimti pilnos atsakomybės už save. Ir todėl privalėjo egzistuoti tam tikri saugikliai, kurie neleistų vyriausybei peržengti tam tikrų ribų. Tačiau šaliai augant, Amerika privalo priimti iššūkį ir tapti demokratija, kurioje valdytų dauguma. Ir kurioje dauguma susidurtų su iššūkiu, kad jie arba susiderins su Gyvuoju Žodžiu ir pakylės savo šalį aukštyn, arba atsisakys susiderinti su Gyvuoju Žodžiu ir tuomet taps savo šalies griuvimo liudininkais.

Nes, mano mylimieji, galiu jus užtikrinti, kad Vandenio amžiuje, valdžia turi būti laisva. O laisvė gali ateiti tik tuomet, kai žmonės prisiima atsakomybę už savo šalį. Tai negali būti jiems primesta iš šalies. Vandenio amžiuje – Vandenio amžiaus sąmonėje – turite patobulinti savo laisvės apibrėžimą. Nes iš tiesų ateina toks momentas, kai žmonės turi būti išlaisvinti, idant stovėtų arba pultų žemyn pagal savo sąmonę.

Ir vėlgi, laisvė gali būti iškreipta dualistinių kraštutinumų. Ir viename dualistiniame kraštutinume yra sąmonė, kad viskas galima – ir jeigu jums malonu, galite tai daryti, nes jokia tikra tiesa neegzistuoja. Viskas yra reliatyvu, tad mano tiesa yra tokia pat gera kaip ir tavo tiesa, kuri yra tokia pat gera kaip ir sekančio žmogaus tiesa. Kitame kraštutinume turite melą, kad žmonės negali patys savęs valdyti, ir todėl jiems reikalingas elitas, kuris galėtų apsaugoti juos pačius nuo savęs. Būtent tuo naudojosi tironiški valdžios elitai eonus metų kaip pretekstu žmonėms kontroliuoti, atimdami iš žmonių laisvę jų pačių labui – ar bent jau taip jie sako, nes iš tiesų tai visada yra tik valdžios elito labui.

Tikrąją laisvę galite pasiekti tik tuomet, kai turite kažkokias gaires, kažkokį kompasą, esantį už dualizmo ribų. Ir šis kompasas, žinoma, yra Gyvasis Žodis. Ir kaip sakiau, tereikia tik kritinės masės žmonių, idant visa šalis pasiektų dermę tam tikru klausimu – ir nors tai gali nebūti aukščiausia tiesa, tai gali būti praktiškos, realistiškos priemonės, kurių reikia imtis šiuo metu, idant šalis galėtų pakilti į sekantį lygį. O tuomet, kai esate tame sekančiame lygyje, galite pradėti siekti dar gilesnio supratimo, kuris galiausiai galės transformuoti jūsų dabartinį lygį, tačiau į priekį turite eiti žingsnis po žingsnio. Taigi, mano mylimieji, pasakiau dabar viską, ką norėjau pasakyti. Ir lenkiuosi Elohimai Viktorijai, kuri į jus kreipsis.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels