Gyvenimas yra DAUGIAU!

TEMOS: Dievo valia Britanijai – Revoliucija privalo ateiti iš žmonių – Tai, kas netikra, neturi galios tam, kas tikra – Kolektyvinę sąmonę yra lengva pakeisti – Kristiškumas nepriklauso nuo nieko jūsų išorėje – Tamsos Amžiai Europoje – Trūkstama grandis istorijoje – Įveikite apsėdimą – Įveikite susiskaldymą savo esybėje – Ką reiškia Dievo vardas – Mylėkite Dievą VISA širdimi, protu ir siela – Atgimkite iš vandens ir iš Dvasios – Pokyčiai visada yra įmanomi – El Morijos nebėra

Pakylėtasis Mokytojas El Morija – Mokytojas MOR, 2007 spalio 26 d. per Kim Michaels.


Dėkingumas, mano mylimieji, yra Dievo savybė, kuri yra artimai susijusi su Dievo Galia ir Valia. Nes, kai žinote, kad esate teisūs su Dievu, kadangi priėmėte Dievo Valią – ne kažkokios piktos būtybės danguje valią, o savo pačių aukštesniosios esybės valią – na tai tuomet natūraliai jausite didelį dėkingumo jausmą. Nes žinosite, kad visa visata skleidžiasi ir evoliucionuoja visiškoje harmonijoje su Dievo Valia. Ir žinosite, kad, jeigu pasiliksite Vienovėje su šia aukštesniąja savo esybės valia, kad ir kas benutiktų Žemėje, bus Dievo Valios ribose, ir todėl galėsite viską, kas jums nutinka, pasitikti su dėkingumu. Su dėkingumu už galimybę mokytis, tačiau net ir dar daugiau, su dėkingumu už galimybę transcenduoti, kilti aukščiau.

Jei būtų tik vienas dalykas, kurį norėčiau jums perduoti, viena mintis, kuri reprezentuoja Dievo Valią Žemės planetai šiuo istorijos momentu, tuomet tai iš tiesų yra savitranscendencija. Ir tai kuo tikriausiai yra Dievo Valia šiai Anglijos šaliai – Britanijai ir Britų saloms. Savitranscendencija, kuri nuplaus, lyg galinga nuo Atlanto atriedėjusi audra, niūrastį ir tamsą sąmonėje, apie kurios egzistavimą jau gerai žinote ir apie kurią kalbėjote invokacijoje.

Dievo valia Britanijai

Taigi, mano mylimieji, tokia yra Dievo Valia – kad Britanija iš tiesų taptų Aukso Amžiaus visuomene, taptų pavyzdžiu, kaip galima pastatyti Aukso Amžiaus visuomenę. Ir ją statys ne didieji ir galingieji, ne elitas, ne privilegijuotieji sluoksniai. Ją statys tikrasis elitas, didžiausią dvasinį sąmoningumą pasiekę žmonės, kurie bus pionieriai, žadinantys žmones, kol bus pasiekta kritinė masė, kuomet žmonės ryšis prisiimti atsakomybę už save ir tars: „Liausimės skųstis apie tai, kas yra, ir pakeisime tai, kas yra, nes žinome, kad turime sąmonės galią tai padaryti.“

Ir iš kur ateina šis suvokimas? Na, jis iš tiesų ateina iš suvokimo kaip veikia visata – kad visata, materialus pasaulis, yra veidrodis, galintis atspindėti individui, arba visai šaliai, tai, ką jie išsiunčia savo protų galia. Nes matote, didžiausias melas, kuris buvo įdiegtas Žemės žmonėms, yra tai, kad fizinėje plotmėje esantys dalykai yra iškalti akmenyje ir žmonija negali jų pakeisti.

Tai yra įgiję daugelį pavidalų, įskaitant ir tai, ką mes apnuoginome šioje invokacijoje – apsišaukėlę trejybę: monarchiją, klasinę sistemą ir bažnyčią, kuri neigia savo narių, ir net ir savo lyderių individualaus Kristiškumo potencialą. Kai tai suvokiate, suvokiate, kad žmonės patikėjo šiuo melu. Tačiau netgi dar daugiau, jie juo patikėjo, nes šis melas tapo save išpildančia pranašyste. Atrodo, tarsi jie nieko negalėtų pakeisti, kadangi, kai tik jie mėgina ką nors išorėje pakeisti – ar tai savo pačių pastangomis ar jų valdžios pastangomis – jie mato, kad nėra jokių tikrų pokyčių. Galbūt vienur kitur ir įvyksta kokie nors laipsniški pokyčiai, tačiau nėra tikros revoliucijos visuomenėje, kuri, kaip jie viduje žino, yra įmanoma. Štai kodėl žmonės jaučiasi neturintys galios.

Tačiau raktas šiam jausmui, kad neturite galios, įveikti, yra suvokimas, kurį davėme mes, tai yra, kad visata atspindės jums tai, ką išsiunčiate. Ir todėl, tikrasis raktas visuomenei pakeisti nėra pakeisti valdovus. Ir tai netgi nėra nuversti elitą smurtinėmis priemonėmis, kaip tai buvo padaryta Prancūzijoje, ir kaip tai buvo padaryta ir buvo mėginama padaryti čia, Britanijoje daugelį kartų. Ne, tikrasis raktas į šalies pakeitimą yra pakeisti žmonių sąmonę. Ir šie pokyčiai turi nuo kažko prasidėti – nuo individo.

Revoliucija privalo ateiti iš žmonių

Nes nebus taip, kad nubudę vieną rytą pamatysite „London Times“ laikraštyje didelę antraštę, skelbiančią, jog visuomenę įmanoma pakeisti, keičiant žmonių individualią sąmonę. Nes juk iš tiesų, privilegijuotieji sluoksniai, valdžia ir visi visuomenės aspektai yra labiau sustabarėję ir ne tokie lankstūs kaip patys žmonės. Štai kodėl tikroji revoliucija privalo ateiti iš apačios.

Visada taip buvo. Nes gi matote, kad didžiausias revoliucionierius vakarų pasaulyje buvo pats Jėzus, atnešęs mokymą, kuris buvo absoliučiai revoliucinis, lyginant su tuo, kuo žmonės tikėjo Izraelyje jo pasirodymo metu. Kas buvo žmonės, kurie priėmė Jėzų? Ar tai buvo šventyklos dvasininkai, rašto aiškintojai ir fariziejai? Ne, mano mylimieji. Tie, kurie vadovauja esamai sistemai, visada sudaro nedorą sąjungą tarp žmonių, kurių pagrindinis rūpestis yra išsaugoti šią sistemą. Nes jie nori išsaugoti savo valdžios ir privilegijų postus. Tad tik tarp žmonių visada turime ieškoti tų, kurie turėtų akis matyti ir ausis išgirsti naują revoliucinę idėją.

Lygiai taip pat yra ir šiandien. Pažvelkite atgal į Jėzaus gyvenimą ir kiek mažai žmonių jis sutiko per savo gyvenimą. Tačiau regite pokyčius, kurie įvyko vakarų visuomenėje dėka jo atneštų idėjų. Galite žiūrėti atgal į jo gyvenimo pabaigą ir sakyti, kad jis labai mažai tepasiekė fizinėje plotmėje. Tačiau jis iš tiesų pasiekė tai, ko atėjo pasiekti, duodamas pradžią žmonių sąmonės keitimo procesui.

Šiandieniniame pasaulyje turime visiškai kitokią situaciją nei toji, su kuria susidūrė Jėzus, ir tam yra dvi pagrindinės priežastys. Pirmoji priežastis yra ta, kad Žuvų amžiuje buvo būtina, kad būtų tik vienas žmogus, atstovavęs Kristų Žemėje. Nes žmonių sąmonė buvo tokia žema, kad tuo metu Žemėje buvo labai mažai žmonių, kurie būtų galėję įkūnyti ir pademonstruoti asmeninį Kristiškumą. Tai pasikeitė, nes per praėjusius 2000 metų, daug, iš tiesų daug žmonių pasisiūlė įsikūnyti būtent dėl savo Kristiškumo vystymo, ir pasisiūlė vystyti šį Kristiškumą dabartiniu metu, kuomet pagal planą ir Dievo Valią daugelis žmonių turi išeiti į priekį ir pademonstruoti šį Kristiškumą.

Tad įsikūnijime iš tiesų yra daug žmonių, kurie yra labai labai arti prie savo Kristiškumo įkūnijimo ir išreiškimo. Kai kurie tai daro apie tai nežinodami, neturėdami žodžių įvardyti tai, ką daro. Tačiau kitus tereikia vos truputį pažadinti, kad, jiems atradus mokymą, kuris skamba dermėje su jų širdimi, jie apie tai suvoktų ir pajustų grįžę namo.

Kita aplinkybė, kuri šiandien labai skiriasi nuo Jėzaus laikų, yra komunikacijos priemonės, kurios šiandien yra nepalyginamai geresnės. O tai reiškia, kad egzistuoja potencialas, kad, kai žmonės, kurie yra pasirengę įkūnyti Kristiškumą, išeis į priekį ir įkūnys šį Kristiškumą, jie galės perduoti savo idėjas, galės išreikšti savo Kristiškumą tokiu būdu, kad tai pasklis daug toliau nei matėte pasklindant Jėzaus laikais. Ir jūs iš tiesų turite papildomą pranašumą, kad tie, kurie išreikš savo Kristiškumą šiame amžiuje, nebus prikalti prie kryžiaus po trijų metų, šitaip būdami paimti iš Žemės. Jūs galėsite likti čionai kaip Gyvojo Kristaus atstovai visą jums likusį natūralaus gyvenimo laiką. O kai kurie netgi dar ilgiau už tą gyvenimą laiką, kuris jums būtų natūralus, jeigu nebūtumėte išreiškę savo Kristiškumo.

Tai, kas netikra, neturi galios tam, kas tikra

Nepaisant fakto, kad jaučiate masinės sąmonės svorį, kad jaučiate masinės sąmonės inerciją, kad jaučiate iš žmonių masinės sąmonės ir elito ateinantį pasipriešinimą – kurie naudosis visomis jiems prieinamomis priemonėmis, kad sustabdytų revoliucinius pokyčius Britanijoje ir kitur – na, nepaisant to, kad jaučiate šį svorį, privalau jums pasakyti, kad visa tai yra netikrovė. Nes matote, mano mylimieji, esminė tiesa apie gyvenimą yra ta, kad tai, kas netikra, neturi jokios galios tam, kas tikra.

Vienintelis būtinas dalykas yra pokytis sąmonėje, kuomet suvoktumėte, kad turite realybės kibirkštį, dieviškumo kibirkštį savo esybėje. Galite užmegzti su ja ryšį, ir kai tai padarysite, žinosite, jog kad ir ką jie jums bedarytų fizinėje plotmėje, jie jums neturi jokios galios. Argi ne tai matėte Jėzuje? Kuomet, nepaisant to, kaip jie su juo elgėsi, kaip jį kankino ir prikalė ant kryžiaus, jie jam neturėjo jokios realios galios. Jie negalėjo sustabdyti jo Vienovės su Dievu.

Dievo Valia yra ta, kad žmonės būtų pažadinti faktui, jog daugybė dabartinėje jų visuomenėje vykstančių dalykų yra pastatyti ant netikrovės pamatų. Ir, žinoma, ne tik Britanijoje, bet ir kiekvienoje šalyje Žemėje. Tačiau, kadangi esame čia, pažvelkime į Britanijos visuomenę. Ir iš tiesų, ar joje yra bent kas nors, kas būtų tikra? Na, iš tiesų yra daug tikrų dalykų Britanijos visuomenėje, tačiau tai, kas tikra, dažnai yra labai gudriai sumaišyta su tuo, kas netikra, iki tokio lygmens, kuomet buvo sukurta nauja konstrukcija, kurioje tikrovės sėklos yra tarsi deimantai, įklampinti į netikrovės šviną. Ir todėl, žmonės nesugeba atskirti arba jie galvoja, kad tikrovės deimantai – kuriuos jie mato žaižaruojant – privalo būti įklampinti netikrovės švine. Ir todėl žmonės galvoja, kad yra beviltiška šiuos du dalykus atskirti.

Tačiau nieko nėra beviltiška – visiškai nieko. Nieko nėra beviltiška tiems, kurie yra pasiryžę save keisti. Ir turiu jus užtikrinti, kad, nors kartais jaučiatės vieniši, yra milijonai žmonių, kurie taip pat yra pasiryžę keistis. Jie tiesiog dar neužmezgė sąmoningo ryšio su savo pačių vidine esybe, su aukštesne realybe savyje, kurį užmezgėte jūs. Ir būtent dėl to jiems yra reikalingi pavyzdžiai ir mokytojai, kurie nebijotų išeiti į priekį ir nebijotų kalbėti apie aukštesnę realybę, kalbėti apie tai, kad iš tiesų egzistuoja toks dalykas kaip realybė, ir kad ši realybė yra aukščiau už dualizmo netikrovę, kuriame viskas yra taip susimaišę, kad nieko negalite atskirti. Arba kuomet manote, kad vienas negalėtų egzistuoti be kito, nes galvojate, jog deimantai sudaro vieną polių, ir jie privalo turėti priešingą polių – netikrovę. Todėl galvojate, kad jiedu yra dualistiniame santykyje.

Tačiau tikroji Kristaus žinios esmė yra ta, kad egzistuoja fundamentalus skirtumas tarp Dievo realybės ir dualistinės „realybės,“ egzistuojančios poliariškume su netikrove. Egzistuoja kažkas daugiau, ir tas kažkas yra jūsų pačių Esybės realybė, kurią Jėzus pavadino pažinimo raktu. Kodėl „raktu?“ Todėl, kad tai yra raktas, kuris atrakina jumyse esančios karalystės vartus. Ir todėl, kai daugiau žmonių bus pažadinti realybei, jog karalystė yra jų viduje – ir kai jie ryšis ieškoti šios karalystės savyje – na tai tuomet išvysite pokyčius individuose. Ir nubundant vis didesniam skaičiui individų, imsite matyti vis didėjantį efektą, pasklindantį kolektyvinėje sąmonėje.

Kolektyvinę sąmonę yra lengva pakeisti

Kolektyvinė sąmonė gali atrodyti labai sustabarėjusi ir nelanksti, tačiau iš tikrųjų tai yra iliuzija. Kolektyvinė sąmonė yra labai minkšta ir lengvai formuojama, ir ji natūraliai gravituos arba bus patraukta ta kryptimi, kurioje atsiras pakankamai stipri ją traukianti jėga. Ir dalykas, kurį šiuo metu matote, yra tai, kad labai ilgą laiką kolektyvinę Britanijos sąmonę žemyn tempė apsišaukėlės trejybės sąmonė, kurią reprezentuoja monarchija, klasių sistema ir Anglijos bažnyčia. Ir tai vyksta taip ilgai, kad žmonės galvoja, kad tai yra vienintelė valdžia, kurią jie pripažįsta. Ir būtent dėl to kolektyvinė sąmonė atrodo sustabarėjusi. Tačiau sakau jums, kai tik atsiras kita jėga ir įgis kritinę masę, akimirksniu pamatysite, kaip ši masinė sąmonė pradės keistis ir ims gravituoti link stipresnės jėgos.

Pažvelkite į geležies drožles, kurias paskleidžiate ant popieriaus lapo, ir įsivaizduokite, kad šios drožlės reprezentuoja masinę sąmonę. Dabar pakiškite magnetą po popieriumi ir pamažu geležies drožlės pradės jausti magneto trauką. Kai kurios iš karto prisitrauks prie magneto, kai tuo tarpu kitos išsirikiuos palei patį magnetinį lauką. Tačiau dabar priešingoje popieriaus pusėje padėkite stipresnį magnetą, ir ar egzistuos kokia nors magiška jėga, kuri pajėgs išlaikyti geležies drožles prie silpnesnio magneto?

Ne, mano mylimieji, jos iš karto persislinks prie stipresnės jėgos, ir būtent taip yra ir su masine sąmone. Todėl, kad masinė sąmonė iš tiesų neturi savarankiškos valios. Štai kodėl atrodo, tarsi žmonės nenori keistis. Jie tenori skųstis dėl tų, kurie juos yra pavergę. Jie nenori prisiimti atsakomybės už save ir savo šalį. Na, ir argi tai jums neparodo, kad šie žmonės tiesiog yra taip stipriai prislėgti masinės sąmonės, kad paliko savo individualią valią masinėje sąmonėje? Galite manyti, kad masinė sąmonė turi kažkokią valią, tačiau iš tiesų taip nėra. Ji turi inerciją, tačiau masinės sąmonės nereikėtų painioti su nefizinėmis esybėmis, tokiomis kaip demonai, išsikūnijusios sielos, masiniai padarai arba puolusios būtybės. Nes masinė sąmonė turi labai menką individualaus egzistavimo jausmą, ir todėl turi labai menką valią. Ji visada yra traukiama ta kryptimi, kurios valia yra stipresnė už jos pačios.

Tad realybė, kurią jums noriu perduoti, yra ta, kad patys žmonės iš tiesų nesipriešina pokyčiams sąmonėje, pokyčiams visuomenėje. Jie tiesiog gravituoja link stipriausios juos traukiančios jėgos. Ir kai dvasingi žmonės, aukščiausi 10 procentų dvasiškai sąmoningiausių žmonių, pasieks pakankamai vieningą viziją, jie galės sukurti jėgą, kuri bus stipresnė už vieningą – ir daugeliu atveju nelabai vieningą – žemiausių 10 procentų viziją, kuomet – akimirksniu – žmonės pradės keistis. Kitaip tiesiog negali būti, mano mylimieji.

Ir tai jums turėtų suteikti didelę viltį, nes kai kurie iš jūsų jaučia, kad, nors ir esate dvasingi žmonės, jaučiatės bejėgiai pakeisti visos visuomenės sąmonę, kadangi visuomenė atrodo taip giliai nugrimzdusi į senuosiuos šablonus. Tačiau ką gi matote žmonėse? Argi ne tai, kad jie nenori prisiimti atsakomybės ir pradėti nuo savęs? Na, tai tuomet, argi nepažvelgsite į veidrodį ir nepamatysite, kad daugelis iš jūsų vis dar tebeturite tos pačios sąmonės liekanas savo pačių Esybėje. Jaučiatės taip, tarsi norėtumėte dėti pastangas, norėtumėte prisidėti prie geresnės visuomenės ir Aukso Amžiaus atnešimo, tačiau vis dar tebemanote, kad Aukso Amžius priklauso nuo to, kaip kiti žmonės reaguos, o ne nuo to, kaip reaguosite JŪS.

Tai yra melas, masinėje sąmonėje įdiegtas melas: kad kas nors kitas turėtų priimti sprendimą, kas nors kitas turėtų tai už mus padaryti. Jėzus turi ateiti ir mus išgelbėti, karalius turi valdyti šalį, bažnyčia mums turi pasakyti, kuo turėtumėme tikėti apie Dievą, valdžia ir valdantysis elitas turėtų pasirūpinti visais praktiniais visuomenės aspektais, nes mums tai yra pernelyg sudėtinga visa tai suprasti ir su tuo tvarkytis. Ir aš čia nemėginu jūsų priversti jaustis kaltais. Tiesiog mėginu jums duoti realistišką įvertinimą, kad būti pokyčio sąmonėje pionieriais taip pat reiškia ir tai, kad jūs visi pasisiūlėte prisiimti tam tikrus masinės sąmonės apsektus – ir transmutuoti juos savo Esybėje. Ir kai tai padarysite, įnešite didžiausią įmanomą indėlį, kokį tik galėtumėte įnešti, į kolektyvinės sąmonės keitimą.

Kristiškumas nepriklauso nuo nieko jūsų išorėje

Todėl, paleiskite šį nevilties jausmą! Paleiskite jausmą, kad jūsų Kristiškumas priklauso nuo kitų žmonių ar institucijų visuomenėje. Nes realybė, kurią pademonstravo Jėzus, yra tokia, kad individualus Kristiškumas nepriklauso nuo nieko už individo ribų. Pažvelkite į Jėzų. Tai vienu, tai kitu metu beveik visi aplink jį buvę žmonės abejojo, ar jis iš tiesų yra sveiko proto, darydamas tai, ką darė – net ir jo motina, kuri turėjo labai aukštą viziją, kad jis turi įvykdyti ypatingą viziją. Taip pat ir jo broliai, taip pat, laikas nuo laiko, ir jo mokiniai, iš kurių beveik niekas nesugebėjo išvysti aukštesnės vizijos. Tačiau Jėzus atlaikė jų visų puolimą – žmonių, rašto aiškintojų ir fariziejų, didžiųjų ir galingųjų, o taip pat ir pažemintųjų, kurie ragino jį būti jų karaliumi ir nuversti okupantus romėnus – jis atsilaikė prieš juos visus ir vis tiek įkūnijo savo Kristiškumą.

Žinoma, tai negalės įvykti tol, kol nesiryšite pažvelgti į ego ir kol šio ego neįveiksite. Nes kitaip šis jūsų ego jus neišvengiamai įtrauks į netikrą „Kristiškumą,“ Kristiškumo imitaciją, kuri kai kuriuos žmones skatina galvoti, kad jie yra išganytojai, kad jie yra tie išmintingieji, kurie geriausiai žino, kaip viskas turėtų būti daroma, ir todėl jie yra žmonių gelbėtojai. Būtent tai matėte Petro atveju, kuomet jis ginčydavosi su Jėzumi, aiškindamas jam, kaip šis turėtų vykdyti savo misiją. Tai iš tiesų yra sąmonė, kuri prasidėjo nuo Petro, kurią institucionalizavo katalikų bažnyčia ir kuri buvo tiesiogiai atsakinga už periodo, vadinamo „Tamsos Amžiais,“ užgimimą Europoje.

Tamsos Amžiai Europoje

Nes Tamsos Amžiuose nutiko taip, kad žmonių individualus kūrybiškumas buvo užgniaužtas iki tokio lygmens, kad labai mažai žmonių drįso išeiti į priekį ir įnešti individualų indėlį, naujas idėjas mene, literatūroje, filosofijoje, religijoje, ar praktinio pobūdžio išradimus. Ir tik pažvelkite, kaip visa ši sąmonė sukūrė idėją, jog žmones galima padalinti į dvi skirtingas kategorijas – kuomet kai kurie yra aukščiau už visuomenę ir sudaro elitą.

Galbūt Jėzus ir yra viršuje, tačiau argi visada neegzistavo bažnytinė netikrų pamokslautojų hierarchija, vilkų avių kailyje hierarchija, apie kuriuos Jėzus perspėjo savo pasekėjus, tačiau jie jo nepaklausė? Ir todėl šie vilkai užgrobė krikščionių bažnyčią ir pavertė ją institucija, kuri laiko žmones priespaudoje ir daro juos aklais elito pasekėjais – kurie patys yra akli savo ego pasekėjai, o taip pat nematerialių jėgų, valdančių jų ego, pasekėjai.

Tamsos amžiais ši sąmonė buvo išplitusi po visą Europą. Ir galiu jums pasakyti, kad, jeigu pažvelgsite į tai, kaip maras, Juodoji Mirtis, sklido po Europą, galiu jus užtikrinti, kad aukštesniuose lygmenyse buvo panašus šio juodo sąmonės debesies sklidimas, kad žmonės yra neadekvatūs – kad neturi dieviškos kibirkšties ir Kristaus potencialo. Kad nesugeba savęs valdyti ir atnešti kažko unikalaus iš vidaus, ir visada privalo ieškoti ko nors, kas tai padarytų už juos. Ir būtent tai pagimdė monarchiją, paremtą neįtikėtina iliuzija, kad Dievas ją paskyrė valdyti žmones, valdyti savo paties žmones, ir kad Dievas žmones padovanojo monarchijai kaip vergus, kaip pavaldinius, suteikdamas monarchijai teisę daryti su jais ką tiktai nori.

Katalikų bažnyčioje jau buvo užgesęs bet koks noras susiderinti su aukštesne Dievo Valia, ir ji institucionalizavo dualistinę žmogaus valią, dualistinę ego valią, paversdama ją aukščiausiu autoritetu visuomenėje. Tad tai tebuvo laiko klausimas, kol monarchija įpuolė į tuos pačius spąstus, manydama, kad ji yra aukščiausias autoritetas visuomenėje. Ir tuomet išvydote didžiausią kovą dėl valdžios tarp monarchijos ir bažnyčios. Ir Sen Žermenas jau anksčiau apie tai kalbėjo mūsų mokymuose apie Žodžio atkūrimą – kad bažnyčia ir bažnytinė hierarchija sudarė įsigalėjusį valdžios elitą, o monarchija ir kilmingųjų klasė, kurie valdė žemę, sudarė valdžios siekiantį elitą. Ir kova dėl valdžios tarp jų tęsėsi kurį laiką, tačiau galiausiai viskas „išsisprendė,“ Britanijos monarchui apsiskelbus Anglijos bažnyčios galva, šitaip visas tris sulydant į suvienytą valstybę, kuomet Tėvo, Motinos ir Sūnaus trejybė buvo iškreipta galutinai.

Ir būtent dėl to matote, kad Britanijos žmonės iš tiesų yra labai užguiti, užguiti stipriau už daugelį kitų šalių. Nors turiu jums pasakyti, kad šioje planetoje yra ir kitų šalių, kuriose žmonės yra dar labiau užguiti nei Britanijoje. Nes kodėl gi stoviu čia ir kalbu šiuos žodžius Britanijoje? Todėl, kad žinau, jog Britanijos žmonės turi potencialą tai nusipurtyti, turi potencialą pakilti virš šios sąmonės ir atnešti Aukso Amžiaus civilizaciją į šią šalį. Tačiau, kad tai įvyktų, privalau jums pasakyti, kad Britanijos žmonės turi būti pasiruošę daryti tai, ką Sen Žermenas jums sakė daryti paskutinėje mūsų konferencijoje Kalifornijoje – viską kvestionuoti! Viską, mano mylimieji.

Trūkstama grandis istorijoje

Nes ką gi elitas padarė, kad pavergtų žmones? Taip, pažvelgsite atgal į istoriją ir sakysite, kad karalius turėjo realią fizinę galią ir negailestingai ja naudojosi. Ir vis dėlto, leiskite man jums pasakyti, kad šioje planetoje niekada nebuvo tokio režimo – ar tai būtų buvusi Britanijos monarchija, komunistų partija Sovietų Sąjungoje, ar Romos imperatoriai – niekada nebuvo tokio režimo, kuris būtų turėjęs pakankamai fizinės galios pavergti žmones vien fizine galia. Nes jeigu žmonės būtų susibūrę į kritinę masę ir stoję prieš šią fizinę galią, tuomet valdantieji būtų nuversti. Ir tai matėte įvykstant daugelyje šalių visame pasaulyje.

Todėl vien fizinės galios nepakanka žmonėms pavergti. Ir būtent tai iš tiesų yra trūkstama grandis istorijoje, kuomet istorikai žvelgdami į praeitį žiūri tik į materialias aplinkybes, manydami, kad visko, kas vyko pasaulyje, priežastį privalu atrasti materialioje karalijoje. Tačiau sakau jums, visko, kas vyksta materialioje karalijoje priežastį, atrasite tik žmonių sąmonėje, kolektyvinėje sąmonėje. Nes sakau jums – iš tiesų – žmonėms pavergti jie naudojo Žodį, iškreiptą Dievo Žodį.

Dievo Žodis yra Kristaus sąmonė, kuri jums leidžia – kaip kalbėjau šio mokymo pradžioje – kuri jums leidžia atskirti tai, kas tikra, nuo to, kas netikra. Norėdami pavergti žmones, jie privalo paslėpti šį pažinimo raktą. Jie privalo sukurti šią netikrą realybę, sukurdami du dualistinius polius, kuriuos regimai sieja neišskiriama dualistinė kova dėl aukščiausios valdžios. Tačiau abu šie poliai yra melas.

Būtent šis suvokimas turi būti iškeltas į paviršių šiuo metu Britanijoje ir kitur, nes tai yra esminis suvokimas, kuris turi visur pasklisti, kad galėtų išaušti Aukso Amžius – suvokimas apie tikrąją dualizmo prigimtį. Ir būtent dėl to mes, pakylėtieji mokytojai, perdavėme naują knygą Nekaro Menas, kuri yra parašyta daug universalesniu būdu už visas kitas mūsų perduotas knygas. Todėl ji turi potencialą pasiekti žmones ir pažadinti juos esminei dualistinės sąmonės dinamikai ir kaip ji neleidžia jums atskirti tai, kas tikra, nuo to, kas netikra. Kuomet visi veiksmai, kurių jie imasi, visos idėjos, kuriomis jie tiki, iš tiesų neveda prie pokyčių, nes tai tik pratęsia dualistinę kovą, kuri yra visų jų kančių ir apribojimų priežastis.

Tačiau ši dualistinė kova prasideda sąmonėje, nes net ir pats elitas negalėtų toliau skleisti šios kovos, jeigu žmonės į ją nereaguotų. Ir būtent dėl to matote šią nedorą sąjungą tarp tų valdžios elite esančių žmonių, kurie nori valdžios, ir žmonių, kurie nenori valdžios, bet nori atiduoti savo galią ir nori, kad kiti žmonės priiminėtų sprendimus už juos. Idant jiems nereikėtų susidurti su potencialu priimti klaidingus sprendimus, nes jie galėtų kritikuoti tuos, kurie šiuos sprendimus priiminėja, kad ir kokius sprendimus jie bepriiminėtų. Tačiau net ir tai gali pasikeisti beveik akimirksniu. Ir tai pasikeis tuomet, kai aukščiausi 10 procentų perdirbs šią sąmonės būseną savo esybėje ir įveiks ją kartą ir visiems laikams.

Įveikite apsėdimą

Ko reikia, norint įveikti šią sąmonę savo esybėje? Na, kai kurie iš jūsų žinote, kad žmones potencialiai gali apsėsti jų išorėje esanti jėga. Ši jėga gali būti demonas, padaras, išsikūnijusi siela ar kad ir kaip tai norėtumėte vadinti. Tokio apsėdimo esmė yra ta, kad kažkas patenka į jūsų savasties talpyklą, į jūsų keturis žemesniuosius kūnus, ir patekusi į vidų, ji ima viskam vadovauti, priversdama Sąmoningąjį AŠ atsitraukti ir sakyti: „Nebesugebu savęs valdyti,“ arba galbūt jis to netgi nesako, tačiau pats to nesuvokdamas atiduoda savo galią.

Ir kaip tai galite įveikti? Nes esu tikras, kad galite matyti, jog, tam tikra prasme, visus, kas užaugo Žemėje, valdo kažkokia svetima jėga. Nes argi nesakiau – ir argi daugelis jūsų to nežinote – jog esate prisiėmę tam tikrus masinės sąmonės elementus. O masinė sąmonė taip pat yra svetima energija, kuri įžengia į jūsų energetinį lauką ir pradeda veikti jūsų mintis ir emocijas, net ir jūsų tapatumo jausmą.

Mes jums perdavėme aštuoniuke tekančio srauto paveikslą. Ir viršutinė aštuoniukės formos dalis reprezentuoja dvasinę karaliją, o žemesnioji dalis – materijos karaliją. Tad kas gi yra jūsų pačių esybės aštuoniukės formos viršutinėje dalyje? Jūsų AŠ ESU Esatis yra viršutinėje dalyje, o žemutinėje dalyje yra jūsų keturi žemesnieji kūnai, jūsų savasties talpykla, jūsų siela, kad ir kaip tai norite vadinti.

Tačiau kam yra skirta būti centre, aštuoniukės susikirtimo taško centre? Sąmoningajam AŠ, kaip mes jį pavadinome. Jį galima vadinti ir kitais vardais, nes tai iš tiesų nėra svarbu. Tačiau dalykas, kurį jums noriu pasakyti, yra šis. Tam, kad kokia nors išorinė jėga galėtų patekti į jūsų žemesniąją esybę, turi būti erdvės šiai jėgai įžengti. Jūsų esybėje privalo egzistuoti skilimas. Nes jeigu skilimo nebūtų, niekas negalėtų patekti į vidų.

Jūsų AŠ ESU Esatis yra vienovėje, vienovėje su savo šaltiniu, su jūsų Kūrėju. Tad niekas iš Žemės negali patekti į jūsų AŠ ESU Esatį, kadangi ji nėra padalinta. Joje nėra erdvės, nėra skylių patekti žemesnėms vibracijoms. Tačiau jūsų žemesnėje esybėje – kai esate tapę suskilusiu namu, patikėdami dualistiniais melais – yra erdvės įžengti išorinėms jėgoms, idėjoms ir energijoms. Tačiau ši erdvė egzistuoja tik dėl to, kad jūsų Sąmoningasis AŠ neprisiėmė atsakomybės už save, už savo žemesniąją esybę. Jis neprisiėmė atsakomybės būti Kristumi jūsų esybėje, būti tarpininku tarp jūsų AŠ ESU Esaties ir jūsų žemesniosios esybės. Nes, kai jūsų Sąmoningasis AŠ užims šią poziciją centre, susikirtimo taške, tuomet jūs būsite kaip viršuje, taip ir apačioje. Galėsite būti čia apačioje visu tuo, kuo esate viršuje. Ir todėl nebus jokių pasidalijimų apačioje, kaip nėra pasidalijimų viršuje. Ir niekas svetimas negalės įžengti.

Įveikite susiskaldymą savo esybėje

Na ir koks tuomet yra raktas šiam susiskaldymui įveikti? Jūs visi patyrėte susiskaldymą, kadangi patikėjote dualistiniu melu. Ir egzistuoja begalė dualistinių melų – tiek daug, kad mums jų visų tiesiog nebūtų įmanoma apnuoginti. Tačiau jie visi kyla iš vieno melo, kuris yra esminis melas, kad begalybėje įmanomi padalijimai; kad įmanoma išskaidyti Absoliutą į dalis, kuomet viena dalis būtų atskirta nuo visumos ir todėl viena dalis būtų atskirta nuo kitos dalies.

Ir šis melas išnyra tuomet, kai tik jūsų Sąmoningasis AŠ nusileidžia žemiau aštuoniukės susikirtimo taško. Bet kuriame taške žemiau susikirtimo taško, egzistuoja atstumas. Na, ir atstumas nebūtinai reiškia skilimą, nes iš tiesų yra įmanoma, kad Tėvas ir Motina būtų susijungę tikrame Alfos ir Omegos poliariškume, Jin ir Jan poliariškume. Ir tik tuomet, kai jie tampa priešingybėmis per dualistinį protą, patiriate skilimą. Tad yra visiškai įmanoma turėti atstumą, kurį matote šioje laiko ir erdvės karalijoje, be jokio skilimo, nes tebėra Vienovė. Tačiau iš kur turi ateiti Vienovė? Ji privalo ateiti iš jūsų Sąmoningojo AŠ, užimančio savo teisėtą poziciją susikirtimo taške. Bet nebūnančio žemesniojoje dalyje, kurioje jis tapatintųsi su žemesniuoju savivaizdžiu, padalintu savivaizdžiu.

Ir, mano mylimieji, idėja, apie kurią noriu, kad pamąstytumėte, yra ši. Matematikoje turite dvi svarbias koncepcijas. Pirmoji yra begalybės simbolis, vaizduojamas aštuonetu, tačiau taip pat turite taško koncepciją, arba singuliariumo, kaip jis yra vadinamas. Singuliariumas yra taškas, neturintis pratęsimo erdvėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog jis yra už erdvės ribų, nes erdvė reiškia pratęsimo egzistavimą, o tai reiškia, jog yra daugiau nei vienas taškas – egzistuoja atstumas. Ir tai yra situacija, kuomet galite turėti du taškus, kurie būtų atskirti atstumu. Jūsų Sąmoningasis AŠ yra tai, kas jums suteikia savimonę, tačiau dabar įdėmiai paklausykite. Jūsų Sąmoningasis AŠ yra Kūrėjo Esybės tąsa. Tačiau štai čia išnyra misterija, apie kurią jums reikia pamąstyti. Jūsų Sąmoningasis AŠ yra grynoji sąmonė. Jis neturi tapatumo jausmo, kuriame būtų tuo ar anuo. Jis tiesiog YRA, mano mylimieji.

Jūs turėjote AŠ ESU ir AŠ ESU Esaties koncepciją. Ir dabar atidžiai paklausykite – tai yra visiškai gera koncepcija, kurią mes jums davėme ne be priežasties. Kadangi žinome, jog jums nusileidus į dualizmą – ir priėmus tapatumo jausmą, kuriame save laikote atskirtu nuo savojo šaltinio – tiesiog negalite vienu šuoliu įveikti šio atskirties jausmo. Tad davėme jums koncepciją, kad turite dvasinį tapatumą, kuris yra įtvirtintas dvasinėje karalijoje – ir todėl jo negali sunaikinti arba iškreipti joks netikras tapatumas, kurį priėmėte į savo žemesniąją esybę materialioje karalijoje. Ir tai padarėme, kad nukreiptume Sąmoningojo AŠ dėmesį nuo jausmo, jog jis yra sukoncentruotas žemesnėje aštuoniukės dalyje, kuomet pamažu jis galėtų vis labiau priartėti prie šio susikirtimo taško.

Bet matote, kai jūsų Sąmoningasis AŠ pakyla į susikirtimo tašką, jis neišnyksta. Tačiau jausmas, jog esate atskirti nuo Kūrėjo Viseto, nuo Begalybės, šis atskirties jausmas išnyksta. Nes šis atskirasis savasties jausmas miršta, ir būtent apie tai kalbėjo Jėzus sakydamas: „Kas siekia išgelbėti savo gyvybę, ją praras. Bet kas yra pasiruošęs prarasti savo gyvybę dėl manęs, ją atras.“ Net ir AŠ ESU koncepcija yra koncepcija, kuri – nors visiškai tinkama tam tikrame sąmonės lygmenyje – privalo būti transcenduota, kad galėtumėte pakilti virš tam tikro dvasinio kelio taško. Yra „AŠ“ ir yra „ESU.“ Ir ar matote, kad štai čia jau egzistuoja atstumas, ir tai rodo egzistuojančio skilimo potencialą. Nes matote „AŠ,“ kuris yra tarpininkas tarp jūsų aukštesniosios ir žemesniosios esybių, gali imti sakyti: „AŠ ESU ne tas, čia aukštai, išreiškiantis save per šį, čia žemai – ne, AŠ ESU kažkas čia žemai, egzistuojantis atskirtyje nuo to, kas aukštai.“

Ir štai čia į jūsų esybę įslenka skilimas. Tad vienintelis sprendimas yra toks, kad jūsų Sąmoningasis AŠ, kuris yra „AŠ,“ suvoktų, kad „ESU“ yra tiktai įrankis, kuriuo jis laikinai naudojasi, išreikšdamas save materialiame pasaulyje. Tačiau „AŠ“ ima suprasti, kad, užuot buvęs tuo žemesniuoju tapatumu, jis yra DAUGIAU už šį žemesnįjį tapatumą. Raidė „I“ [„AŠ“ angliškai] yra ištisinė linija, ir vėlgi matematikoje, linija neturi pratęsimo į plotį. Tad dabar matote, kad linijoje nėra jokių padalijimų, jokių horizontalių padalijimų. Tad, kai jūsų Sąmoningasis AŠ suvokia, jog nėra nei tas nei anas, jis liaujasi sakyti „AŠ ESU tas“ arba „AŠ ESU anas“ pasaulyje, ir iš tiesų tiesiog pradeda sakyti „AŠ.“

AŠ ESU Esaties koncepcija yra naudinga, tačiau, jeigu pradėsite galvoti, kad jūs esate AŠ ESU Esatis, na tai tuomet net ir tai bus šiek tiek dualistinė koncepcija, kadangi galite matyti padalijimą tarp „AŠ“ ir „AŠ ESU Esaties.“ Tačiau jums tiesiog reikia pasiekti tašką, kuriame būtumėte tiesiog „AŠ“ ir žinotumėte, kad „AŠ“ yra Viena su Visais, su Dievo begalybe. Nes „AŠ“ nėra baigtinė būtybė. „ESU“ čia apačioje yra baigtinė būtybė, tačiau „AŠ“ nėra.

O dabar atidžiai paklausykite. Net ir AŠ ESU Esatis yra baigtinė būtybė, ne materialioje karalijoje, bet dvasinėje karalijoje, kuri taip pat yra formų pasaulio dalis. Ir kaip buvo sukurtas formų pasaulis? Na, jis buvo sukurtas iš Kūrėjo Esybės. Tačiau jis buvo sukurtas, nes Vienas Kūrėjas, begalinė Kūrėjo Esybė, išreiškė save dviem Alfos ir Omegos poliais.

Formų pasaulis turi formą, argi ne taip? Ir Žemės planetoje matote daug formų, kurios skiriasi nuo kitų formų, kadangi jas apibrėžia jų skirtumai. Jeigu skirtumų nebūtų, nebūtų ir išreikštų formų. Visuma tebebūtų neišreikšta Kūrėjo Vienovė. Tad Kūrėjas privalo save padalinti į du polius. Ir visgi šie poliai – nors ir yra Kūrėjo Esybės išraiškos – yra baigtiniai. Nes jie turi pratęsimą, turi skirtumus.

Vėlgi, skirtumai ir atstumas nereiškia padalijimų, nes niekas dvasinėje karalijoje negali būti padalinta. Tačiau tai visgi turi pratęsimą dvasinėje erdvėje – kurios nereikėtų painioti su fizine erdve. Žmonės yra labai stipriai užprogramuoti mąstyti formų pasaulio ir skirtumų kategorijomis. Ir kad būtų galima juos pakylėti į aukštesnę sąmonės būseną, jiems turėjo būti duotos tam tikros koncepcijos, kurias jie galėtų suvokti savo protais – kadangi jie buvo labai stipraus skilimo būsenoje, kai, pavyzdžiui, buvo perduota Pradžios Knyga šioje planetoje.

Ką reiškia Dievo vardas

Tad dabar turite istoriją apie Mozę, užkopusį ant kalno ir bendravusį su Dievu, o tiksliau su Dievo atstovu. Ir Mozė žino, kad žmonės jo nepriims, jeigu jis jiems neduos kažko konkretaus, kuo naudodamiesi jie galėtų įsivaizduoti šį Dievą, kurį jis sutiko ant kalno. Tad jis paprašo Dievo duoti jam vardą. Ir Dievas pasako vardą: AŠ ESU arba AŠ ESU KAS AŠ ESU, tačiau matote – kaip sakėme anksčiau – tai iš tiesų nėra vardas. Tai yra mįslė, Dzen koanas, mano mylimieji, apie kurį galite mąstyti. Ir matote, net ir AŠ ESU KAS AŠ ESU koncepcija yra koncepcija, kuri yra pritaikyta prie dualistinėje būsenoje esančių žmonių sąmonės.

Tad kas gi čia iš tiesų yra sakoma? AŠ ESU KAS AŠ ESU slypinti prasmė yra ta, kad bet kurią akimirką AŠ ESU tuo, kuo noriu Būti. Tad, kai suvokiate čia egzistuojančią realybę, suvokiate, kad Dievas iš tiesų sako: „Aš nesu statiškas Dievas. Nesu miręs Dievas. Nesu stabmeldiškas įvaizdis. Ir kad ir kokį stabmeldišką įvaizdį būtumėte susikūrę Žemėje, negalėsite manęs įtalpinti į tą proto dėžutę. Nes jūsų proto dėžutė privalo būti baigtinė, o AŠ ESU begalinis.“ Tad Dievas tuo iš tiesų norėjo pasakyti, kad bet kurią akimirką laike, aš būsiu tuo, kuo AŠ ESU. Ir jūs visi žinote, kad teisingesnis originalo vertimas yra: AŠ BŪSIU TUO, KUO AŠ BŪSIU. Tačiau su AŠ ESU KAS AŠ ESU sąmone viskas tebėra gerai, nes mes jums perdavėme modelį apie tai, kad egzistuoja aukštesnis ir žemesnis lygmuo, ir kad žemesnioji esybė privalo susiderinti su aukštesniąja esybe. Ir kaip tai galėtumėte padaryti?

Jūs tai galite padaryti, suvokdami, kad aukštesnioji aštuoniukės dalis yra AŠ ESU KAS AŠ ESU, o žemesnioji dalis yra jūsų tapatumo jausmas, jūsų jausmas, kad AŠ ESU – AŠ ESU tas, AŠ ESU anas. Ir dalykas, kurį jums reikia padaryti, yra pasiekti tašką, kuriame galėtumėte sakyti: „Aš esu TAI, kas aš esu ten aukštai.“ Tačiau net ir tai nėra jūsų dvasinio augimo pabaiga. Tiesą sakant, tai yra tikrojo dvasinio kelio pradžia, kuomet suvokiate, jog esate daugiau nei jūsų tapatumas, kuris gali būti apibrėžiamas materialioje karalijoje. Tad jums reikia peržengti materialios karalijos ribas. Ir iš tiesų, tai yra dalykas, kurio turite siekti, su kuriuo turite siekti susivienyti, kuomet jūsų tapatumo jausmas čia apačioje galėtų tapti Viena arba galėtų susitapatinti su Būtybe čia viršuje, idant žinotumėte: „AŠ ESU čia apačioje visu tuo, kuo AŠ ESU viršuje, nes AŠ ESU KAS AŠ ESU.“

Tačiau egzistuoja net ir dar aukštesnis lygmuo. Nes, kaip sakiau anksčiau, jūsų Sąmoningasis AŠ nėra AŠ ESU žemesniojoje aštuoniukės dalyje, tačiau Sąmoningasis AŠ taip pat nėra AŠ ESU aukštesniojoje dalyje. Jūsų Sąmoningasis AŠ yra grynosios sąmonės būsena, kuri niekada negalėtų būti iki galo susitapatinusi su kažkuo baigtiniame pasaulyje. Ir net ir jūsų AŠ ESU Esatis egzistuoja baigtiniame pasaulyje. Tad, kai iš tiesų pasiekiate nušvitimą, Kristiškumą, Budiškumą, Vienovę su Dievu, ar kad ir kaip tai norėtumėte vadinti, na tai tuomet jūsų Sąmoningosios Savasties „AŠ“ nustoja tapatinti save su tuo arba anuo.

Na ir su kuo jis tuomet ima save tapatinti? Jis save ima tapatinti su Visuma. Ir štai tuomet turite simbolį „S“ aplink „I,“ kurie kartu simbolizuoja aštuonetą, kuomet jūsų „I“ (AŠ angl.) yra centre, tačiau iš tiesų jis suvokia, jog nebėra centre, nes suvokia, kad matematinis begalybės simbolis, nupieštas aštuonetu – taip, jis turi vieną tašką centre, tačiau visa aštuoneto periferija yra sukurta iš pavienių taškų.

Kai suvokiate, kad vienas taškas neturi pratęsimo erdvėje, tuomet galite suvokti, kad vienas taškas iš tiesų nėra taškas. Nes jeigu jis neturi pratęsimo baigtinėje erdvėje, kaip tuomet galite sakyti, kad egzistuoja atskiras taškas, egzistuojantis atskirtyje nuo Begalybės? Nes, jeigu jis būtų atskiras, jis turėtų egzistuoti baigtinio pasaulio karalijoje ir todėl turėtų turėti pratęsimą erdvėje. Tad suvokiate, kad vienasis „I“ (AŠ angl.) yra viskas vienu metu. Ir štai tuomet jūs žinosite tai, ką sakė Jėzus: „Ir atsakys jiems Karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.’“ Taip pat žinosite, ką Jėzus turėjo omenyje, sakydamas, kad kai jūsų akis bus viena (angl. „eye“ – akis, ir „I“ – aš, yra tariama vienodai), visas jūsų kūnas bus pilnas šviesos.

Mylėkite Dievą VISA širdimi, protu ir siela

Ir štai tuomet galėsite išpildyti reikalavimą, kurį Jėzus perdavė kaip absoliutų Kristiškumo reikalavimą. Nes kai rašto aiškintojai ir fariziejai jo paklausė apie svarbiausius įstatymo punktus, jis atsakė: „Mylėkite Dievą visa savo širdimi, siela ir protu.“ Kaip galite mylėti Dievą visa savo širdimi, siela ir protu? Na, tai tegalite daryti tik tuomet, kai suvokiate, kad ESATE Dievas, kad tarp jūsų nebėra atskirties. Nes, jeigu tebematysite atskirtį tarp savęs ir Dievo, tiesiog negalėsite mylėti Dievo VISA savo širdimi, protu ir siela. Tai jums bus neįmanoma.

Tad tuomet būsite išpildę Kristiškumo Alfa aspektą. Tačiau Omega aspektas yra mylėti savo artimą kaip save patį. Tačiau kaip galite tai padaryti, mano mylimieji? Tai galite pasiekti tik tuomet, kai savo artimą laikote SAVIMI, savo aukštesniąja Savastimi. Nes, jeigu matote atstumą tarp savęs ir savo artimo, iš tiesų nemylite savo artimo KAIP savęs. Ir iš tiesų nemylite savęs, jeigu matote atstumą tarp savęs ir Kūrėjo. Nes tiktai Vienovėje su savo Kūrėju, patirsite Dievo meilės pilnatvę, kuri yra begalinė, besąlyginė meilė.

Visada egzistuoja aukštesnis mokymas, kuris gali būti perduotas. Ir dalykas, kurį galite matyti, kad visada atsiranda tokių, kurie nori laikytis įsikibę į tai, kas sena, nes jie paėmė senąjį mokymą ir įdėjo jį į proto dėžutę, ir dabar jie jaučiasi patogiai. Bet, mano mylimieji, kas gi jaučiasi patogiai? Tiktai ego gali jaustis patogiai, turėdamas kažkokią proto dėžutę baigtiniame pasaulyje. Nes „AŠ“ niekada negalės jausti galutinio patogumo, kol nepasieks vienovės su begalybe.

Visada matote, kad tie, kurie nori pasilikti tame, kas sena, kurie nori pasilikti ten, kur jiems patogu, vis dar tebėra apakinti savojo ego, kad ir ką jie begalvotų. Kad ir kokius gudrius, intelektualinius argumentus jie besugalvotų, jie vis dar tebėra apakinti savojo ego, nes iš tiesų nenorėjo pažvelgti į rąstą savo akyje, nors ir turi mokymą, kuriame yra kalbama apie ego ir apie būtinybę ieškoti šio ego savyje. Yra visiškai įmanoma suprasti šį mokymą tik išoriniu, intelektualiu, analitiniu protu, tuo būdu paverčiant šį mokymą proto dėžute, suteikiančia ego saugumo jausmą, kadangi jis jaučiasi galintis kontroliuoti visą dvasinį kelią – galintis kontroliuoti net ir Kristiškumą. Ir būtent tai matėte su Petru, kuomet jis mėgino kontroliuoti Jėzų.

Petras suvokė, kad Jėzus peržengė normalaus žmogaus ribas, tačiau jis nenorėjo sekti Jėzumi ir pasiekti Vienovės su Gyvuoju Kristumi. Jis norėjo – iki pačios pabaigos – įgrūsti Gyvąjį Kristų į savo proto dėžutę. Ir nors leido Gyvajam Kristui šiek tiek išplėsti jo proto dėžutę, nenorėjo žengti to paskutinio žingsnio ir išmesti proto dėžutę, leisdamas mirtingajam aš mirti ir dvasiškai atgimti – atgimti iš vandens ir iš Dvasios.

Atgimkite iš vandens ir iš Dvasios

Ką tai reiškia atgimti iš vandens ir iš Dvasios? Na, tai reiškia keletą dalykų. Tačiau atgimimas iš vandens pirmiausia reiškia, kad pasiekiate supratimą protu, jog jums iš tiesų reikia atiduoti žemesnįjį aš. Ir jums pasiekus šį supratimą, Sąmoningosios savasties „AŠ“ tuomet gali atsiskirti nuo mirtingojo aš, nes suvokia, kad, mirus mirtingajam aš, „AŠ“ nemirs. Jis atgims į savo tikrąjį tapatumą, buvimą Vienovėje su Visuma.

Ir kai atiduosite šį baigtinį tapatumą ir susiliesite su begaliniu tapatumu, tuomet nebūsite „AŠ,“ egzistuojantis susikirtimo taške ir galvojantis: „Aš esu tas, ir privalau tai išreikšti čia apačioje.“ Nes nebeliks atstumo. Būsite visur, tiek viršuje, tiek ir apačioje. Ir tiesiog leisite AŠ ESU Esačiai tekėti per savo susikirtimo tašką į savo keturis žemesniuosius kūnus ir leisite jai reikštis per tuos keturis žemesniuosius kūnus, kuomet „AŠ,“ Sąmoningasis AŠ, neturės apie tai galvoti ar netgi jausti, kad kažkas man iš išorės tenai viršuje teka per mane čia ir išreiškia save apačioje. Nes jis bus nustojęs galvoti ir tiesiog: „AŠ ESU čia ir tiktai čia.“ Jis žinos esantis visur Dievo sąmonėje. Ir šitaip „AŠ“ bus tapęs „YRA,“ nes dabar energijos, idėjos ir realybė iš dvasinės karalijos galės tekėti į materijos karaliją.

Tačiau ne tik tekėti per jus, bet taip pat ir būti išreiškiama per jus, kadangi pilnai sąmoningai suvoksite viską, ką darote. Ir kiekvienoje situacijoje negalvosite: „O ne, nenoriu būti šioje situacijoje, noriu, kad ji liautųsi.“ Jūs tiesiog būsite joje su Visuotinumu, kuriuo esate, išreikšdami tai ir tuo būdu transcenduodami ir transformuodami situaciją, idant kiti žmonės galėtų būti pakylėti aukštyn. Idant jūsų „aš“ būtų pasiekęs materijos karalijos įvaldymą, ir materijos šviesa būtų pakylėta aukštyn, išlaisvinta iš netobulų matricų, kurias ant jos įspaudė dualistinė sąmonė. Ji galėtų būti akimirksniu išlaisvinta, ir vanduo būtų paverčiamas vynu, mirusieji būtų prikeliami, sergantieji išgydomi.

Būtent tai matėte Jėzuje. Jėzus susivienijo, jis tapo YRA ir būtent dėl to Dievas galėjo materializuoti taip vadinamus stebuklus per jį – kurie nebuvo stebuklai; jie tiesiog buvo natūrali Materijos šviesos būsena, išreiškiančios Tėvo realybę vietoj dualistinės sąmonės netikrovės. Ir kaip sakiau apie masinę sąmonę, kuri gali būti patraukiama šen ir ten, materijos šviesa pasisiūlė išreikšti bet kokias formas, kokias tik Dievo bendrakūrėjai ant jos įspaustų. Tačiau tai nereiškia, kad materijos šviesa neturi jokios sąmonės. Tai nereiškia, kad materijos šviesa džiūgauja, prisiimdama negatyvias smurto formas, arba įvaizdžius, kurie nėra harmonijoje su aukštesniais principais. Motinos šviesa bet kurią akimirką su džiaugsmu visa tai nusipurtytų ir vietoj to akimirksniu įkūnytų aukštesnę Dievo realybę.

Pokyčiai visada yra įmanomi

Tad, vėlgi, niekas nėra beviltiška. Pokyčiai yra įmanomi. Ir tai, mano mylimieji, yra dalykas, kuriuo valdžios elitas nenori, kad patikėtumėte, ir jie ypač nenori, kad tuo patikėtų žmonės. Jie nori, kad jie tikėtų, jog status quo neįmanoma pakeisti, ar kad jo neįmanoma pakeisti daugiau nei leidžia tam tikros ribos. Ir tai yra melas, kuriam Jėzus metė iššūkį, ir mums reikia žmonių fiziniame įsikūnijime, kurie taip pat turėtų noro mesti tam iššūkį. Ir tai reiškia daug dalykų. Jums ne visada reikia užimti tvirtą poziciją ir duoti tokį mokymą, kokį aš daviau šiandien, kuris, kaip yra sakoma, nuneštų daugelio žmonių stogą, nes gi žinau, kad ir kai kurie iš jūsų laikotės įsitvėrę savo kėdžių.

Tačiau egzistuoja daug švelnesnių būdų pažadinti žmones faktui, kad pokyčiai visada yra įmanomi. Pažvelkite į istoriją, mano mylimieji. Pažvelkite, kaip stipriai pasikeitė visuomenė per tūkstantį metų. Sugrįžkite mintimis atgal – nueikite į vieną iš tų muziejų, kuriuos turite Britanijoje ir kitur, ir pažiūrėkite, kaip žmonės gyveno Akmens Amžiuje. Ir tuomet pažvelkite, kaip jūs gyvenate šiandien, vos po kelių tūkstančių metų. Ir tuomet pažiūrėkite, kiek daug visko įvyko per praėjusį šimtmetį, per jūsų gyvenimą. Kaip kompiuterių technologija transformavo visuomenę.

Tad argi realistiškas įvertinimas neturėtų padėti jums pamatyti, kad pokyčiai iš tiesų yra įmanomi? Ir kad pokyčiai gali turėti daug lygmenų? Ir argi nebūtų įmanoma padėti žmonėms suprasti, kad priežastis, dėl kurios visuomenė šiandien yra aukštesniame lygyje nei buvo Akmens Amžiuje, yra ta, kad įvyko sąmonės plėtra, ir kad būtent plėtra sąmonėje yra bet kokio progreso varomoji jėga?

Gi nėra taip sunku padėti žmonėms pamatyti, jog, kadangi sąmonės plėtra Vakaruose buvo vienpusiška, nes žmonės pamiršo dvasingumą – iš dalies dėl iškreiptos krikščionybės, nuslėpusios tikruosius Jėzaus mokymus nuo žmonių, o taip pat ir dėl materializmo sąmonės – žmonės neteko pusiausvyros ir būtent dėl to progresas buvo vienpusiškas. Nes turite technologinį progresą – kaip Jėzus neseniai paaiškino atsakyme į klausimą – tačiau šis technologinis progresas kuria problemas, kurių žmonės negali išspręsti, nes nėra atitinkamai išaugusio dvasinio sąmoningumo. Ir tai nėra, kaip sakoma, aukštoji matematika. Iš tiesų įmanoma šias koncepcijas padaryti suprantamas daugeliui žmonių, kai paversite jas savomis ir išreikšite jas savais žodžiais.

Aš kalbėjau ilgą laiką, ir tai jums rodo, kad turiu didelį troškimą vėl laisvai kalbėti šioje Britanijos saloje. Nes gi nugyvenau čia ne vieną gyvenimą; ryždamasis padaryti didžiausią auką, idant pažadinčiau Britanijos žmones aukštesniam keliui, aukštesniems principams. Labai stipriai trokštu pamatyti šiuos žmones nubundant savo tikrajam potencialui – potencialui įkūnyti Aukso Amžių šioje šalyje.

El Morijos nebėra

Tad turiu dar daug daugiau ką pasakyti, tačiau tai padarysiu sekančiomis dienomis. O kol kas noriu padaryti dar vieną pranešimą. Nes matote, mano mylimieji, pakylėtieji mokytojai nestovi vietoje. Tačiau žinome, kad tam tikras procentas mūsų mokinių mėgsta stovėti vietoje, mėgsta paimti mūsų mokymus ir paversti juos uždara dėžute. Ir kad to išvengtume, kartais turime truputį supurtyti dalykus.

Tad dabar jums duosiu dar vieną menamą misteriją. Nes, nors ir sakiau, kad turiu dar daug daugiau ką pasakyti šioje šalyje, tai iš tiesų bus paskutinis kartas, kai El Morija kalbės šioje planetoje per bet kokį pasiuntinį. Nes nuo šios akimirkos, El Morijos ir mokytojo M nebėra, nes AŠ ESU DAUGIAU. Ir todėl nuo šios akimirkos kalbėsiu tik kaip Mokytojas MOR (angl. MORE reiškia DAUGIAU), nes tai tiksliau atspindi tai, kas AŠ ESU.

Ir aš noriu, kad pažintumėte to, kas aš esu, pilnatvę, o ne ribotą įvaizdį, kuris buvo labai stipriai pritaikytas prie kolektyvinės sąmonės, egzistavusios prieš šimtą metų ar net ir prieš dešimtmetį. Tad aš iš tiesų esu daug daugiau, ir būtent tai trokštu išreikšti tiems, kurie yra pasiruošę išmesti savo El Morijos proto dėžutę ir įžengti su manimi į beribę Esybę, kuria AŠ ESU – idant jie galėtų atrasti Begalybę savyje, ir kad mes galėtume būti Viena begalybėje, vietoj kokios nors netikros Vienovės koncepcijos, kuri tebėra paremta atstumo sąmone.

Nes negali būti tikros Vienovės, jeigu egzistuoja atstumas. Tad, jeigu norite pažinti mane, privalote tapti viskuo, kuo AŠ ESU. O aš esu pasiruošęs perduoti viską, kuo AŠ ESU, kiekvienam, kuris ryšis paleisti žemesnįjį aš ir ryšis tapti TUO, kuo AŠ ESU. Ir tuomet tapti „AŠ,“ kuris būtų „YRA.“ Nes, kai tampate YRA, tuomet pakylėtajam mokytojui MOR iš tiesų tampa įmanoma tekėti per jus bet kurią akimirką, bet kurioje situacijoje, idant išlaisvintumėte kažką nuo „mažiau“ iliuzijos.

Mano Mylimieji, dėkoju jums už jūsų malonų dėmesį, už jūsų pasiryžimą būti čia, pasiekiant kritinę masę, kuri mums yra reikalinga, kad galėtume turėti maksimalų tekėjimą tarp mūsų ir Britanijos žmonių, o už jų ir visų Europos žmonių. Nes, man bekalbant, daug kas vyko vidiniuose lygmenyse, ir galiu jus užtikrinti, kad miriadai angelų dirbo aukštesniuose lygmenyse, siųsdami energiją per jūsų keturis žemesniuosius kūnus ir įtvirtindami šią energiją materialioje karalijoje. Tad prasidėjo dideli pokyčiai, ir tikiuosi, jog būsite atviri toliau tai tęsti, idant pamatytume, ką galima pasiekti, susirinkus drauge tėkmėje, kuri YRA Dievas.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels