Pažinkite savo dangiškąjį planą per krištolinę dieviškojo vedimo struktūrą

TEMOS: Kosminė perspektyva – Jūsų esybės šerdis – Grynosios sąmonės neįmanoma suprasti – Jūsų dangiškasis planas – Būtinas žingsnis – Tapkite tikru mokiniu, kvestionuodami savo suvokimą – Kaip pakylate? – Kas yra dieviškasis vedimas? – Netikri mokytojai ir jų netikri mokiniai – Kalbėkite man noveną

Pakylėtasis Mokytojas Didysis Dieviškasis Vedlys, 2009 gruodžio 14 d. per Kim Michaels.


Ė-JŪ-TEI (mantra kartojama 14 kartų). Jei tik būtų įmanoma, pakylėčiau jus sąmonėje, kad išvystumėte kosmosą iš pakylėtos kosminės būtybės perspektyvos. Didysis Dieviškasis Vedlys AŠ ESU, ir aš esu kosminė būtybė. Ar suvokiate, kas yra kosminė būtybė?

Pažvelkite į savo reakciją į šį klausimą. Ar jums kilo pagunda sakyti: „Taip?“ Nes jeigu kilo ši pagunda, turiu jums pasakyti, kad negalite „suprasti“, kas yra kosminė būtybė. Linijiškas analitinis protas negali suvokti, negali aprėpti milžiniškų kosminės būtybės horizontų. Tad esmė čia yra ne suprasti, o pažinti – patirti, įžengti į vienovę ir pasiekti tai, ką žmonės senovėje vadino gnoze.

Tad, jeigu būtų įmanoma, pakylėčiau jus aukštyn, idant galėtumėte išvysti – net ir sekundės daliai – kosminės būtybės perspektyvą. Pakylėčiau jus aukštyn su savimi, iki pačios viršūnės per savo Esybę, per tą krištolinę struktūrą, kuria AŠ ESU. Pakylėčiau jus iki paties viršaus, iki pačios krištolinės savo Esybės piramidės viršūnės. O ta viršūnė yra vienas taškas, singuliariumas, mano mylimieji, susivedantis į baltąjį kubą, kuris stovi tarp Alfos ir Omegos Didžiojoje Centrinėje Saulėje.

Kosminė būtybė kosmine būtybe yra dėl to, kad ji – nors iš tiesų ji nėra nei „jis“, nei „ji“, kaip jūs tai suvokiate Žemėje – pakylėjo savo sąmonę, savo savimonę, iki to suvokimo, kad ji iš tiesų yra gimusi iš singuliariumo, iš aštuoniukės tėkmės tarp Alfos ir Omegos susikirtimo taško. Tas susikirtimo taškas, tas singuliariumas, yra portalas, vartai, atviros durys tarp šio formų pasaulio ir Kūrėjo, sukūrusio jį iš savo paties Esybės.

Žinoma, galite sakyti: „Be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta“. Žinoma, tai reiškia, kad Kūrėjo Esybė yra visur formų pasaulyje. Tačiau nėra tokios vietos formų pasaulyje, išskyrus centrinę saulę, kurioje egzistuotų tiesioginis kanalas su Kūrėjo Esybe. Tad būtent iš čia išėjo Kūrėjo įsakymas į formų pasaulį: „Tebūnie šviesa! Sukurkime žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, ir paveskime jam viešpatauti Žemei, formų pasauliui, materialiai visatai.“

Kosminė perspektyva

Jeigu galėčiau, bent vienai sekundei, pasiimti jus su savimi ir pasisodinti ant to baltojo kubo, kad galėtumėte pažvelgti į visas prieš jus atsiveriančio kosmoso platybes – su jo milijardais galaktikų, milijardais sluoksnių, sferų ir padalijimų – jeigu galėtumėte visa tai išvysti bent sekundės daliai, jūsų gyvenimas, jūsų perspektyva į gyvenimą, akimirksniu pasikeistų. Atkreipkite dėmesį, ką pasakiau. Jūsų perspektyva į gyvenimą YRA jūsų gyvenimas – kol suvokiate, kad esate daugiau už savo perspektyvą, kad esate daugiau už visas perspektyvas, už bet kokį savasties jausmą, kuris buvo sukurtas padėti jums save išreikšti, padėti jums save patirti, formų pasaulyje.

Negalite patirti centrinės saulės, baltojo kubo, guodžiančio, gydančio, visiškai vientiso Alfos ir Omegos Buvimo, negalite to patirti būdami žmogumi, laikydami save žmogiška būtybe. Tai kaip tuomet galite patirti aukščiausią realybę, patį pirminį formų pasaulio tašką? Galite tai patirti, kadangi jūsų esybės šerdis yra paties Kūrėjo Esybės tąsa.

Šią jūsų esybės šerdį žinojo – o tiksliau, patyrė – tikrieji visų amžių mistikai. Matote, kad apie tai yra kalbama ir aprašoma žodžiais senovės Vedose, matote tai aprašoma daoizme, budizme, krikščionybėje, kartais užmaskuota forma, kartais akivaizdesniu pavidalu. Tačiau visuose mistiniuose, dvasiniuose pasaulio mokymuose – Kabaloje, sufizme – jie visi tai turi – to kažko aprašymą, kuris yra jūsų esybės šerdis, to kažko, kas jums leidžia suvokti save, kaip individualiai egzistuojančią būtybę. Nes iš tiesų, jūs esate individuali būtybė, jūs esate savojo Kūrėjo tąsa, individualizacija.

Atkreipkite dėmesį į subtilų skirtumą, pagimdžiusį subtilų melą. Individualumas nebūtinai turi reikšti atskirtį. Jūs nebuvote sukurti atskira būtybe, atskira savastimi. Jūs buvote sukurti individualia būtybe, kuri turi tam tikrą perspektyvą, žvelgia į formų pasaulį iš tam tikros perspektyvos taško. Tačiau, šis taškas, nėra atskiras taškas laike ar erdvėje. Tai yra dar vienas singuliariumas, nes iš tiesų, kiekvienas taškas erdvėje yra singuliariumas – jeigu jis sąmoningai suvokia save kaip Kūrėjo Esybės tąsą.

Ir tai tuomet yra jūsų potencialas iškelti savo savimonę, kol pasieksite pilną Kūrėjo sąmonę. Priešingai nei teigia kai kurie mokymai, tai nereikš jūsų individualumo praradimo. Nes net ir jūsų Kūrėjas turi individualumą – nors jis taip toli pranoksta bet kokios būtybės Žemėje turimą individualumą, net ir pakylėtojo mokytojo individualumą, kad jums tiesiog būtų sunku tai suvokti.

Tačiau jūsų Kūrėjas sukūrė šią Visatą kaip savo paties kūrybiškumo ir individualumo išraišką. Egzistuoja kiti būdai sukonstruoti visatą, ir jūsų mokslininkai jau pradėjo suprasti, kad jūsų konkreti visata priklauso nuo virtinės konstantų, kurios yra taip subtiliai subalansuotos, kad jūsų konkreti gyvybės forma – ypač anglies pagrindu grįsta gyvybės forma, kuri sudaro jūsų fizinius kūnus – tiesiog nebūtų galėjusi egzistuoti, jei nors viena iš šių pamatinių konstantų būtų buvusi šiek tiek kitokia.

Na, tai nereiškia, kad jeigu šios konstantos būtų buvusios kitokios, gyvybė nebūtų egzistavusi. Būtų egzistavusios kitokios gyvybės formos, tačiau jūsų Kūrėjas pasirinko subalansuoti konstantas šiuo konkrečiu būdu, kad sukurtų šią konkrečią gyvybės formą, kurią matote savo visatoje. Tiesą sakant, galėtumėte nueiti į kitas galaktikas ir pasaulių sistemas, net ir jūsų formų pasaulyje, ir jose galėtumėte atrasti kitų gyvybės formų, nes tenai egzistuoja šiek tiek kitoks balansas. Ir vis dėlto, mano mintis yra tokia: Jūsų Kūrėjas yra individuali būtybė iš Dievo Viseto. Jūs esate individuali būtybė iš savo Kūrėjo Visumos. Jūs turite potencialą iškelti savo savimonę iki to Kūrėjo sąmonės lygmens, ir tuomet galėsite užsitarnauti teisę susikurti savo pačių pasaulį kaip savo esybės, savo individualumo, savo kūrybiškumo išraišką. Štai kodėl esate bendrakūrėjai. Mokotės, bendrakurdami su savo Kūrėju, kol tampate kūrėju, galinčiu apibrėžti savo paties kūriniją.

Jūsų esybės šerdis

Ir kas gi tai yra, kas yra jūsų esybės šerdis, kuri gali augti savimonėje? Na, tai yra tas singuliariumas, ta taškinė Kūrėjo Esybės tąsa. Mes ją pavadinome Sąmoninguoju AŠ. Kiti mistiniai mokymai vadino jį kitais vardais, ar tai „atmanu“, ar kad ir kuo jie jį būtų vadinę.

Nebent mėgstate ginčytis dėl smulkmenų, žodis nėra svarbu. Svarbu yra koncepcija, kad ir kaip jūs ją vadintumėte, tai yra, kad egzistuoja jūsų esybės šerdis, kuri jus padaro sąmoningu – bet sąmoningu ne konkrečia savasties forma. Nes ši jūsų esybės šerdis, šis Sąmoningasis AŠ, nėra tas aš, kurį susikūrėte, kad galėtumėte išreikšti save formų pasaulyje. Šis aš – kurio paskirtis yra išreikšti save – turi formą; jūsų Sąmoningasis AŠ neturi jokios formos. Jis yra grynoji sąmonė.

Atkreipkite dėmesį, kad linijiškas analitinis protas nesugeba suvokti Sąmoningojo AŠ koncepcijos. Jūs negalite suvokti Sąmoningojo AŠ koncepcijos – jeigu į Sąmoningojo AŠ koncepciją žiūrite tik kaip į koncepciją. Jis nėra koncepcija. Tačiau, kai duodame jums žodžiais išreikštą mokymą, esame varžomi pačių žodžių ribotumų. Ir todėl, vos tik kažkas būna aprašoma žodžiais, linijiškas analitinis protas gali paimti tai ir paversti koncepcija – kurią tuomet galite aprašyti, išreikšti žodžiais, ginčytis už ir prieš, vadinti tikrove arba netikrove.

Bet matote, mes perdavėme mokymus apie Sąmoningąjį AŠ todėl, kad žinome, jog kai kurie supras. Jie supras, nes yra patyrę save kaip Sąmoningąjį AŠ, atsiskyrusį nuo bet kokio specifinio aš, kurį jie buvo susikūrę, nes Sąmoningasis AŠ yra grynoji sąmonė. Ir tarp aukščiausių 10 procentų yra tokių, kurie spontaniškai – arba įvairių praktikų pagalba, tokių kaip meditacija arba kontempliacija – patyrė šią grynąją sąmonę. Kuomet Sąmoningasis AŠ patiria save kaip esantį daugiau už bet kokias savastis, kurias susikūrė formų pasaulyje – ir todėl patiria, kad yra laisvas. Jo niekas formų pasaulyje nevaržo. Ir jo niekas niekada negalės suvaržyti formų pasaulyje. Nebent jis pasirinktų įeiti į tą savastį ir pilnai susitapatintų su šia individualia savastimi, pradėdamas žiūrėti į pasaulį iš tos savasties vidaus, pradėdamas žiūrėti į pasaulį per tos savasties filtrą, šitaip akimirkai pamiršdamas, kad yra daugiau – kad yra grynoji sąmonė.

Iš tiesų yra daug žmonių šioje planetoje – dauguma žmonių, – kurie niekada nebuvo patyrę grynosios sąmonės. Mes puikiai žinome, kad, jeigu nesate patyrę grynosios sąmonės, tuomet mūsų mokymai apie Sąmoningąjį AŠ jums bus tik dar viena koncepcija, su kuria jūsų linijiškas analitinis protas darys tai, ką daro visada. Priklausomai nuo jūsų sąmonės būsenos, priklausomai nuo jūsų dramų, jūsų supratimo arba šio supratimo nebuvimo, projektuosite įvaizdžius ant mokymo apie Sąmoningąjį AŠ. Darykite su tuo ką tiktai norite. Galite prikalti jį prie kryžiaus, vadinti jį tuo arba anuo, paversti jį stabmeldišku įvaizdžiu – užuot darę tai, ką idealiu atveju turėtumėte daryti, kad galėtumėte suvokti bet kokio dvasinio mokymo gelmę – eiti už žodžių, peržengti žodžius, kol pasieksite gnozę su už žodžių esančia Dvasia.

Dievas yra Dvasia ir jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Tie, kurie nori pažinti Dievą, privalo jį pažinti Dvasioje, nes negalite pažinti Dievo per ribotą protą. Dievas yra beribis – ribotas protas jo negali suvokti. Tai yra paprasta tiesa, tačiau yra tokių, kurie įsikūnydavo vėl ir vėl religinėje sferoje – netgi daugelį dešimtmečių būdami dvasinių arba mistinių organizacijų nariais – tačiau nesuprato šios paprasčiausios koncepcijos – būtinybės peržengti išorinio mokymo ribas, eiti tiesiai į Dvasią ir patirti gnozę su Dvasia. Kuomet pažįstate – patiriate – tą vienovę.

Grynosios sąmonės neįmanoma suprasti

Jūsų Sąmoningojo AŠ grožis slypi tame, kad jis yra grynoji sąmonė. Štai kodėl jūsų Sąmoningasis AŠ gali suprojektuoti save į ribotą savasties jausmą, iš tiesų patikėdamas – ir įtikinamai tai patirdamas – kad esate ribotas žmogus, mirtingas nusidėjėlis. Jeigu trokštate šios patirties, galite ją patirti, kadangi jūsų Sąmoningasis AŠ gali įžengti į tokią savastį ir patirti pasaulį iš jos vidaus.

Tačiau visas grožis slypi tame, kad jūsų Sąmoningasis AŠ visada yra tiesiog grynoji sąmonė, ir todėl jis taip pat save gali suprojektuoti ir į kitą pusę. Užuot save projektavęs į žemesnius vibracijos lygmenis, jis lygiai taip pat gali suprojektuoti save į aukštesnius vibracijos lygmenis, šitaip suprojektuodamas save į vienovę su dvasine būtybe, netgi suprojektuodamas save į Didžiąją Centrinę Saulę – ir dar aukščiau – ir patirdamas Kūrėją, iš kurio jis, iš tiesų, yra tarsi vienas lašas, paimtas iš Kūrėjo sąmonės vandenyno.

Tol, kol nepakilsite virš linijiško analitinio proto, kol neperžengsite atskirojo aš ribų, jūsų egzistavimas kaip Kūrėjo esybės tąsa, kaip grynoji sąmonė, jums tebus teorinė koncepcija. Galėsite dėl jos ginčytis už ir prieš. Yra žmonių, kurie ginčijosi už arba prieš įvairias dvasines koncepcijas gyvenimas po gyvenimo. Mes, pakylėtieji mokytojai, gerbiame laisvą valią. Jeigu žmonės trokšta šios patirties, tegul jie tai patiria Laisvos Valios Įstatymo rėmuose. Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, neskiriame savo dėmesio tokiems žmonėms ir nemėginame jiems padėti, nes jie visi save pavertė veiksmo ir atoveiksmio dėsnio – skaudžių smūgių mokyklos mokiniais.

Jie gali save vadinti religingais. Jie netgi gali būti išsiugdę „aš šventesnis už tave“ požiūrį, kuriame mano žinantys geriau už visus kitus, nes yra sukūrę šią tobulą tikėjimo sistemą, į kurią tiki galintys viską sugrūsti, net ir patį Kūrėją. Ir todėl, įstatymas buvo sukurtas užtikrinti, kad šiems žmonėms kosminis veidrodis atspindėtų tiksliai tai, ką jie išsiunčia. Ir jie pjaus tai, ką pasėjo, kol jiems bus gana ir jie tars: „Privalo gyvenime būti kažkas daugiau nei tai, ką šiuo metu patiriu“. Ir kai pasiekiate tą tašką, kuriame norite daugiau nei išsiuntėte į kosminį veidrodį, štai tą akimirką galite pradėti keliauti dvasiniu keliu, ir štai tuomet mes, pakylėtieji mokytojai, galėsime jums padėti.

Galėsime jums duoti mokymus, sukurtus pakelti jūsų sąmonę, jūsų supratimą. Galėsime jums perduoti technikas ir įrankius, sukurtus padėti jums iškviesti dvasinę energiją. Ir tuomet galėsite pradėti šio šydo praskleidimo kelionę, Majos šydo, kol imsite pro jį regėti. Bet ką gi pamatote, pradėję praregėti iš Majos šydo? Tai nėra, kaip kai kurie tikisi, ta nuostabi ten aukštai esanti dangaus karalystė, su visomis tomis nuostabiomis charakteristikomis, apie kurias galėjote būti girdėję arba skaitę.

Atkreipkite dėmesį į tai, ką čia sakau, idant nesupainiotumėte to su kokiu nors įvaizdžiu linijiškame prote. Žemėje iš tiesų yra žmonių, kurie išgyveno tikrą dvasinių karalijų patyrimą. Ir jie sugrįžę papasakojo apie tai kitiems. Tačiau mano mintis yra ta, kad, kai pradedate keliauti dvasiniu keliu, kai pradedate praskirti Majos šydą, kuris temdo jūsų protą, tai, ką pamatote, nėra kažkokia iškilni dvasinės karalijos visame jos grožyje vizija, nors šis grožis yra tikras ir jis iš tiesų egzistuoja. Ne, tai, ką iš pradžių pamatote, yra grynojo sąmoningumo, grynosios sąmonės blykstelėjimai. Kuomet jūsų Sąmoningasis AŠ – kuris iki šiol save suvokė kaip žmogišką būtybę – pradeda save laikyti daugiau nei žmogumi, patirdamas grynąją sąmonę, kuri Sąmoningajam AŠ leidžia suvokti faktą, jog jo niekada negalės apriboti šis formų pasaulis ar kokia nors jame sukurta savastis.

Nėra nieko, kas galėtų sulaikyti jūsų Sąmoningąjį AŠ, ir būtent tai suvokia jūsų Sąmoningasis AŠ, kai patiria save kaip grynąją sąmonę, esančią virš bet kokių savasčių šiame pasaulyje – kaip gryną, neužterštą sąmoningumą. Štai ką pradedate matyti. Egzistuoja dvasinės tradicijos, tokios kaip rytų budizmas, kuriose jie turi laiko išmėgintas technikas ir metodus padėti žmonėms nutildyti protą, kol jie patirs grynąją sąmonę.

Jūsų dangiškasis planas

Visi tikrieji Rytų mokytojai turėjo tikslą atvesti mokinius iki taško, kuriame jie patirtų grynąjį sąmoningumą, grynąją sąmonę. Daugelis šių įrankių ir technikų, daugelis šių sistemų, yra geri ir vertingi, tačiau labiausiai jie yra vertingi ir tinka tokioms sieloms, tokio tipo gyvybės srautams, kurie yra linkę įsikūnyti Rytuose, ir kurie yra labiau linkę į gyvenimo patyrimą – Bhakti Jogos formą.

Gyvybės srautai, kurie daugiausia įsikūnija Vakaruose, yra labiau linkę į aktyvų gyvenimą. Jie nori suprasti, jie yra labiau praktiški realistai, norintys ne tiesiog kažką patirti, bet bendrakurti – ne tiesiog kažką suvokti, bet suprojektuoti aukštesnę viziją ant Materijos šviesos. Jeigu gimėte Vakaruose, tikėtina, kad, bent jau šiame įsikūnijime, troškote patirti ne pasyvų stebėjimą, o aktyvų bendrakūrimą. Ir tai yra svarbus suvokimas tiems, kurie norėtų atrasti savo dangiškąjį planą ir jį išpildyti šiame gyvenime.

Tai kas gi yra dangiškasis planas? Tai yra planas, sukurtas iš sąmonės būsenos, kuri peržengia visas taip dažnai tarp žmonių Žemėje pasitaikančias charakteristikas. Neturite tokios savasties, kuri buvo sukurta per daugybę gyvenimų – nežvelgiate į gyvenimą iš tos savasties vidaus – kai kuriate savo dangiškąjį planą, bendradarbiaudami su savo dvasiniais mokytojais. Jūsų Sąmoningasis AŠ išeina iš save išreiškiančiojo aš, kurį susikūrėte per daugelį gyvenimų. Ir todėl aiškiai matote šio aš ribotumus. Matote, kur jį reikia patobulinti, tačiau taip pat matote jo priimtus įsitikinimus, ir kaip šie įsitikinimai privalės būti transcenduoti, kad galėtumėte pakilti į aukštesnį patyrimą, ir ypač kad galėtumėte tapti tikru bendrakūrėju, padedančiu bendrakurti Dievo karalystę Žemėje, vietoj kažkokios kitos materializacijos.

Ar suvokiate, ką sakėme apie Sąmoningąjį AŠ? Sąmoningasis AŠ negali nustoti būti sąmoningu, ir todėl Sąmoningasis AŠ negali nustoti bendrakurti. Net jeigu Sąmoningasis AŠ susitapatina su žemiausia būtybe Žemėje, didžiausiu savanaudžiu, pačiu primityviausiu žmogumi Žemėje – psichopatu, kurio vienintelis tikslas yra kankinti kitus žmones – net ir toks žmogus nuolatos bendrakuria, naudodamasis proto gebėjimu projektuoti vaizdinius ant Materijos šviesos. Tie vaizdiniai yra žemi, jie yra absoliučioje disharmonijoje su aukštesne Dievo karalystės Žemėje vizija, tačiau jie vis tiek tebėra tam tikra bendrakūrimo forma. Kadangi jie yra projektuojami ant Materijos šviesos lygiai tuo pačiu būdu kaip ir aukštesni vaizdiniai yra projektuojami ant Materijos šviesos.

Jūsų Sąmoningasis AŠ yra tuo, kuo manosi esąs. Jis yra tuo, kuo save laiko, tai reiškia, kad jis bendrakuria per tą savasties jausmą, kurį tą akimirką turi, su kuriuo yra susitapatinęs. Ir kad ir kokie įvaizdžiai būtų tos savasties struktūroje, tos savasties matricoje, per tuos įvaizdžius tekės Sąmoningojo AŠ šviesa. Ir tie įvaizdžiai sukurs atskirojo aš kino juostą, kuri bus projektuojama ant Materijos šviesos ekrano.

Neapsigaukite regimybėmis. Aukščiausią dvasinį išsivystymo lygį Žemėje pasiekusio žmogaus bendrakūrimas fundamentaliai niekuo nesiskiria nuo žemiausioje sąmonės būsenoje esančio žmogaus. Jie abu turi Sąmoningąjį AŠ, kuris yra atviros durys AŠ ESU Esaties šviesai tekėti į materialių dažnių spektrą. Jie abu tapatinasi su tam tikra savastimi, tam tikra proto dėžute, ir projektuoja šviesą per toje proto dėžutėje esančius vaizdinius. Skiriasi tik savasties tyrumas, kiek ta savastis yra harmonijoje ar disharmonijoje su AŠ ESU Esatimi.

Tad iš tiesų, aukštų dvasinių pasiekimų žmogaus savasties jausmas yra daug didesnėje harmonijoje su jo arba jos AŠ ESU Esatimi. Todėl egzistuoja didesnis kanalas, per kurį šviesa gali tekėti per išorinę to žmogaus sąmonę. Ir todėl šis žmogus turi daug didesnes kūrybines galias, kaip Jėzus pademonstravo, prikeldamas mirusius, išgydydamas nudžiuvusias kūno dalis, išvalydamas kūną nuo raupsų ir atlikdamas kitus taip vadinamus stebuklus, kurie būtų neįmanomi žemiausiam psichopatui Žemėje. Tačiau turite suprasti, kad kokybiškai tai yra ta pati sąmonė, skiriasi tik jos intensyvumas, jos kiekis.

Būtinas žingsnis

Ir kai pasiekiate tašką, kuriame imate trokšti daugiau, kuriame trokštate aukštesnio kelio, kai pasiekiate suvokimą, kad galbūt jūsų gyvenimas iš tiesų turi tikslą, galbūt jūsų gyvenimas turi planą – ir jūs norėtumėte sužinoti šį planą, norėtumėte įgyti aiškumą, kad galėtumėte sąmoningai įvykdyti šį planą. Ir tą akimirką jums reikia žengti žingsnį, kuris yra absoliučiai būtinas. Niekada sąmoningai nesuvoksite savo dangiškojo plano, kol neįsisąmoninsite suvokimo mechanizmo.

Suvokimas yra didžiausi spąstai Sąmoningajam AŠ. Kai susikuriate atskirąjį aš, kai jūsų Sąmoningasis AŠ įžengia į savo kūrinį, į tą proto dėžutę, ir su juo susitapatina, tuomet Sąmoningasis AŠ pradeda tikėti, kad tai, ką jis mato per tą proto dėžutę, yra ne suvokimas, o realybė. Tai nėra jo įsivaizdavimas, kaip veikia realybė – ne, tai yra pati realybė. Ir štai šičia yra skiriamoji riba tarp tų, kuriems pakylėtieji mokytojai gali padėti ir kuriems negali padėti. Skiriamoji riba yra įsisąmoninimas, kad jūsų suvokimas – jūsų dabartinis gyvenimo matymas – nėra aukščiausias įmanomas. Tai nėra vienintelis būdas žiūrėti į gyvenimą.

O kokia yra realybė, kurią mes paaiškinome vėl ir vėl savo diktavimuose, apie kokį vieną dalyką mes kalbėjome ir aiškinome? Kalbėjome apie tai, kad jūs šiuo metu esate žemesnėje sąmonės būsenoje nei pakylėtieji mokytojai, ir tam, kad galėtumėte praeiti susikirtimo tašką, vedanti į pakylėtąją būseną, jums reikia pakelti savo sąmonę. Jums reikia nuskaistinti savo sąmonę nuo žmogiškų elementų, kurie negali praeiti pro vartus.

Kiek kartų įvairiais būdais apie tai kalbėjome? Ir kaip sunku gali būti suprasti, kad egzistuoja ryšys tarp jūsų dabartinės sąmonės būsenos ir jūsų suvokimo? Kaip sunku yra suvokti, jog, kadangi esate žemesnėje sąmonės būsenoje – ką jūs, tikiuosi, pripažįstate – būtent dėl to jūsų suvokimas nėra tyras. Jis negali būti tyras. Jeigu jis būtų tyras, nebūtumėte žemesnėje sąmonės būsenoje, nes jūsų žemesnė sąmonės būsena yra tarsi spalvoti akiniai, nudažantys jūsų suvokimą, kadangi jūsų Sąmoningasis AŠ žiūri per tuos spalvotus akinius. Ir todėl, viskas, ką matote šiame pasaulyje, yra nuspalvinta jūsų sąmonės būsenos, jūsų proto dėžutės.

Ir tai yra esminis suvokimas, katapultuojantis jus į karalijas, kuriose mes, pakylėtieji mokytojai, galime jus pastebėti ir tarti: „A, štai kur mokinys, su kuriuo galime dirbti“. Atkreipkite dėmesį, kad pakylėtųjų mokytojų mokymo radimas, tapimas išorinės organizacijos nariu, šaukinių ir rožinių kalbėjimas ištisas valandas – visa tai savaime nepavers jūsų mokiniu, su kuriuo mes, pakylėtieji mokytojai, galėtume dirbti vidiniuose lygmenyse. Daugelis dvasinių organizacijų narių nėra pasirengę vidiniam, tiesioginiam ryšiui su mumis – ir būtent dėl to jie yra išorinėse organizacijose ir yra prisirišę prie išorinių mokymų. Būtent dėl to jie nesugeba ir nenori peržengti mokymo ribų ir išgirsti, patirti mūsų Buvimo tiesiogiai.

Tapkite tikru mokiniu, kvestionuodami savo suvokimą

Tad ko gi tuomet reikia, norint tapti tikru mokiniu – tokiu mokiniu, kuris galėtų pradėti suvokti savo dangiškąjį planą sąmoningu būdu, užuot vykdęs šį dangiškąjį planą nesąmoningu būdu, kaip daugelis jūsų iš tiesų tai darėte? Daugelis tų, kurie iš tiesų yra dvasinių organizacijų nariai, jais tapo dėl to, kad laikėsi savo dangiškojo plano – svarbiausių jo detalių – savo gyvenime. Atėjus laikui priimti didelius svarbius sprendimus, jie pajautė kažkokį vedimą, leidusį teisingai pasirinkti. Tik jie nematė didelio paveikslo, nematė savo plano, nesuvokė, kodėl turėjo padaryti tą pasirinkimą, kodėl tai buvo taip svarbu. Jie nesuprato, ko turėjo išmokti iš tos situacijos, nors kai kuriais atvejais vis tiek tai išmokote per skaudžių smūgių mokyklą.

Tačiau tiems, kurie yra pasiruošę palikti skaudžių smūgių mokyklą, ką privalote padaryti, ką turite pamatyti? Privalote pasiekti tašką, kuriame ryžtumėtės kvestionuoti savo suvokimą. Kuriame ryžtumėtės sakyti: „Mylimas Jėzau, mylima Motina Marija, Mylimas Didysis Dieviškasis Vedly, mylimas Sen Žermenai, mylimas Mokytojau MOR“ – kad ir kurį mokytoją jaustumėte esant artimiausiu savo širdžiai, privalote pasakyti: „Išmokykite mane, parodykite man, ko nesugebu matyti savo dabartiniu suvokimu, savo dabartinėje proto būsenoje. Praskleiskite šydą, sukurtą mano dabartinio suvokimo, kad galėčiau už jo pažvelgti ir pamatyti, kad esu daugiau, kad tiesa yra didesnė, kad Dvasia yra daugiau, kad jūs, pakylėtieji mokytojai, esate daugiau už įvaizdį, kurį šiuo metu turiu apie jus susikūręs. Nes norėčiau jus pažinti dvasioje ir tiesoje, o ne pagal kažkokį įvaizdį, kuris yra apribotas mano dabartinio suvokimo.“

Kodėl, jūsų manymu, tiek daug mokytojų sakė: „AŠ ESU DAUGIAU negu tai?“ Todėl, kad atėjo laikas tiems iš jūsų, kurie esate pasiruošę, pakilti aukščiau ir suvokti, kad kaip mes esame daugiau, taip ir jūs esate daugiau. Jūs esate daugiau už savo suvokimą. Tačiau nesugebėsite pamatyti, kad esate daugiau už savo suvokimą, kol neatversite savo proto ir nepripažinsite: „Egzistuoja kažkas, ko nematau. Mano suvokimas yra paveiktas mano dabartinės sąmonės būsenos, net ir mano lyties, mano rasės, mano religijos, mano kilmės, mano tautybės.“

Net ir jūsų analitinis linijiškas protas gali padėti jums suvokti, kad jūsų suvokimas yra paveiktas, jei tik pažvelgsite, kaip jums nuo vaikystės buvo diegiama žiūrėti į gyvenimą tam tikru būdu, pagal savo religiją, pagal savo politinę sistemą, rasę, tautybę ar kad ir kas tai bebūtų. Ir suvokiate, susitikę kitus žmones, užaugusius kitokioje aplinkoje, kad jų požiūris į gyvenimą šiek tiek – o galbūt netgi labai – skiriasi nuo to, kaip jūs buvote užauginti į jį žiūrėti. Ir tuomet tai padeda jums suvokti, kad jūsų požiūris į pasaulį tiesiog yra vienas iš būdų – o ne vienintelis būdas, ne vienintelė tiesa.

Kaip kada nors pažinsite tiesą, tikrąją tiesą? Tik tuomet, kai pripažinsite, kad tai, ką jūs šiuo metu laikote tiesa, nėra aukščiausia tiesa. Tai yra kažkas, kas yra paveikta jūsų suvokimo, jūsų proto įvaizdžio. Tai yra išminties pradžia, tai yra dvasinio kelio pradžia, kuriame galite būti vedami pakylėtųjų mokytojų. Ir kuriame galite pradėti praskleisti šydą, idant galėtumėte pradėti matyti savo dangiškąjį planą sąmoningai, pradėtumėte vykdyti jį sąmoningai, pradėtumėte plaukti su Gyvenimo Upe. Užuot apgraibomis klaidžioję tamsoje, kartais apčiuodami savo dangiškąjį planą, bet dažniausiai praleisdami svarbias galimybes, kurių nematote, kadangi matote tiktai tai, ką norite matyti, ką jūsų ego nori, kad matytumėte, ar ką jūs – Sąmoningasis JŪS – norite patirti.

Kaip pakylate?

Aš perdaviau šaukinį, kuris atrakina mano kauzalinį kūną tiems, kurie yra pasiryžę pažinti mane kaip Didįjį Dieviškąjį Vedlį, kosminę būtybę, krištolinę struktūrą, besidriekiančią iki paties Dievo, Kūrėjo, iki Centrinės Saulės, iki baltojo kubo tarp Alfos ir Omegos. Tačiau pats šis šaukinys negarantuoja, kad tie, kurie jį kalbės, net ir tie, kurie jį kalbės daug kartų, praskirs šydą. Privalote ryžtis išpildyti Omega reikalavimą – pripažinti suvokimo ribotumus. Privalote ryžtis peržengti jo ribas, pamatyti kažką, ko niekada anksčiau nebuvote matę, pamatyti kažką, ko jūsų ego nenori, kad matytumėte, pamatyti kažką, ko jūsų artimieji nenori, kad pamatytumėte – nes jie nenori jūsų prarasti, nenori, kad virš jų pakiltumėte, nenori, kad drąsiai žengtumėte tenai, kur dar nežengė nė vieno žmogaus koja, kaip yra sakoma.

Argi nesuvokiate, kad vienintelis būdas, kuriuo mes, pakylėtieji mokytojai, galime jums padėti, yra, kad ryžtumėtės pamatyti tai, ko nematote? Kas yra dieviškasis vedimas? Ar tai yra tramdomieji marškiniai? Ar tikrai yra taip, kad, jeigu pasirinksite norintys gauti dieviškąjį vedimą, aš pareikalausiu jūsų atiduoti savo laisvą valią man, kad taptumėte tarsi robotas ar prie virvutės pririšta lėlė, kurią galėčiau tampyti?

Negi manote, kad sėdžiu čia aukštai kaip koks diktatorius, norintis užgrobti jūsų laisvą valią ir sakyti jums, ką turėtumėte daryti kiekviename savo kasdieninio gyvenimo žingsnyje? „Pirk šitus drabužius, daryk tą, valgyk šitą, nevalgyk to, eik ten, neik ten.“ Ar manote, kad kosminė būtybė norėtų iki smulkmenų jus reguliuoti ir perimti jūsų laisvą valią? Ar manote, kad jūsų laisvos valios perėmimas kada nors galėtų padėti jums augti dvasiniame kelyje? Kaip gi jūsų laisvos valios perėmimas galėtų padėti jums žengti tą vieną žingsnį į priekį, kuris yra būtinas, kad galėtumėte pakilti, kad galėtumėte tapti adeptu, kad galėtumėte tapti mokytoju – prisiėmusiu pilną ir visišką atsakomybę už savo proto būseną, už savo laisvos valios naudojimą?

Kaip vertimas jus kažką daryti galėtų padėti jums prisiimti atsakomybę už save? Negalite būti priversti prisiimti atsakomybės už save – jeigu tai būtų įmanoma, pats velnias jau seniai būtų privertęs visus žmones pakilti. Nes toks yra jo tikslas – įrodyti, kad galite pakilti per jėgą. Tačiau tai neįmanoma, nes kitaip pats velnias būtų pakilęs, tačiau jis nepakilo, ir niekada nepakils, kadangi negalite pakilti per jėgą, negalite būti priversti pakilti.

Pakilti galite tik pasiryžę prisiimti atsakomybę už save, pripažinę, kad jūsų suvokimą yra užteršusi jūsų proto dėžutė, jūsų asmeninė drama, epinė drama, kuria patikėjote. Tos epinės dramos buvo sukurtos paties velnio, kad išlaikytų jus įstrigusius žemesnėje sąmonės būsenoje, idant niekada nesugebėtumėte suvokti realybės, jog esate daugiau nei atskirasis aš, kuris galvoja privalantis kovoti epinėje dramoje.

Jūs esate DAUGIAU už bet kokį savasties jausmą, sukurtą šiame pasaulyje, kadangi esate grynoji sąmonė. Jeigu būtumėte savasties jausmas, turintis kokias nors pasaulietiškas charakteristikas, niekada negalėtumėte, JŪS niekada negalėtumėte transcenduoti šio pasaulio. Tačiau jūs GALITE transcenduoti šį pasaulį, ką įrodė tie, kurie pakilo prieš jus. Tačiau kas pakyla? Ne pasaulietiškas aš. Nė vienas nepakils atgal į dangų kaip tik tas, kuris nusileido iš dangaus. O iš dangaus nusileido Sąmoningasis AŠ, grynoji sąmonė.

Tačiau, kai pakylate atgal į dangų, įsisąmonindami save kaip tą grynąją sąmonę, taip pat suvokiate savo išgyventus patyrimus formų pasaulyje. Ir todėl tampate daugiau pakilę, nei buvote prieš nusileisdami, tačiau nesiskiriate nuo to, kuo buvote, kai nusileidote, esate tapę daugiau tuo. Daugiau ta esmine savybe, su kuria buvote sukurti, tuo individualumu, kuris yra įtvirtintas jūsų AŠ ESU Esatyje.

Kas yra dieviškasis vedimas?

Tad aš esu kosminė būtybė, AŠ ESU viena su dieviškojo vedimo liepsna, tačiau kas yra dieviškasis vedimas? Tai nėra specifinės instrukcijos daryti tą ar daryti aną, tikėti tuo ar tikėti anuo. Dieviškasis vedimas yra gyvasis sąmonės srautas. Esate girdėję, kad aš buvau asmeninis Sen Žermeno guru, bet nebuvau pirmasis Sen Žermeno guru. Jis turėjo kitų guru, kol pakilo į sąmonės lygį, kuriame buvo pasiruošęs pripažinti savo suvokimo ribotumus. Ir būtent tuomet jis sugebėjo pasinaudoti dieviškuoju vedimu, kurį jam suteikiau. Nes girdėjote sakant, kad Sen Žermenas pakilo, priėmęs milijoną teisingų sprendimų. Tačiau šie sprendimai nebuvo tie, kur jam būčiau sakęs: „Daryk šitai“, ir jis būtų pasirinkęs aklai tam paklusti. Tai buvo sprendimai, kuriuose jis susidūrė su pasirinkimu, kuomet jo išorinis protas nežinojo, kas yra teisinga, o kas ne.

Ir tuomet jis susiderino – savo vidinėje esybėje – su Esatimi, kuria aš esu, su sąmonės srautu, kuriuo aš esu. Ir jis nuskaitė vibraciją, kuria aš esu, ir per šią nuskaitytą vibraciją sugebėjo suvokti, kad tai, kas atrodė kaip du galimi pasirinkimai išoriniam protui, iš tiesų nė vienas iš jų nebuvo teisingas. Jie reprezentavo vieną kraštutinumą ir kitą kraštutinumą dualistinės sąmonės skalėje. Tad susiderinęs su dieviškuoju vedimu, jis sugebėjo pamatyti trečią galimybę, kurios prieš tai nematė. Ir jis žinojo, kad tai yra teisingas pasirinkimas toje konkrečioje situacijoje.

Ar matote čionai esminį raktą? Kai susiduriate su situacija šiame pasaulyje, kurioje galvojate: „Turiu pasirinkti tarp dviejų polių, dviejų kraštutinumų, dviejų veiksmų“, tuomet, jeigu jūsų suvokimas yra užterštas, žvelgsite į tą situaciją per savo suvokimą. Jūsų suvokimas bus jūsų proto būsenos viešpats, manysite, kad jūsų suvokimas yra tikslus. Ir todėl rinksitės remdamiesi šiuo suvokimu – ir todėl pasirinksite vieną iš dualistinių kraštutinumų. Dėl savo užteršto suvokimo, nesugebėsite nieko daugiau matyti kaip tik tuos du dualistinius polius. Ir todėl, bet koks jūsų daromas pasirinkimas nebus aukščiausias įmanomas pasirinkimas.

Galėsite vis tiek iš to pasimokyti, tačiau mokysitės per skaudžių smūgių mokyklą, o ne per dieviškojo vedimo mokyklą. Nes net nebūsite įžengę į dieviškojo vedimo mokyklą, kadangi nenorėsite pažvelgti už savo suvokimo ir susiderinti su mano Esatimi. Nesusiderinate su mano Esatimi sakydami: „Didysis Dieviškasis Vedly, turėčiau daryti tą ar turėčiau daryti aną?“ Nes aš esu kosminė būtybė, nesanti dualizmo būsenoje.

Tad neateikite pas mane ir neprašykite vedimo, ką specifiškai turėtumėte pasirinkti. Vietoj to, ateikite pas mane ir paprašykite: „Mylimas Didysis Dieviškasis Vedly, parodyk man savo tikrąją Esybę. Noriu pažinti tavo sąmonės srautą, noriu susivienyti su tuo dieviškojo vedimo srautu. Noriu kilti tuo dieviškojo vedimo srautu aukštyn per krištolinę piramidės struktūrą, kuria tu esi, kol galėsiu atsisėsti ant baltojo kubo tarp Alfos ir Omegos, ir galėsiu pažvelgti iš kosminės perspektyvos į savo situaciją Žemėje. Idant galėčiau tuomet pamatyti, ko dabar nematau, idant galėčiau suvokti tikrąjį pasirinkimą, Kristaus pasirinkimą šioje situacijoje. Kristaus pasirinkimą, kuris yra aukščiau už dualistinius kraštutinumus – kurie, kaip suvokiu, yra sukurti mano suvokimo, iš dramų kylančio suvokimo, net ir nuspalvinti epinių puolusios sąmonės dramų, antikristo sąmonės, norinčios mane įtikinti, kad turiu tik dvi pasirinkimo galimybes, kurios abi yra apibrėžtos dualizmo. Didysis Dieviškasis Vedly, praskirk šydą, kad galėčiau praregėti iš dualizmo ir iš tiesų pamatyti dieviškojo vedimo aiškumą.“

Netikri mokytojai ir jų netikri mokiniai

Ir štai tuomet, mano mylimieji, galėsiu jums padėti. Štai tuomet galėsiu būti jūsų guru – kai ryšitės pamatyti savo pačių suvokimo paklydimą, išankstinį nusistatymą, dualizmą – kurio teisingumu buvote taip tvirtai įsitikinę. Esate pasiryžę ištverti sukrėtimą, staiga išvydę, koks ribotas buvo jūsų suvokimas, koks netikslus jis buvo, kaip toli jis buvo nuo pakylėtųjų mokytojų perspektyvos, nuo Kristaus realybės. Tai gali būti didžiulis sukrėtimas. Ir kai pradėsite šydo praskleidimo procesą, patirsite daug tokių sukrėtimų.

Šis pasiryžimas ištverti sukrėtimą, kurį sukelia jūsų suvokimo kvestionavimas, kuomet yra atskleidžiamas jūsų suvokimo netikslumas, tai yra tikrojo pakylėtųjų mokytojų mokinio skiriamasis bruožas. Ir priešingai, yra tokių, kurie teieško patvirtinimo, kad jų suvokimas yra tikslus, – kurie tenori girdėti patvirtinimą tam, ką jie nori matyti, ir ką jie nori laikyti absoliučia tiesa, net ir dieviškuoju vedimu. Jie nėra mokiniai, pakylėtųjų mokytojų mokiniai. Jie yra netikros hierarchijos mokiniai, tų, kurie apsimetinėja pakylėtaisiais mokytojais ir žada jums, kad galės nuvesti jus į dangų be būtinybės jums išsitraukti rąstą iš savo akies, užteršto suvokimo rąstą, kuris priverčia jus realybę matyti tam tikru būdu – ir galvoti, kad tai yra realybė, o ne koks nors proto įvaizdis, kurį išsikėlėte vietoj tikrojo Dievo.

Egzistuoja miriadai šių netikros hierarchijos apsišaukėlių. Yra net ir tokių, keletas jų, kurie prisistatinėja Didžiuoju Dieviškuoju Vedliu. Tačiau, jeigu pažvelgtumėte į juos savo vidiniu žvilgsniu – jeigu perskaitytumėte jų žodžius, jeigu perskaitytumėte jų vibraciją – pamatytumėte, kad jie nėra skaidrūs. Jie yra drumzlini, jie yra migloti, kažkas yra paslėpta, kažkas, ko negalite matyti. Ir jie projektuos ant jūsų, kad negalite to matyti, nes jūsų sąmonė nėra tyra, ir būtent dėl to turėtumėte aklai sekti jų vedimu. Bet sakau jums: Tai yra melas!

Jūsų Sąmoningasis AŠ – šią pat akimirką – sugeba susiderinti su tikrųjų pakylėtųjų mokytojų Esatimi – jei tik ryšitės pripažinti, kad jūsų suvokimas, jūsų išorinio proto suvokimas, tik tai ir tėra: suvokimas. O jeigu sieksite peržengti jo ribas, jūsų Sąmoningasis AŠ galės patirti tą grynąją sąmonę, tą pakylėtųjų mokytojų grynosios sąmonės patyrimą.

Aš nesu drumzlina būtybė. Manyje nėra nieko paslėpta. Visiškai netrokštu ką nors nuo jūsų slėpti. Kai susiderinate su mano Esatimi, galite matyti viską, kas aš esu, ir galite matyti kiekvieną mano krištolinės struktūros aspektą. Nieko nuo jūsų nėra paslėpta, ir jei tik ryšitės sekti mano sąmonės srautu, galėsite nukakti iki pačios Centrinės Saulės, o už jos, ir iki paties Kūrėjo. Nieko nėra paslėpta nuo jūsų dieviškajame vedime, o jeigu manote, kad yra kažkas paslėpta, tuomet reikalų turite ne su dieviškuoju vedimu.

Jeigu kažkas yra drumzlina, kažkas yra paslėpta, kažkas, kas yra pyktis, baimė, tuomet tai nėra dieviškasis vedimas. Kaip galėtų egzistuoti pyktis dieviškajame vedime? Ar manote, kad dabartinė mano vibracija yra pykčio vibracija, o gal suvokiate, kad ji yra realybės vibracija, kuomet tiesiog perskrodžiu jūsų sąmonės tankumą – šitaip suteikdamas jums galimybę susiderinti su savo Esatimi, jei tik to norėsite?

Žinoma, galite sau sėdėti su savo užterštu suvokimu, ir galite projektuoti įvaizdį ant manęs, ant mano žodžių, ant mano vibracijos. Galite tai laikyti pykčiu, galite tai laikyti mėginimu pasėti baimę jūsų esybėje, tačiau tai tiesiog yra realybė. Realybė, kuri duoda jums atskaitos tašką, kas yra tikra, kokia yra tikra pakylėtojo mokytojo vibracija, kokia yra tikra kosminės būtybės vibracija. Nes aš esu Didysis Dieviškasis Vedlys, AŠ ESU kosminė būtybė, AŠ ESU TYRAS, AŠ ESU TIKRAS.

Jūs, jūsų Sąmoningasis AŠ, yra tikras, ir jūs galite žinoti, kad aš esu tikras, jei tik išdrįsite pažvelgti už suvokimo, kuris yra užterštas, kuris nėra tikras. Ar turite noro pažinti mane tokį, koks aš esu, o gal pasitenkinsite imitacija, sakančia jums tai, ką norite girdėti? Patvirtinančia, kad: „O tikrai, tavo suvokimas yra tikras – iš tiesų, tai, kaip tu viską matai, yra tikra.“ Jeigu šito jūs norite, su absoliučia pagarba lenkiuosi jūsų laisvai valiai. Esu pasiruošęs leisti jums projektuoti kokius tik norite įvaizdžius ant šio diktavimo.

Kalbėkite man noveną

Tačiau nuo šiol kreipsiuosi tik į tuos, kurie yra pasiryžę peržengti savo suvokimo ribas, kurie yra pasiryžę sužinoti savo dangiškąjį planą. Nes atėjau su pasiūlymu. Jeigu norite sužinoti savo dangiškąjį planą, tuomet kalbėkite man noveną. Naudokitės mano šaukiniu, sukalbėkite jį 14 kartų į dieną, klausykite šio diktavimo, jeigu norite – arba išklausykite tik jo dalies, pagal tai, kiek turite laiko – idant susiderintumėte su mano vibracija, kuri iš tiesų teka kaip krištolinė struktūra per šiuos žodžius. Susiderinkite su mano Esatimi. Sukalbėkite šaukinį, tuomet atsisėskite su užrašų knygute ir baltu popieriaus lapu, ir užrašykite viską, kas jums ateina, rašykitės viską, nieko neanalizuodami, neteisdami, nevertindami. Rašykite ir leiskite tekėti.

Jeigu darysite tai 33 dienas, įgysite kitokią perspektyvą į save, į savo gyvenimą, į savo dvasinį kelią ir į savo dangiškąjį planą. Tai, kas bus atskleista, atitiks jūsų norą pažvelgti už savo dabartinio suvokimo ir pripažinti suvokimo apribojimus, atpažinti mechanizmą, kuriuo privalote pakilti virš savo dabartinės proto būsenos, virš suvokimo, kuris gimsta iš aukštesnės proto būsenos, kuri yra jūsų eterinis, jūsų identiteto lygmuo, jūsų požiūris į gyvenimą. Ryžkitės pamatyti tą giliau slypintį savo turimą požiūrį į gyvenimą, ir tuomet drįskite pažvelgti už jo ribų, pamatyti jo ribotumus, pamatyti, kad egzistuoja kitoks būdas žiūrėti į gyvenimą – Kristaus būdas žiūrėti į gyvenimą. Ir šis būdas taip toli pranoksta žmogišką būdą, kad išorinis protas nepajėgia to suvokti. Tačiau Sąmoningasis AŠ gali tai patirti, gali su tuo susivienyti, gali tai pamatyti. Ir tuomet jūs galėsite tai išreikšti per savo išorinį protą ir savo fizinį kūną. Galėsite tuo gyventi, galėsite bendrakurti tą aukštesnę realybę, tačiau pirmiausia privalote su tuo susiderinti ir tai patirti, ir žinoti, kad tai esate tikrasis jūs.

Ir taip, mano diktavimas yra baigtas, nes jūsų taurės liejasi per kraštus. Kai kurie iš jūsų, jeigu būsite sąžiningi, pastebėsite, kad jau kurį laiką jūsų čakros pasidarė taip stipriai persipildžiusios, kad tiesiog nebepajėgia išlaikyti daugiau šviesos, ir todėl patyrėte įvairų diskomfortą ir tiesiog norėjote, kad visa tai greičiau baigtųsi. Netgi bus tokių, kurie nesugebės išklausyti viso šio diktavimo, nes šviesa iškels į paviršių jų pačių substanciją, iškels jų nenorą peržengti savo suvokimo ribų, ir todėl jie tiesiog privalės sustoti, nes nesugebės daugiau to pakelti.

Skaudžių smūgių mokykla nėra maloni vieta. Mes jums siūlome alternatyvą. Jeigu priimsite mano pasiūlymą, suteiksiu jums dieviškojo vedimo pajautimą. Tačiau jūs privalote ryžtis įveikti savo troškimą sulaukti savo dabartinės tikėjimo sistemos, savo dabartinės pasaulėžiūros, net ir savo dabartinio suvokimo patvirtinimo. Ir taip pat privalau jus perspėti, kad, jeigu norite pažinti tikrąjį dieviškąjį vedimą, privalote transcenduoti bet kokį troškimą naudotis bet kokiomis būrimo formomis, bet kokiais mechaniniais įtaisais, tariamai duodančiais jums atsakymus, ypač tokiais prietaisais ir technikomis, kurie jums duoda „taip“ arba „ne“ atsakymus. Nes „taip“ ir „ne“ turėtų būti aiškiai laikomi egzistuojantys dualizmo karalijoje.

Tačiau turėtumėte suvokti, kad bet koks prietaisas, bet kokia technika, kurioje užduodate klausimus ir ieškote atsakymų, bus ribojama jūsų klausimų. O jūsų klausimai yra jūsų dabartinės proto būsenos ir suvokimo padarinys. Tad kaip galite užduoti klausimus, peržengiančius jūsų dabartinės proto būsenos ir suvokimo ribas? Paprasta realybė yra tokia, kad negalite, ir todėl atsakymai, kuriuos galite gauti tokiomis technikomis, negalės jūsų išvesti iš jūsų proto būsenos ir jūsų suvokimo. Ir todėl, egzistuoja didelė rizika, kad jie tiesiog sutvirtins jūsų proto būseną ir jūsų suvokimą, kol imsite tikėti, kad tai yra vienintelė suvokimo forma. Tai yra aukščiausias suvokimas, vienintelė tiesa, ir štai tuomet būsite iš tiesų įstrigę užburtame rate, kuriame nesugebėsite susiderinti su niekuo, kad egzistuoja už jūsų proto dėžutės ribų, kuri bus tapusi tarsi banko seifas, per kurio sienas negali prasiskverbti jokia iš dvasinės karalijos ateinanti šviesa.

Aš, Didysis Dieviškasis Vedlys negaliu ilgai dirbti su protu, kuris neturi noro kvestionuoti savo suvokimo, ir tenori mechaniškų atsakymų iš dualizmo karalijos. Kaip gi toks protas galėtų suvokti krištolinę struktūrą, kuria aš esu, sąmonės srautą, kuriuo AŠ ESU, begarsį garsą, kuriamą krištolinės struktūros ir siunčiamą tekančiu sąmonės srautu po visą kosmosą?

Aa, jis gražesnis už sferų muziką. Šis garsas toks subtilus, toks nepaprastas, toks nepaprastai jaudinantis tuos, kurie yra pasiruošę į jį įsiklausyti, kad jis pakylės jus ant angelų sparnų. Ir skriesite aukštyn šio begarsio garso nešini, įsiklausydami į vis aukštesnes jo išraiškas, keliami jo per krištolinę struktūrą. Ir galite kurį laiką manyti, kad viršūnėje pamatysite kažkokią aiškiai apibrėžtą formą, aiškiai apibrėžtą būtybę, kuri ir bus Didysis Dieviškasis Vedlys. Tačiau, kai pakilsite į pačią viršūnę, į pačią piramidės viršūnę, nebežiūrėsite aukštyn. Apsigręšite ir pažvelgsite į visą struktūrą, ir suvoksite, kad visa ši struktūra yra Didysis Dieviškasis Vedlys, kiekvienas jos lygmuo, kiekviena jos dalis, nes ji yra visuma, nedaloma visuma – ir būtent tai yra dieviškasis vedimas. Jūs galite būti šio dieviškojo vedimo dalimi, tačiau tik tuomet, jeigu pažįstate grynąją sąmonę, pažįstate save kaip susikirtimo tašką tarp Kūrėjo ir jo kūrinijos.

Dieviškasis vedimas yra tokio nepakartojamo grožio liepsna, kad prieš nesuskaičiuojamus eonus nepaprastai ją įsimylėjau. Aš taip pat buvau individuali būtybė, aš taip pat turėjau lokalizuotą savimonę. Nebuvau įsikūnijime Žemėje, buvau net ne materialioje visatoje, net ne jūsų sferoje; tai buvo aukštesnė sfera. Tačiau aš pakylėjau savo sąmonę, kol galėjau išgirsti šį nuostabų garsą, kuris tarsi švyturys kvietė mane namo. Ir kai į jį meditavau, susiliejau su juo ir nusekiau paskui jį, suvokiau tai kaip dieviškojo vedimo liepsną, dieviškojo vedimo vibraciją, dieviškojo vedimo srautą. Ir nusprendžiau, kad noriu pažinti kiekvieną jo aspektą, kiekvieną įmanomą dieviškojo vedimo pasireiškimą. Tad susiliejau su juo, kol transcendavau individualizuotos būtybės pakopą, pasiekdamas kosminės būtybės sąmonės lygį, ir laikydamas tarnystę, liepsną, dangiškojo vedimo viziją visam kosmosui. Tačiau turėdamas gebėjimą materializuoti savo Esatį bet kuriame tos krištolinės struktūros, besidriekiančios per visą kosmosą, taške.

Žinoma, egzistuoja tokio didelio tankumo nišos, kad jokia toje nišoje esanti būtybė neturi gebėjimo susiderinti su dieviškuoju vedimu. Tačiau dieviškasis vedimas egzistuoja už laiko ir erdvės ribų, ir todėl jis yra visur. Jūs esate Sąmoningasis AŠ. Jei tik pažvelgsite už savo suvokimo ir savo proto būsenos ribų ir susiderinsite su grynąja sąmone, kuria esate, tuomet ši grynoji sąmonė taip pat galės susiderinti su dieviškuoju vedimu. Ir galėsite pažinti mane, kaip aš jus pažįstu. Nes pažįstantysis ir pažįstamasis bus tapę viena per gnozę, kuri yra vienovė tarp Kūrėjo ir kūrinijos, tarp vyriškojo ir moteriškojo Dievo aspektų. Kuomet tie, kurie yra Motinos karalijoje, išreikštoje karalijoje, nubunda žinojimui, kad yra Tėvo tąsos. Ir todėl juose, Tėvas ir Motina yra viena. Būkite užsklęsti, mano mylimieji, dieviškojo vedimo dovanoje – jei tik seksite paskui jį iki pat namų. Nes aš esu namai.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels