Kaip galite „sužinoti“ aukščiausią tiesą

TEMOS: Aukščiausio statuso troškimas – Monumentas, kurio dydis atspindi žmonių ego – Peržengiant išorinės tiesos paieškų ribas – Paleiskite visas nuomones – Tapkite viena su Tiesos Dvasia – Ryšys tarp Romos ir Akropolio – Mokymasis pas Atėnę Paladę – Ego spąstai, į kuriuos įkliuvę galvojate privalantys apnuoginti kitus – Pakeiskite savo savimonę – Kaip praleisite visą šį jums likusį gyvenimą

Pakylėtoji Mokytoja Atėnė Paladė, 2010 gegužės 4 d. per Kim Michaels.


Aukščiausio statuso troškimas

Tiesos Deivė. Argi ne impozantiškas titulas, skirtas padaryti įspūdį – tačiau įspūdį kam? Nes tikrai, man, Atėnei Paladei, kuriai šį titulą užkabino žmonės, nedaro įspūdžio žmonių kvailiojimai. Tad įspūdį jis skirtas daryti tik žmonėms.

Tarp žmonių egzistuoja sąmonė, norinti išaukštinti kažką iki aukščiausio statuso, o šis statusas, žinoma, yra Dievo arba Deivės statusas. Arba, monoteistinėse religijose, tai yra aukščiausio Dievo, vyriško Dievo, bet visada tolimo Dievo, sudaiktinto Dievo statusas. Ir tai yra viena paslaptis, kurios žmonės negali arba nenori suprasti. Tačiau matote šią temą visose kultūrose, visose šioje planetoje egzistavusiose civilizacijose – kurios egzistavo šioje planetoje, tačiau daugiau nebeegzistuoja.

O kodėl jos daugiau nebeegzistuoja? Todėl, kad nenorėjo paleisti sąmonės, kuri sudaiktino jų Dievą ar jų dievus. Tai yra pačių puolusių angelų sąmonė, atskirties sąmonė, atsiskyrimo nuo vienovės sąmonė. Nes, kai atsiskiriate nuo Dievo vienovės, kas tuomet nutinka? Nesate vienovėje su Dievu, ir todėl nesate Dievuje. Ir todėl Dievas jums tampa jūsų išorėje egzistuojančiu objektu.

Dievas tampa kažkuo, ką galima suvesti į objektą, ką galima pažinti per tam tikras charakteristikas, kurios yra apibrėžtos žodžiais arba įvaizdžiais, tačiau šie žodžiai ir įvaizdžiai buvo sukurti į dualistinę sąmonę nupuolusių žmonių. Nes iš tiesų, tie, kurie patiria vienovę su Dievu, žino, kad jokie žodžiai ir jokie įvaizdžiai materialiame pasaulyje negali perduoti Dievo Esybės pilnatvės.

Monumentas, kurio dydis atspindi žmonių ego

Tad tai, ką čia matote už pasiuntinio fizinio kūno, iš tiesų yra ši šventykla, kurią senovės graikai pastatė man, Atėnei Paladei, – tiksliau savo susikurtam įvaizdžiui apie mane, savo netikram Dievui, savo stabmeldiškam įvaizdžiui, kurį norėjo garbinti vietoj tikrosios Tiesos Deivės. Manęs jie iš tiesų nenorėjo garbinti, nes ką gi reiškia garbinti tikrąją, gyvąją Tiesos Deivę? Tai reiškia, įžengti į vienovę su manimi – kito kelio nėra. Tad jie norėjo mane garbinti, o garbinimas reiškia, kad garbinate tolimą objektą, atskirą objektą, kažką, kas egzistuoja jūsų išorėje. Nes, jeigu žinote, kad Dievas yra jūsų viduje – kadangi įžengėte į Dievo karalystę, kuri yra jūsų viduje, kaip sakė Kristus – tuomet jums nėra reikalo garbinti Dievą. Jums tereikia leisti vidiniam Dievui reikštis per jus, argi ne taip?

Tai yra vienintelė garbinimo forma, kurios trokšta gyvasis Dievas – ir tie, kurie yra Gyvojo Dievo atstovai – pakylėtieji mokytojai, ar vadintumėte mus dievais ar deivėmis, mums tai nėra svarbu. Mes trokštame per jus reikštis, o ne būti garbinami kaip tolimi objektai, studijuojami kaip tolimi objektai, kuriuos manote galintys pažinti linijišku, analitiniu protu, nes priskyrėte mums tam tikras charakteristikas. Ir todėl palaidojote mus tuose savo susikurtuose stabmeldiškuose įvaizdžiuose.

Grįžkite laiku atgal, kai buvo pastatytas šis monumentas, prieš tuos daugybę metų, kai Atėnės Paladės statula – kuriai buvo skirta būti pačia nuostabiausia kada nors žmogaus sukurta statula, buvo pastatyta pačiame nuostabiausiame kada nors žmonių sukurtame pastate – pamąstykite apie šį monumentą kūrusių žmonių mąstymą. Ir tuomet užduokite sau klausimą: „Ar šis monumentas buvo skirtas Tiesos Deivei, Atėnei Paladei, o gal jis greičiau buvo skirtas pagerbti jį pastačiusių žmonių ego?“ Ir pamatysite, kad tai iš tiesų buvo monumentas, kurio didumas parodė žmonių ego didumą ir šio ego troškimą įsirašyti į istoriją šio monumento, kuris stovėtų labai ilgą laiką, sukūrimu.

Ir kol kas jiems tai sekėsi, ta prasme, kad, nors senovinis Atėnę Paladę garbinęs kultas iš esmės išnyko, monumentas vis dar tebestovi. Ir jis netgi yra susijęs su judėjimu, kuris tapo žinomas demokratijos vardu, nors net ir graikų sukurta demokratija nebuvo tikra demokratija, kurios viziją mes turime pakylėtoje karalijoje – nes ši demokratija iki galo dar nebuvo įkūnyta nė vienoje Žemėje egzistuojančioje šalyje.

Tad matote, mano brangūs mokiniai, jeigu esate amžinieji, nuolatiniai mokiniai, galvojantys, kad turite studijuoti kažkokį klausimą per atstumą, ir kad aš, Atėnė Paladė, galiu būti suvedama į tolimą temą, į objektą, kurį galima studijuoti ir pažinti išoriniu, linijišku protu – na, tai tuomet privalau jums pasakyti, kad nesate tikrieji mokiniai. Iš esmės, iš tiesų egzistuoja toks etapas dvasiniame kelyje, kuriame jums iš tiesų reikia studijuoti, nes negalite įžengti į vienovę, kadangi dar nesate pasiekę tokio brandumo lygmens. Tačiau iš tiesų ateina toks momentas, kai jums reikia liautis būti tiesos mokiniu ir įžengti į vienovę su tiesa.

Peržengiant išorinės tiesos paieškų ribas

Turite liautis ieškoti tiesos senovinėse knygose ar naujose knygose, ar netgi naujai atskleistuose mokymuose, tokiuose kaip perdavėme per šį pasiuntinį. Nes argi nematote realybės, kad negalime pasakyti per tam tikrą pasiuntinį to, kam nėra atviras šio pasiuntinio protas ir ko jis negali priimti? Ir todėl, jeigu šis pasiuntinys turėtų troškimą išaukštinti save kaip kažkokios aukščiausios tiesos šaltinį – jeigu norėtų būti garbinamas ir norėtų, kad žmonės juo žavėtųsi – na, tai tuomet, negalėčiau duoti mokymo, kurį perduodu.

Tad matote, laipsniškas apreiškimas laipsniškas yra tik tuomet, jeigu mokiniai paima, kas yra duodama, padaugina tai savo širdyse ir pasinaudoja tuo pakelti savo sąmonę virš to lygmens, kuriame buvo duotas mokymas. Ir tuomet jie gali tapti atviromis durimis progresyvaus mokymo perdavimui, kuris laipsnišką apreiškimą pakylėtų laipteliu aukščiau tose pakopose, atskleisdamas dar vieną dalelę to, ką mes, pakylėtieji mokytojai, norime atskleisti.

Įžengimas į vienovę su pakylėtaisiais mokytojais yra logiškas žingsnis, kurį žengiate iš buvimo pakylėtųjų mokytojų mokiniu etapo. Jūs manęs negerbiate, jeigu laikote mane egzistuojančia toli nuo savęs, jeigu mane laikote aukščiau savęs, jeigu mane laikote kažkokiu tolimu objektu aukštai danguje, kurį sudaiktinote, nes vis dar tebesate įstrigę linijiškame, dualistiniame, analitiniame prote. Šis protas nori mane laikyti tolimu objektu, kadangi nenori susidurti su savo dualizmo, prieštaravimų ir nenuoseklumų apnuoginimu.

Tad ko reikės, kad pakiltumėte virš buvimo mokiniu pakopos? Reikės, kad ryžtumėtės nieko nuo manęs, Tiesos Deivės, nebeslėpti. Nes aš ateisiu į jūsų esybę ir padėsiu jums pakilti į aukštesnį sąmonės lygį, tačiau kokia yra sąmonės akceleracija, kurią aš, Atėnė Paladė, galiu jums pasiūlyti? Tai yra akceleracija į vibraciją, į Dievo charakteristiką, kurią aš įkūniju ir atstovauju Žemei, ir tai yra gyvoji tiesa. O gyvojoje tiesoje niekas negali būti nuslėpta. Negali būti jokių prieštaravimų, jokių nenuoseklumų jūsų požiūriuose ar įsitikinimuose. Tad kaip jums tuomet pakilti virš nenuoseklumų savo požiūriuose, nuomonėse ir įsitikinimuose?

Paleiskite visas nuomones

Mano mylimieji, pakilti virš jų galite tik vienu būdu: paleisdami visus savo požiūrius, nuomones ir įsitikinimus. Taip, pasakiau juos visus – jie visi privalo būti palikti. Nes matote, tol, kol save laikysite mokiniu – kol būsite sąmonėje, kurioje manysite, kad aš esu tolimas objektas, kurį reikia studijuoti ir garbinti – na, tai tuomet, visos jūsų nuomonės, požiūriai ir įsitikinimai bus kilę iš dualistinės sąmonės, iš tos sąmonės, kuri sudaiktina Dievą, užuot įžengusi į vienovę su Dievu.

Tai yra paprasta tiesa, ją yra paprasta išreikšti žodžiais, tačiau ar turės ji jums kokią nors prasmę? Na, tai priklauso nuo to, ar esate pasiekę tašką, kuriame jums jau gana jūsų pačių ego ir puolusių būtybių ego karuselės, kurie jus vedasi per šį labirintą, žadėdami, kad už kiekvieno kampo patirsite nuostabiausius apreiškimus, ir kada nors tolimoje ateityje atvyksite į aukščiausią viršūnę, ant kurios yra pastatytas Akropolis ir vidinėje šventykloje jūsų laukia Atėnė Paladė. Ne, mano mylimieji, aš jūsų nelaukiu vidinėje Akropolio ar bet kurio kito pastato ar bet kurios kitos vietos šventykloje. Aš jūsų laukiu vidinėje jūsų širdies šventykloje.

Kai liausitės manęs ieškoti savo išorėje – nes suvoksite, kad nesu objektas, kurį galima studijuoti, garbinti ar šlovinti; nes iš tiesų esu gyva, kvėpuojanti Dievo Esatis, su kuria galite įžengti į vienovę – ir kuri tuomet gali akceleruoti jūsų pačių esybę. Ne tam, kad taptumėte kažkuo, kuo nesate, bet kad liautumėtės būti tuo, kuo nesate, liautumėtės būti tuo ne-aš, liautumėtės tapatintis su tuo ne-aš. Nes užmezgę ryšį su mano vibracija, pamatote alternatyvą šiam ne-aš, ir todėl nebegalite toliau kabintis į iliuziją, kad esate šis ne-aš ar kad be šio ne-aš nieko daugiau nėra, ir kad dualizmo iliuzijos reprezentuoja kažkokią neklystančią tiesą.

Nes būtent šis pažadas yra skleidžiamas pasaulyje per visas tas daugybę ideologinių sistemų, tikėjimo sistemų, politinių sistemų – ar kad ir kas tai bebūtų – filosofinių sistemų, kaip senovės graikų filosofai sėdėjo šioje vietoje ir be pabaigos ginčijosi dėl tos ar anos sistemos, nors nė viena iš jų neturėjo aukščiausios tiesos ir realybės. Nė viena iš jų neturėjo tos realybės, mano mylimieji, nes jie nenorėjo matyti to, ką jums ką tik paaiškinau. Matote, tie graikų filosofai, kurie čia sėdėjo ir rinko mokinius, kad šie juos laikytų išmintingais tarp žmonių; būtent toks buvo jų noras: būti laikomais išmintingais tarp žmonių, ir šitaip jie aukštino savo ego ir ego tų, kurie sudaiktino filosofus, kaip filosofai buvo sudaiktinę dievus ir deives.

Nėra jokios aukščiausios realybės, kurią būtų galima išsakyti arba pavaizduoti materialioje visatoje. Aukščiausia tiesa, gyvoji tiesa, yra tai, su kuo įžengiate į vienovę – jei tik to norite. Jeigu esate pasiryžę pakilti virš žmonių sukurtų taip vadinamų tiesų, kurias skleidžia tiek daug filosofų, tiek daug visokiausių autoritetų, kurie nori iškilti aukščiau už visus kitus autoritetus, ir nori surinkti pasekėjų būrį tarp žmonių, užuot įžengę į vienovę su Dievo realybe. Tokia yra rūsti realybė.

Tapkite viena su Tiesos Dvasia

Galite paimti bet kokią filosofinę sistemą, ir nerasite joje gyvosios tiesos. Galite paimti pakylėtųjų mokytojų mokymus, galite nueiti į AskRealJesus svetainę, ir nerasite joje gyvosios tiesos; rasite tiesos išraišką. Ji gali pasitarnauti kaip kelio ženklas, vedantis jus link įžengimo į vienovę su tiesos vibracija, su Jėzaus ir kitų pakylėtųjų būtybių vibracija. Tačiau tai bus įmanoma tik tuomet, jeigu ryšitės peržengti išorinę tos tiesos išraišką, užuot ją sudaiktinę ir išaukštinę iki kažkokio absoliutinio statuso, laikydami ją geresne ar svarbesne už kitas tiesos išraiškas. Nes iš tiesų egzistuoja ir kitos tiesos išraiškos, kurios gali jus atvesti į tiesioginį susitikimą su Tiesos Dvasia, – tačiau tik tuomet, jeigu jas transcenduosite, kaip turėtumėte būti pasiryžę viską transcenduoti.

Net ir žodžiai, kuriuos kalbu, tebus žodžiai – nebent jūs jiems įpūsite gyvosios dvasios srautą iš širdies. O tuomet galite sekti šiuo srautu, sekti juo už žodžių ir pasiekti Gyvąją Dvasią, kuria aš esu. Ir kai užmegsite ryšį su šia Gyvąja Dvasia, štai tuomet pažinsite gyvąją Atėnės Paladės tiesą – ir tik tuomet. Niekada jos nepažinsite, stebėdami statulą, skaitydami arba klausydami diktavimo. Pažinsite ją tik tuomet, kai pažinsite ją širdyje. O mane širdyje pažinsite tik tuomet, kai įžengsite į vienovę su manimi ir nustosite į mane žiūrėti kaip egzistuojančią atskirai nuo jūsų. Nes nebijosite leisti mano tiesos šviesai apšviesti kiekvieno jūsų esybės kampelio, nebijosite, kad apšviesčiau visas jūsų mintis, jausmus, veiksmus, įsitikinimus, jūsų savivaizdį, jūsų pasaulietišką įvaizdį, jūsų Dievo įvaizdį – visas tas struktūras, kurias susikūrėte savo prote, kaip Jėzus taip aiškiai paaiškino Šv. Petro bazilikoje.

Ryšys tarp Romos ir Akropolio

Ir sakau jums, egzistuoja tiesioginis ryšys tarp šios Akropolio vietos ir Šv. Petro bazilikos. Šį ryšį prieš daugybę metų sukūrė netikrų mokytojų šioje planetoje legionai, kurie buvo sumanę apgauti žmoniją. Tad egzistuoja sąmonė, kuri persikėlė iš Graikijos į Romą, o iš ten paplito ir po kitas civilizacijas. Ši vieta, Akropolis, buvo centrinis netikrų mokytojų, netikros hierarchijos šioje Žemėje, židinys, nuo pat jo pastatymo akimirkos. Nes jį pastatė tie, kurie atstovavo netikrus mokytojus, nors ir buvo gudriai užsimaskavę tiesos ir aukštesnių principų atstovais.

Tai yra senovinis židinys, kuris čia buvo ilgą laiką. Ir prieš daugybę metų, kai buvo sukurta Romos katalikų bažnyčia, buvo nutiesta ši tamsos arka – kuri iš tiesų nėra arka, kaip ją įsivaizduojate išlenktą ore, bet tai yra tamsos arka, einanti per žemę. Ir ji stiprėjo kartu su katalikų bažnyčios augančia įtaka, kol buvo įtvirtinta bazilikoje, kuri šiuo metu stovi virš taip vadinamo Petro kapo. Nors iš tiesų tai yra tiesos kapas, gyvosios tiesos kapas ir šio polinkio norėti uždaryti tiesą į struktūrą – kaip tą pademonstravo Petro sąmonė.

Šis senovinis židinys čionai buvo labai ilgą laiką, tačiau aš, Atėnė Paladė, dabar pakeliu savo Tiesos Ietį ir smeigiu šią virpančią ietį tiesiai į šiuos senovinius įrašus, kad jie galėtų būti šią pat akimirką sudeginti, ir jie dabar sudega, paliesti šios Tiesos Ieties, kuri išeina iš mano širdies. Tad tebūna tai sudrebinta, tesudreba net ir žemė, kad žinotumėte, jog įvyko pokytis, kad buvo išvalytas senovinis įrašas, kad šis saitas tarp dviejų centrinių dualistinės sąmonės židinių buvo sugriautas, buvo visiškai nukirstas, ir daugiau nebėra šio saito po žeme.

Ir todėl jums sakau, kad tai iš tiesų yra didžiulis įvykis, nes tai yra nauja galimybė, ne tik pasaulio žmonėms – Graikijos žmonėms, Italijos žmonėms, viso pasaulio katalikams – tai ypač galimybė yra tiems, kurie priklauso aukščiausiems 10 procentų, kad ir kur jie bebūtų. Tiems, kurie yra dvasiškai sąmoningiausi žmonės, kurie turi potencialą pakilti aukščiau, pakilti aukščiau sąmonėje ir pakilti virš dualistinės tiesos, pamatydami realybę, kad yra kažkas daugiau, kad egzistuoja kažkas daugiau už žmonių sukurtas tiesas, kurios buvo apibrėžtos tose ideologinėse sistemose – arba paveiksluose ar statulose, iškaltose iš akmens ar dramblio kaulo ar dar iš ko nors. Nes sakau jums, jie nestovės, šie monumentai žmogiškajam ego. Jie bus supurtyti ir sudaužyti, ir jie nuvirs žmonių sąmonėje, kurie ryšis išeiti iš šių dusinančių išorinių įvaizdžių ir atrasti gyvąją, vidinę tiesą. Tai yra pranašystė, kurią jums duodu, tai yra įsakas, kurį jums duodu, tai yra šviesos perdavimas, kurią paleidžiu šią dieną.

Tegul šios struktūros žmonių protuose su dideliu trenksmu nuvirsta nuo savo pjedestalų, idant jie išvystų gyvąją tiesą, kuri buvo paslėpta. Nors ji ir nebuvo iki galo paslėpta, tačiau žmonių dėmesys buvo taip stipriai sutelktas į šias struktūras, kad jie nesugebėjo pažvelgti už struktūros. Jie buvo taip stipriai susikoncentravę į paveikslėlius ir žodžius, nubraižytus popieriuje, kad nesugebėjo matyti balto popieriaus, švaraus balto popieriaus, ant kurio galėtų kurti, bendrakurti, Dievo karalystę Žemėje, vietoj dabartinės anti-dievo anti-karalystės.

Mokymasis pas Atėnę Paladę

Tad sakau jums, dvasios mokiniams: kreipkitės į mano širdį, kreipkitės į mano Esybę. Jeigu išdrįsite, jeigu išdrįsite patirti savo įsitikinimų nenuoseklumų, paklydimų apnuoginimą, jeigu turėsite drąsos pamatyti juos apnuogintus mano tiesos šviesoje, kuria aš esu. Kreipkitės į mane. Aš esu švelni, tačiau esu gyva, kvėpuojanti tiesos ugnis. Ir kuo stipriau kabinsitės į netiesą, tuo stipriau deginanti atrodys mano ugnis. Tačiau, jeigu sugebėsite paleisti netiesą, tuomet mano ugnis nedegins.

Ir tuomet ji pakylės jus iki dangaus, kur staiga pamatysite save pakilusius virš žmogiškojo labirinto, žmogiškosios klaidynės, žmogiškosios miazmos, Majos energijos šydo. Pamatysite save virš to pakilusius, kur galėsite išvysti perspektyvą, kurią matote žvelgdami Atėnės Paladės akimis. Žvelgiate iš mano perspektyvos ir staiga nesugebate suprasti, kaip kada nors galėjote būti įstrigę visose tose filosofinėse sistemose, manydami, kad kažkuri iš jų privalo būti aukščiausia tiesa, aukščiausias kelias į dangų.

Nes argi ne toks yra melas: kad jeigu seksite išorine sistema, ji garantuos jūsų įžengimą į dangų, ir jums nebus būtina pažvelgti tiesos akimis į savo esybę ir į savo ego nenuoseklumus, į melą, kurį priėmė jūsų Sąmoningasis AŠ, pasitarnavusį pateisinimu palikti mokytoją – kuris taip pat atstovavo tiesą, ar tai būtų buvęs Maitrėja ar kuris kitas mokytojas kitoje misterijų mokykloje, kitoje karalijoje.

Nuo vienovės su tiesa jus stabdo ne tik jūsų ego. Jus taip pat stabdo jūsų priimtas sprendimas negrįžti pas mokytoją, kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje. Visada egzistuoja sprendimas, kurį priėmė ne ego, kadangi ego buvo sukurtas iš šio sprendimo. Ego yra sprendimo padarinys, o sprendimą priėmė Sąmoningasis AŠ, Sąmoningasis JŪS. Tad kokia kvailystė yra neigti, kad tai jūs priėmėte šį sprendimą, nes jeigu nepripažinsite, kad jūs – jūsų esybės šerdis, pati jūsų sąmonės esmė – priėmėte šį sprendimą, tai kaip tuomet galėsite panaikinti šį sprendimą? Negalite sprendimo panaikinti jį neigdami; tiktai jį pripažinę, tiktai prisiėmę atsakomybę.

Tad štai ką jums sakau: išmėginkite mane, išmėginkite mane kaip vedlį tiesai nuo netiesos atskirti. Ir padėsiu jums teisingai atskirti tiesos žodį jūsų pačių esybėje. Ir kai būsite atskyrę tiesos žodį savo pačių esybėje, tuomet galėsite pradėti tarnauti žodžio atskyrimo instrumentu pasaulyje ir kitiems žmonėms. Tačiau iki to laiko noriu jus stipriai perspėti nesikoncentruoti į pasakinėjimus kitiems žmonėms, ką jie turėtų daryti, ar kuo turėtų tikėti, ar kas yra ne taip su pasauliu. Nes tai yra dar viena užslėpta ego strategija: atitraukti jūsų dėmesį, nukreipti jūsų dėmesį, kad neieškotumėte netiesos savyje, susikoncentruodami į netiesą kituose ar pasaulyje.

Ego spąstai, į kuriuos įkliuvę galvojate privalantys apnuoginti kitus

Argi nematote, kad yra daugybė filosofijų pasaulyje, kurios specialiai buvo sukurtos netikrų mokytojų, siekiant suvilioti žmones mąstymu, kad jie privalo susikoncentruoti į kitų žmonių apnuoginimą ar žmonių išlaisvinimą nuo daugybės netiesų. Ir tuomet jūsų dėmesys yra įtraukiamas koncentruotis į daugybę netiesų pasaulyje – šitaip patogiai pamirštant ieškoti netiesos savyje. Tai negali atvesti prie dvasinio progreso.

Tai tegali atvesti prie dvasinio progreso iliuzijos, kuri gimsta iš dvasinės puikybės, nes galvojate, kad dėl to, jog turite šį gebėjimą atskleisti visus tuos paklydimus pasaulyje, esate toliau pažengę, dvasingesni už žmones, kurie tiki šiais paklydimais. Tačiau taip nėra; taip nėra. Jūs, tiesą sakant, esate stipriau įstrigę savajame ego už daugelį kitų žmonių, kurie tiki klaidingais mokymais, tačiau nemano, kad yra geresni už kitus, kaip jūs galvojate esantys geresni už kitus dėl to, kad sugebate matyti visus šiuos paklydimus.

Liaukitės ieškoti netiesos išorėje. Susitelkite į netiesą savo pačių esybėje. Paprašykite manęs parodyti jums tą netiesą. Ir tuomet, kai būsite perėję tos netiesos pamatymo periodą, tuomet, kai būsite išvalę šią netiesą, štai tuomet galėsite stovėti nuogi priešais Dievą, priešais Dievo Tiesą, priešais Tiesos Deivę, ir nejausti gėdos dėl savo nuogumo. Nes suvoksite, kad jūsų nuogumas rodo jūsų tyrumą, rodo, kad ryžotės nuskaistinti savo esybę nuo dirbtinių elementų, kurie buvo tapę sluoksniu, uždengusiu tikrąjį, dvasinį individualumą, duotą jums Dievo, prieš jums nusileidžiant į materijos karaliją.

Šis tyrumas, šis tyras, dvasinis individualumas, vis dar tebėra įtvirtintas jūsų AŠ ESU Esatyje, ir jo nepaveikė niekas, kas jums buvo nutikę, niekas, ką patyrėte materialioje visatoje. Tačiau jūsų išorinis protas niekada neatkurs ryšio su šiuo dvasiniu individualumu, nes jūsų išorinis protas nesugeba praregėti iš dualizmo filtro, iš Majos filtro. Ir todėl jis niekada nesugebės pamatyti tikrojo individualumo, esančio aukščiau už dualizmą, esančio aukščiau už tapatumo jausmą, sukurtą tiek Sąmoningojo AŠ, tiek jūsų ego, po to, kai jūsų Sąmoningasis AŠ nusprendė nusileisti į dualizmą.

Pakeiskite savo savimonę

Tad iš tiesų tiktai Sąmoningasis AŠ, Sąmoningasis JŪS, gali įveikti šią prarają, gali nustoti tapatintis su pasaulietišku tapatumu, idant galėtumėte suprojektuoti save už Majos karalijos ribų, už dualizmo karalijos ribų, už materialios karalijos ribų, ir suvokti, kad jis yra grynoji sąmonė. O būdamas grynąja sąmone jis gali pasirinkti, kuo bus bet kurią akimirką. Kad ir kokią įmantrią pasaulietiško tapatumo struktūrą būtų susikūręs per tūkstančius gyvenimų, jis vis tiek gali pasirinkti bet kurią akimirką liautis su tuo tapatintis, gali išsipainioti iš šio tapatumo jausmo ir sugrįžti į tą tyrumo tašką, kuriame vėl pradėtų save suvokti ir patirti kaip grynosios Dievo Esybės tąsa, kaip grynąją sąmonę, kuri nėra įkalinta jokiame žemesniame tapatumo jausme.

Ir tą akimirką, kai jūsų Sąmoningasis AŠ patirs save kaip grynąją sąmonę, jis galės pakilti aukščiau ir užmegzti ryšį su jūsų AŠ ESU Esatyje įtvirtintu individualumu. Ir tuomet jis galės užmegzti ryšį su pozityviais momentumais, kuriuos sukaupėte savo kauzaliniame kūne per daugelį gyvenimų. Ir štai tuomet Sąmoningasis AŠ iš tiesų taps atviromis durimis tarp to, kas yra Viršuje, ir to, kas yra apačioje. Ir štai tuomet tapsite gyvuoju Kristumi, galinčiu būti atviromis durimis Tiesos Dvasiai tekėti į šį pasaulį ir iš tiesų mesti iššūkį netiesai iš aukštesnės Kristaus proto perspektyvos, užuot mėginę mesti iššūkį ir apnuoginti netiesas pasaulyje iš dualistinio proto lygmens, kuomet jūsų metamas iššūkis tegali ateiti iš dualistinės sąmonės. Ir todėl tegali pristatyti vieną dualistinį argumentą prieš kitą, ir tai niekada neatves prie galutinio lūžio, tai niekada negalės galutinai išlaisvinti žmonių iš dualizmo iliuzijos.

Kaip praleisite visą šį jums likusį gyvenimą

Tad kaip norite praleisti visą šį jums likusį gyvenimą? Ar norite jį praleisti kivirčydamiesi su kitais dualistinėje sąmonėje įstrigusiais žmonėmis? O gal paskirsite šiek tiek laiko ir pasistengsite atkurti ryšį su savo esybės realybe, idant galėtumėte būti iš tiesų atviromis durimis Tiesos Dvasiai? Idant aš, Atėnė Paladė, galėčiau smeigti savo Tiesos Ietį, pirmiausia į jūsų esybę, kur jai leistumėte apnuoginti viską savo esybėje, kas nėra tiesa. O tuomet, kai būsite nuskaistinti, ietis galės būti išsviesta per tas atviras duris į pasaulį, kur jūs tuomet galėsite mesti tikrą iššūkį netiesai.

Tad tai yra klausimas, kurį jums užduodu. Jeigu esate pasiruošę priimti mano iššūkį, tuomet ryžkitės žengti tiesiai į mano Tiesos Ietį, leiskite jai perverti jūsų esybę, nors iš pradžių tai gali būti skausminga. Tačiau tuomet pradėsite jausti, kaip Tiesos Dvasia prasiskverbia pro netikrovės šydus jūsų esybėje, jums atkuriant ryšį su kažkuo, kas yra tikra. Ir pradėsite jaustis išlaisvinti, pradėsite atkurti ryšį su tikruoju savo esybės džiaugsmu, su tuo taikiu, palaimingu, burbuliuojančiu džiaugsmu, kuris yra paties Dievo, išreiškiančio save formoje, džiaugsmas. Ir tuomet, jūsų gyvenimas materialiame pasaulyje taip pat galės būti džiaugsmo išraiška, o ne našta ar jausmas, kad esate įstrigę žemesniame tapatume, išsiurbiančiame visą džiaugsmą iš jūsų esybės.

Nes tai iš tiesų yra amžių iliuzija, kad jūsų Dvasia privalo prisitaikyti – ar būti suvaržyta, ar tapatintis – su kažkuo formų pasaulyje. Tai yra amžių iliuzija, kad kažkas formų pasaulyje gali turėti valdžią jūsų Dvasiai. Tai yra iliuzija, kurią visi dvasios ieškotojai privalo įveikti, jeigu nori įkūnyti Kristiškumą, užuot įkūniję dvasinę puikybę, kurioje galvoja, kad yra tokie pažengę, nes žino šį vieną tikrą mokymą, ir gali matyti visų kitų mokymų paklydimus.

Tad, jeigu esate pasiryžę kilti aukštyn, tuomet kreipkitės į mane, Atėnę Paladę. Ryžkitės kilti aukštyn tais 33 laipteliais, kuriuos siūlau tikrojoje Tiesos Deivės misterijų mokykloje. Eikite šiais 33 laipteliais, man jus vedant vidiniuose lygmenyse – ir galbūt kažkuriuo metu net ir išoriniuose lygmenyse – ir tuomet kažkurią akimirką atvyksite, įgydami visišką neprisirišimą prie troškimo pakeisti ar išgelbėti kitus žmones, ar su jais kovoti. Ir vietoj to būsite visiškai pasiruošę būti atviromis durimis Tiesos Dvasiai dirbti savo darbą per jus, be būtinybės jums analizuoti ar iš anksto žinoti išoriniu protu, be būtinybės jausti, kad Tiesos Dvasia privalo paklusti kažkokiai jūsų prote egzistuojančiai struktūrai.

Mano mylimieji, ko reikia, kad galėtumėte būti atviromis durimis, kaip Jėzus sakė, kad jis yra atviros durys? Na, argi nėra taip, kad durys yra atviros tiktai tuomet, kai yra visiškai laisvos ir nevaržomos jokių kliūčių, jokių struktūrų? Tad kreipkitės į mane ir ryžkitės ištirti ir kvestionuoti visas struktūras, kurias pasistatėte savo prote, tas struktūras, kurios laikinai palaidojo jūsų Dvasią kalėjime, iš kurio Sąmoningasis AŠ tiki negalintis ištrūkti – kol pilnai ir galutinai neprisiims atsakomybės už save ir nepripažins, kad jo paties pasirinkimai privertė jį jaustis palaidotu materijoje – ir kad šiuos pasirinkimus galima akimirksniu panaikinti. Aš, Atėnė Paladė, laukiu tų, kurie ryšis kreiptis į mane. Aš esu Tiesos Deivė. Kreipkitės į mane, jeigu norite. Ir greitai išvysite, kokia yra tikroji Tiesos Deivės vibracija.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels