Beprotybės era baigiasi Žemėje

TEMOS: Bendrakūrimas trejais aukštesniais kūnais – Kaip išlipti iš savo kūrinio – Kaip sukuriami demonai – Savo šeimos narių išžudymas – Žmonių Šiaurės Korėjoje pažadinimas – Nacionalinio Šiaurės Korėjos demono sunaikinimas – Šiaurės Korėja yra pasaulinė problema – Pietų Korėjos išvalymas

Pakylėtasis Mokytojas Šiva, 2016 liepos 2 d., konferencija Seule, Korėjoje, per Kim Michaels


AŠ ESU, iš tiesų, Pakylėtasis Mokytojas Šiva. Jūs, žinoma, žinote vardą Šiva iš indų trejybės – Brahma Kūrėjas; Višnu Saugotojas ir Šiva Naikintojas. Būdamas pakylėtuoju mokytoju esu daug daugiau už įvaizdžius, kuriais esu vaizduojamas induizmo religijoje.

Noriu jums pateikti supratimą, remdamasis šiandienine mūsų naudojama terminologija, apie santykį tarp Brahmos, Višnu ir Šivos. Galite žiūrėti į mus, nebūtinai kaip į įasmenintas dievybes, bet kaip į tam tikrus kosminių jėgų atstovus. Ir pirmiausia, žinoma, egzistuoja jėga, kuri kuria, ir ši jėga viskam duoda pradžią, duoda pradžią materializacijai formų pasaulyje. Tai yra troškimas kurti, troškimas transcenduoti, troškimas būti daugiau. Tai yra jėga, kuri davė pradžią formų pasauliui, tačiau ši jėga taip pat yra varomoji mūsų taip vadinamos Gyvenimo Upės jėga, kurioje individualios Kūrėjo Esybės tąsos įsilieja į tą aukštyn keliančią savitranscendencijos jėgą.

Višnu atstovauja jėgą, kurios dėka tampa įmanoma sukurti formų pasaulį, kuris gali būti palaikomas ilgą laiką. Todėl Višnu dėka tampa įmanoma turėti formas, kaip ir aplink save matote daugybę formų, kurios, nors to sąmoningai nežinote, yra nuolatos bendrakuriamos. Jūsų sąmoningi protai nesugeba aprėpti šio nuolatinio, nesibaigiančio bendrakūrimo, ir todėl turite iliuziją, kad forma yra palaikoma per laiką, kai tuo tarpu realybė, žinoma, yra tokia, kad forma yra perkuriama daugybę kartų per tą laiko intervalą, kurį vadinate sekunde.

O Šiva yra ta jėga, kuri skatina visus transcenduoti save. Šiva iš tiesų nenaikina. Šivos dėka tampa įmanoma turėti formą, kuri buvo palaikoma tam tikrą laiką, bet ši forma taip pat bet kuriuo metu gali būti transcenduota. Tačiau Šivos funkcija (arba tos jėgos, kurią aš įkūniju Žemėje, būdamas pakylėtuoju mokytoju, funkcija) yra užtikrinti, kad jokia forma negalėtų būti palaikoma, praėjus tam tikram laiko limitui. Nes, jeigu tai būtų įmanoma, tuomet savimonę turinčios būtybės iš tiesų galėtų įstrigti savo susikurtose formose, galėtų imti tapatintis su jomis ir nebegalėtų judėti pirmyn.

Bendrakūrimas trejais aukštesniais kūnais

Mano mylimieji, mes esame jums davę mokymus, kad egzistuoja tam tikros būtybės, vadinamos elementaliais. Jie, taip sakant, yra formų kūrėjai, o tiksliau turėtume sakyti, formų generatoriai. Jūs, kurie esate savimonę turinčios būtybės, esate formų bendrakūrėjai, nes tai, ką įsivaizduojate savo protuose yra perkeliama ant elementalių. Šios būtybės tuomet generuoja šias formas, tačiau dalykas, kurį noriu jums čia pasakyti, yra tai, kad elementalis iš tiesų negeneruoja formos, kuri egzistuotų atskirai nuo jo.

Elementalis, kuris, pavyzdžiui, materializuoja gėlę, nėra būtybė, kuri egzistuotų atskirai nuo gėlės, ir tuomet sukūręs šią gėlę sėdėtų ir žiūrėtų į ją. Elementalis tampa gėle, jis prisiima gėlės formą. Štai kodėl net ir įvaizdžiai, prie kurių tiek daug žmonių yra prisirišę, šie gnomai, undinės ir silfai, kuriuos jūs įsivaizduojate kaip labai mielus padarėlius, nėra tikslūs, kadangi šios būtybės, nors jos ir egzistuoja tam tikrame lygmenyje, nėra tai, ką mes iš tiesų vadiname elementaliais – formų statytojais, nes elementaliai prisiima ir tampa savo statoma forma.

Priežastis, dėl kurios duodu šį mokymą, mano mylimieji, yra ta, kad noriu, jog suvoktumėte, kad ir jūs patys funkcionuojate šiek tiek panašiai į elementalius. Kai įsivaizduojate formą trijuose aukštesniuose savo proto lygmenyse, iš tiesų nesukuriate atskiros formos. Jūs taip pat savitu būdu prisiimate šią formą. Bet dabar jūs, žinoma, suprantate, kad galite, pavyzdžiui, įsivaizduoti namą ir galite pasistatyti šį fizinį namą, ir žinote netapsiantys šiuo namu, kurį pasistatėte fizinėje plotmėje. Galite kvestionuoti tai, ką sakau, tačiau jums reikia skirti tai, ką galite sukurti fiziniu kūnu fizinėje karalijoje ir tai, kokiu būdu bendrakuriate savo trejais aukštesniais kūnais.

Noriu, kad suprastumėte, jog tai, ką matote fizinėje karalijoje, tėra tik ledkalnio viršūnė ir tai tėra mažiausia viso jūsų kūrinio dalis. Tai, ką sukūrėte fizinėje oktavoje, jau esate sukūrę daug didesnį to pasireiškimą trijose aukštesnėse oktavose, trijuose aukštesniuose savo proto lygmenyse – ir jūs gyvenate to proto viduje, jūs esate savo prote. Ir nors mes davėme jums mokymus apie Sąmoningąjį AŠ, kuris gali išeiti už trijų žemesniųjų protų arba keturių žemesniųjų kūnų ribų; turite suprasti, kad didžioji dauguma žmonių yra visiškai susitapatinę su savo protais. Tai reiškia, kad lygiai taip pat kaip ir elementalis, kuris prisiima gėlės formą, taip pat ir jūs prisiėmėte sudėtingesnę savojo proto, visos savo proto visumos, keturių savo proto lygmenų ir savo fizinio kūno formą.

Ir todėl pačia tikriausia prasme tampate tuo, ką bendrakuriate, su kuo esate susitapatinę ir gyvenate to viduje. Todėl galėtume sakyti, kad dvasinio kelio esmė yra suvokti, jog nesate jūsų protas, nesate jūsų kūnas; nesate tai, ką susikūrėte. Elementalis to padaryti nesugeba, bet jūs sugebate, nes esate bendrakūrėjai.

Kaip išlipti iš savo kūrinio

Jūs turite Sąmoningąjį AŠ, kuris gali išeiti iš jūsų fizinio kūno, pažvelgti į šį kūną ir tarti: „Aš nesu šis kūnas.“ Sąmoningasis AŠ taip pat gali išeiti iš jūsų emocinio kūno, gali pradėti suvokti, kad tai tėra tik emocijos, jos egzistuoja tam tikrame vibracijų lygmenyje. Ir nors jūs esate įpratę patirti pasaulį per šias emocijas, jūs nesate šios emocijos. Jūs nesate tapę šiomis emocijomis, kaip nesate tapę ir savo fiziniu kūnu, ir todėl galite sakyti: „Aš nesu šios emocijos.“

Lygiai taip pat galite išeiti ir iš idėjų, vaizdinių bei įsitikinimų, kuriuos susikūrėte savo mentaliniame kūne. Galite pradėti suvokti, kad tai tėra tik idėjos, ir kad jas bet kurią akimirką galima pakeisti, ir kad jos neturi jokios aukščiausios realybės Dievuje. Visos jos buvo sukurtos mentaliniame lygmenyje, ir nors jūs labai ilgą laiką sąveikavote su pasauliu per šiuos mentaliniame kūne esančius įvaizdžius ir matricas; galite iš jų išeiti, galite pažvelgti į juos ir tarti: „Aš nesu šios mintys.“

Lygiai taip pat ir savo tapatumo kūne galite suvokti, jog tai yra tapatumas, kurį susikūrėte, reaguodami į sąlygas pasaulyje. Tai nėra tai, kuo jūs esate, tai yra tai, kaip jūs sąveikaujate su pasauliu. Galite suvokti, jog tai taip pat nėra tikra. Tai tiesiog yra indas, kuriuo naudojotės, tačiau šis indas buvo sukurtas kaip atsakas į pasaulyje egzistuojančias sąlygas. Kadangi šios sąlygos neturi aukščiausios realybės Dievuje, galite pradėti matyti, kad net ir jūsų tapatumo kūnas nėra tai, kas jūs esate, ir tai neturi aukščiausios tikrovės. Galite pažvelgti į jį ir tarti: „Aš nesu tas žmogiškasis aš, nesu tas pasaulietiškas tapatumas.“ Ir tai yra pati dvasinio kelio esmė – liautis tapatintis su šiais keturiais žemesniaisiais kūnais, kuriais naudojatės tik kaip sąveikavimo su pasauliu įranga.

Kodėl apie tai kalbu? Kalbu apie tai, nes ko gi jums reikia, kai suvokiate, kad nesate jūsų keturi žemesnieji kūnai? Jums reikia atrasti būdą išardyti jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose egzistuojančias matricas, kurios traukia jus kartoti tam tikrus įpročius. Suvokiate, kad Šivos funkcija yra padėti jums išsilaisvinti nuo to, kas laiko jus pririštą prie šių senųjų įpročių. Šie įpročiai, kurie jus laiko surištą, iš tiesų yra sukuriami, privedant Višnu jėgą iki kraštutinumo. Tai daryti yra leidžiama pagal Laisvos Valios Įstatymą, bet privesdami tai iki kraštutinumo, kuriame palaikote tam tikrą matricą keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, imate manyti, kad jūsų Dvasia, Sąmoningasis AŠ, privalo tūnoti šioje matricoje ir pasaulį gali patirti bei sąveikauti su pasauliu tiktai per šią matricą.

Kad galėtumėte išsilaisvinti iš šių matricų, jums reikalinga Šivos jėga, ir būtent tam yra skirtas mano šaukinys. Todėl galite naudotis tuo kaip labai galingu įrankiu jūsų pačių prote egzistuojančioms matricoms sudaužyti, kurios neleidžia jums savęs transcenduoti ir judėti į aukštesnius dvasinio kelio lygmenis. Ir, žinoma, galite taip pat naudotis šiuo prašymu, šiuo šaukiniu Šivai, ar netgi tiesiog galite naudoti mantrą: „Šiva,“ kad sudaužytumėte aplink jus pasaulyje egzistuojančias matricas, idant išlaisvintumėte kitus žmones. Jūs, žinoma, suvokiate, kad iš esmės esate dvasinė būtybė, tačiau kol esate įsikūnijime (taip sakant) ar bent jau kol jaučiatės esantys įsikūnijime, turite įgaliojimus kviesti šviesą, kviesti Šivos Esatį ir Dvasią ir nukreipti ją į sąlygas savo pačių prote, bet taip pat ir aplink jus egzistuojančiame pasaulyje, nes tai taip pat yra jūsų proto dalis.

Kai esate įsikūnijime (kai fokusuojate save į fizinį kūną, gyvenantį tam tikrove vietovėje), tuomet, tam tikra prasme, taip pat prisiimate ir tampate emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijoje egzistuojančiomis matricomis, kurios kuria visą jūsų išorinę situaciją. Ir, žinoma, egzistuoja visos planetos matricos, ir visi žmonės, kurie gyvena šioje planetoje, yra šių matricų dalis. Taip pat egzistuoja matricos atskiroms šalims, atskiroms kultūroms ir žmonių grupėms. Ir, žinoma, jūs taip pat tampate jų dalimi, kai gimstate į kūną tam tikroje šalyje, kaip pavyzdžiui Korėja, kurioje tampate matricos, kuriančios dabartinę situaciją, dalimi.

Turite įgaliojimus kviesti Šivą į tą matricą, tuo būdu paleisdami Šivos galią, Šivos ugnį, kuri gali sudeginti šias matricas kitų žmonių emociniuose, mentaliniuose ir identiteto kūnuose, ar netgi kolektyvinėje sąmonėje egzistuojančias matricas, kurios laiko žmones įstrigusius tose pačiose tendencijose, kurias jie kartoja vėl ir vėl. Mano mylimieji, kai žvelgiate į Žemės planetą, iš tiesų galite matyti, kad tūkstančius metų jūsų žinomoje istorijoje – ir galiu jus užtikrinti, milijonus metų jums nežinomoje istorijoje – žmonės buvo įstrigę į tų pačių tendencijų kartojimą. Ir kas gi gali žiūrėti į šių destruktyvių tendencijų kartojimą ir nejausti iškilusio klausimo: „Kada gi tai baigsis? Ar ilgai dar turės tai tęstis?“

Na ir išties, tai tęstis turės tol, kol kas nors nuspręs liautis kartoti tą pačią seną tendenciją. Ir kaip galite priimti šį sprendimą, jeigu esate absoliučiai susitapatinę su šia tendencija, nes esate tapę tuo, ką sukūrėte, ar ką jūsų specifinė kultūra ar šalis sukūrė kolektyviškai? Kai esate visiškai su tuo susitapatinę, kaip tuomet galite atsitraukti ir tarti: „Nebenoriu kartoti šios tendencijos.“ Negalite, mano mylimieji, ir būtent dėl to, tie iš jūsų, kurie esate dvasiškai sąmoningi žmonės, turite didžiulę galimybę išsakyti prašymus tų žmonių išlaisvinimui, kurie tebėra visiškai susitapatinę su tomis tendencijomis.

Kaip sukuriami demonai

Ir čia egzistuoja dar vienas aspektas, kuris yra šiek tiek sudėtingas, bet visgi neišeina už jūsų gebėjimo tai suvokti. Iš tiesų, tie, kurie studijavo mūsų mokymus, turi pamatą suvokti šiuos mokymus. Pasakojome jums apie demonus, pasakojome jums apie tamsos jėgas, ir turite suprasti, kad viskas, kas yra bendrakuriama materialioje karalijoje, emocinėje karalijoje, mentalinėje karalijoje ir identiteto karalijoje (keturiuose materijos lygmenyse), viskas turi tam tikrą matricą, ir tai yra sukurta minčių matrica. Ši matrica gali būti nuleista į identiteto karaliją, į mentalinę, emocinę ir fizinę karaliją tiktai tuomet, kai yra užpildoma sąmone.

Turi egzistuoti savimonę turintis bendrakūrėjas, kuris vizualizuotų šią matricą, pripildytų ją sąmone ir tuo būdu nuleistų ją per keturis lygmenis, kol ji galiausiai taptų fizine. Dalykas, kurį jums reikia suprasti, kad sąmonė yra sąmonė. Sąmonė pati savaime turi savo gyvybę. Jūs esate savimonę turinti būtybė ir galėtume sakyti, tik kaip iliustraciją, jog, kai vizualizuojate tam tikrą matricą savo identiteto kūne, užpildote ją sąmonės grynąja jėga.

Kitaip tariant, vizualizuojate matricą ir per savo savimonę galite pritraukti beasmenį, nesąmoningą sąmonės lygmenį – galite pritraukti tą sąmonę, kuri neturi savęs suvokimo, tačiau, nepaisant to, turi sąmonę. Galite pritraukti ją į matricą, ir tuomet galite paleisti ją į mentalinę, emocinę ir fizinę karalijas. Tai darydami dauguma žmonių praranda suvokimą apie tai, ką daro. Tai reiškia, kad, kai sukuriate tam tikrą matricą ir užpildote ją sąmone, jūs, taip sakant, paleidžiate ją gyventi savo savarankišką gyvenimą.

Kitaip tariant, galite sukurti tam tikrą visuomenę. Žmonės kolektyviškai gali sukurti tam tikrą visuomenę, ir jie tai daro sukurdami minčių matricą ir tuomet užpildydami ją tuo sąmonės lygmeniu, kuri neturi savęs suvokimo. Savo sąmone maitindami šią matricą, jie kuria dvasią. Tai nėra savimonę turinti dvasia, nes ji negali išeiti už savo ribų ir pasirinkti keistis. Ji kaip koks robotas kartos tą pačią tendenciją. Ir po kurio laiko ji prisiims tam tikrą sąmonę. Ji neturės savimonės, tačiau suvoks egzistuojanti, suvoks, jog tolesniam jos egzistavimui jai reikalinga energija ir kad šią energiją ji gali gauti iš žmonių, kurie jaučiasi traukiami kartoti veiksmus, kurie ir sukūrė šią dvasią.

Ir tai, žinoma, svarbu yra dėl to, jog viskas, kas yra sukurta, turi tam tikrą dvasią, kuri palaiko sukurtą formą. Netgi galėtume sakyti, kad už keturių elementalių būtybių lygmenų, egzistuoja visiškai atskiras šių sudėtingesnių dvasių lygmuo, kurios nėra gamtos dvasios. Jos yra proto dvasios, sukurtos žmonių, sukurtos įsikūnijime esančių bendrakūrėjų. Ir, žinoma, egzistuoja daug tokių dvasių, kurios yra geranoriškos ir kurios palaiko pozityvias žmonių sukurtas matricas. Bet yra ir tokių dvasių, kurias mes vadiname demonais, ir jas pagimdė ne bendrakūrėjai, bet puolusios būtybės. Jie pasinaudojo savo protais, keturiais savo proto lygmenimis, vizualizuodami tam tikras destruktyvias matricas ir užpildydami jas sąmone, kol galiausiai jos įgijo savo savarankišką gyvybę.

Ir tuomet puolusios būtybės apgaule įviliojo bendrakūrėjus palaikyti jų planus ir jų tikslus, ir šitaip bendrakūrėjai ėmė maitinti savo sąmone šiuos demonus, kol jie pasidarė labai, labai galingi. Kiekvienam destruktyviam pasireiškimui Žemėje egzistuoja viena iš šių dvasių arba demonų, robotiškai kartojančių tą pačią tendenciją ir siekiančių įtraukti žmones į to paties veiksmo kartojimą. Pavyzdžiui, jūs, žinoma, žinote, kad egzistuoja karo demonas. Turite daug karo demonų, tačiau jie sudaro piramidę ir pačioje jos viršūnėje yra aukščiausias karo demonas, kuris yra tapęs labai galingu šioje planetoje. Jis yra toks galingas, kad gali visiškai užvaldyti įsikūnijime esančių žmonių protus iki tokio lygmens, kad jie nustoja funkcionuoti kaip savimonę turintys bendrakūrėjai. Jie tuomet ima funkcionuoti kaip biologiniai robotai, nemąstantys individualių minčių, nes visos jų mintys ateina iš šių demonų, ir jie neturi gebėjimo atsitraukti nuo viso to ir tarti: „Aš to daugiau nebedarysiu.“

Ką tai reiškia, mano mylimieji? Tai reiškia, kad tai yra tikrasis paaiškinimas faktui, kurį matėte tiek daug kartų kartojantis istorijoje, kuomet matėte žmones darant labai nežmoniškus dalykus kitiems žmonėms. Motina Marija kalba apie tai savo knygoje apie karą [Padėkite Pakylėtiesiems Mokytojams sustabdyti karą], apie tai, kokia tai yra mistika, kad galite įtikinti žmones žudyti kitus žmones, ir kad tai įvyksta dėl to, jog žmones yra apakinę dvasios, demonai. Jų protai yra užvaldomi ir jie nustoja mąstyti, jie nebėra sąmoningi. Ji kalba apie faktą, jog vienas iš gilesnių žmonių turimų instinktų yra savo rūšies išsaugojimas. Turite instinktą išsaugoti individą ir išsaugoti visą rūšį ar bent jau grupę.

Norint įtraukti žmones į karą, kažkas turi nustelbti šį fundamentalų išgyvenimo instinktą. Ir tik tuomet, kai žmonių protai yra užvaldomi šių tamsos būtybių, šių demonų, šių dvasių, žmonės gali atidėti į šalį savo norą išsaugoti gyvybę ir tapti, tikrąja to žodžio prasme, žudančiais robotais, kurie visiškai nemąstydami vykdo įsakymus ir žudo kitus žmones nesusimąstydami apie tai, ką daro. Nė vienas žmogus, kuris sąmoningai suvokia, ką daro, negali nužudyti kitos žmogiškos būtybės. Tai tiesiog neįmanoma, mano mylimieji, tai tiesiog neįmanoma. Tačiau matote, kaip vėl ir vėl žmonės tarsi bepročiai žudo ir kankina kitus savo brolius žmones.

Savo šeimos narių išžudymas

Priežastis, dėl kurios čia apie tai kalbu, yra, žinoma ta, kad, pažvelgę į šiaurę nuo sienos matote vieną diktatorių viršūnėje, kuris, kaip paaiškino Padma Sambhava, turi absoliučią valdžią, bet ar jis galėtų vienas pats asmeniškai laikyti priespaudoje visą Šiaurės Korėjos populiaciją? Ar jis galėtų eiti ir asmeniškai išžudyti visus tuos, kurie priešinasi jam ar jo valdžiai? Akivaizdu, jog jis to padaryti negalėtų. Padma Sambhava paaiškino, kodėl diktatorius yra pasirengęs nužudyti kiekvieną, kuris grasina jo neklystamumo aurai, jo valdžios aurai. Žinoma, tam, kad galėtų įvykdyti šią intenciją, jis turi turėti žmonių, kurie būtų pasirengę žudyti savo tautiečius, o kai kuriais atvejais net ir savo pačių šeimos narius, ir kurie daro tai tarsi robotai, vykdydami diktatoriaus ar tų, kurie yra žemiau po juo hierarchijoje, paliepimus.

Ir kaip galite priversti ką nors nužudyti savo paties šeimos narį ar savo tautietį? Negalite to padaryti įtikinėdami. Tą padaryti galite tik tuomet, kai žmonių protus yra užvaldę šie demonai. Kaip demonas gali užvaldyti žmogaus protą? Tai gali įvykti tuomet, kai žmogus atiduoda norą priiminėti savo savarankiškus sprendimus. Ir kaip galite atvesti žmones prie tos ribos, kuomet jie nebenori priiminėti savo savarankiškų sprendimų? Tiktai puolusių būtybių manipuliacijomis per daugelį gyvenimų. Žmogus manipuliacijomis yra įtraukiamas palaikyti tam tikrą tikslą ir tuomet patiria, jog tai atveda prie pražūtingų pasekmių. Kai tai vyksta vėl ir vėl, kai šis žmogus priima tam tikrą sprendimą ir tuomet patiria pražūtingas pasekmes, tuomet šis skausmas žmogų gali taip giliai sužeisti, jog žmogus daugiau nebenori priiminėti sprendimų, bijodamas pasekmių.

Iš tiesų, matote daug, labai daug žmonių, kurie yra pasiekę šį tašką. Visame pasaulyje yra daugybė tokių žmonių, tačiau, žinoma, kai matote šalį, kurioje egzistuoja diktatoriška valdymo forma, galite matyti, kad didžioji dauguma toje šalyje įsikūnijančių žmonių būtent ir yra tame taške, kuomet nenori priiminėti savo pačių savarankiškų sprendimų. Būtent dėl to jie nuolankiai paklūsta diktatoriaus valdžiai, kuris priiminėja sprendimus vietoj jų ir reikalauja, kad jie būtų tarsi robotai, kurie nemąstydami vykdytų šiuos sprendimus.

Žmonių Šiaurės Korėjoje pažadinimas

Kaip tuomet, mano mylimieji, ši situacija galėtų būti pakeista, nuo to laiko, kai ji buvo įtvirtinta, nuo to laiko, kai dauguma žmonių šalyje yra patekę šių demonų įtakon, kurie tenori ir toliau skleisti kankinimus, karą ir konfliktus, kad gautų dar daugiau energijos, dėl kurios jie tampa dar galingesni? Na, pakeisti tai yra įmanoma, nes nėra nė vienos šalies (ir niekada nebuvo), kurioje visi toje šalyje esantys žmonės būtų buvę visiškai užvaldyti iki tokio lygmens, kuomet nenori priiminėti savo savarankiškų sprendimų. Bet kurioje šalyje visada egzistuoja tam tikras procentas žmonių, kurie sugeba priiminėti savarankiškus sprendimus. Kai kurie iš šių žmonių, augdami toje šalyje, pamiršta, kas esantys. Jie apleidžia savo pasiryžimą priiminėti sprendimus, nes suvokia, jog tiesiog negali to daryti toje šalyje egzistuojančiomis sąlygomis. Kai kurie žmonės tiesiog tai pamiršta.

Tiesiog noriu pasakyti, kad šiuo metu Šiaurės Korėjoje egzistuoja tam tikra kritinė masė būtybių, kritinė masė sielų, kurios ten įsikūnijo ir kurios turi gebėjimą labai greitai pakilti iki to taško, kuriame būtų pasirengusios priiminėti savo savarankiškus sprendimus. Vienintelis dalykas, kuris trukdo tam įvykti, yra tai, kad jas vis dar labai stipriai yra apakinęs kolektyvinis demonas ir daugelis jį palaikančių demonų, kurie palaiko Šiaurės Korėjos šalies matricą. Jeigu ši matrica būtų sudaužyta, tuomet šie žmonės galėtų tapti laisvi ir galėtų vėl priiminėti tikrus, individualius, sąmoningus sprendimus, kurie dramatiškai galėtų pakeisti situaciją šalyje.

Net ir pats diktatorius yra visiškoje demono valdžioje, kuris palaiko matricą Šiaurės Korėjos šaliai, ir todėl turi ribotas galimybes daryti tai, apie ką kalbėjo Padma Sambhava, tai yra, pakeisti šalies kursą. Net ir jį potencialiai būtų galima išlaisvinti, kad jis imtų priiminėti sąmoningesnius sprendimus, sudaužant šį demoną į šipulius, ar bent jau sudeginant kai kuriuos mažesnius demonus, idant vis daugiau ir daugiau žmonių galėtų išsilaisvinti. Ir tai, žinoma, yra vienas iš tikslų, dėl kurių duodu visą šį mokymą.

Jūs, kurie esate dvasingi žmonės – tiek Pietų Korėjoje, tiek ir už jos ribų, nes tai yra pasaulinė problema – jūs turite galimybę išsakyti prašymus sudaužyti į šipulius šiuos demonus, kurie palaiko destruktyvią matricą Šiaurės Korėjos šaliai. Jūs, žinoma, per mano šio diktavimo perdavimą į fizinę oktavą gaunate įgaliojimus iš manęs kviesti mano vardą, kad tai būtų padaryta. Ir, žinoma, remiantis šiuo diktavimu bus sukurta invokacija, tačiau esate laisvi pradėti bet kurią akimirką kviesti Šivos Esatį ir prašyti manęs sudeginti demonus, kurie palaiko destruktyvią matricą Šiaurės Korėjos šaliai ir Šiaurės Korėjos žmonėms. Tą daryti galite pradėti bet kuriuo metu, tačiau dalykas, kurį norėčiau dabar padaryti, yra pasinaudoti šia galimybe, kad jūs visi dabar esate čia ir klausotės šio diktavimo, man kalbant. Su kiekvieno jūsų individualiu leidimu, pasinaudosiu jūsų čakromis, sustiprindamas šaukinius, kuriuos išsakysiu, ir todėl prašau jūsų vizualizuoti kartu su manimi, mums dabar pereinant į sekančią šio mano diktavimo dalį.

Nacionalinio Šiaurės Korėjos demono sunaikinimas

Jums reikia ir toliau nepaliauti išsakyti prašymus šiam dalykui ir galite vėl ir vėl naudotis šia vizualizacija, kad sudegintumėte vis daugiau ir daugiau šių demonų ir išlaisvintumėte žmones, kad jie iš tiesų galėtų pradėti mąstyti, galėtų pradėti kvestionuoti. O fundamentaliausiame lygmenyje jie pradėtų kvestionuoti, kodėl žudo savo pačių tautiečius ir šeimos narius. Kodėl yra būtina žudyti žmones ir įkalinti žmones, kad būtų išsaugotas tam tikras režimas? Ar nebūtų įmanoma pakeisti režimo, pakeisti sistemos, kad nebereikėtų nepaliaujamai žudyti savo tėvynainių?

Ir tai yra esminė mintis, kurią reikia siųsti, ir galite vizualizuoti, kaip siunčiate ją Šiaurės Korėjos žmonėms. O toliau, žinoma, jie galės pradėti kvestionuoti ir daugelį kitų dalykų, tačiau ši mintis yra pats pokyčių pagrindas. Kai žmonės pradės kvestionuoti, kodėl jie turi žudyti vienas kitą, kad išsaugotų sistemą, užuot pakeitę sistemą, kad žudymas nebebūtų būtinas, tuomet pokyčiai galės pradėti vykti, ir nuo šio taško jie galės toliau vystytis ir plisti.

Noriu įspėti jus, visus žmones pasaulyje, kad tai yra pasaulinė problema, nes Šiaurės Korėja yra tapusi totalitarinių jėgų židinio centru. Jeigu jos bus palaužtos – ir jos bus palaužtos Šiaurės Korėjoje – tai paveiks visą planetą ir tai labai greitai gali turėti pasekmes kitose pasaulio dalyse, kuriose totalitarinės jėgos taip pat pradės prarasti savo įtaką. Tai gali duoti pradžią pasauliniam judėjimui, kuris sudaužys į šipulius totalitarines matricas, kurios egzistuoja ne tik šalyse, bet ir daugelyje kitų pasaulio sferų, įskaitant ir ekonomiką. Ir tuomet pamatysite, kaip tai duos pradžią naujai erai, kuomet žmonės galės pradėti busti ir galės iš tiesų pradėti mąstyti, užuot kaip robotai kartoję tuos pačius senus įpročius, nes jų protai yra užvaldyti šių demonų. Aš, Šiva, užsklendžiu šį veiksmą, šį nepaprastai galingą veiksmą, ir įtvirtinu dalį savo ugnies virš Šiaurės Korėjos šalies.

Pietų Korėjos išvalymas

Bet kadangi visada egzistuoja Alfa ir Omega, prašau jūsų vizualizuoti, kad mes dabar ir vėl stovime prie sienos su Šiaurės Korėja, tačiau dabar apsisukame kita kryptimi ir žvelgiame į Pietų Korėją. Matydami mane stovintį trikampio viršūnėje, dabar vizualizuojate, kad einame ir į Pietų Korėjos šalį. Ir labai greitai, Šivos ugnis pasitinka visą šią sistemą ir Pietų Korėjos valdžios elitą. Ir, žinoma, taip pat ir Pietų Korėja turi nacionalinį demoną, kuris siekia palaikyti dualistinę kovą tarp šių dviejų šalių. Todėl aš taip pat sakau: „Aš, Šiva, siunčiu savo ugnį ir todėl, TAVĘS NEBĖRA!“ Prašau jūsų vizualizuoti ir išsakyti prašymus, kad šie dualistiniai Šiaurės ir Pietų Korėjos demonai būtų sudeginti, ir visi juos palaikantys demonai taip pat būtų sudeginti, ir todėl šios padalintos šalies matrica yra sudaužyta.

Kaip galite įveikti padalijimą, keisdami tiktai Šiaurę? Padalijimas yra tarp dviejų, ir todėl skaldančios jėgos yra abiejose šalyse, abiejose šalies padalijimuose. Todėl prašau jūsų vizualizuoti ir išsakyti prašymus dėl dualistinių jėgų Pietų Korėjoje, kurios sudaro valdžios elitą, laikanti Pietų Korėjos žmones savo vergovėje. Valdžios elitas, tam tikra prasme, taip pat verčia žmones robotais, ne liepdamas žudyti savo brolius žmones, o versdamas žmones dirbti daugybę valandų per savaitę, kuomet visą jų gyvenimą praryja šios gigantiškos korporacijos, teieškančios vis daugiau ir daugiau pelno. Žmonės tarsi robotai daro tuos pačius dalykus, kurių vienintelis tikslas yra generuoti pelną ir nieko daugiau, tačiau niekas nežino, kam visas šis pelnas iš viso reikalingas. Jie nesugeba ištrūkti iš šios matricos ir nesugeba užduoti klausimų, kodėl mes verčiame vergauti savo tautiečius šiai kapitalistinei sistemai palaikyti, kuri tik mechaniškai generuoja vis daugiau ir daugiau pelno.

Ir vėlgi, išskleidžiu savo sparnus nuo sienos ir sukuriu vis mažesnę ir mažesnę erdvę, į kurią yra suvaromi šie demonai, ir erdvė užsiveria ir juos sudegina. Vėlgi, tai yra veiksmas, kuriuo tam tikra demonų dalis, palaikančių šios padalintos šalies matricą, yra sudeginami. Ir vėlgi, nuo jūsų priklauso tai, kad atneštumėte šį veiksmą į fizinę oktavą, kuomet žmonės galėtų pradėti uždavinėti klausimus: „Kodėl mes palaikome šią matricą? Kodėl laikome save Šiaurės Korėjos priešais, kurie yra mūsų pačių broliai ir seserys? Kodėl manome, kad vienintelis būdas sukurti klestėjimą ir visas tikslas, dėl kurio egzistuoja mūsų šalis, yra leisti šioms milžiniškoms korporacijoms kurti vis didesnį ir didesnį pelną, įstumiant savo žmones į vergovę, kurioje jiems nebelieka nei laiko, nei energijos, nei dėmesio, kurį galėtų skirti klausimams apie tai, kas jie yra, kodėl jie yra įsikūnijime, ir koks yra gyvenimo tikslas – klausimams, kurie padėtų jiems atrasti dvasinį kelią.“

„Koks gi tikslas generuoti klestėjimą ir turtą Pietų Korėjoje, jei šie žmonės visą savo gyvenimą praleidžia vergaudami šioms korporacijoms? Argi turto tikslas neturėtų būti toks, kad žmonės turėtų daugiau energijos ir dėmesio, kuriuos galėtų skirti savo dvasiniams siekiams? Išlaisvinkime žmones, pakeiskime šią matricą savo šaliai, kad ji nebebūtų tokia susikoncentravusi į pelną ir į korporacijas, bet imtų koncentruotis į žmones, ir kad pamatytume, jog esminis išteklius, kurį mes turime, yra žmonės. Mūsų šalies tikslas yra išlaisvinti žmones, o ne generuoti pelną korporacijoms, kurioms jo nereikia, nes jos pačios savaime neturi jokio tikslo, mūsų šalies tikslas yra žmonės.

Tad aš, Šiva, tariau savo žodį, ir noriu jums visiems padėkoti už suteiktą platformą ir už tai, kad turėjote noro atverti savo čakras ir sustiprinti šį veiksmą. Žinoma, aš galiu atlikti savo darbą, tačiau jis negalėtų persifiltruoti į fizinę oktavą be jūsų. Jūs esate raktas pokyčių atnešimui į fizinę oktavą, nes jūs esate fiziniame įsikūnijime. Jūs esate Šiva įsikūnijime, kaip aš esu Šiva viršuje. Kai priimate save kaip Šivą įsikūnijime, kai priimate save kaip ugnį, ir kai žinote turintys įgaliojimus būti atviromis durimis mano ugniai, tuomet kartu mes galime atnešti pokyčius. Ir iš tiesų, galime sudeginti bet ką, kas laiko žmones įkalintus šiose senose matricose. Mano mylimieji, beprotybės era baigiasi Žemėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com