Sanat Kumara

Sanat Kumara


Sanat Kumara yra žinomas Dienų Senovinio vardu. Jis yra Kristaus sėklos visame kosmose Didysis Guru, Veneros hierarchas ir vienas iš septynių šventųjų Kumarų (Liepsnos Viešpačių, reprezentuojančių septynis spindulius Veneroje). Jis inicijuoja mus rubininio spindulio kelyje.

Sanat Kumara tarnavo Pasaulio Viešpačio hierarchinėje tarnystėje nuo tamsiausių Žemės istorijos valandų, kuomet jos evoliucijos nupuolė iki urvinio žmogaus lygio ir prarado ryšį su Dievo liepsna ir galingąja AŠ ESU Esatimi. Kai Žemė priartėjo prie savo sunaikinimo, nes joje nebeliko nė vieno žmogaus, kuris palaikytų Kristaus sąmonės liepsnos gyvybę, Sanat Kumara atėjo į Žemę, savanoriškai ištremdamas save iš Veneros planetos, idant palaikytų šią liepsną gyvą, kol pakankamas skaičius žmonių atsilieps ir vėl ims palaikyti šios liepsnos degimą savo broliams ir seserims.

Šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai sielų savanoriškai pasisiūlė padėti Sanat Kumarai įvykdyti šią misiją, ir lydėjo jį kartu su legionais angelų.

Tad, kai Sanat Kumara atėjo iš Veneros, padarydamas Žemę savo laikinais namais, jį lydėjo didžios šviesos būtybių palyda, tarp kurių buvo jo dukra (ledi mokytoja Meta) ir trys iš septynių šventųjų Kumarų. Keturi šimtai, kurie sudarė avangardą, į Žemę buvo pasiųsti pirma visų, kad pastatytų nuostabųjį Šambalos ašramą Gobio Jūros (ten, kur dabar yra Gobio Dykuma) saloje. Tuomet taip pat atvyko alchemikai ir mokslininkai, šimtas keturiasdešimt keturi, koncentruojantys savyje šimtą keturiasdešimt keturias elementų liepsnas. Kartu jie sukūrė deimanto, esančio Didžiajame Centre, kopiją, koncentruojančią deimantinį Dievo spinduliuojantį protą.

Gobio Jūros Baltojoje Saloje jie pastatė Baltąjį Miestą, sumodeliuotą pagal Kumarų miestą Veneroje. Sanat Kumara įtvirtino trilypės liepsnos židinį Šambalos ašrame, kuris daugybę šimtmečių stovėjo fizinėje oktavoje. Sanat Kumara gyveno šiame fiziniame ašrame, tačiau neprisiėmė fizinio kūno, kuris būtų panašus į mūsų šiandien dėvimus kūnus – jo kūnas buvo Materijos pasaulyje, tačiau labiau eterinis. Vėliau Šambalos apsaugojimui tapo būtina, kad šis nuostabus ašramas, buvęs fizinėje oktavoje, būtų perkeltas į eterinę oktavą. Eterinis centras išlieka tikslia kažkada buvusio fizinio ašramo kopija. Nepakartojamoji azūrinė jūra, su jos centre buvusia Baltąja Sala, dabar yra Gobio dykuma.

Sanat Kumara įtvirtino šviesos spindulį iš savo širdies ir užmezgė ryšio giją su kiekvienu Žemės planetoje besivystančiu žmogumi, puoselėdamas ir palaikydamas šią liepsną ir padėdamas Šventajam Kristaus AŠ žadinti Kristaus sąmonę. Be jo pagalbos, žmonija masiškai būtų patyrusi antrąją mirtį, ir planeta būtų buvusi sunaikinta.

Senovinis paprotys deginti laužą per Kūčias atėjo pas mus nuo Sanat Kumaros įvykdytos tarnystės, kuris, kiekvienais metais, sukoncentruodavo šventąją ugnį fizinėse oktavose. Tai tapo tradicija žmonėms nueiti daugybę mylių ir parsinešti namo Kūčių laužo žariją, ir uždegti nuo jos ugnį savo namuose, degsiančią per ateinančių dvylikos mėnesių ciklą. Tad jo fizinės liepsnos židinys buvo regimai įkūnijamas žmonių gyvenamosiose vietovėse, kas leido jiems patirti tiesioginį fizinį kontaktą su Pasaulio Viešpačiu savo tarpe.

Sanat Kumaros misija buvo užbaigta 1956 metų sausio 1 dieną, kai jo didžiausią pažangą padariusiam mokiniui Gautamai Budai buvo patikėta Pasaulio Viešpačio tarnystė, nes jis jau buvo sukaupęs pakankamą momentumą palaikyti pusiausvyrą planetai ir išlaikyti trilypės liepsnos koncentraciją. Sanat Kumara tuomet tapo Pasaulio Regentu, ir iš šios pozicijos toliau tęsia savo asistavimą Žemės evoliucijoms iš savo namų Veneroje. Iki šių pasikeitimų tarnystės postuose, Sanat Kumara paleisdavo didžiulę šviesos bangą į planetą kiekvienais metais Vesako šventės metu, per mėnulio pilnatį Tauro žvaigždyne. Jo spinduliavimą įtvirtindavo jo mokiniai, Viešpats Gautama Buda, Viešpats Maitrėja ir būtybė, kuri šiuo metu tarnauja Maha Čohano tarnystėje. Šie trys mokiniai įtvirtindavo trilypės liepsnos koncentraciją, atėjusią iš Sanat Kumaros širdies, Pasaulio Viešpaties vardu. Jie buvo jo intensyvaus spinduliavimo transformatoriai, pažemindami šios šviesos vibracijas.

Sanat Kumara taip pat figūruoja keliose Rytų religinių tradicijų rolėse. Kiekviena iš šių rolių atskleidžia vis kitą jo Dangiškosios Esaties aspektą. Induizme jis yra garbinamas kaip vienas iš keturių arba septynių Brahmos sūnų. Jie yra vaizduojami kaip jaunuoliai, visą laiką išlaikantys savo tyrumą. Sanskrito kalba vardas Sanat Kumara reiškia „visada jaunas.“ Jis yra pats žymiausias iš Kumarų.

Induizme, Sanat Kumara dažnai yra vadinamas Skanda, arba Kartikėja, Šivos ir Parvati sūnumi. Kartikėja yra karo dievas ir dangiškosios dievų kariaunos vadas. Jis specialiai gimė tam, kad nužudytų Taraką, demoną, kuris simbolizuoja neišmanymą, žemesnįjį protą. Kartikėja dažnai yra vaizduojamas laikantis ietį, kuri simbolizuoja nušvitimą. Jis naudojasi šia ietimi neišmanymui žudyti. Induizme, karo istorijomis dažnai yra naudojamasi kaip alegorijomis vidinėms sielos kovoms aprašyti.

Skanda-Kartikėja, kaip jis kartais yra vadinamas, taip pat yra laikomas išminties ir mokymosi dievu. Sakoma, kad jis suteikia dvasinių galių savo pasekėjams, ypač žinojimo galią. Indų mistinėje tradicijoje, Kartikėja yra žinomas kaip Guha, kas reiškia „urvą“ arba Slaptąjį, nes jis gyvena jūsų širdies urve. Induistiniai šventraščiai taip pat sako, kad Sanat Kumara yra „didžiausias iš išminčių“ ir yra pažinęs Brahmaną.

Pakylėtieji mokytojai moko, kad aukščiausias zoroastrizmo Dievas, Ahura Mazda, yra Sanat Kumara. Ahura Mazda reiškia „Išmintingas Viešpats“ arba „Viešpats, dovanojantis žinias.“ Jis reprezentuoja Gėrio principą ir yra žmonijos sergėtojas bei Blogio principo priešininkas.

Kažkur tarp 1700 ir 600 m. pr. Kr. Zaratustra įkūrė zoroastrizmo religiją senovės Persijoje. Vieną rytą, kai ėjo pasisemti vandens iš upės, jis pamatė švytinčią būtybę, kuri jį atvedė pas Ahura Mazdą ir kitas penkias švytinčias būtybes. Tokia didelė buvo jų šviesa, kad „jis nematė savo paties šešėlio ant Žemės.“ Iš šių būtybių grupės jis gavo savo pirmąjį naujos religijos apreiškimą. Netrukus po to, Zaratustra tapo Ahura Mazdos pasiuntiniu.

Po Šambalos perkėlimo į eterinę oktavą, Sanat Kumara įsikūnijo Dipamkara, Lempą Uždegančiu Buda. (Sanskrito žodis Dipamkara reiškia „šviesų uždegėjas“ arba „švytintysis.“) Budistinėje tradicijoje Dipamkara yra legendinis Buda, gyvenęs labai seniai, pirmasis iš dvidešimt keturių Budų, pasirodžiusių prieš Gautama Budą. Dipamkara išpranašavo, kad asketas Sumedha taps ateities Gautama Buda.

Budistai laiko Dipamkarą, Gautamą Budą ir Viešpatį Maitrėją „trijų laikų Budomis“ - praeities, dabarties ir ateities. Iš to galime suprasti, kad Dipamkara buvo praeities Pasaulio Viešpats, Gautama Buda yra dabartinis Pasaulio Viešpats, o Maitrėja bus Pasaulio Viešpats ateityje.

Budizme, egzistuoja didis Dievas, žinomas Brahma Sanam-kumaros vardu. Jo vardas taip pat reiškia „visada jaunas.“ Brahma Sanam-kumara yra tokia iškili būtybė, kad jis turi susikurti regimą kūną, kad jį galėtų matyti Trisdešimt Trys dangaus dievai. Saka, dievų valdovas, šitaip aprašo jo išvaizdą: „Jis nustelbia kitas deives savo švytėjimu ir didybe, kaip kad iš aukso nulieta figūra savo spindesiu užgožia žmogaus figūrą.“

Pranašas Danielius taip pat užrašė savo viziją, kurioje regėjo Sanat Kumarą, kurį jis pavadino „Dienų Senoviniu.“ Danielius rašo: „Man bežiūrint, buvo pastatyti sostai ir atsisėdo Dienų Senovinis, kurio drabužiai buvo balti kaip sniegas ir galvos plaukai kaip gryna vilna. Jo sostas – kaip ugnies liepsna, jo ratai [čakros] – kaip liepsnojanti ugnis.“ (Danieliaus 7,9)

Sanat Kumaros liepsna dvynė yra ledi mokytoja Venera. Per jo ilgą tremtį Žemės planetoje, ji buvo pasilikusi jų gimtojoje planetoje, saugodama jos liepsną.

Sanat Kumaros muzikinio kūrinio melodiją pagavo Jan Sibelius savo kūrinyje Finlandia. Ši melodija taip galingai spinduliuoja laisvės liepsną, kad nacių okupacijos metu ją groti buvo uždrausta, bijant, jog ji pažadins žmonių laisvės troškimą.


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


2016-07-03 Fanatizmo, blokuojančio Aukso Amžių, išvalymas
2009-05-10 Keturioliktasis dalinimosi savąja Esatimi spindulys
2006-10-22 Laikas stoti ir Būti tuo, kuo esate!
2005-07-05 Kreipkitės į mane, kad gautumėte mano mantiją