Vieša išpažintis Rusijos žmonių vardu

Rusiškai kalbančių pakylėtųjų mokytojų mokinių bendruomenė (iš buvusių Sovietų Sąjungos šalių, įskaitant Rusiją, Ukrainą, Baltarusiją, Moldovą, Azerbaidžaną, Kazakstaną, Kirgiziją), vadovaujami mūsų pakylėtųjų brolių ir seserų parašė šią Viešą Išpažintį Rusijos žmonių vardu ir išreiškė ją Ištarto Žodžio forma.

Ši išpažintis yra atsakas į Kuan Jin prašymą, išsakytą diktavime, kurį ji perdavė 2013 metais Novosibirske:


Šiuo bendru veiksmu, mes veikiame ne kaip buvusių sovietinių šalių atstovai, bet kaip dvasingi žmonės, nusprendę įsikūnyti šiame gyvenime šiose šalyse, ir veikdami vienovėje, atliekame savo tarnystę Motinai Rusijai ir prisidedame prie kolektyvinės sąmonės kėlimo ne tik Rusijoje, bet ir visose buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse. Pripažįstame, kad esame šios sąmonės dalimi.

Šiuo veiksmu, norime padėti savo broliams ir seserims Rusijoje pakilti virš praeities tendencijų ir transcenduoti sąmonę, sukėlusią tamsiausius įvykius Rusijos istorijoje ir visose buvusiose sovietinio bloko šalyse. Šia vieša išpažintimi demonstruojame savo pasiryžimą pažvelgti į Rusijos istoriją, pripažįstame padarytas klaidas Rusijos žmonių vardu ir nuoširdžiai bei atvirai prašome atleidimo už žiaurumus, kurie buvo įvykdyti komunizmo ir Sovietų Sąjungos vardan. Mes, Rusijos žmonių vardu, kviečiame Gailestingumo Liepsną ir Atleidimo Liepsną Motinai Rusijai.

Konferencijos Estijoje metu (2018 metais) grupelė rusiškai kalbančių žmonių (iš Rusijos ir Kazakstano) perskaitė šią Viešą Išpažintį prieš visus konferencijos dalyvius. Angliškai kalbantys žmonės perskaitė šią Išpažintį angliškai.

Kviečiame visus kartu Vienovės Liepsnoje padėti savo broliams ir seserims Rusijoje įveikti praeities tendencijas ir iš tiesų įžengti į negrįžtamai aukštyn kylančią spiralę.

Parsisiųskite anglišką arba rusišką išpažinties tekstą.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kreipiamės į visus pakylėtuosius mokytojus, o ypač į Motiną Mariją ir Kuan Jin, prašydami sustiprinti šios išpažinties poveikį ir pažadinti kolektyvinėje Rusijos sąmonėje būtinybę permąstyti Rusijos praeities istoriją ir pripažinti visus carų ir kitų vadų valdymo laikotarpiu įvykdytus nusikaltimus Rusijos šalies žmonėms, o taip pat ir kitų šalių žmonėms, tiek praeityje – ypač sovietinio valdymo metais – tiek ir dabartyje.

Mes, pakylėtųjų mokytojų mokiniai, visų dabar Rusijoje gyvenančių žmonių vardu, prašome Dievo atleidimo, o taip pat prašome atleidimo visų šalių žmonių, kurių gyvenimus paveikė Rusija, ir ypač atleidimo prašome pačios Rusijos žmonių už tamsiausius mūsų šalies istorijos periodus – už visus žiaurumus, žvėriškumus, siaubą ir žudymus, kurie buvo įvykdyti Rusijos vardu, o ypač už:

– Rusijos carų ir kilmingosios klasės piktnaudžiavimą valdžia baudžiavos laikotarpiu.

– Bolševikų revoliuciją – Vladimiro Lenino ir jo partijos vykdyto Raudonojo Teroro, nužudant paskutinę caro šeimą ir visus, kurie priešinosi sovietinei valdžiai.

– Pilietinį karą – beprasmišką ir negailestingą, nusinešusį kelių milijonų žmonių gyvybes, atnešusį badą, skurdą, epidemijas, nederlių ir kitas kančias dešimtims milijonams žmonių.

– Dievo neigimą, tikėjimo ir religijos draudimą, šventyklų ir bažnyčių griovimą, visišką tikinčiųjų ir dvasininkijos persekiojimą, į socialinę sąmonę prievarta diegiamą ateizmą, mokslinį materializmą, komunistinę ideologiją, tyčinį individualumo, kūrybinės saviraiškos ir kalbos laisvės naikinimą.

– Josifo Stalino vadovavimą ir Rusijos šalies žmonių žudymus – masines represijas prieš disidentus ir tiesiog nekaltus žmones, areštus ir egzekucijas dekulakizacijos* ir kolektyvizacijos periodu, masinį badą, masinius areštus ir egzekucijas etniniu pagrindu, represijas prieš kalinių šeimas, tremtį, įkalinimus darbo stovyklose.

– Beprasmiškas žmonių aukas Didžiojo Patriotinio Karo (Antrojo Pasaulinio Karo) metu – deportacijas, represijas ir individualių šalių, buvusių SSRS sudėtyje, žudymą, tiek prieš karą, tiek ir po jo.

– Totalitarizmo skleidimą Rytų Europoje ir Baltijos šalyse, represijas ir žudymus visų žmonių, kurie priešinosi socialistiniam režimui.

– Troškimą atkurti buvusią Rusijos imperiją ir išplėsti jos teritoriją karinėmis intervencijomis, okupacijomis, kitų šalių aneksavimu palei visas sienas, pradedant Suomija ir baigiant Japonija.

– Agresyvų kišimąsi į kitų šalių vidaus politiką, naudojantis karine jėga, informacinėmis technologijomis, karų sukėlimais, vyriausybių nuvertimu, slaptais specialiųjų tarnybų veiksmais, slaptomis operacijomis, kuriant, finansuojant ir tiekiant ginklus anti-vyriausybinėms, teroristinėms ir ekstremistinėms organizacijoms Europoje, Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje.

– Finansinę, ideologinę, diplomatinę ir karinę paramą autoritariniams, diktatoriniams ir totalitariniams režimams įvairiose pasaulio šalyse.

– Sąmoningą žiniasklaidos naudojimą, skleidžiant plataus masto propagandą ir plaunant smegenis Rusijos žmonėms, kuriant išorinio priešo įvaizdį ir naudojantis nacionalinio saugumo, izoliacionizmo idėjomis, toliau stiprinant ginklavimosi varžybas ir pratęsiant Šaltojo Karo elementus.

– Šalių šantažavimą, ekonomiškai ir istoriškai priklausančių nuo energijos tiekimo iš Rusijos.

– Ekonominę nelygybę, korupciją ir valdžios elito troškimą išnaudoti Rusijos žmones, priimant įstatymus, kurie saugo valdžios elitą ir suteikia jam neribotas galias, turtą ir privilegijas, ir nuskurdina paprastus Rusijos žmones.

– Šovinistinės ideologijos skleidimą apie ypatingą Rusijos kelią ir nacionalinį rusų pranašumą.

– Kolektyvinėje sąmonėje vyraujantį nenorą prisiimti atsakomybę, priiminėti individualius sprendimus, valios trūkumą, nenoro gyventi būseną, išreikštą troškimu sekti stipriu lyderiu, o taip pat kai kurių žmonių pasirengimu aklai vykdyti žiaurius, nusikalstamus įsakymus, naudotis kitų žmonių nelaimėmis, skųsti ir išduoti vienas kitą, kankinti ir žudyti.

Mes kviečiame Gailestingumo ir Atleidimo Liepsną Motinai Rusijai, prašydami sudeginti visus tamsios praeities įrašus ir transformuoti visus negatyvius sūkurius kolektyvinėje sąmonėje. Visų Rusijos žmonių vardu esame pasiryžę prisiimti atsakomybę už šią savo sąmonės būseną, pripažindami, kad ji yra kolektyvinės sąmonės Rusijoje dalis. Todėl, keldami savo individualią sąmonę, prisidedame prie visos šalies kolektyvinės sąmonės augimo. Esame pasiryžę būti atviromis durimis Gailestingumo ir Atleidimo Liepsnai, idant mūsų šalies ir visų posovietinių šalių žmonės pabustų, pakiltų ir visiškai nuo savęs nusimestų praeities tendencijas, įžengdami į negrįžtamai aukštyn kylančią spiralę, kuri pakels aukštyn Rusijos sąmonę ir visų Sovietiniam blokui priklausiusių šalių žmonių sąmonę, idant jie galėtų įkūnyti savo potencialą Aukso Amžiuje.Mes patvirtiname, kad

Rusija yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3x)

Rusija išgydyta, Rusija užsklęsta,

Dievo vizija joje apreikšta. (3x)

Pagal Dievo valią tai atlikta. Amen.Dekulakizacija* (liet. išbuožinimas) – masinio valstiečių persekiojimo politika, vykdyta sovietinės valdžios nuo 1930 iki 1954 metų – politinės represijos, tarp jų areštai, deportacijos ir milijonams valstiečių bei jų šeimoms įvykdytos egzekucijos. Norėdama paskatinti dirbamos žemės nusavinimą, sovietinė valdžia vaizdavo kulakus klasiniais SSRS priešais.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com