WINV06 Stebuklų invokacija konfliktams sudeginti

Instrukcija: Šios invokacijos pagrindinis tikslas yra ištirpinti žmogiškus konfliktus, neleisti krizėms išsiplėsti į didelę smurtų bangą ir karą arba sustabdyti jau vykstantį karą.

Ši invokacija nėra pasyvi malda, kuria prašytumėte Dievo, kad jis ką nors dėl jūsų padarytų. Ši invokacija yra aktyvi malda, bendrakūrybinė malda, kurią kalbėdami esate pilnai įsisąmoninę Dievo įsakymą visiems žmonėms: "Dauginkitės ir viešpataukite Žemėje!" Jūs dauginate savo dvasinę šviesą, šitaip iškviesdami dar daugiau šviesos iš Aukščiau, ir tuomet pasiunčiate šią šviesą viešpatauti konfliktinėje situacijoje. Jūs esate atviros durys, per kurias Dievo šviesa gali įeiti šį pasaulį ir paimti savo žinion šią krizę.

Išsireiškimas "sprendimų priėmėjai" reiškia visus žmones, kurie dalyvauja arba kurie yra paveikti šio konflikto, į tai įeina ir tie žmonės, kurie žino apie šią situaciją. Ir nors daugelis šių žmonių nėra pozicijoje, kurioje galėtų priimti sprendimus apie išorinius situacijos aspektus, mes visi galime nuolatos rinktis, ar įsitrauksime į negatyvią energiją, tuo sustiprindami krizę, ar sustabdysime negatyvų sūkurį, šitaip nuleisdami garą konfliktui. Visų konfliktų varomoji jėga yra negatyvios energijos sūkurys, kuris, užvaldęs žmones, stumia juos į smurtą. Todėl kiekvienas tame dalyvaujantis asmuo - t. y. kiekvienas apie šį konfliktą žinantis asmuo - turi teisę nuspręsti stiprinti arba stabdyti žemyn traukiantį sūkurį. Ir tik tuomet, kai kritinė masė žmonių priims sprendimą sustabdyti sūkurį, konfliktas galės būti išspręstas. Todėl šios invokacijos tikslas yra išlaisvinti žmones nuo negatyvios energijos, kad mes visi galėtume iš tiesų laisvai apsispręsti ir rinktis gyvenimą.

Atkreipkite dėmesį, kad jūs taip pat esate sprendimų priėmėjas, ir todėl jūs ir sau prašote apsaugos ir augimo. Jūs prašote išgydyti visus konfliktus jūsų sieloje, kad nebebūtumėte suskilęs namas. Plačiausia prasme, visi žmonės yra sprendimų priėmėjai, kadangi mes visi prisidedame prie konfliktų ir smurto sūkurių, gyvuojančių ištisus tūkstantmečius. Todėl ši invokacija prašo išgydyti kolektyvinę žmonijos psichiką.

Jeigu neturite laiko sukalbėti visą invokaciją, galite kalbėti 1, 2 ir 4 dalis vienu prisėdimu, o tuomet sukalbėti 1, 3 ir 4 dalis sekančiu prisėdimu.


1 dalis

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Mylimieji Arkangele Mykolai, Motina Marija, Šiva, Dhjani Budos ir Kuan Jin, skiriu šią invokaciją apsaugoti, apšviesti ir pagydyti visas sielas, kurias paveikė...

(Apibūdinkite konfliktą ar krizę, kuriai kviečiate gydymą)

Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus, kuris pakeičia šį konfliktą tavąja taika. Mes prisiimame atsakomybę įkūnyti tavo taiką Žemėje, kaip ji yra įkūnyta Danguje. Mes pripažįstame, kad bet koks konfliktas yra sprendimų priėmėjų sąmonės būsenos padarinys, ir prisiekiame kelti savo sąmonę ir kelti visus kitus sprendimų priėmėjus aukštyn su savimi.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti viskuo, kuo esi tu, ir mes paimame šį konfliktą savo žinion. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame. Mes pripažįstame, kad šis konfliktas yra visatos, sugrąžinančios atgal sprendimų priėmėjų iškreiptą energiją, padarinys, tiek dabar, tiek ir praeityje. Mes dabar prisiekiame sustabdyti iškreiptos energijos žemyn traukiantį sūkurį. Mes iškviečiame Stebuklų Dėkingumo liepsną, kad ji apgaubtų visus sprendimų priėmėjus, idant galėtume atleisti Dievui, sau ir visiems žmonėms už bet kokias žaizdas, padarytas šio konflikto, tiek dabar, tiek ir praeityje.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir už visus šio konflikto aspektus. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija šiame konflikte, dabar ir amžinai. Mes patvirtiname, kad nekaltinsime tavęs dėl šio konflikto ir prisiimsime atsakomybę už jį, šitaip išlaisvindami save nuo visų negatyvių jausmų, kurie tik paskatintų mus iškreipti daugiau energijos ir paruoštų dirvą konfliktams ateityje. Mes prisiekiame sustabdyti žemyn traukiantį sūkurį, kuriame vienas konfliktas veda į kitą konfliktą, ir priimame, kad tai atlikta dabar visa tavo galia Danguje, veikiančia per mus pilna galia Žemėje.

Amen.

2 dalis

Arkangele Mykolai, sudaužyk karo iliuzijas

1. Kristaus Liepsnos manyje man suteikta galia, šaukiu Arkangelą Mykolą materializuoti savo Liepsnojančią Esybę virš šio konflikto. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos jėgas, tamsos dvasias ir energijos sūkurius, kurie kuria ir palaiko melus, kurstančius šį konfliktą ir atveda sprendimų priėmėjus prie ribos, kai karas tampa neišvengiamas. Arkangele Mykolai, SUDAUŽYK melą, kad smurtas ir karas yra neišvengiami! SUDAUŽYK melą, kad smurtas yra tinkamas sprendimas konfliktui! SUDAUŽYK melą, kad smurtas yra vienintelis ir galutinis sprendimas konfliktui! Arkangele Mykolai, atskleisk tiesą, kad konfliktas visada yra pasirenkamas ir konfliktas niekada nesibaigs, kol nepasirinksime taikos.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos jėgas ir tamsos dvasias, kurios kuria ir palaiko melą, kad, kai kas nors pažeidžia Dievo įsakymą „Nežudyk!“, staiga pasidaro priimtina mums daryti tą patį. Arkangele Mykolai, SUDAUŽYK melą, kad žudymas ir smurtas gali būti pateisinami Dievo akyse. SUDAUŽYK melą, kad tikslas gali pateisinti priemones ir kad mes galime atstatyti Dievo įstatymą, pažeidinėdami Dievo įsakymus. Arkangele Mykolai, atskleisk tiesą, kad vienintelis būdas atnešti Dievo karalystę į Žemę yra laikytis įsakymo mylėti Dievą visa širdimi ir mylėti savo artimą kaip save patį.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos jėgas ir tamsos dvasias, kurios kuria ir palaiko melą, kad žudydami savo priešus būsime apdovanoti Danguje. Arkangele Mykolai, SUDAUŽYK melą, kad Dievas tariamai gali skatinti bei apdovanoti žudymą ir smurtą. SUDAUŽYK melą, kad Dievas kada nors yra ką šaukęs į Šventąjį Karą. Arkangele Mykolai, atskleisk tiesą, kad iš Dievo nepasišaipysi ir neišvengiamai pjausime, ką pasėję. Atskleisk tiesą, kad net ir tie, kurie mano žudę Dievo vardu, neišvengs savo teisingo atlygio, nes kas gyvena kalaviju, nuo kalavijo ir žus, ir sėjantys vėją pjaus viesulą.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos jėgas ir tamsos dvasias, kurios kuria ir palaiko melą, kad, kai iš mūsų atimama gyvybė, tik daugiau pralieto kraujo gali atkurti teisingumą su Dievu. Arkangele Mykolai, SUDAUŽYK melą, kad nužudant dar daugiau žmonių kažkaip galima atlyginti už praeities žudynes. SUDAUŽYK melą, kad praliejus dar daugiau kraujo, galima nuplauti praeities nuodėmes. Arkangele Mykolai, atskleisk tiesą, kad Dievas yra meilės Dievas, kuris niekada nereikalavo kraujo aukų kaip atlygio už nuodėmes. Nuplėšk nuo mūsų iliuziją, kad reikia piktu už piktą atsimokėti.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos jėgas ir tamsos dvasias, kurios kuria ir palaiko melą, kad jėgos naudojimas ir kariavimas yra būtini šalies ar žmonių grupės gynybai. Arkangele Mykolai, SUDAUŽYK melą, kad smurtas ir jėga gali būti efektyvi gynyba. SUDAUŽYK melą, kad nėra alternatyvos karo paskelbimui. Arkangele Mykolai, atskleisk tiesą, kad aukščiausia asmeninės ir nacionalinės gynybos forma yra būti tiesoje su Dievu, kad Dievo galia galėtų mus apsaugoti. Padėk mums pamatyti, kad, kai griebiamės smurto, atsiskiriame nuo Dievo ir todėl netenkame Dievo apsaugos.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos jėgas ir tamsos dvasias, kurios kuria ir palaiko melą, kad galutinis sprendimas dabartiniam konfliktui yra nužudyti visus žmones, kuriuos mes nusistatėme savo priešais. Arkangele Mykolai, SUDAUŽYK melą, kad genocidas išspręs konfliktą ar kad jis gali būti pateisinamas Dievo akyse. SUDAUŽYK melą, kad mes galime išsisukti nuo genocido karmos. Arkangele Mykolai, atskleisk tiesą, kad tai, ką darome kitiems, visata neišvengiamai padarys mums, ir todėl smurto sūkuriai tol siaus šioje planetoje, kol žmonės pasirinks atsukti kitą skruostą, kad ir kas jiems bebūtų daroma.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos jėgas ir tamsos dvasias, kurios kuria ir palaiko veidmainystę, dėl kurios žmonės jaučiasi visada esantys teisūs ir mano, kad jų priešai visada klysta. Arkangele Mykolai, SUDAUŽYK melą, kad egzistuoja dvigubas standartas, ir kad tai, ką daro kiti yra smurtas, bet tai, ką darome mes, yra pateisinama ir būtina. SUDAUŽYK melą, kad mes kažkokiu tai būdu esame Dievo išrinktieji žmonės ir todėl esame aukščiau Dievo įstatymų. Arkangele Mykolai, atskleisk tiesą, kad niekas negali išsisukti nuo atpildo, pažeidęs Dievo įstatymą, ir Dievo išrinktieji žmonės yra tie, kurie laikosi jo Meilės Įstatymo.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos jėgas ir tamsos dvasias, kurios kuria ir palaiko melą, kad ginti savo nacionalinę garbę, savo žemę ar savo gyvenimo būdą yra svarbiau už žmonių gyvybes. Arkangele Mykolai, SUDAUŽYK melą, kad nacionalinė ar asmeninė garbė pateisina kitų žmonių žudymą. SUDAUŽYK melą, kad žemės gabalėlis ar linija žemėlapyje yra svarbiau už žmonių gyvybes. SUDAUŽYK melą, kad išsaugoti savo gyvenimo būdą yra svarbiau nei išsaugoti savo ir kitų gyvybes. Arkangele Mykolai, atskleisk tiesą, kad Dievas mus liepė nežudyti todėl, kad žmogaus gyvybė yra svarbesnė už bet kokius žmogiškus reikalus. Dievas davė mums gyvybę ir tiktai Dievas turi teisę ją paimti. Nuplėšk nuo mūsų masinę iliuziją, kad mes turime teisę vaidinti dievus.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos jėgas ir tamsos dvasias, kurios kuria ir palaiko melą, kad mūsų vadai visada yra teisūs ir kad mesti jiems iššūkį yra nepatriotiška. Arkangele Mykolai, SUDAUŽYK melą, kad, jeigu mūsų vadai šaukia į karą, mes visada turime juos palaikyti. SUDAUŽYK melą, kad esame nepatriotiški, jeigu nepalaikome karo ir reikalaujame kitokio konflikto sprendimo. Arkangele Mykolai, atskleisk tiesą, kad mūsų pirmoji pareiga yra būti ištikimiems Dievui ir tik po to šaliai, ir kad mes turime teisę reikalauti, jog mūsų vadai laikytųsi Meilės Įstatymo.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

Padėk visiems sprendimų priėmėjams Rinktis Gyvenimą!

Mylimas Arkangele Mykolai, išgelbėk mus, kad nepražūtume! (3X)

Arkangele Mykolai, išgelbėk visus sprendimų priėmėjus nuo mirties sąmonės, kuri mus verčia laikyti save mirtingomis žmogiškomis būtybėmis, atskirtomis nuo savo Dievo.

Mylimas Arkangele Mykolai, tu Tikėjimo Gynėjau, jeigu žmonės geriau žinotų, jie geriau ir darytų, todėl prašau tavęs išlaisvinti visus sprendimų priėmėjus nuo antikristo melų, kuriais supančiotos jų sielos, ir dėl kurių nesugebame suprasti tikrosios, dvasinės šio konflikto priežasties. Arkangele Mykolai, padėk visiems sprendimų priėmėjams pakilti virš mirties sąmonės ir būti laisviems regėti Kristaus tiesą ir švytinčią Dievo realybę. Išlaisvink mus regėti Dievą, kad nebegyventume kaip žmonės, bet gyventume kaip dvasinės būtybės, kurios iš tiesų mes ir esame.

Arkangele Mykolai, savo laisvos valios man suteikta galia, sakau dabar visų sprendimų priėmėjų vardu: „Mes norime pakeisti savo gyvenimus. Esame pasirengę prarasti savo mirtingo gyvenimo jausmą, savo mirtingą tapatumą, kuris yra paremtas šio pasaulio apribojimais ir kūniško proto dualumu. Mes norime, kad mūsų akys būtų sveikos, idant galėtume pamatyti subtilius žaltiško proto melus ir prisipildytume Kristaus Šviesos. Esame pasirengę atiduoti savo emocinius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir apribojimų, kurie atrodo tokie tikri. Esame pasirengę prarasti šį gyvenimo jausmą, kad laimėtume nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą ir priimtume savo tikrąjį – Dievo sūnų ir dukterų tapatumą.“

Todėl dabar sakau, pilna savo laisvos valios man suteikta galia ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

MES RENKAMĖS GYVENIMĄ (4X)

„Mes renkamės gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimame, kad esame amžinai gyvi Kristaus šviesoje. Priimame, kad už visų šio pasaulio regimybių yra mūsų Dievo realybė, ir todėl prisiekiame daugiau niekada neteikti amžinumo jokioms pasaulio regimybėms. Patvirtiname, kad Dievas yra visur, todėl taip pat ir mumyse. Renkamės būti viena su savo Dievu, ir todėl mes esame Arkangelo Mykolo Esatis šiame pasaulyje.“

Arkangele Mykolai, surakink visas tamsos jėgas, esančias už šio konflikto

1. Kristaus Liepsnos manyje galia, šaukiu Arkangelą Mykolą surakinti ir apnuoginti visus vadus, kurie slapčiomis manipuliuoja šiuo konfliktu ir savo pačių žmonių pasitikėjimu. Nuplėšk nuo visų sprendimų priėmėjų aklumą, kuris neleidžia jiems matyti, ką mūsų vadai veikia mums už nugarų. Apšviesk mus, kad galėtume pamatyti visą propagandą, kurią skleidžią šalių, dalyvaujančių šiame konflikte, vyriausybės ir žiniasklaida. Apnuogink netikrus pranašus bažnyčioje ir valstybėje, kurie teigia dirbantys dėl gerų tikslų, o iš tikrųjų rengia žmonių kontroliavimo suokalbį. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink visas jų priedangas, DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, paimk savo valdžion šį konfliktą ir sudegink visas iliuzijas, kurios akina visų jame dalyvaujančių šalių vadovus ir žiniasklaidos atstovus. Nuplėšk nuo jų iliuziją, kad nacionalinis saugumas gali pateisinti Dievo ir žmogaus įstatymų pažeidinėjimą. Nuplėšk nuo jų iliuziją, skatinančią manyti, kad tik nuolatinis jėgos naudojimas gali juos apginti nuo smurto. Išlaisvink visus sprendimų priėmėjus suprasti, kad kuo daugiau jėgos naudosime, tuo didesnę atgalinę jėgą sugeneruos visata. Pažadink mus realybei, kad jokia šalis negali nugalėti visatos. Arkangele Mykolai, sudaužyk planetinę iliuziją, kad apsiginti įmanoma tik smurtu, ir sudegink ją, DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, paimk savo valdžion šį konfliktą ir surakink tamsos dvasias bei puolusius angelus, kurie yra kenkėjai, kurie siekia sukurti konfliktą, norėdami įrodyti, kad Dievas klydo. Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus Mėlynos liepsnos angelų surakinti šiuos piktadarius, kurie teigia dirbantys dėl taikos, tačiau nori vien karo. Išlaisvink visus sprendimų priėmėjus nuo melų ir pagundų, kuriuos kenkėjai naudoja mums įaudrinti ir įkalinti beprasmiškame naikinimo troškime. Nuplėšk nuo mūsų visą aklumą, kad pagaliau galėtume išvysti nuolatinio konflikto beprotybę. Arkangele Mykolai, surakink kenkėjus, DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, paimk šį konfliktą savo valdžion ir surakink visus puolusius angelus ir jų pakalikus, kurie naudoja smurtą, norėdami įkalinti mus dvasinėje vergovėje. Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus Mėlynos liepsnos angelų, kad jie surakintų šiuos piktadarius ir atkirstų juos nuo Dievo šviesos. Išlaisvink visus sprendimų priėmėjus nuo melų ir pagundų, kurių verčiami kartojame tuos pačius įsisenėjusius karminius įpročius, šitaip tęsdami smurto ciklą ir atiduodami savo gyvybės syvus tamsos jėgoms. Nuplėšk nuo mūsų aklumą, kuris skatina mus galvoti, kad giname savo šalį, rasę, etninę grupę ar garbę, kai iš tikrųjų esame galvijų kaimenė, kurią papjauti vedasi blogio jėgos. Arkangele Mykolai, surakink šias tamsos dvasias, DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, paimk savo valdžion šį konfliktą ir surakink visas tamsos dvasias ir puolusius angelus, kurie naudojasi „skaldyk ir valdyk“ taktika, norėdami sukiršinti Dievo vaikus. Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus Mėlynos liepsnos angelų surakinti šiuos piktadarius ir pašalinti juos iš Žemės. Išlaisvink visus sprendimų priėmėjus nuo melų ir pagundų, kurie verčia mus manyti, kad susiskaldymas ir konfliktai yra svarbiau už vienybę ir taiką. Nuplėšk nuo mūsų aklumą, verčiantį mus manyti, kad darome Dievo darbą žudydami savo dvasios brolius. Arkangele Mykolai, surakink šias tamsos dvasias ir puolusius angelus, DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, paimk savo valdžion šį konfliktą ir surakink atsilikusias sielas, tas, kurios nenori atiduoti savo ego ir atsisako augti link vienovės su Dievu. Mylimas Jėzau, pasiųsk savo teismo angelus pažadinti šias atkarias sielas realybei, kad jos privalo arba pasikeisti arba būti pašalintos iš Žemės. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus sprendimų priėmėjus nuo puikybės, dėl kurios nenorime pripažinti savo neteisingų poelgių ir įsitikinimų. Nuplėšk nuo mūsų aklumą, dėl kurio manome, kad jau verčiau mirsime, nei pasikeisime ir sieksime taikos. Arkangele Mykolai, pašalink visas atsilikusias sielas iš Žemės, DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, paimk savo valdžion šį konfliktą ir surakink maištaujančias sielas, kurios nenori atiduoti savo tikėjimo, kad tikslas gali pateisinti priemones. Mylimas Jėzau, pasiųsk savo teismo angelus pažadinti šias atkarias sielas realybei, kad neįmanoma atnešti Dievo karalystės, pažeidinėjant Dievo įstatymus. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus sprendimų priėmėjus nuo aklumo, skatinančio mus tikėti beprotybe, jog smurtas atneš taiką, ar kad smurtas yra aukščiausias sprendimas konfliktams. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink šią masinę haliucinaciją, DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, paimk savo valdžion šį konfliktą ir surakink valdžios elitą, kuris siekia kurti karus tam, kad parduotų ginklus abiem pusėms ir pasipelnytų iš kraujo praliejimo. Mylimas Jėzau, pasiųsk savo teismo angelus pažadinti šiuos mirties pirklius realybei, kad iš Dievo nepasišaipysite, ir kad jie neišvengiamai pjaus ką pasėję. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus sprendimų priėmėjus nuo aklumo, dėl kurio tampame pinigų keitėjų patrankų mėsa, kurie, įsiveržę į mūsų Tėvo namus, pardavinėja satanistinį melą, kad vien tik kraujo praliejimas gali nuplauti praeities nuodėmes. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink planetinį žavėjimąsi smurtu, DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, paimk savo valdžion šį konfliktą ir surakink valdžios elitą, kuris siekia sukurti dirbtinę įtampą, siekdamas savo trumpalaikių politinių tikslų ir savo ilgalaikio tikslo – pasaulinio viešpatavimo. Mylimas Jėzau, pasiųsk savo teismo angelus pažadinti šiuos velnio garbintojus realybei, kad žmogui nenaudinga laimėti visą pasaulį ir prarasti savo sielą. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus sprendimų priėmėjus nuo aklumo, dėl kurio esame paaukojami ant valdžios ir kontrolės altoriaus, nors manome dirbantys dėl verto tikslo. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elito narius ir pašalink juos iš Žemės, DABAR!

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

Aš paskiriu Žemės planetą Dievui

Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, skiriu Žemės planetą Dievui ir Pakylėtiesiems Pulkams. Aš neleisiu antikristo jėgoms sunaikinti šios planetos, savo mėginimais įrodyti, kad Dievas klydo, davęs mums laisvą valią. Neleisiu jiems sunaikinti sielų iš savo puikybės rezgamais keršto Dievui planais. Todėl naudojuosi savo laisva valia rinktis Kristaus tiesą vietoj antikristo melų.

Mylimas Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvinti visus sprendimo priėmėjus nuo antikristo melų, nuo mirties sąmonės ir atskirties šydo. Mylimas Jėzau, pasiųsk savo teismo angelus visiems sprendimų priėmėjams ir padėk mums pamatyti kūniško proto dualizmą, kad galėtume laisvai pasirinkti, kam tarnausime. Mylima Motina Marija, pasiųsk savo besąlyginės meilės angelus išlaisvinti visus sprendimų priėmėjus nuo baimės. Prašau įgalinti visus sprendimų priėmėjus visiškai laisvai pasirinkti tarp mirties sąmonės ir gyvenimo sąmonės. Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, kviečiu visus sprendimų priėmėjus, dalyvaujančius šiame konflikte:

RINKITĖS GYVENIMĄ! (4X)

Arkangele Mykolai, surakink sielas, kurios renkasi mirtį ir pašalink jas iš Žemės, kad jos negalėtų nusitempti žmonijos į savo susikurtą Pragarą. Arkangele Mykolai, apgink tuos, kurie renkasi gyvenimą, kad galėtume įkūnyti Kristaus sąmonę ir galėtume tapti atviromis durimis Dievo karalystės įsikūnijimui ir šio konflikto pakeitimui tikrąja taika. Išlaisvink visus sprendimų priėmėjus nuo iliuzijos, kuri verčia juos sekti paskui masinę sąmonę, užuot ėmusis aktyvių priemonių konfliktui sustabdyti. Pažadink mus amžinai tiesai, kad, jeigu geri žmonės nieko nedarys, blogis neišvengiamai triumfuos. Įkvėpk mus paimti šį konfliktą savo žinion ir atnešti Kristaus taiką.

Aš paskiriu Žemės planetą Dievui ir priimu Jėzų Kristų dvasiniu Žemės karaliumi, dabar ir amžinai. Amen.

3 dalis

O Motina Marija, išmokyk visus sprendimų priėmėjus besąlyginio atleidimo

O Motina Marija, padėk visiems sprendimų priėmėjams suprasti, priimti ir sugerti esminę tiesą, kad visata yra veidrodis, atspindintis mums viską, ką į ją išsiunčiame. Todėl mūsų išorinė situacija yra mūsų vidinės situacijos atspindys. Padėk mums suprasti, kad, kai renkamės pyktį, kaltinimus arba keršto troškimą, iš tiesų sau kenkiame daugiau nei kam nors kitam. Padėk mums žinoti, kad visata atspindės visus negatyvius jausmus mums atgal, ir jie pastatys kalėjimą mūsų sieloms.

O Motina Marija, padėk visiems sprendimų priėmėjams suprasti, kad mūsų AŠ ESU Esatis yra tokia pat tyra ir tobula, kaip ir tą dieną, kai buvo sukurta tyroje Dievo proto vizijoje. Todėl niekas, su kuo susidūrėme šiame pasaulyje, taip pat ir šis konfliktas, nepažeidė ir nesutepė dieviško tobulumo, kuris mes iš tiesų esame. O Motina Marija, padėk mums priimti, kad galime leisti Dievo tobulumui šviesti per savo sielas ir išorinę sąmonę. Padėk mums atleisti sau ir visai gyvybei, kad galėtume paleisti visus netobulumus, po kuriais paslėptas mūsų tikrasis tapatumas ir iš kurių pastatyta siena aplink mūsų AŠ ESU Esaties šviesos spindulį.

O Motina Marija, padėk visiems sprendimų priėmėjams pamatyti, kad, kai atleidžiame besąlygiškai, leidžiame savo AŠ ESU Esaties šviesai šviesti per mus ir atnešti Dievo tobulumą į mūsų pasaulį. Padėk mums priimti, kad, kai mes atleidžiame, mūsų Tėvas dirba, ir mes kartu dirbame. Todėl mes ir mūsų Tėvas esame viena!

Aš paimu savo žinion Materijos šviesą šiame konflikte

1. Aš patvirtinu Begalinės Šviesos Esaties viešpatystę Šviesos substancijai, iš kurios sudarytos visos iliuzijos, dėl kurių žmonės laiko save atskirtais nuo Dievo ir vienas kito priešais. Mano AŠ ESU Esatis dirba, todėl ir aš dirbu, paimdamas savo žinion šią Materijos šviesą ir įsakydamas jai materializuoti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus sprendimų priėmėjus realybei, kad mes visi esame Dievo sūnūs ir dukterys, ir kad visa gyvybė yra viena. Išmokykite mus, kad, kai sužeidžiame vienas kitą, sužeidžiame save ir Motiną Žemę. Išgydykite visų sprendimų priėmėjų eterinius kūnus ir Motiną Žemę.

Sveika Marija, Motina Šviesos – ŠIVA (3X)


Sveika Marija, Motina Šviesos,
Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
Bet mano Esybė yra iš dvasios Šviesos,
Aš esu atviros durys Dievo Šviesai,
Nesustabdomu srautu srūvančiai Šviesai,
Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
Tebūna pagarbina tavo tyra Motinos Šviesa,
Regiu materiją, sukurtą iš tavo Šviesos,
Esu vienovėje su Esatimi Begalinės Šviesos,
Ir kaip viena mes liepiame Materijos Šviesai,
Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

2. Aš patvirtinu Begalinės Šviesos Esaties viešpatystę Šviesos substancijai, iš kurios sukurtos visos antikristo iliuzijos, ant kurių laikosi šis konfliktas. Mano AŠ ESU Esatis dirba, todėl ir aš dirbu, paimdamas savo žinion šią Materijos šviesą ir liepdamas jai materializuoti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus sprendimų priėmėjus realybei, kad, jeigu geri žmonės nieko nedarys, blogis visada triumfuos. Suteikite mums viziją ir duokite mums drąsos aktyviai stabdyti smurto sūkurius Kristaus, esančio mumyse, meile. Išgydykite visų sprendimų priėmėjų mentalinius kūnus ir Motiną Žemę.

Sveika Marija, Motina Šviesos – ŠIVA (3X)


Sveika Marija, Motina Šviesos,
Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
Bet mano Esybė yra iš dvasios Šviesos,
Aš esu atviros durys Dievo Šviesai,
Nesustabdomu srautu srūvančiai Šviesai,
Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
Tebūna pagarbina tavo tyra Motinos Šviesa,
Regiu materiją, sukurtą iš tavo Šviesos,
Esu vienovėje su Esatimi Begalinės Šviesos,
Ir kaip viena mes liepiame Materijos Šviesai,
Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

3. Aš patvirtinu Begalinės Šviesos Esaties viešpatystę Šviesos substancijai, iš kurios sukurti visi energijos sūkuriai, kurie taip įaudrina žmonių emocijas, kad jie praranda bet kokį sveiką protą ir blaivų mąstymą. Mano AŠ ESU Esatis dirba, todėl ir aš dirbu, paimdamas savo žinion šią Materijos šviesą ir liepdamas jai materializuoti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, išgydykite visų sprendimų priėmėjų emocinius kūnus, kad jie galėtų pajusti vidinę ramybę, pranokstančią supratimą. Duokite mums meilės ir drąsos išsilaisvinti iš šio konflikto masinės iliuzijos. Išgydykite visų sprendimų priėmėjų emocinius kūnus ir Motiną Žemę.

Sveika Marija, Motina Šviesos – ŠIVA (3X)


Sveika Marija, Motina Šviesos,
Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
Bet mano Esybė yra iš dvasios Šviesos,
Aš esu atviros durys Dievo Šviesai,
Nesustabdomu srautu srūvančiai Šviesai,
Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
Tebūna pagarbina tavo tyra Motinos Šviesa,
Regiu materiją, sukurtą iš tavo Šviesos,
Esu vienovėje su Esatimi Begalinės Šviesos,
Ir kaip viena mes liepiame Materijos Šviesai,
Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

4. Aš patvirtinu Begalinės Šviesos Esaties viešpatystę Šviesos substancijai, iš kurios sukurti visi panikos ir neracionalaus mąstymo sūkuriai, verčiantys sprendimų priėmėjus aklai veikti, neatsižvelgiant į ilgalaikes pasekmes. Mano AŠ ESU Esatis dirba, todėl ir aš dirbu, paimdamas savo žinion šią Materijos šviesą ir liepdamas jai materializuoti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, išlaisvinkite visus sprendimų priėmėjus nuo slegiančių masinės sąmonės energijų, kad prieš veikdami galėtume apgalvoti ilgalaikes pasekmes. Duokite mums drąsos, kad išdrįstume pasipriešinti masinei sąmonei ir neįsitrauktume į linčo minios mentalitetą. Išgydykite visų sprendimų priėmėjų fizinius kūnus ir Motiną Žemę.

Sveika Marija, Motina Šviesos – ŠIVA (3X)


Sveika Marija, Motina Šviesos,
Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
Bet mano Esybė yra iš dvasios Šviesos,
Aš esu atviros durys Dievo Šviesai,
Nesustabdomu srautu srūvančiai Šviesai,
Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
Tebūna pagarbina tavo tyra Motinos Šviesa,
Regiu materiją, sukurtą iš tavo Šviesos,
Esu vienovėje su Esatimi Begalinės Šviesos,
Ir kaip viena mes liepiame Materijos Šviesai,
Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

5. Aš patvirtinu Begalinės Šviesos Esaties viešpatystę Šviesos substancijai, iš kurios sukurta visa dezinformacija, kuria apsupti visų sprendimų priėmėjų protai. Mano AŠ ESU Esatis dirba, todėl ir aš dirbu, paimdamas savo žinion šią Materijos šviesą ir liepdamas jai materializuoti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus sprendimų priėmėjus būtinybei nustoti tikėtis blogiausio ir liautis koncentravusis į negatyvius šio konflikto aspektus. Duokite mums drąsos pasipriešinti valdžios elitui, kuris mumis manipuliuoja per dezinformaciją. Įkvėpkite mus reikalauti tiesos ir padėkite pažvelgti į šį konfliktą Kristaus akimis.

Sveika Marija, Motina Šviesos – ŠIVA (3X)


Sveika Marija, Motina Šviesos,
Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
Bet mano Esybė yra iš dvasios Šviesos,
Aš esu atviros durys Dievo Šviesai,
Nesustabdomu srautu srūvančiai Šviesai,
Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
Tebūna pagarbina tavo tyra Motinos Šviesa,
Regiu materiją, sukurtą iš tavo Šviesos,
Esu vienovėje su Esatimi Begalinės Šviesos,
Ir kaip viena mes liepiame Materijos Šviesai,
Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

6. Aš patvirtinu Begalinės Šviesos Esaties viešpatystę Šviesos substancijai, iš kurios sukurti visų sprendimų priėmėjų ego, dėl kurio jie yra įstrigę veidmainystėje. Mano AŠ ESU Esatis dirba, todėl ir aš dirbu, paimdamas savo žinion šią Materijos šviesą ir liepdamas jai materializuoti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus sprendimų priėmėjus būtinybei prisiimti visą atsakomybę už savo vaidmenį šiame konflikte. Įkvėpkite mus pakilti virš savo puikybės ir pripažinti, kad Dievas niekada nepritarė minčiai, jog turime daryti blogį, idant ateitų gėris. Duokite mums drąsos pasipriešinti savo pačių ego, kad galėtume atsiskirti nuo veidmainystės aklumo. Įkvėpkite mumyse nuolankumą, kuriuo galėtume nešti taiką ir inicijuoti besąlyginės meilės spiralę.

Sveika Marija, Motina Šviesos – ŠIVA (3X)


Sveika Marija, Motina Šviesos,
Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
Bet mano Esybė yra iš dvasios Šviesos,
Aš esu atviros durys Dievo Šviesai,
Nesustabdomu srautu srūvančiai Šviesai,
Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
Tebūna pagarbina tavo tyra Motinos Šviesa,
Regiu materiją, sukurtą iš tavo Šviesos,
Esu vienovėje su Esatimi Begalinės Šviesos,
Ir kaip viena mes liepiame Materijos Šviesai,
Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

7. Aš patvirtinu Begalinės Šviesos Esaties viešpatystę Šviesos substancijai, iš kurios sukurti visi išankstiniai nusistatymai prieš rasę, religiją, tautybę ir kitus išorinius suskirstymus. Mano AŠ ESU Esatis dirba, todėl ir aš dirbu, paimdamas savo žinion šią Materijos šviesą ir liepdamas jai materializuoti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus sprendimų priėmėjus realybei, kad Dievas neteisia mūsų pagal žmonių sukurtus kriterijus, o tik pagal mūsų širdžių tyrumą. Duokite mums drąsos išvalyti savo širdis nuo bet kokio teisimo. Įkvėpkite mus ieškoti tobulos meilės, kuri išgintų visas baimes, kad galėtume mylėti vienas kitą kaip Dievas mus myli.

Sveika Marija, Motina Šviesos – ŠIVA (3X)


Sveika Marija, Motina Šviesos,
Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
Bet mano Esybė yra iš dvasios Šviesos,
Aš esu atviros durys Dievo Šviesai,
Nesustabdomu srautu srūvančiai Šviesai,
Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
Tebūna pagarbina tavo tyra Motinos Šviesa,
Regiu materiją, sukurtą iš tavo Šviesos,
Esu vienovėje su Esatimi Begalinės Šviesos,
Ir kaip viena mes liepiame Materijos Šviesai,
Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

8. Aš patvirtinu Begalinės Šviesos Esaties viešpatystę Šviesos substancijai, iš kurios sukurti visi netikri troškimai ieškoti teisybės per bausmę. Mano AŠ ESU Esatis dirba, todėl ir aš dirbu, paimdamas savo žinion šią Materijos šviesą ir liepdamas jai materializuoti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus sprendimų priėmėjus realybei, kad visi pjausime ką pasėję. Išmokykite mus, kad Dievo priežasties ir pasekmės įstatymas sugrąžins visą netobulą energiją jos sukūrėjui. Įkvėpkite mus pamatyti, kad, kai siekiame nubausti kitus, kišamės į Dievo įstatymą ir susikuriame karmą, šitaip paruošdami dirvą sekančiam konfliktui, kuriame gali žūti mūsų pačių vaikai. Suteikite mums viziją sustabdyti šį nuo neatmenamų amžių besitęsiančios karmos ratą, kad galėtume atsukti kitą skruostą ir leisti Dievo įstatymui veikti per mus.

Sveika Marija, Motina Šviesos – ŠIVA (3X)


Sveika Marija, Motina Šviesos,
Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
Bet mano Esybė yra iš dvasios Šviesos,
Aš esu atviros durys Dievo Šviesai,
Nesustabdomu srautu srūvančiai Šviesai,
Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
Tebūna pagarbina tavo tyra Motinos Šviesa,
Regiu materiją, sukurtą iš tavo Šviesos,
Esu vienovėje su Esatimi Begalinės Šviesos,
Ir kaip viena mes liepiame Materijos Šviesai,
Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

9. Aš patvirtinu Begalinės Šviesos Esaties viešpatystę Šviesos substancijai, iš kurios sukurta visa neviltis ir jausmas, kad jau per vėlu sustabdyti konfliktą. Mano AŠ ESU Esatis dirba, todėl ir aš dirbu, paimdamas savo žinion šią Materijos šviesą ir liepdamas jai materializuoti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus sprendimų priėmėjus realybei, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Įkvėpkite mus pamatyti, kad niekada nėra per vėlu sudėti ginklus ir atleisti savo broliams. Duokite mums drąsos ištarti „ne“ jėgoms, kurstančioms mumyse smurtą. Įkvėpkite mus paprasčiausiai nusigręžti nuo konflikto ir priimti taiką, kuri pranoksta supratimą.

Sveika Marija, Motina Šviesos – ŠIVA (3X)


Sveika Marija, Motina Šviesos,
Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
Bet mano Esybė yra iš dvasios Šviesos,
Aš esu atviros durys Dievo Šviesai,
Nesustabdomu srautu srūvančiai Šviesai,
Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
Tebūna pagarbina tavo tyra Motinos Šviesa,
Regiu materiją, sukurtą iš tavo Šviesos,
Esu vienovėje su Esatimi Begalinės Šviesos,
Ir kaip viena mes liepiame Materijos Šviesai,
Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

Padėkite visiems sprendimų priėmėjams prisiminti savo pirmąją meilę

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems sprendimų priėmėjams prisiminti, kad prieš mūsų sieloms ateinant į šį pasaulį, mes pasirinkome čia ateiti. Padėkite mums prisiminti tą akimirką, kai mūsų AŠ ESU Esatis stovėjo prieš Dievą, ir Dievas pašaukė visus norinčius nusileisti į materialią visatą ir padėti jai tapti save suvokiančia visata, taip inicijuojant savitranscendencijos spiralę, vedančią į pilną Dievo sąmonę.

Padėkite mums prisiminti, kaip mes stovėjome tenai, toje centrinėje salėje priešais Dievo sostą ir žvelgėme į begalines šios nuostabios visatos platybes, su jos nesuskaičiuojamomis galaktikomis, saulės sistemomis ir planetomis. Padėkite mums prisiminti, kaip mes pažvelgėme į Dievą ir tarėme: „Štai aš Viešpatie, siųsk mane! Aš eisiu ir nešiu tavo besąlyginę meilę į šią visatą, kol visa taps tavo besąlyginės meilės išraiška.“

Išpurtykite visus sprendimų priėmėjus iš miego, kad galėtume patirti tiesos blyksnį ir pamatyti, koks beprasmiškas šis konfliktas, lyginant su tikraisiais mūsų sielos troškimais. Pažadinkite mumyse nepaneigiamą suvokimą, kad mes neatėjome į Žemę tam, kad iššvaistytume savo gyvenimus nereikšmingiems konfliktams ir bukaprotiškai kovai dėl valdžios, kuri mums nepadės Dievo karalystės bendrakūrime. Padėkite mums susigrąžinti savo gyvybės srauto pirminę viziją ir troškimą, kad galėtume pajusti vidinę ramybę ir atrasti jėgų palikti šį konfliktą, ir pasinaudoti juo kaip tiltu Dievo karalystei į Žemę priartinti. Padėkite mums įgyvendinti savo pirminį troškimą atnešti Dievo karalystę į Žemę. Padėkite mums pamatyti, kad net ir konfliktas gali tapti įrankiu pažadinti žmones aukštesniam tikslui ir pasiryžimui nešti tobulą Kristaus viziją, kuriant geresnę ateitį visiems.

Išgydykite visus sprendimų priėmėjus nuo dvasios nuodų

1. Jėzaus Kristaus vardu, prašau mylimą Mariją, Stebuklų Motiną, ir mylimą Kuan Jin, Gailestingumo Motiną, išmokykite visus sprendimų priėmėjus stebuklo laikyti tyrą viziją sau, visai gyvybei ir Žemei. Mylimas Vairočana, išnaikink neišmanėliškumo ir iliuzijos nuodus iš mūsų sąmonės ir pasaulio. Pakeisk juos savo Visa Persmelkiančia Dharmakajos Išmintimi, ir atskleisk aukščiausią tikrovę, kad viskas atsirado iš vieno Dievo. Pripildyk mus bekompromisinės liūto drąsos, kad galėtume įveikti visas neišmanėliškumo kliūtis, o ypač didžiausią atskirties nuo Dievo iliuziją.

OM VAIROČANA OM (3X arba 9X)


O Motina Marija, laisvę jaučiam,
Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
Jau nekartojam įpročių žalingų,
Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
Dangus visai čia pat, jis mumyse,
Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems sprendimų priėmėjams atiduoti viską, kas kliudo įsikūnyti Dievo stebuklui mūsų gyvenimuose. Mylimas Akšobhja, išnaikink pykčio ir neapykantos nuodus iš mūsų sąmonės ir pasaulio. Pakeisk juos savo Veidrodine Išmintimi, kuri ramiai atspindi visus dalykus, atskleisdama jų tikrąjį prigimtį – Dievo, dėvinčio kaukę, prigimtį. Suteik mums dramblio jėgą, kad galėtume įveikti visas neapykantos kliūtis. Padėk mums įveikti polinkį reaguoti į situacijas pykčiu ir pripildyk mus savo veidrodine ramybe, atspindinčia visas netobulas energijas atgal jų šaltiniui.

OM AKŠOBHJA HUM (3X arba 9X)


O Motina Marija, laisvę jaučiam,
Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
Jau nekartojam įpročių žalingų,
Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
Dangus visai čia pat, jis mumyse,
Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems sprendimų priėmėjams atiduoti savo žmogiškąjį ego ir netikro tapatumo jausmą. Mylimas Ratnasambhava, išnaikink dvasinės ir intelektualinės puikybės nuodus iš mūsų sąmonės ir pasaulio. Pakeisk juos savo Lygybės Išmintimi ir parodyk, kad visi dalykai yra lygios vertės Dievo akyse, nes Dievas yra visa. Suteik mums žirgo greitį, kad galėtume įveikti visas puikybės kliūtis. Išvalyk mano mentalinį kūną nuo bet kokio noro lyginti ir teisti save bei kitus. Pripildyk mus dvasine pusiausvyra, kad galėtume matyti Dievą ir tarnauti Dievui visuose sutiktuosiuose, taip pat ir savyje.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X arba 9X)


O Motina Marija, laisvę jaučiam,
Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
Jau nekartojam įpročių žalingų,
Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
Dangus visai čia pat, jis mumyse,
Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems sprendimų priėmėjams pripažinti, kad patys iš savęs nieko negalime padaryti; tai AŠ ESU Esatis mumyse yra tikrasis darytojas. Mylimas Amitabha, išnaikink geismų, geidulių ir godumo nuodus iš mūsų sąmonės ir pasaulio. Pakeisk juos savo Įžvalgia Išmintimi ir parodyk, kuo skiriasi tikrieji Dievo troškimai nuo netikrų žmogiškojo ego troškimų. Suteik mums povo grakštumo, kad galėtume įveikti visas nepasotinamų troškimų kliūtis ir galėtume patenkinti tikruosius savo sielos troškimus.

OM AMITABHA HRI (3X arba 9X)


O Motina Marija, laisvę jaučiam,
Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
Jau nekartojam įpročių žalingų,
Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
Dangus visai čia pat, jis mumyse,
Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems sprendimų priėmėjams priimti, kad mes esame Gyvasis Kristus, vaikščiojantis Žeme, ir todėl Dievas gali daryti darbus per mus, kuriuos darė per Jėzų. Mylimas Amogasidhi, išnaikink pavydo ir pavyduliavimo nuodus iš mūsų sąmonės ir pasaulio. Pakeisk juos savo Ištobulinto Veiksmo Visa Nugalinčia Išmintimi ir atskleisk nesenstančią tiesą, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Suteik mums savo bekompromisinę ištobulinto veiksmo drąsą, kad galėtume įveikti visas kliūtis, trukdančias išreikšti savo dieviškąjį individualumą šiame gyvenime. Pripildyk mus savo absoliučiu žinojimu, kad Dievas myli mus kaip unikalius individus, kokiais buvome sukurti būti, ir todėl galime rasti ramybę tiktai būdami tuo, kuo iš tiesų esame.

OM AMOGASIDHI AH (3X arba 9X)


O Motina Marija, laisvę jaučiam,
Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
Jau nekartojam įpročių žalingų,
Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
Dangus visai čia pat, jis mumyse,
Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems sprendimų priėmėjams nustoti neigti Kristų savyje ir įžengti į vidinį kelią. Mylimas Vadžrasatva, išnaikink bevališkumo ir nenoro gyventi nuodus iš mūsų sąmonės ir pasaulio. Pakeisk juos savo Dieviškosios Deimantinės Valios Išmintimi ir parodyk, kad šio pasaulio dalykai yra laikini ir niekada negalės patenkinti mūsų tikrojo troškimo – būti bendrakūrėjais su Dievu. Leisk mums pajausti tavo visą nugalintį Buvimą Dievo Valioje. Pripildyk mus savo begaline meile Dievui, kad sugebėtume atiduoti savo mirtingo tapatumo jausmą, idant laimėtume nemirtingą gyvenimą būdami Kristumi nuolatiniame veikime.

OM VADŽRASATVA HUM (3X arba 9X)


O Motina Marija, laisvę jaučiam,
Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
Jau nekartojam įpročių žalingų,
Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
Dangus visai čia pat, jis mumyse,
Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Rytų ir Vakarų Stebuklų Motinos vardu, prašau Dhjani Budų subalansuoti visų sprendimų priėmėjų sielas ir padėti mums įsisavinti jūsų dieviškąsias savybes, kad galėtume būti visaverčiai Dievo sūnūs ir dukterys. Prašau Dhjani Budų pasiųsti savo angelus, kad jie išlaisvintų, surinktų ir sugrąžintų mums visus mūsų sielų fragmentus. Prašau Kuan Jin ir Motinos Marijos angelų integruoti visus sielų fragmentus, kad vėl galėtume būti sveiki ir galėtume įkūnyti tobulą savo unikalaus individualumo matricą. Aš priimu visišką mūsų pasveikimą. Jėzaus Kristaus vardu, atlikta! Amen.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X arba 9X)


O Motina Marija, laisvę jaučiam,
Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
Jau nekartojam įpročių žalingų,
Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
Dangus visai čia pat, jis mumyse,
Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, padėkite visiems sprendimų priėmėjams priimti Dievo karalystės įsikūnijimo Žemėje stebuklą. Kreipiuosi į pačią mūsų Dievo Tėvo ir Motinos, mylimų Alfos ir Omegos širdį. Padėkite mums priimti, kad mes esame jūsų sūnūs ir dukterys ir kad jūs mus sukūrėte būti bendrakūrėjais su jumis. Padėkite mums pamatyti, kad turime teisę gyventi Žemės planetoje, ir nebūti naudojami kaip pėstininkai tamsos jėgų ar valdžios elito žaidime. Padėkite mums priimti savo teisę pakilti virš visų savanaudiškų kovų dėl valdžios, kad galėtume dalyvauti Dievo karalystės Žemėje bendrakūrime.

OM AŠ ESU KAS ESU OM (3X arba 9X)


O Motina Marija, laisvę jaučiam,
Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
Jau nekartojam įpročių žalingų,
Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
Dangus visai čia pat, jis mumyse,
Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pripildykite visus sprendimų priėmėjus savo begaliniu gailestingumu ir besąlyginiu atleidimu. Padėkite mums suprasti, kad visiškas atleidimas yra vienintelis kelias į visišką dvasinę ir materialinę laisvę. Pripildykite mus besąlygine meile, kuri išvytų mūsų baimę atsikratyti viso pykčio bet kokiai gyvybės formai. Padėkite mums su meile ir savanoriškai iš savo esybės atiduoti visą nenorą atleisti ir padėkite mums ištiesti besąlyginį, begalinį gailestingumą sau, visiems žmonėms ir Dievui.

OM MANI PADME HUM – ŠIVA! (9X arba 33X)


O Motina Marija, laisvę jaučiam,
Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
Jau nekartojam įpročių žalingų,
Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
Dangus visai čia pat, jis mumyse,
Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Motina Marija ir Kuan Jin, paimkite savo žinion šį konfliktą

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, paimkite savo žinion šį konfliktą ir sudeginkite viską, kas neatitinka Dievo tobulumo savo Stebuklingu Gailestingumu. Išaukštinkite visus sprendimų priėmėjus į Viešpaties tarnaites, gimdančias Kristaus sąmonę, kuri iš tiesų yra atviros durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus. Išaukštinkite savo pačių substanciją, pačią materiją, kad ji atsisakytų būti naudojama smurtui, žudymams ir karui, ir vietoj to sugrąžintų visą smurtą jį pradėjusiems.

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, atneškite savo malone ir stebuklingu gailestingumu masinį prabudimą, kuris įgalintų visus sprendimų priėmėjus išvysti realybę, kad tie, kurie gyvena kalaviju, nuo kalavijo ir žus. Išpurtykite mus iš dvasinio aklumo, kad galėtume priimti, jog kosminis veidrodis atspindės visas netobulas energijas mums patiems ir mūsų vaikams. Pažadinkite mus būtinybei sustabdyti beprasmiško smurto sūkurius, dėl kurių tėvų nuodėmės pereina kaip grįžtanti karma ateities kartoms.

Pažadinkite visus sprendimų priėmėjus supratimui, kad smurtas niekada neatneš taikos. Padėkite mums suprasti, kad nuo neatmenamų amžių besitęsiantys bandymai atnešti taiką smurtu yra ne kas kita kaip beprotybė. Taika gali ateiti tik tuomet, kai kažkas išdrįsta sustabdyti smurto sūkurius, pasipriešindamas masinei sąmonei ir ištiesdamas besąlyginį gailestingumą. Suteikite mums drąsos išvysti, kad tik mes galime žengti pirmąjį žingsnį link taikos, ir jeigu to nepadarysime mes, to nepadarys niekas. Suteikite mums drąsos leisti Dievui mumyse sudeginti smurto ugnį mūsų esybėse.

Mes reiškiame savo dėkingumą už jūsų besąlyginį gailestingumą, jūsų besąlyginį atleidimą ir jūsų visa nugalinčią Stebuklingą Malonę. Mes esame tokie dėkingi, kad galime gyventi šiuo kosminiu momentu ir padėti Žemei ištrūkti iš šių nuo neatmenamų amžių besitęsiančių nuolatinio smurto sūkurių. Esame dėkingi, kad galime būti liudininkais, kaip Dievas mumyse atverčia naują istorijos lapą, paversdamas Žemę Laisvės Žvaigžde, kuri nušvies visą Galaktiką ir atneš naują viltį, jog Dievas nugali viską.

4 dalis

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina mus nuo visų tamsiųjų dvasių ir tamsos energijų.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina mus nuo visų antikristo melų ir viso dvasinio aklumo.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina mus nuo dvasinės vergovės antikristo jėgoms.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina mus nuo materialinės vergovės valdžios elitui.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo ir Šivos Esatis, surakinanti visas iliuzijas Žemės planetoje ir pažadinanti visus sprendimų priėmėjus taikos sąmonei.

Aš priimu, kad Motina Marija ir Kuan Jin apgaubia mane ir visus sprendimų priėmėjus savo begaline ir besąlygiška Dieviškosios Motinos meile. Aš priimu, kad esame verti gauti šią meilę ir sugeriu ją savo esybėn. Aš leidžiu šiai tobulai meilei išginti visas baimes ir kitus netobulus jausmus iš manęs ir visų sprendimų priėmėjų. Priimu, kad mūsų sielos pagaliau tapo laisvos atsakyti į visas situacijas su meile. Priimu, kad esu saulė, spinduliuojanti dievišką meilę kiekvienam sutiktajam. Priimu, kad Dievo meilė srūva per mane, sudegindama viską, kas nepanašu į ją, sudegindama visas anti-meilės jėgas šioje planetoje.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo Mėlynos Liepsnos Angelai apsupa mane, mano šeimą ir visus sprendimų priėmėjus nepramušamu Mėlynos liepsnos energijos skydu. Aš patvirtinu, kad esame užsklęsti nuo visų nuodingų energijų, kurias mums siunčia už šio konflikto besislepiančios tamsos jėgos. Aš patvirtinu, kad esame užsklęsti nuo visos neapykantos ir antikristo jėgų keršto, kurios siunta, kai kalbame šią invokaciją. Aš priimu, kad Arkangelas Mykolas ir Šiva surakina visų sprendimų priėmėjų vidinį priešą – žmogiškąjį ego, ir kai šio pasaulio princas ateis, jis nieko mumyse neras. Atiduodu savo ir visų sprendimų priėmėjų anti-aš ir priimu, kad jį sudegina Violetinė Liepsna ir besąlyginė Motinos Marijos meilė. Aš priimu, kad mūsų anti-aš pakeičia mūsų Kristaus AŠ, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos mumyse galia, mes patvirtiname, kad Dievo karalystė įsikūnija Žemėje. Ji įsikūnija begalinės Dievo galios dėka, veikiančios per mūsų AŠ ESU Esatį ir AŠ ESU KAS ESU, Arkangelo Mykolo ir Šivos Esatį. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com