WINV12 Taikos Liepsnos iškvietimo invokacija

Iškvieskite Dievo Taikos Liepsną ir nukreipkite ją į dvasines sąlygas, sudegindami visus blokus taikos įsikūnijimui pasauliniu mastu.

Skaitykite mokymą apie šią invokaciją.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Arkangelo Mykolo, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos, Sen Žermeno ir visų Pakylėtųjų Pulkų vardu, skiriu šią invokaciją Ekstatiškos Taikos įkūnijimui…

(Apibūdinkite specifines situacijas ir vietas, į kurias norite, kad ši invokacija atneštų taika.)

 

Ekstatiškos taikos malda

Viešpatie, aš renkuosi BŪTI tavo taikos instrumentu.

Kur siaučia neapykanta, AŠ ESU Meilės Liepsna.

Kur vyrauja skriauda, AŠ ESU Teisingumo Liepsna.

Kur viešpatauja abejonės, AŠ ESU Tiesos Liepsna.

Kur braunasi nusiminimas, AŠ ESU Vizijos Liepsna.

Kur užgulusios tamsybės, AŠ ESU pasaulio Šviesa.

Kur slegia liūdesys, AŠ ESU Palaimingo Džiaugsmo Liepsna.

O Dangiškasis Mokytojau, renkuosi guosti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo paguodą.

Renkuosi suprasti kitus, ir tai darydamas, atrandu tavo supratimą.

Renkuosi mylėti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo meilę man.

Nes atiduodami save kitiems, gauname daugiau tavęs.

Atleisdami kitiems, randame tavo atleidimą.

Leisdami savajam ego mirti, atgimstame į amžinąjį gyvenimą, būdami Gyvuoju Kristumi – kaip Žemėje, taip ir Danguje, čia ir amžinai DAUGIAU.

Tik kai drįsime BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esame Viršuje, Žemė galės būti čia apačioje visu tuo, kuo ji yra Dievo širdyje. Ir todėl AŠ ESU Aukso Amžius įsikūnijime, nes myliu Ekstatiškos Taikos liepsną visa savo širdimi, siela ir protu. Nes AŠ ESU pasaulio šviesa, ir kol AŠ ESU pasaulyje, tol Žemėje yra taika ir Dievo valia visai gyvybei.

AŠ ESU pasirengęs eiti Taikos Keliu

Aš dabar renkuosi pripažinti fundamentalią realybę, kad Dievas suteikė žmonėms teisę viešpatauti Žemėje. Todėl mes vieninteliai turime įgaliojimus sustabdyti karą ir atnešti taiką, nes mes esame tie, kurie šiuos karus pradeda.

Pripažįstu, kad tikroji karo priežastis yra ta, jog žmones yra apakinusi dualizmo ir atskirties sąmonė, dėl kurios jie nesugeba matyti visos gyvybės vienovės. Todėl jie mano galintys sunaikinti blogį, mano galintys daryti Dievo darbą ar netgi sukurti taiką, žudydami žmones, kuriuos jie laiko blogais. Tačiau neįmanoma išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Ir todėl neįmanoma atnešti taikos per antikristo sąmonę, kuri yra tikroji karo priežastis.

Taiką galima atnešti, tiktai atnešant Taikos Šviesą, Ekstatiškos Taikos Liepsną, kuri sudegins karo sąmonę. Ši Taikos Liepsna ateina iš dvasinės būtybės, žinomos Taikos Elohimo vardu. Tačiau Taikos Liepsna į šį pasaulį turi įžengti per įsikūnijime esančius žmones, nes mums buvo duota teisė viešpatauti Žemėje. Todėl pašvenčiu savo gyvenimą ėjimui Taikos Keliu, kuriame pirmiausia siekiu pašalinti rąstą iš savo akies, pašalinti karą iš vidaus, idant galėčiau tapti atviromis durimis Taikos Liepsnai šviesti į šį pasaulį ir sudeginti karo priežastis.

Tad dabar patvirtinu Taikos Elohimo žodžius, idant Taikos Šviesa galėtų tekėti per šiuos žodžius, man juos tariant materialioje karalijoje, kuomet jie tampa Gyvuoju Žodžiu. Aš siunčiu šiuos žodžius ir jų žinią į masinę sąmonę, kad ši žinia pažadintų tuos, kuriuos įmanoma pažadinti, tuos, kurie pasisiūlė eiti Taikos Keliu šiame gyvenime. Todėl sakau visiems dvasingiems žmonėms Žemėje:

NUBUSKITE IR STOKITE GINTI TAIKĄ! (4X)

1. Taika. Taika. Patvirtinu, kad taika negali ateiti iš šio pasaulio, nes ji turi ateiti iš aukštesnės karalijos. Taikos šaltinis yra Dievo Taikos Liepsna. Tikroji taika į Žemę gali ateiti tik tuomet, kai Taikos Liepsnai yra leidžiama šviesti savo šviesą ir sudeginti karo ir konfliktų šešėlius, ir netgi sudeginti vidinį Dievo žmonių Žemėje vykstantį karą.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

2. Aš patvirtinu, kad Jėzus buvo vadinamas Taikos Princu, kadangi atėjo inauguruoti Žuvų amžiaus, kurio tikslas buvo pakylėti žmoniją ir Žemę į aukštesnį lygį, kuomet Aukso Amžius ir Dievo karalystė galėtų būti fiziškai įkūnyti šioje planetoje. Jėzus atėjo inauguruoti Žuvų Amžiaus, kuriame žmonijai buvo skirta įveikti visus karus.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

3. Aš patvirtinu, kad karai ir gandai apie karą tėra tik priešmirtiniai karo jėgų traukuliai, valdžiusių šią planetą tūkstančius metų. Aš patvirtinu, kad jiems skirta galimybė greitai artėja į pabaigą.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

4. Aš patvirtinu, kad atėjo metas karo jėgoms palikti savo karingą gyvenimo būdą ir pradėti eiti Taikos Keliu, arba būti paimtoms iš šios planetos, idant Žemė toliau galėtų augti, be šių gyvybės srautų žemyn traukiančio balasto – kurie tūkstančius metų visa savo esybe buvo pasišventę karui, karo meno įvaldymui, visą savo laiką praleisdami dualistinėje kovoje, mėgindami sunaikinti tai, ką laikė savo priešu.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

5. Matau, kad šie gyvybės srautai kovojo prieš save pačius, kadangi mėgino nukreipti dėmesį nuo konflikto savo pačių esybėje, kurdami konfliktus tarp savęs ir kitų. Tuo būdu susirasdami dingstį kovoti su priešu išorėje, užuot galiausiai stoję akis į akį ir nugalėję, įveikę priešą viduje, kuris yra jų pačių ego.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

6. Aš patvirtinu, kad Jėzus atėjo visiems duoti esminius dvasinius raktus eiti Taikos Keliu ir pasiekti vidinę taiką, kuri gali atnešti išorinę taiką Žemėje. Aš patvirtinu, kad aukščiausi dešimt procentų labiausiai dvasiškai išsivysčiusių žmonių šioje planetoje yra tie, kurie turi potencialą atnešti Žemę į Aukso Amžių. Aš pasišvenčiu Taikos Keliui, kuriuo keliaudamas įveikiu karą savo viduje. Renkuosi įtvirtinti Taikos Liepsną, idant Žemėje galėtų būti taika.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

7. Aš patvirtinu, kad Taikos Elohimas yra varžomas Dievo įstatymo ir savo Taikos Liepsną į Žemę jis gali spinduliuoti tik tuomet, kai atsiranda atvirų širdžių, kurios gali būti atviromis durimis Taikos Liepsnai. Pašvenčiu savo gyvenimą tapimui atviromis durimis taikai.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

8. Aš patvirtinu, kad Taikos Elohimas valdo neribotą Dievo taikos galią ir gali sudeginti visus karus ir konfliktus šioje planetoje, ir akimirksniu sudeginti visus tuos, kurie nenori palikti savo karo žaidimų. Tačiau tai pažeistų laisvos valios įstatymą. Todėl aš renkuosi viešpatauti Žemei ir būti atviromis durimis taikai.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

9. Aš dabar nusprendžiu, jog nebepriimsiu karo šioje planetoje. O kad šis sprendimas iš tiesų turėtų autoritetą ir valdžią Žemei, esu pasirengęs įveikti karą savo viduje. Esu pasiryžęs būti Dievo Taikos liepsnos fakelu, idant Dievas galėtų daryti darbus per mane, kuriuos jis darė per Jėzų.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

10. Aš patvirtinu, kad Jėzus mums sakė atsukti kitą skruostą, nes tai yra raktas karui įveikti. Kad ir ką kiti man bedarytų, neatsakysiu smurtu. Atsakysiu, atsukdamas kitą skruostą. Ir kai tai padarysiu, tapsiu atviromis durimis Dievo Taikos Liepsnai šviesti per mano esybę. Ir tuomet ši Dievo Taikos Liepsna sudegins karą kituose žmonėse. Aš renkuosi atverti savo saulės rezginio čakrą Taikos Liepsnai ir pakilti virš žemyn traukiančių smurto ir konflikto sūkurių šioje planetoje.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

11. Aš patvirtinu, kad žmonių šioje planetoje sukurti žemyn traukiantys sūkuriai bus sustabdyti tik tuomet, kai žmonės atsisakys naikinti tuos, kuriuos jie ėmė laikyti savo priešais. Aš patvirtinu, kad Jėzus mėgino išpurtyti žmones iš iliuzijos, jog blogį galite nugalėti priešindamiesi blogiui.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

12. Aš patvirtinu, kad tėra tik vienas būdas sustabdyti smurto ir konfliktų sūkurį – kažkas turi nuspręsti atsakyti į smurtą nesmurtu. Aš dabar nusprendžiu atsukti kitą skruostą, užuot toliau maitinęs smurto sūkurį. Renkuosi būti atviromis durimis Taikos Liepsnai.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

1. Gerklė, Saulės Rezginys

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau ji atskrieja Kristaus vedimu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

1. Matau, kad nėra jokio kito būdo ištremti karą iš Žemės, kaip tik dešimčiai procentų aukščiausią brandą pasiekusių Žemės žmonių pilnai įkūnyti nesmurto principą. Esu pasirengęs sekti Jėzaus mokymu ir ieškoti rąsto savo akyje, užuot visą savo dėmesį koncentravęs į krislą kito žmogaus akyje.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

2. Atsisakau įžengti į aklavietę, kurioje visas mano dėmesys būtų sutelktas į daugybę Žemėje egzistuojančių problemų. Patvirtinu, kad aukščiausi dešimt procentų žmonių šioje planetoje turi Žemę savo rankose, tai yra, jeigu dauguma mūsų tikės, kad Žemė yra ant katastrofos slenksčio, tuomet ši planeta ir bus ant katastrofos slenksčio. Aš dabar renkuosi gyventi taip, lyg šis pasaulis būtų ant Aukso Amžiaus slenksčio, ir priimu, kad ši planeta YRA ant Aukso Amžiaus slenksčio.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

3. Aš patvirtinu, kad viskas priklauso nuo sprendimo. Atsisakau priimti, kad pasaulis leidžiasi į savidestrukcijos sūkurį. Patvirtinu, kad pasaulis žengia į Aukso Amžių. Esu ramybėje savo esybėje, ir esu atviros durys Taikos Elohimui spinduliuoti savo Taikos Liepsną, kuri atitrauks pasaulį nuo susinaikinimo slenksčio.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

4. Aš renkuosi nustoti savo dėmesį koncentruoti į tamsą ir vietoj to perkeliu jį į šviesą, kuri yra manyje. Patvirtinu Žuvų Amžiaus kulminaciją, kuriame kritinė masė žmonių įvaldys savo individualų Kristiškumą. Patvirtinu, kad yra pakankamas skaičius įsikūnijime esančių žmonių, kurie galėtų būti atviromis durimis Taikos Liepsnai.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

5. Patvirtinu, kad Jėzus atėjo pradėti Žuvų Amžių, tačiau jam nebuvo leista jį užbaigti. Tam, kad Žuvų Amžius galėtų pasiekti savo kulminaciją, kritinė masė įsikūnijime esančių žmonių privalo nuspręsti įkūnyti Jėzaus mokymus iki tokio lygmens, kuomet ir jie galėtų tapti Kristumi, kuomet ir jie galėtų tapti taikos princais ir princesėmis. Todėl atsistoju Žemėje ir tariu: „Viskas, gana! Karas mano viduje baigėsi šią dieną. Ir todėl esu Taikos Elohimo fakelas, spinduliuojantis Taikos Liepsną, kuri sudegina visus karus ir konfliktus Žemėje.“

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

6. Aš patvirtinu, kad tikruosius Kristaus mokinius galima atpažinti iš to, kad jie myli vienas kitą taip, kaip Jėzus mus myli. Suvokiu, jog tai yra esminis raktas. Nes iš tiesų, kad galėčiau atsukti kitą skruostą ir neįsitraukčiau į jokį smurtą ar pyktį, kad ir ką kiti žmonės man bedarytų – kad iš tiesų galėčiau atsukti kitą skruostą viskam, kas man bebūtų daroma – turiu mylėti kitus žmones taip kaip Kristus visus myli.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

7. Aš patvirtinu, kad Gyvasis Kristus myli žmones taip, kaip myli save. O Gyvojo Kristaus savastis yra Dievas. Todėl Gyvasis Kristus myli visus, nes Gyvasis Kristus visuose mato Dievą. Aš patvirtinu, kad AŠ ESU Gyvasis Kristus ir matau Dievą savyje. Myliu kitus kaip save, nes suvokiu, kad kiti žmonės yra vieno Dievo Kūno Žemėje dalis – kurio dalis aš taip pat esu.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

8. Aš patvirtinu, kad Gyvasis Kristus, nors ir mato visus netobulumus, nekoncentruoja savo dėmesio į netobulumus. Kai Gyvasis Kristus pamato kitą žmogų, Gyvasis Kristus susitelkia į tyrą viziją ir to žmogaus potencialą. Jis sutelkia savo dėmesį į pozityvų potencialą ir į netobulumus žiūri tik kaip į laikinas kliūtis kelyje. Ir tuomet Gyvasis Kristus daro viską, kas būtina, idant padėtų kitam žmogui įveikti šias kliūtis ir padėtų priaugti aukščiausią savo potencialą.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

9. Aš patvirtinu, kad Gyvasis Kristus niekada neturi troškimo žeminti, riboti ar naikinti kurią nors kitą gyvybės dalį. Gyvasis Kristus teturi vieną troškimą – pakylėti kiekvieną gyvybės dalį aukštyn, nes žino, kad tik tai darydamas jis kelia aukštyn save. Aš dabar sakau kartu su Jėzumi: „Tai, ką padarėte vienam iš šių mano mažiausiųjų brolių, man padarėte.“ Aš patvirtinu visos gyvybės vienovę. Regiu, kad visi kiti žmonės yra Dievo Kūno dalis, ir todėl, kai žeidžiu bet kurią šio kūno dalį, žeidžiu visumą – ir todėl taip pat žeidžiu ir save.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

10. Aš patvirtinu, kad tik tuomet, kai pasieksime šį suvokimą, galėsime pilnai mylėti kitus. Ir tik tuomet, kai pilnai mylėsime kitus, galėsime būti Taikos Liepsnos fakelu. Siekiu kitus tik pakylėti, užuot siekęs juos nubausti. Spinduliuoju Taikos Liepsną, kuri sudegins jų polinkį į pyktį ir smurtą.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

11. Patvirtinu, kad tamsą galima pašalinti, tiktai atnešant šviesą. Todėl konfliktą ir karą galima pašalinti, tiktai atnešant Taikos Šviesą. O tam, kad galėtume pašalinti tarp Žemės žmonių egzistuojantį konfliktą, kas nors turi nešti Taikos Šviesą, mylėdamas visus taip, kaip Dievas visus myli. Patvirtinu, kad raktas į vidinę taiką yra nuskaistinti širdį. Renkuosi sutelkti savo dėmesį į širdį ir užmegzti ryšį su savo asmenine Taikos Liepsna, idant visada išsaugočiau savo taiką.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

12. Patvirtinu, kad neleisiu, jog mano dėmesys būtų atitrauktas nuo širdies į saulės rezginio čakrą. Prašau Arkangelo Mykolo apsaugoti saulės rezginį ir sudeginti anti-taikos jėgas, kurios mėgina sudrumsti šią čakrą. Patvirtinu, kad esu apgaubtas Taikos Liepsnoje, ir mano dėmesys pasilieka širdies centre.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

2. Trečioji akis, Siela

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekame Kristaus mes vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

1. Prisiekiu neleisti, kad mano dėmesys būtų įtrauktas į jausmų kūną. Matau, kad pagrindinis veiksnys, kuris atima iš manęs mano taiką, yra tai, kad turiu lūkesčių, koks turėtų būti pasaulis. Prisiekiu, kad, kai pasaulis neišpildys mano lūkesčių, aš nebepasiduosiu negatyviai emocinei reakcijai. Išliksiu susikoncentravęs į širdį, išliksiu susikoncentravęs į taiką.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

2. Matau, jog leidau savajam ego susikurti lūkestį, kuris yra absoliučiai nerealistiškas ir neturi visiškai jokio ryšio su pirminiu mano atėjimo į šią Žemę tikslu. Matau, kad savo esybės šerdyje turiu prisiminimus apie dvasinę karaliją. Turiu atsiminimus apie karaliją, kurioje egzistuoja taika ir kurioje yra įkūnyta Dievo karalystė. Žinau, jog būtent taip viskas turi tapti ir čia Žemėje. Žinau, kad nusileidau į Žemę tam, kad atneščiau savo Dievo Liepsną ir asmeniškai prisidėčiau prie Dievo karalystės atnešimo į Žemę.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

3. Aš dabar matau, kad nors tai yra tikras lūkestis, mano ego jį iškreipė ir jis dabar pavirto netikru lūkesčiu. Mano ego sukūrė lūkestį, kad ši Žemė jau turėtų būti panaši į Dangaus karalystę. Todėl, kai susidursiu su sąlygomis, kurios nėra tokios, kokias aš žinau jas turint būti, nebeleisiu savajam ego manęs įtikinti, kad yra būtina, priimtina ar neišvengiama pasiduoti negatyviai emocinei reakcijai. Išliksiu susikoncentravęs į taiką.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

4. Aš dabar matau, kad ego sukūrė daugybę klaidingų įsitikinimų, kuriais siekia sukurti pateisinimą, jog man yra priimtina pasiduoti negatyviai emocinei reakcijai, kuomet ego lūkesčiai nėra pateisinami. Taip pat matau, kad nenusileidau į Žemę su lūkesčiu, kad Žemė jau turėtų būti Dievo karalystė. Nusileidau į Žemę žinodamas, kad Žemė yra daug žemiau Dievo karalystės lygmens, ir kad aš esu čia tam, kad padėčiau pakylėti Žemę aukščiau.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

5. Matau, jog egzistuoja esminis skirtumas tarp lūkesčio, kad atėjau į kažkokią tobulą vietą, kuri tariamai turi atitikti Danguje egzistuojantį standartą, ir lūkesčio, kad atėjau į netobulą vietą, kurioje reikės darbo, pastangų ir kantrybės, kad pakylėtume Žemę į dvasinės karalijos lygmenį.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

6. Suprantu, kad, jeigu tikiuosi, jog Žemė turi būti tobula, lengvai galiu įkliūti į spąstus, kuomet imsiu reaguoti negatyviai, susidūręs su faktu, kad Žemė nėra tobula. Tačiau, jeigu tikiuosi, kad Žemė nėra tobula ir kad aš čia atėjau dirbti, tuomet taip lengvai nebepasiduosiu negatyviai reakcijai. Aš dabar palieku lūkestį, kad sąlygos, su kuriomis susiduriu gyvenime, turėtų atitikti kažkokį išorinį tobulumo standartą. Renkuosi išlikti susikoncentravęs į taiką.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

7. Aš dabar permatau ego iliuziją, jog ne aš sau sukėliau nusivylimo jausmą. Nustoju kaltinti kitus žmones ar netobulas sąlygas Žemėje dėl savo nusivylimo. Esu tikras dvasios ieškotojas ir pripažįstu, kad mano nusivylimą sukėlė ne kas kitas kaip aš pats. Jį sukėlė vidinė sąlyga – mano nerealistiškas lūkestis apie tai, koks turėtų būti gyvenimas čia Žemėje. Aš dabar atiduodu šį lūkestį į Taikos Liepsną.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

8. Aš patvirtinu, kad atėjau čionai nešti savo asmeninę Dievo Liepsną ir leisti šiai liepsnai šviesti. Atėjau čia leisti šviesai šviesti bet kokiomis aplinkybėmis, su kokiomis tik besusidurčiau Žemėje, idant mano Dievo Liepsnos tobulumas galėtų sudeginti netobulumus, kuriuos sutinku šioje planetoje.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

9. Suvokiu, kad leidau savajam ego sukurti labai subtilų lūkestį, kad neturėčiau leisti savo šviesai šviesti, kol nėra išpildytos tam tikros išorinės sąlygos. Patvirtinu, jog esu čia tam, kad sudeginčiau netobulumus, o vienintelis būdas tai padaryti yra leisti savo Dievo Liepsnai šviesti per mane visų netobulumų akivaizdoje. Nebesileisiu savojo ego įtikinamas, kad, susidūręs su netobulumais, turėčiau nebešviesti savo šviesos. Prisiekiu leisti savo šviesai šviesti, kad ir kokios būtų išorinės sąlygos.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

10. Patvirtinu, kad Jėzus sakė savo mokiniams, jog tie, kurie nori, kad pasaulis žinotų juos esant tikraisiais jo mokiniais, turėtų mylėti vienas kitą. Jis taip pat mums sakė, kad nepakanka mylėti tuos, kurie mus myli, nes turime mylėti net ir savo priešus. Suvokiu, jog Jėzus sakė, kad turėtume mylėti visus žmones, kad ir ką jie bedarytų.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

11. Matau, kad ego sugebėjo įtikinti žmones, kad jie kitus žmones turėtų mylėti tik tuomet, kai šie atitinka tam tikrus išorinius reikalavimus. Tik tuomet, kai jie tariamai nusipelno mūsų meilės, mes turėtume duoti jiems savo meilę. Matau, kad tai yra melas. Nes iš tiesų, Dievo prote nėra tokio dalyko kaip nusipelnymas ar nenusipelnymas. Jėzus sakė, kad Dievas leidžia savo saulei kilti tiek blogiemsiems, tiek ir geriemsiems, ir lietui lyti ant teisiųjų ir neteisiųjų.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

12. Patvirtinu, kad Dievas nekuria sąlygų. Jis leidžia savo šviesai šviesti visiems, kadangi žino, jog šviesa yra vienintelis būdas pakylėti žmogų. Ir nėra svarbu, kaip giliai žmogus yra įstrigęs tamsybėse, nes tiktai leidę šviesai šviesti išlaisvinsite šį žmogų iš tamsybių. Prisiekiu mylėti kitus žmones kaip Kristus mane myli, ir vienintelis mano rūpestis dėl kitų žmonių yra padėti jiems įveikti visas tamsybes, kurios laikinai yra užslinkusios ant jų proto. Esu čia tam, kad išlaisvinčiau juos savo meile, šviesdamas jiems savo šviesą.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

3. Karūna, Pagrindas

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

 

1. Aš nebeteisiu žmonių pagal žmogišką standartą ir nebeteisiu, kas vertas mano šviesos, o kas nevertas mano šviesos. Tačiau man nėra būtina su visais žmonėmis elgtis vienodai ir neprivalau leisti kitiems žmonėms mane išnaudoti. Suvokiu, kad Dievo šviesa yra labai išmintinga, ir ji duos kiekvienam žmogui tai, ko jam reikia, idant jis galėtų išsilaisvinti. Kad galėčiau būti atviru šios šviesos instrumentu, atiduodu visus lūkesčius, net ir lūkestį, kokie turėtų būti kiti žmonės. Prisiekiu daugiau nebeteisti žmonių išoriniu protu, bet siekti Kristaus įžvalgumo.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

2. Prisiekiu išlikti susikoncentravęs į širdį, susikoncentravęs į savo Dievo Liepsną, ir tuomet leisti savo Dievo Liepsnai duoti kiekvienam žmogui tai, ko jam reikia. Kai kuriems tai gali būti puoselėjanti meilė, kitiems tai gali būti griežta meilė, kuri mestų iššūkį jų iliuzijoms ir kviestų juos kopti aukščiau, reikalaudama, kad jie pamatytų, jog yra geresnis kelias. Visada išliksiu susikoncentravęs į taiką bendraudamas su kitais.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

3. Matau, kad rožė, auganti užterštoje atmosferoje, vis tiek skleidžia savo kvapą. Jai nėra svarbu, kad aplinkui nėra nė vieno žmogaus, kuris galėtų įvertinti šį kvapą. Nes rožė čia yra ne tam, kad būtų įvertinta. Rožė čia yra tam, kad skleistų savo kvapą ir ji yra susitelkusi į šio darbo darymą. Matau, kad net ir rožė, auganti šalia vienos tamsiausių vietų Žemėje, nėra paliesta šios tamsos. Jai ji nerūpi. Ji neteisia.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

4. Matau, kad rožė nepasilaiko savo kvapo sau. Kiekvienas prie rožės priėjęs žmogus gaus visą jos kvapo pilnatvę, kadangi rožė nėra čia tam, kad teistų; ji čia tiesiog yra tam, kad skleistų savo nuostabų kvapą, kuris gali pakylėti kiekvieną, šį kvapą užuodusį. Visi gaus rožės kvapą, nes rožei rūpi tik pakylėti kiekvieną žmogų, dalinantis savo kvapu.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

5. Esu pasirengęs atlikti didžiausią tarnystę, išnaikinant konfliktus ir karus šioje planetoje, ir pasišvenčiu eiti vidiniu Taikos Keliu. Esu pasirengęs mokytis iš Jėzaus, mokytis iš Taikos Princo, kol ir aš pats tapsiu taikos princu arba princese. Esu pasiruošęs paveldėti savo Tėvo karalystę ir tuomet išdalinti ją visiems.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

6. Patvirtinu, kad šeštasis spindulys yra Taikos spindulys, o septintasis spindulys yra Laisvės spindulys. Matau, kad Žemei yra lemta pereiti iš Taikos Amžiaus į Laisvės Amžių. Tačiau žinau, kad laisvė neįmanoma, kol nėra taikos. Matau, kad, jeigu neturėsiu taikos savo paties esybėje, negalėsiu būti laisvu. Mane bus pavergusi emocinė vergovė, kuri atitrauks mane nuo taikos, atsiradus menkiausiai provokacijai. Prisiekiu, jog nebeleisiu jokioms Žemėje egzistuojančioms sąlygoms atitraukti manęs nuo taikos. Sieksiu nuolatos gyventi taikos būsenoje.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

7. Matau, kad Sen Žermeno Aukso Amžius negalės Žemėje būti įkūnytas tol, kol tamsūs karo debesys kabos kaip nuolatinė grėsmė virš šios planetos. Šalys negalės iš tiesų pastatyti Aukso Amžiaus, jeigu viskas, ką jos bestatytų, gali būti sugriauta per kelias minutes atominiu holokaustu, ar net ir įprastiniu karu. Todėl raktas į laisvę yra taika. Patvirtinu, kad man buvo duotas raktas į laisvę. Aš taikysiu šį raktą ir nebesileisiu savojo ego įtikinamas, kad tik tuomet, kai yra išpildytos tam tikros išorinės sąlygos, aš galiu būti taikoje. Prisiekiu būti taikoje, dabar ir visada.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

8. Matau, kad ego nori, jog manyčiau, kad tik tuomet, kai bus išpildytos tam tikros sąlygos mano asmeniniame gyvenime, galėsiu būti ramybėje dėl savo gyvenimo. Ir tik tuomet, kai tam tikros sąlygos bus išpildytos pasaulyje, galėsiu būti ramus dėl šios planetos ateities. Žinau, kad tai yra melas, nes išorinės sąlygos yra ne kas kita kaip mano vidinių sąlygų atspindys. Todėl niekada neturėsiu taikos sąlygų savo gyvenime ar savo planetoje, kol nepriimsiu sprendimo būti taikoje savyje – kad ir kokios bebūtų išorinės sąlygos.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

9. Matau, kad esminis lūkestis, kurį susikūrė ego, yra tai, jog mano vidinė taika priklauso nuo taikos išoriniame pasaulyje. Tai yra visų amžių iliuzija, nes mano vidinė taika nepriklauso nuo nieko mano išorėje. Mano vidinė taika priklauso tik nuo vieno dalyko – nuo vidinio mano ryšio, vidinio mano susitelkimo į Dievo Taikos Liepsną. Aš esu susikoncentravęs į Taikos Liepsną, dabar ir amžinai.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

10. Patvirtinu, kad nėra nieko, kas galėtų įsiterpti tarp manęs ir vidinio mano ryšio su Taikos Liepsna. Patvirtinu, kad Dievo karalystė yra manyje, tai reiškia, kad jokios išorinės sąlygos mano psichikoje ar esybėje, ar šioje planetoje, kurioje gyvenu, negali įsiterpti tarp manęs ir mano vienovės su Dievu, mano vienovės su Taikos Liepsna.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

11. Aš dabar renkuosi liautis ieškoti taikos ne savyje. Imu ieškoti taikos vienintelėje vietoje, kur ją galima rasti – taikos karalystėje, kuri yra manyje. Aš dabar matau, kad Taikos Elohimas yra pasirengęs pasidalinti Taikos Liepsna su visais, kurie yra pašventę save taikai, nepaisydami jokių išorinių sąlygų. Ir todėl išsakau šią priesaiką ir su meile dalinuosi Ekstatiška Taikos Liepsna.

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

12. Ir aš dabar sakau su Taikos Elohimu: „Tebūnie Taika ir žinokite, kad AŠ ESU Dievas. Tebūnie Taika ir žinokite, kad AŠ ESU Esatis jumyse yra Dievas. Savo ramybę palieku jums. Dauginkite ir spinduliuokite ją visai gyvybei, kad ši planeta galėtų būti taikoje.“

 • Ekstatiška Taika, Šventa Ugnim,
 • Nuolat keli žmones aukštyn.
 • Ekstatiška Taika tvyro ore,
 • Rožių kvapas visur erdvėje.
 • Atviros durys, Ekstatiška Taika,
 • Mintis apie karą sudegina.
 •  
 • Ekstatiškos Taikos Šventu Keliu,
 • Skausmą ir pyktį aš įveikiu.
 • Ekstatiškos Taikos ramiam vandeny,
 • Nurimsta jausmai taikos paliesti.
 • Pripildo Žemę, Ekstatiška Taika,
 • Ir Aukso Amžius gimsta čia.

4. Visos Čakros

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau ji atskrieja Kristaus vedimu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekam mes Kristaus vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

 

Taikos Elohimo, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos, Sen Žermeno ir Didžiojo Dieviškojo Vedlio vardu, iškviečiu Ekstatiškos Taikos Liepsną ir sakau:

EUTAI [tariama ė-jū-tei] (kartokite 3X, 9X, 33X arba 144X)

 

Taikos Rožės meditacija

Taikos Elohimo vardu, Jėzaus Kristaus vardu, iškviečiu Taikos Rožę ir vizualizuoju Taikos Rožę virš savo saulės rezginio čakros ir visų žmonių saulės rezginio čakros, kurie yra… (apibūdinkite vietą ar situaciją, į kurią norite atnešti taiką).

Balta rožė

INSTRUKCIJA: Tyliai vizualizuokite balčiausio tyrumo rožę, šviečiančią iš vidaus. Vizualizuokite, kaip ji spinduliuoja šviesą į Žemę ar į specifinę situaciją, kaip ji apgaubia situaciją švytinčia balta šviesa iš vidaus.

Vizualizuokite Taikos Rožę virš savo saulės rezginio čakros ir virš kitų žmonių čakrų. Vizualizuokite, kaip ji spinduliuoja savo šviesą į skleidžia savo taikos kvapą, kol visas jūsų energetinis laukas prisipildo šia šviesa ir šiuo kvapu. Kai susiduriate su sąlygomis Žemėje, kuriose nėra taikos, tuomet vizualizuokite taikos rožę virš tos vietos ir vizualizuokite, kaip ji visą tą vietą užpildo taikos šviesa ir kvapu.

PASTABA: Vizualizuokite šią taikos rožę virš savo saulės rezginio čakros kiekvieną kartą, kai pajaučiate, jog esate traukiami į negatyvią emocinę reakciją dėl kažkokios situacijos jūsų asmeniniame gyvenime ar planetos mastu.

 

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo karo dvasių ir energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo antikristo melų, kurie veda į karą.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo absoliučios dvasinės vergovės, kariaujant antikristo jėgų sukeltus karus.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo absoliučios materialinės vergovės, kariaujant antikristo jėgų sukeltus karus.

Renkuosi būti viena su savo Dievu ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis, surakinanti karo jėgas Žemėje.

Žemė yra Viešpaties ir jo Taikos pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

 

Užsklanda

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo Mėlynos liepsnos angelai apsupa visus žmones nepramušamu Mėlynos liepsnos energijos skydu. Patvirtinu, kad esame užsklęsti nuo visų anti-taikos energijų, kurias į mus siunčia šio pasaulio jėgos. Priimu, kad Arkangelas Mykolas surakina priešą mumyse, žmogiškąjį ego, kad, kai šio pasaulio princas ateis, jis nieko mumyse neras. Atiduodu anti-aš ir karą savyje ir visuose žmonėse, ir priimu, kad jį sudegina Ekstatiškos Taikos Liepsna ir besąlyginė Motinos Marijos meilė. Priimu, kad visų žmonių anti-aš pakeičia Kristaus AŠ, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos manyje galia, patvirtinu, kad esu užsklęstas Ekstatiškos Taikos Liepsnoje. Patvirtinu, kad visi žmonės yra užsklęsti Ekstatiškos Taikos Liepsnoje. Patvirtinu, kad Žemė yra užsklęsta Ekstatiškos Taikos Liepsnoje. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com