WINV13 invokacija už Taiką Pasaulyje

Iškvieskite Taikos Liepsną ir nukreipkite ją į specifines, materialias aplinkybes, kurios grasina pasaulinei taikai šiuo metu.

Skaitykite mokymą apie šią invokaciją.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Arkangelo Mykolo, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos, Sen Žermeno ir visų Pakylėtųjų Pulkų dvasios vardu, skiriu šią invokaciją Ekstatiškos Taikos įkūnijimui…

(Apibūdinkite specifines situacijas ir vietas, į kurias norite, kad ši invokacija atneštų taiką.)

 

Ekstatiškos Taikos malda

Viešpatie, aš renkuosi BŪTI tavo taikos pasiuntiniu.

Kur siaučia neapykanta, AŠ ESU Meilės Liepsna.

Kur vyrauja skriauda, AŠ ESU Teisingumo Liepsna.

Kur viešpatauja abejonės, AŠ ESU Tiesos Liepsna.

Kur braunasi nusiminimas, AŠ ESU Vizijos Liepsna.

Kur užgulusios tamsybės, AŠ ESU Pasaulio šviesa.

Kur slegia liūdesys, AŠ ESU Palaimingas Džiaugsmas.

O Dangiškasis Mokytojau, renkuosi guosti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo paguodą.

Renkuosi suprasti kitus, ir tai darydamas, atrandu tavo supratimą.

Renkuosi mylėti kitus, ir tai darydamas atrandu tavo meilę man.

Nes atiduodami save kitiems, gauname daugiau tavęs.

Atleisdami kitiems, randame tavo atleidimą.

Leisdami savajam ego mirti, atgimstame į amžinąjį gyvenimą, būdami Gyvuoju Kristumi – kaip Žemėje, taip ir Danguje, čia ir amžinai DAUGIAU.

Tik kai drįsime BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esame Viršuje, Žemė galės būti čia apačioje visu tuo, kuo ji yra Dievo širdyje. Ir todėl AŠ ESU Aukso Amžius, atėjęs į įsikūnijimą, nes myliu Ekstatiškos Taikos liepsną visa savo širdimi, siela ir protu. Nes AŠ ESU pasaulio šviesa, ir kol AŠ ESU pasaulyje, tol Žemėje yra taika ir Dievo valia visai gyvybei.

 

Renkuosi matyti karo realybę

Renkuosi pripažinti esminę realybę, kad Dievas atidavė mums, žmonėms, teisę viešpatauti Žemėje. Todėl mes esame vieninteliai, turintys įgaliojimus atnešti taiką ir sustabdyti karą. Mes turime įgaliojimus sustabdyti karą, tačiau neturime galios. Dievas turi galią sustabdyti karą, tačiau neturi įgaliojimų.

Pripažįstu, kad jokie smurto ar prievartos kiekiai negalės atnešti taikos į Žemę, nes negalime išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Taika niekada negalės būti atnešta per baimę, ji galės ateiti tik tuomet, kai Ekstatiškos Taikos Liepsna sudegins visą baimę, neapykantą ir neteisybę. Renkuosi atiduoti visą baimę į Ekstatiškos Taikos Liepsną, idant tapčiau viena su šia liepsna. Šioje vienovėje AŠ ESU laisvas nuo paralyžiuojančios karo baimės ir AŠ ESU pasirengęs stoti ginti taikos.

Aš dabar renkuosi pripažinti Vienio Įstatymą, kuomet vienas žmogus gali tapti atviromis durimis Dievo Galiai tekėti į šį pasaulį. Skelbiu, kad AŠ ESU pasirengęs įkūnyti Ekstatiškos Taikos Liepsną. AŠ ESU pasirengęs leisti šiai liepsnai sudeginti karą mano viduje, idant nebebūčiau suskilęs namas. AŠ ESU pasirengęs būti vientisas, idant mano vientisumas taptų priimtina auka, kurią Dievas galėtų padauginti.

Aš dabar renkuosi pripažinti, kad žmonėms yra neįmanoma atnešti taiką, bet su Dievu viskas yra įmanoma. Naudojuosi savo laisva valia ir pareiškiu teisę į man Dievo suteiktus įgaliojimus viešpatauti Žemei. Su meile perduodu šiuos įgaliojimus Arkangelui Mykolui ir įsakau Arkangelui Mykolui ir jo angelų legionams žygiuoti aplink šią planetą ir sudeginti anti-taikos sąmonę ir visas energijas, kurios yra iškreipiamos per karą.

 

Arkangele Mykolai, sudegink karo jėgas

1. Arkangele Mykolai, pasiųsk savo angelų legionus į visus Žemės kraštus ir sudegink visus senųjų ir šiuolaikinių karų įrašus, kurie traukia žmones reaguoti į konfliktus smurtu. Sudegink visus žemyn traukiančius sūkurius ir visą karą individų viduje, ir visus karus tarp žmonių grupių. Sudegink paralyžiuojančią karo baimę, idant visi iš tiesų dvasingi žmonės taptų laisvi atsistoti ir pareikalauti taikos. AŠ ESU Dievo Valios Liepsna, sudeginanti bet kokį piktnaudžiavimą valdžia.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Visa žmonija tampa laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 •  

2. Arkangele Mykolai, sudegink visas piktnaudžiavimo valdžia energijas ir įrašus, kurie skatina žmones laikyti karą vieninteliu būdu problemoms spręsti. Pažadink žmones realybei, kad nedidelis elitas piktnaudžiavo valdžia, idant suskaldytų dvasingus žmones Žemėje, supriešindamas brolį prieš brolį, savo nesibaigiančiose kovose dėl valdžios ir kontrolės. Todėl vienintelis būdas užbaigti karą, yra suharmonizuoti visą valdžios naudojimą su Dievo valia. AŠ ESU Dievo Valios Liepsna, sudeginanti bet kokį piktnaudžiavimą valdžia.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Visa žmonija tampa laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 •  

3. Arkangele Mykolai, sudegink visas neišmanymo energijas ir įrašus, kurie trukdo žmonėms atrasti taikų konflikto sprendimą. Pažadink žmones realybei, kad tik jų pačių neišmanymas leidžia jiems būti įtrauktiems į karą. Todėl vienintelis būdas užbaigti karą, yra pažadinti visus žmones, idant jie galėtų praregėti iš antikristo proto netikrovės ir galėtų atrasti Kristaus proto tikrovę. AŠ ESU Dievo Valios Liepsna, sudeginanti bet kokį piktnaudžiavimą valdžia.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Visa žmonija tampa laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 •  

4. Arkangele Mykolai, sudegink visas pykčio ir neapykantos energijas ir įrašus, kurie neleidžia žmonėms išspręsti konfliktų meile ir atleidimu. Pažadink žmones realybei, kad pyktis ir neapykanta prirakins juos prie nesibaigiančios kovos prieš priešą, kuris taip pat yra įstrigęs pyktyje ir neapykantoje. Todėl vienintelis būdas užbaigti karą yra pradėti atsakyti į pyktį meile, o į neapykantą – atleidimu. AŠ ESU Dievo Valios Liepsna, sudeginanti bet kokį piktnaudžiavimą valdžia.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Visa žmonija tampa laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 •  

5. Arkangele Mykolai, sudegink visas puikybės energijas ir įrašus, kurie neleidžia žmonėms pripažinti, kad klydo, ir neleidžia pakilti jiems virš savo senųjų pažiūrų. Pažadink žmones realybei, kad puikybė gimdo nelygybę, neteisybę ir fanatizmą, kurie paruošia dirvą ginkluotam konfliktui. Todėl vienintelis būdas užbaigti karą yra nustoti ginti dualistines iliuzijas ir suvokti, kad Kristaus prote visa gyvybė yra viena. AŠ ESU Dievo Valios Liepsna, sudeginanti bet kokį piktnaudžiavimą valdžia.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Visa žmonija tampa laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 •  

6. Arkangele Mykolai, sudegink visas godumo energijas ir įrašus, kurie skatina žmones atiminėti iš kitų jėga. Pažadink žmones realybei, kad Dievas jiems duos viską, ko reikės, kai jie įveiks savo atskirties jausmą ir įžengs į harmoniją su Dievo įstatymais. Todėl vienintelis būdas užbaigti karą yra palikti stygiaus sąmonę ir priimti gausingą Dievo gyvenimą, kuriame visiems visko yra daugiau nei pakankamai. AŠ ESU Dievo Valios Liepsna, sudeginanti bet kokį piktnaudžiavimą valdžia.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Visa žmonija tampa laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 •  

7. Arkangele Mykolai, sudegink visas pavydo energijas ir įrašus, kurie neleidžia žmonėms matyti, kad jų problemas sukelia jų pačių sąmonės būsena, o ne kiti žmonės. Pažadink žmones realybei, kad pavydas kyla iš iliuzijos, jog Dievas kai kuriuos žmones myli labiau už kitus. Todėl vienintelis būdas užbaigti karą yra priimti besąlyginę Dievo meilę, kuri šviečia blogiesiems ir geriesiems, ir gali kiekvieną paversti geruoju. AŠ ESU Dievo Valios Liepsna, sudeginanti bet kokį piktnaudžiavimą valdžia.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Visa žmonija tampa laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 •  

8. Arkangele Mykolai, sudegink visas anti-valios energijas ir įrašus, kurie neleidžia žmonėms stoti į nepajudinamą taikos gynybą. Pažadink žmones realybei, kad, jeigu geri žmonės neturės valios stoti ginti taikos, tuomet juos į konfliktą įsitemps tie, kurie myli karą. Todėl vienintelis būdas užbaigti karą yra dvasingiems žmonėms atsisakyti įsitraukti į bet kokią proto būseną, kuri yra mažiau už taiką. AŠ ESU Dievo Valios Liepsna, sudeginanti bet kokį piktnaudžiavimą valdžia.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Visa žmonija tampa laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 •  

9. Arkangele Mykolai sudegink visas nenoro gyventi energijas ir įrašus, kurie neleidžia dvasingiems žmonėms būti taikos pasiuntiniais Žemėje. Pažadink žmones realybei, kad karas toliau gali egzistuoti tik dėl to, kad dvasingi žmonės neturėjo noro įkūnyti Ekstatiškos Taikos Liepsną. Todėl vienintelis būdas užbaigti karą yra ne tik būti taikoje, bet BŪTI TAIKOS veiksmu Žemėje. AŠ ESU Dievo Valios Liepsna, sudeginanti bet kokį piktnaudžiavimą valdžia.

 • Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Visa žmonija tampa laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 •  
 • Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 •  

Arkangele Mykolai, pažadink visus žmones realybei, kad jie jaučiasi bejėgiai tik todėl, kad leido valdžios elitui įsiterpti tarp žmonių ir jų Dievo. Pažadink juos iš iliuzijos, kad žmonės Dievą gali pasiekti tik per instituciją ar per jos lyderius. Padėk žmonėms suvokti, kad Dievo karalystė yra juose, ir todėl jie gali pasiekti Dievą savo širdyse ir Dievas gali dirbti per žmones. Todėl kai mes, Dievo žmonės, suteiksime Dievui įgaliojimus pašalinti karą iš Žemės, Dievas iš tiesų padaugins mūsų gerus darbus, kol liks tik taika. Aš dabar naudojuosi savo laisva valia ir sakau visiems visur esantiems dvasingiems žmonėms:

PABUSKITE IR BŪKITE ATVIROMIS DURIMIS DIEVO TAIKAI! (4X)


 • 1. Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Dievo meilė, išmintis ir galia
 • Iš Aukščiau teka į Žemę šią.
 •  
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.
 •  
 • 2. Laisvės deglą kelki aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėki pažint.
 • Einame mes tamsoj keliu,
 • Tavo vedimu nušviestu.
 •  
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.
 •  
 • 3. Visa žmonija jau laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 • Mylime Žemę mes labai,
 • Ginti stojame jos narsiai.
 •  
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.
 •  
 • 4. Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Pradėtas darbas šventume,
 • Karalystė Dievo mumyse.
 •  
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.
 •  
 • 5. Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Sudeginti įpročiai jau seni,
 • Į ateitį žengiam drąsia širdimi.
 •  
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.
 •  
 • 6. Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 • Ugnies ir vizijos galia,
 • Aukštyn mes keliame Žemę šią.
 •  
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.
 •  

(PASTABA: Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų kiek norite, prieš toliau tęsdami invokaciją.)

 

Renkuosi įžengti į Taikos Kelią

Renkuosi pripažinti fundamentalią realybę, kad karai neprasideda patys – karus pradeda žmonės. Renkuosi pripažinti, kad karas yra kolektyvinės žmonijos sąmonės padarinys. Tiktai dėl to, kad kariavimas vyksta kolektyvinėje žmonijos sąmonėje, yra įmanomas fizinis karas. Ir šis kariavimas kolektyvinėje sąmonėje nebus pašalintas tol, kol kritinė masė individų neįveiks karo savo viduje.

Aš dabar renkuosi būti taikos nešimo į kolektyvinę sąmonę pionieriumi. AŠ ESU pasirengęs pažvelgti į rąstą savo akyje ir pašalinti visus susiskaldymus ir visą karą savo esybėje. Esu pasirengęs susidurti su visų antikristo sąmonės elementų apnuoginimu, ir atiduosiu juos į Ekstatiškos Taikos liepsną. Tad iš pradžių pašalindamas rąstą iš savo akies, įgysiu viziją, kaip galėčiau padėti kitiems pašalinti karo sąmonę iš savo protų. Taip pat įgysiu moralinį autoritetą reikalauti, kad karo sąmonė būtų pašalinta iš šios planetos.

Renkuosi pripažinti fundamentalią realybę, kad, nors tai yra kolektyvinė sąmonė, kuri paruošia dirvą karui, vis tiek turi atsirasti individų, kurie norėtų pradėti karus. Todėl visus karus pradėjo nedidelis elitas, kuris yra absoliučiai pasišventęs visus valdyti. Pripažįstu, kad neturiu teisės kištis į šių žmonių laisvą valią. Tačiau turiu teisę tapti jų teismo instrumentu, idant jie privalėtų susidurti su pasirinkimu, kad arba paliks savo karus keliantį gyvenimo būdą, arba bus pašalinti iš šios planetos. Todėl sakau kartu su Jėzumi: „Dėl teismo AŠ ESU atėjęs ir laikas nuteisti karo sąmonę ir visas ją įkūnijančias būtybes!“

Aš dabar kviečiu visus dvasingus žmones Žemėje susivienyti, įsisąmoninant ir taikant Jėzaus meistrišką strategiją kovai su karu, kuri yra, kad kritinė masė dvasingų žmonių stotų ginti taiką ir suteiktų Dievui įgaliojimus nuteisti ir pašalinti karo jėgas iš šios planetos. Aš dabar stoju ginti taiką ir sakau: „Viskas, gana! Tegul karo sąmonė būna nuteista ir pašalinta, idant taika viešpatautų Žemėje!“

Mylimas Jėzau, nuteisk karo melus

1. Mylimas Jėzau, pažadink visus žmones pamatyti beprotybę tikėjime, kad smurtą galima sustabdyti, naudojant dar daugiau smurto. Pažadink visus žmones realybei, kad vienintelis būdas sustabdyti smurto sūkurius yra atsukti kitą skruostą. AŠ ESU Ekstatiškos Taikos Liepsna, sudeginanti karo sąmonę.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.
 •  

2. Mylimas Jėzau, pažadink visus žmones pamatyti beprotybę tikėjime, kad įmanoma atnešti Dievo karalystę į Žemę, pažeidžiant Dievo įsakymą nežudyti. Pažadink visus žmones realybei, kad vienintelis būdas tarnauti Dievo tikslui yra mylėti Dievą ir Dievo įstatymą visa savo širdimi, siela ir protu. AŠ ESU Ekstatiškos Taikos Liepsna, sudeginanti karo sąmonę.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.
 •  

3. Mylimas Jėzau, pažadink visus žmones pamatyti beprotybę tikėjime, kad įmanoma sustabdyti blogį, išžudant visus žmones, kuriuos laikome blogais. Pažadink žmones realybei, kad vienintelis būdas pašalinti blogį yra mylėti savo artimą kaip save patį. AŠ ESU Ekstatiškos Taikos Liepsna, sudeginanti karo sąmonę.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.
 •  

4. Mylimas Jėzau, pažadink visus žmones pamatyti beprotybę tikėjime, kad įmanoma atnešti amžinąją taiką, įvykdant galutinį smurto aktą. Pažadink visus žmones realybei, kad vienintelis būdas atnešti amžinąją taiką yra atsisakyti mesti pirmą akmenį arba antrą akmenį. AŠ ESU Ekstatiškos Taikos Liepsna, sudeginanti karo sąmonę.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.
 •  

5. Mylimas Jėzau, pažadink visus žmones pamatyti beprotybę tikėjime, kad įmanoma sustabdyti smurtą mąstymu, jog vienas smurtinis veiksmas pateisina keršto siekimą per dar didesnį smurtą. Pažadink visus žmones realybei, kad vienintelis būdas pašalinti blogį yra palikti kerštą Dievui ir leisti Dievo įstatymui pasirūpinti, kad visi pjautų tai, ką pasėjo. AŠ ESU Ekstatiškos Taikos Liepsna, sudeginanti karo sąmonę.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.
 •  

6. Mylimas Jėzau, pažadink visus žmones pamatyti beprotybę tikėjime, kad yra įmanoma atnešti geresnę ateitį, laikantis įsikibus praeities. Pažadink visus žmones realybei, kad vienintelis būdas atnešti taiką yra atleisti septyniasdešimt septynis kartu. AŠ ESU Ekstatiškos Taikos Liepsna, sudeginanti karo sąmonę.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.
 •  

7. Mylimas Jėzau, pažadink visus žmones pamatyti beprotybę tikėjime, kad yra įmanoma sustabdyti blogį, galvojant, kad viena kažkuri tikėjimo sistema yra vienintelė tikra ar kad visos tikėjimo sistemos yra vienodai geros. Pažadink visus žmones realybei, kad vienintelis būdas pašalinti blogį yra atskirti tikrovę nuo netikrovės, tampant išmintingais kaip žalčiai, taikiais kaip balandžiai. AŠ ESU Ekstatiškos Taikos Liepsna, sudeginanti karo sąmonę.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.
 •  

8. Mylimas Jėzau, pažadink visus žmones pamatyti beprotybę tikėjime, kad taiką įmanoma atnešti per išorinius veiksmus ar per institucijas. Pažadink visus žmones realybei, kad vienintelis būdas atnešti taiką yra suvokti, kad taika yra proto būsena ir tuomet įžengti į Dievo karalystę, kuri yra mumyse. AŠ ESU Ekstatiškos Taikos Liepsna, sudeginanti karo sąmonę.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.
 •  

9. Mylimas Jėzau, pažadink visus žmones pamatyti beprotybę tikėjime, kad karą įmanoma įveikti per antikristo sąmonę. Pažadink visus žmones realybei, kad vienintelis būdas sustabdyti karą yra pirmiausia ieškoti Dievo karalystės ir jo teisumo – Kristaus sąmonės. AŠ ESU Ekstatiškos Taikos Liepsna, sudeginanti karo sąmonę.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas.
 •  

 

Mylimas Jėzau, padėk visiems žmonėms suvokti, kad taika nėra pasyvi jėga. Taika yra dinamiška jėga, tačiau užuot įsitraukusi į dualistines kovas, ji atneša Dievo Šviesą ir Tiesą. Todėl Dinamiškos Taikos Liepsna yra deginanti ugnis, kuri išlaisvina žmones nuo iliuzijų, apakinančių juos tikrajai karo priežasčiai.

Mylimas Jėzau, padėk visiems dvasingiems žmonėms suvokti, kad mes visi kilome iš to paties šaltinio ir esame Vieno Dievo Kūno Žemėje dalis. Todėl turime stovėti kaip viena ir neleisti valdžios elitui mūsų suskaldyti ir valdyti savo dualistinėmis iliuzijomis. Aš dabar naudojuosi savo laisva valia ir sakau visiems visur esantiems dvasingiems žmonėms:

PABUSKITE IR BŪKITE GYVUOJU KRISTUMI VEIKIME! (4X)


 • 1. Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Antrasis atėjimas čia
 • Kristaus būtybių šviesoje.
 •  
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.
 •  
 • 2. Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Vidiniu Kristum sekame,
 • Visiems jo tiesą nešame.
 •  
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.
 •  
 • 3. Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 • Jo žinią šaukiam nuo stogų,
 • Ir tampam gyvu pavyzdžiu.
 •  
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.
 •  
 • 4. Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Gyvybę Žemėj giname,
 • Antrasis atėjimas čia.
 •  
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.
 •  
 • 5. Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Ir meilėj su Sen Žermenu
 • Valdysit Žemę Teisingumu.
 •  
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.
 •  
 • 6. Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas,
 • Vidinio Kristaus laisvėje
 • Mes esam Dievo Esatyje.
 •  
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.
 •  

(PASTABA: Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų kiek norite, prieš toliau tęsdami invokaciją.)

 

Aš renkuosi atsiskirti nuo Kaino sąmonės

Aš dabar renkuosi pripažinti, kad pagrindinis už visų karų slypintis veiksnys yra Kaino sąmonė, kuri neleidžia žmonėms būti savo brolio sergėtoju. Esu pasiryžęs transcenduoti šią sąmonę ir ją palikti. Esu pasirengęs palikti bet kokį proto sustabarėjimą ir leisti Dievui būti darytoju mano gyvenime. Todėl man niekada nėra būtinybės jausti, kad turiu mažiau, galiu pasiekti mažiau ar kad esu mažiau vertingas už bet kurį kitą žmogų.

Aš dabar renkuosi prisiimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir liautis kaltinti kitus žmones ar Dievą dėl savo aplinkybių. Tampu savo situacijos šeimininku ir pripažįstu, kad mano išorinės aplinkybės yra mano sąmonės būsenos atspindys. Todėl atiduodu visus savo sąmonės elementus, neleidžiančius man gauti gausingo gyvenimo, kurį Dievui yra malonu man dovanoti. Todėl niekada daugiau nebepavydėsiu kitiems žmonėms ir pasikliausiu Dievu, kaip visų gerų ir tobulų dalykų šaltiniu.

Renkuosi palikti skaudžių smūgių mokyklą ir vietoj to prašyti Dangiškojo Vedimo iš vidaus, idant galėčiau įveikti viską, kas mane skiria nuo Dievo ir skiria nuo vienovės su visa gyvybe. Esu pasiryžęs pripažinti savo vienovę su visa gyvybe ir tai, kad iš tiesų esu savo brolio sergėtojas. Todėl galiu pakylėti savo brolius ir seseris, keldamas aukštyn savo paties sąmonę ir patraukdamas visus žmones link savęs, kai aš būsiu pakylėtas. Dabar jau matau, kad geriausias būdas būti savo brolio sergėtoju yra išsaugoti savo širdies ir proto tyrumą.

Renkuosi įveikti visus anti-meilės elementus savo esybėje. Aš dabar gaunu besąlyginę Dievo meilę, ir todėl galiu pilnai save mylėti. O mylėdamas save taip, kaip Dievas mane myli, galiausiai ir savo artimą galiu mylėti kaip save patį.

 

Motina Marija, pažadink visus žmones ginti gyvenimą

1. Motina Marija, pažadink aukščiausius dešimt procentų pačių dvasingiausių žmonių pripažinti, kad blogis iš tiesų egzistuoja kaip laikina jėga šioje planetoje. Padėk jiems suvokti ir pripažinti, kad karo grėsmė yra pernelyg rimta, kad būtų galima tikėti iliuzija, jog, jeigu ignoruosime problemą, ji išsispręs pati. AŠ ESU Besąlyginės Meilės Liepsna, sudeginanti Kaino sąmonę.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 •  

2. Motina Marija, pažadink visus dvasingus žmones realybei, kad yra žmonių ir jėgų, kurie nemąsto taip, kaip mąstome mes, nes neturi absoliučiai jokios pagarbos gyvybės šventumui. Yra žmonių, kuriems karas – net ir pasaulinis karas, kuriame būtų naudojami masinio naikinimo ginklai – tiesiog yra priimtinas įrankis jų absoliučios valdžios ir kontrolės tikslui siekti. Tam, kad ši blogio jėga triumfuotų, tereikia tik, kad dvasingi žmonės nieko nedarytų. AŠ ESU Besąlyginės Meilės Liepsna, sudeginanti Kaino sąmonę.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 •  

3. Motina Marija, pažadink visus dvasingus žmones realybei, kad, jeigu nestosime ginti aukštesnių principų ir nenuspręsime, kad karas mums nebėra priimtinas šioje planetoje, Dievas neturės įgaliojimų pašalinti jėgas, kurios sukelia karą. Pažadink dvasingus žmones realybei, kad su Dievu viskas yra įmanoma – o tai reiškia, kad turime stoti kartu su Dievu prieš blogio jėgas. AŠ ESU Besąlyginės Meilės Liepsna, sudeginanti Kaino sąmonę.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 •  

4. Motina Marija, pažadink visus dvasingus žmones realybei, jog tam, kad Dievas galėtų pašalinti tuos, kurie yra absoliučiai pasišventę blogio tikslui, turi atsirasti tų, kurie būtų lygiai taip pat pasišventę Dievo tikslui. Tiktai patys dvasingiausi žmonės turi potencialą pakilti į šį lygmenį ir pasiekti įžvalgumą, padedantį jiems atskirti reliatyvų gėrį ir blogį nuo absoliučios Dievo realybės. AŠ ESU Besąlyginės Meilės Liepsna, sudeginanti Kaino sąmonę.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 •  

5. Motina Marija, pažadink visus žmones realybei, kad privalome permatyti ir pakilti virš nuo seniausių amžių besitęsiančios kovos tarp netikrų dievų – Gogo ir Magogo – reliatyvaus gėrio ir reliatyvaus blogio. Turime būti išmintingi kaip žalčiai ir taikūs kaip balandžiai, idant nebūtume įtraukti į šią niekada nesibaigiančią kovą, bet galėtume įkūnyti taiką, kuri pranoksta supratimą. AŠ ESU Besąlyginės Meilės Liepsna, sudeginanti Kaino sąmonę.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 •  

6. Motina Marija, pažadink visus dvasingus žmones faktui, kad tiktai mes turime potencialą tapti Kristaus teismo instrumentais. Mes privalome suteikti žmonėms tikrą pasirinkimą tarp vienos Kristaus proto tiesos ir daugybės dualistinių antikristo proto „tiesų.“ Tik nuo mūsų priklauso, ar pažadinsime žmones, kad jie nustotų būti aklais aklų vadų pasekėjais ir suvoktų, kad, nors mano palaikantys gerą tikslą, iš tiesų jie palaiko valdžios elitą. AŠ ESU Besąlyginės Meilės Liepsna, sudeginanti Kaino sąmonę.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 •  

7. Motina Marija, pažadink visus dvasingus žmones nedidelio žmonių elito egzistavimui, kurie tiki, jog yra geresni už plačiąją visuomenę ir turi teisę valdyti. Padėk dvasingiems žmonėms suvokti, kad šis valdžios elitas būdavo sustabdomas tik tuomet, kai kažkas drįsdavo stoti ginti tiesą ir visiems žmonėms apnuoginti jų sąmokslus. Kas nors turi sušukti, kad karalius nuogas. AŠ ESU Besąlyginės Meilės Liepsna, sudeginanti Kaino sąmonę.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 •  

8. Motina Marija, pažadink visus dvasingus žmones, idant galėtume įveikti iliuziją, kad maldos už taiką ar buvimas mylinčiu ir maloniu turės kokį nors poveikį valdžios elitui arba kad tai sustabdys karą. Turime būti išmintingi kaip žalčiai ir apnuoginti valdžios elitą. Ir turime būti taikūs kaip balandžiai, idant galėtume atsukti kitą skruostą ir leisti Dievui pašalinti juos iš Žemės. Turime stoti ginti tiesą, kuri išlaisvins žmones. AŠ ESU Besąlyginės Meilės Liepsna, sudeginanti Kaino sąmonę.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 •  

9. Motina Marija, pažadink visus dvasingus žmones realybei, kad jokios žmogiškos pastangos negalės pašalinti blogio iš Žemės. Tiktai Dievo Šviesa gali pašalinti tamsą, tačiau ši Šviesa privalo įeiti į šį pasaulį per įsikūnijime esančius žmones. Todėl turime drįsti leisti savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų išvysti Dievo tikrovę už valdžios elito skleidžiamos dezinformacijos dūmų uždangos. AŠ ESU Besąlyginės Meilės Liepsna, sudeginanti Kaino sąmonę.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 •  

 

Motina Marija ir Motina Laisve, pažadinkite visus žmones būtinybei ginti gyvybę nuo smurto ir karo jėgų. Išlaisvinkite visus žmones nuo inercijos, nuo abejingumo ir dvasinio aklumo, kurie neleidžia mums matyti, kad žmonės yra aukojami ant nepasotinamo karo altoriaus. Pažadinkite visus žmones, idant galėtume atsiskirti nuo valdžios elito, kurie piktnaudžiauja gyvybe ir su žmonėmis elgiasi kaip su daiktais arba kaip su šachmatų figūromis savo niekada nesibaigiančiuose valdžios ir kontrolės žaidimuose. Aš dabar naudojuosi savo laisva valia ir sakau visiems visur esantiems dvasingiems žmonėms:

PABUSKITE IR GINKITE GYVYBĘ! (4X)


 • 1. Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.
 •  
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 •  
 • 2. Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.
 •  
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 •  
 • 3. Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.
 •  
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 •  
 • 4. Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.
 •  
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 •  
 • 5. Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.
 •  
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 •  
 • 6. Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau ji atskrieja Kristaus vedimu.
 •  
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 •  
 • 7. Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekame Kristaus mes vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.
 •  
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 •  
 • 8. Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.
 •  
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 •  
 • 9. Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.
 •  
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 •  
 • 10. Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.
 •  
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 •  
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 •  

Renkuosi būti laisvas nuo karo

Aš dabar renkuosi prisiimti pilną atsakomybę už savo paties protą ir savo paties gyvenimą, šitaip pasiekdamas laisvę nuo jausmo, kad esu man nepavaldžių jėgų auka. Pripažįstu, kad iš tiesų laisvas galėsiu būti tik tuomet, kai turėsiu galią rinktis savo reakcijas į bet kurią situaciją. Esu laisvas tik tuomet, kai galiu pasirinkti atsakyti su meile, kad ir ką gyvenimas man besiųstų. Renkuosi pripažinti, kad, kai žmones yra apakinusi antikristo sąmonė, jie nesugeba pažvelgti už dualistinės kovos, kuria yra siekiama įrodyti savo pranašumą. Todėl jie nesugeba matyti taikaus sprendimo konfliktui ir nesugeba matyti, kad visi konfliktai kyla iš atskirties iliuzijos. Renkuosi pakilti virš šio dualizmo ir siekti vieningos Kristaus proto vizijos, kuri leistų man pamatyti pamatinę visos gyvybės vienovę.

Pripažįstu, kad tik tuomet, kai matysiu visos gyvybės vienovę, galėsiu atsakyti į visas situacijas su meile. Ir tik tuomet, kai mane motyvuos meilė, matysiu, kad egzistuoja nesmurtinis sprendimas kiekvienai problemai, krizei ar konfliktui. Tiktai tie, kurie yra laisvi nuo dualizmo, gali būti atviromis durimis atnešti šį sprendimą į materialią karaliją, kad visi galėtų jį matyti. Todėl skelbiu, kad esu pasiryžęs būti atviromis durimis nesmurtiniams Kristaus proto sprendimams ir Ekstatiškos Taikos Liepsnai, kuri sudegins bet kokį priešinimąsi jų įgyvendinimui.

 

Sen Žermenai, pažadink visus žmones ginti laisvės

1. Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad smurtas ir karas yra didžiausia grėsmė laisvei. Žmonės niekada nėra mažiau laisvi nei tuomet, kai mano, kad vienintelė jų turima galimybė yra reaguoti į situaciją smurtu. Šalis niekada nėra mažiau laisva nei tuomet, kai mano, kad vienintelė jos turima galimybė yra karas. Todėl smurtas ir karas yra paremti melu, ir tam, kad galėtume įveikti karą, turime išlaisvinti savo protus, idant atrastume nesmurtinį sprendimą. AŠ ESU Laisvės Liepsna, sudeginanti visą dvasinį aklumą.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 •  

2. Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad valdžios elitas juos valdė ištisus tūkstantmečius ir kad demokratija nėra garantija nuo tironijos. Padėk žmonėms suvokti, kad demokratijoje valdžios elitas tiesiog valdo per dezinformaciją, užuot valdęs fizine jėga. Jis galės tęsti šį valdymą tol, kol žmonės nesuvoks, kas vyksta užkulisiuose. AŠ ESU Laisvės Liepsna, sudeginanti visą dvasinį aklumą.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 •  

3. Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad valdžios elitas neturi absoliučiai jokios pagarbos Dievui, tiesai, aukštesniems principams ar žmogaus gyvybės vertei. Individai ir šalys jiems tiesiog yra šachmatų figūros, kurias galima paaukoti, siekiant laimėti galutinį valdžios žaidimą. Todėl žmonės turi pabusti ir nuspręsti, ar jie tarnaus Dievui ar mamonai. AŠ ESU Laisvės Liepsna, sudeginanti visą dvasinį aklumą.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 •  

4. Sen Žermenai, pažadink žmones faktui, kad valdžios elitas sukūrė praktiškai visus karus, ir kad nė vienas karas nebuvo pradėtas dėl gerybinių tikslų. Karai yra skirtingų valdžios elito grupių tarpusavio varžymosi pasekmė arba jie yra sukeliami troškimo užsidirbti pinigų arba įgyti valdžią. Terorizmas tiesiog yra vėliausias įtampos kėlimo ginklas, skatinantis išlaidas ginklavimuisi ir laisvės suvaržymą. Todėl žmonės turi atsisakyti būti įtraukiami palaikyti tiek vieną, tiek ir kitą pusę dualistinėje kovoje. AŠ ESU Laisvės Liepsna, sudeginanti visą dvasinį aklumą.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 •  

5. Sen Žermenai, pažadink visus žmones faktui, kad karas visada atima laisvę ir paprastų žmonių gyvybes. Laisvė negali ateiti per prievartą ir jos negalima laimėti jėga. Todėl, kai yra iššaunamas pirmasis šūvis, pirmoji auka yra laisvė. Žmonės savo laisvę laimės tik tuomet, kai apnuogins valdžios elitą ir atsisakys kovoti jų mūšiuose. AŠ ESU Laisvės Liepsna, sudeginanti visą dvasinį aklumą.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 •  

6. Sen Žermenai, pažadink visus žmones faktui, kad valdžios elitas niekada nekovoja karuose, todėl jiems reikia, kad žmonės kovotų už juos. Todėl karą bus galima įveikti tik tuomet, kai žmonės atsisakys būti manipuliacijomis įstumiami į valdžios elito kovojamus karus. Valdžios elitas niekada nesustabdys karų, nes jie tarnauja jų slaptiems tikslams. Todėl tiktai žmonės gali sustabdyti karą, ir jie tai gali padaryti, tiktai stodami ginti taiką ir reikalaudami, kad jų lyderiai atrastų nesmurtinius sprendimus visoms problemoms. AŠ ESU Laisvės Liepsna, sudeginanti visą dvasinį aklumą.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 •  

7. Sen Žermenai, pažadink visus žmones realybei, kad, jeigu jie neprisiims pilnos atsakomybės už savo vyriausybę, tuomet valdžios elitas neišvengiamai ims tampyti vyriausybę už virvučių užkulisiuose. Todėl žmonės privalo pabusti, stoti ginti aukštesnių principų ir reikalauti Dievo vyriausybės, kuri būtų paremta Kristaus tiesa, vietoj vyriausybės, kuri būtų paremta antikristo proto kompromisais. AŠ ESU Laisvės Liepsna, sudeginanti visą dvasinį aklumą.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 •  

8. Sen Žermenai, pažadink visus žmones realybei, kad visą neteisybę sukelia valdžios elitas, kuris tiki, kad kai kurie žmonės yra geresni už kitus ir todėl nusipelno ypatingų teisių ir privilegijų. Padėk žmonėms matyti, kad net ir teisėtas tikslas negali pateisinti neteisėtų metodų. Todėl privalome būti savo brolio sergėtojais ir reikalauti, kad laisvė ir priimtinas pragyvenimo standartas būtų suteikti visiems žmonėms. Turime atsisakyti teikti privilegijas, paremtas valdžios elito žmonių išnaudojimu, ir turime atsisakyti būti šio elito dalimi. AŠ ESU Laisvės Liepsna, sudeginanti visą dvasinį aklumą.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 •  

9. Sen Žermenai, pažadink visus žmones realybei, kad Žemė turi potencialą įkūnyti taikos ir klestėjimo visiems žmonėms Aukso Amžių. Tačiau tai galės įvykti tik tuomet, kai valdžios elitas bus pašalintas iš valdžios. Ir tai gali įvykti tik tuomet, kai žmonės pabus ir atsisakys aklai sekti aklais vadais, bet vietoj to ims reikalauti lyderių, kurie remtųsi Gyvojo Kristaus realybe ir vizija. Tiktai tuomet, kai žmonės reikalaus tikrosios lyderystės, jie ją gaus. AŠ ESU Laisvės Liepsna, sudeginanti visą dvasinį aklumą.

 • Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 •  

 

Sen Žermenai, padėk visiems žmonėms suvokti, kad tikroji laisvė gali ateiti tik tuomet, kai žmonės yra pasiryžę pakilti virš savo praeities ir atleisti už visus praeities veiksmus, užuot jautę kaltę ar laikydamiesi įsikibę nuoskaudų. Padėk žmonėms suvokti, kad vienintelis būdas įveikti šį žiaurų ciklą, kuomet vienas karas paruošia dirvą sekančiam karui, yra žmonėms besąlygiškai atleisti. Padėk žmonėms žinoti, kad jie gali išgyti Violetinėje Atleidimo Liepsnoje, kuri ištrina visas netobulas energijas iš praeities, švariai jas nuplaudama, idant galėtumėte pradėti naują dieną švariu protu ir tyra širdimi. Padėk žmonėms suvokti, kad tik tyraširdžiai regės Dievą ir regėdami Dievą nebegyvens kaip žmonės, bet bus atgimę į savo tikrąjį tapatumą – Dievo sūnų ir dukterų tapatumą. Ir tiktai atėjus šiam suvokimui, kad visi yra to paties Dievo Kūno dalis, galės egzistuoti taika Žemėje ir geranoriškumas tarp žmonių. Aš dabar naudojuosi savo laisva valia ir sakau visiems visur esantiems dvasingiems žmonėms:

PABUSKITE IR BŪKITE LAISVĖS LIEPSNA! (4X)


 • 1. O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Violetinė liepsna yra planas tavo,
 • Išaukštinti Kristų širdyje kiekvieno.
 •  
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 •  
 • 2. Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu su Jėzum rodai kelią,
 • Naujos dienos jis aušrą žeria.
 •  
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 •  
 • 3. Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 • Kur laisvės liepsna viešpataus –
 • Išauš didi svajonė Dangaus.
 •  
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 •  
 • 4. O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Iš jūsų Aukštai teka žemai,
 • Palaikome srautą ištikimai.
 •  
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 •  
 • 5. Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Paveikta josios spindulių,
 • Nubunda rasė AŠ ESU.
 •  
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 •  
 • 6. Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plėvesuoja Pergale Kristaus vėliava.
 • Tamsybių vieton veržias šviesa,
 • Kosmosas visas užpildytas ja.
 •  
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 •  
 • 7. O Sen Žermenai, mūsų širdy,
 • Laisvės liepsna dega ryški,
 • Ir Aukso Amžiaus apsupty,
 • Laisvi mes tampame visi.
 •  
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 •  

(PASTABA: Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų kiek norite, prieš toliau tęsdami invokaciją.)


Elohimo Taikos, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos, Sen Žermeno ir Didžiojo Dieviškojo Nukreipėjo vardu, iškviečiu Ekstatiškos Taikos Liepsną ir sakau:

EUTAI [tariama ė-jū-tei] (Kartokite 3X, 9X, 33X arba 144X)

 

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo karo dvasių ir energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo antikristo melų, kurie veda į karą.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo absoliučios dvasinės vergovės, kuomet žmonės kovoja antikristo jėgų pradėtus karus.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmonės nuo absoliučios materialinės vergovės, kuomet jie kovoja valdžios elito pradėtus karus.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų surakina visas tamsos dvasias, kurios pradeda karus tam, kad galėtų vogti žmonių gyvybinę energiją per pralietą nekaltųjų kraują.

Renkuosi būti viena su Dievu, ir todėl AŠ ESU Arkangelo Mykolo Esatis, surakinanti karo jėgas Žemėje.

 

Žemė yra Viešpaties ir jo Taikos pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos Besąlyginės Meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo Mėlynos Liepsnos Angelai apsupa visus žmones nepramušamu Mėlynos liepsnos energijos skydu. Patvirtinu, kad esame užsklęsti nuo visų anti-taikos energijų, kurias į mus siunčia šio pasaulio jėgos. Priimu, kad Arkangelas Mykolas surakina vidinį mūsų priešą, žmogiškąjį ego, kad, kai ateis šio pasaulio princas, jis nieko mumyse neras. Atiduodu anti-aš ir karą savyje ir visuose žmonėse, ir priimu, kad tai sudegina Ekstatiškos Taikos Liepsna ir besąlyginė Motinos Marijos meilė. Priimu, kad žmonių anti-aš pakeičia jų Kristaus AŠ, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos, degančios manyje galia, patvirtinu, kad esu užsklęstas Ekstatiškos Taikos Liepsnoje. Patvirtinu, kad visi žmonės yra užsklęsti Ekstatiškos Taikos Liepsnoje. Patvirtinu, kad Žemė yra užsklęsta Ekstatiškos Taikos Liepsnoje. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com