WINV19 Arkangelo Mykolo Invokacija Rusijai

Iškvieskite dvasinę apsaugą Rusijai ir rusams. Taip pat iškvieskite visų totalitarizmo jėgų Rusijoje sudeginimą ir išlaisvinkite Rusijos žmones nuo visų iliuzijų ir tamsos jėgų.

Skaitykite mokymą apie šią invokaciją.

1 dalis.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Mylimas Arkangele Mykolai, skiriu šią invokaciją Dievo valios ir Dievo karalystės įsikūnijimui Motinoje Rusijoje, Rusijos žmonių išlaisvinimui nuo totalitarizmo jėgų ir…

(Aprašykite situacijas ir aplinkybes, kurias norėtumėte, kad Arkangelas Mykolas ir jo angelai išspręstų.)


Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą į Rusiją per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti viskuo, kuo esi tu. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Rusijoje, dabar ir amžinai. Amen.

Arkangele Mykolai, paimk savo žinion visas tamsos dvasias Motinoje Rusijoje

Jėzaus Kristaus vardu ir manojo Kristaus AŠ galia, aš dabar suteikiu Arkangelui Mykolui visus įgaliojimus paimti savo žinion Motiną Rusiją ir surakinti bei sudeginti visas tamsos dvasias, kurios, prievartaudamos Motiną Rusiją ir jos sūnus bei dukteris, vagia iš jų dvasinę šviesą. Todėl įsakau:

1. Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę manyje ir sukurk nepramušamą skydą aplink mano energetinį lauką ir visų rusų energetinius laukus. Surakink ir sudegink visus energijos sūkurius ir baimės tamsos dvasias. Išlaisvink Motinos Rusijos sūnus ir dukteris nuo bet kokios baimės, kad jie neverti, kad nesugeba savęs valdyti ar kad neras malonės pas Dievą. Padėk jiems priimti savo tikrąjį Dievo sūnų ir dukterų tapatumą, sugebančių save valdyti per Kristaus protą, esantį juose.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visus energijų sūkurius ir puikybės bei nepilnavertiškumo jausmo tamsos dvasias. Išlaisvink Motinos Rusijos sūnus ir dukteris nuo visų valdžios elito manipuliacijų, kuriomis jis nori priversti žmones patikėti, kad komunizmas paskleistų taiką ir laimę visam pasauliui. Padėk jiems pamatyti, kad žmonių valdžia gali būti įgyvendinta tik per Kristaus protą. Padėk jiems priimti, kad jie yra lygūs su visais kitais Dievo sūnumis ir dukterimis, ir kad Motina Rusija gali rasti sau vietą lygybėje su visomis tautomis, tapdama Kristaus Nuotaka.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visus energijos sūkurius ir visas pykčio tamsos dvasias. Išlaisvink visus Motinos Rusijos sūnus ir dukteris nuo bet kokio pykčio prieš Dievą ir nuo bet kokios tendencijos kaltinti kitus dėl savo bėdų, ir nuo troškimo kaltinti ir bausti kitas tautas. Padėk jiems priimti, kad jie yra Dievo sūnūs ir dukterys ir kad jie gali naudotis Dievo galia ir tobula Kristaus vizija, kurdami geresnę ateitį Rusijai.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visus energijos sūkurius ir depresijos tamsos dvasias Rusijoje. Išlaisvink Motinos Rusijos sūnus ir dukteris nuo polinkio galvoti, kad niekas niekada nepasikeis, kad jie negali pakilti virš savo praeities ir kad Rusija yra pasmerkta žlugti. Padėk jiems priimti, kad su Dievu viskas yra įmanoma, ir kad Motina Rusija pakils virš praeities ir turės šviesią ateitį, sukurtą pagal Kristaus viziją.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visus energijos sūkurius ir nevilties tamsos dvasias. Išlaisvink Motinos Rusijos sūnus ir dukteris nuo bet kokio polinkio manyti, kad jie yra nepilnaverčiai, kad negali savęs valdyti ar kad yra bejėgiai pagerinti savo ateitį. Padėk jiems priimti, kad bejėgiai jie yra tik tuomet, kai ignoruoja Dievo galią savyje. Padėk jiems įveikti bet kokią tendenciją pasiduoti net nepamėginus, idant Kristus per juos galėtų laimėti pergalę Motinoje Rusijoje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visus energijos sūkurius ir pasyvumo tamsos dvasias. Išlaisvink visus Motinos Rusijos sūnus ir dukteris nuo polinkio manyti, kad jie negali paimti savo valstybės savo valdžion, polinkio manyti, kad kažkas kitas turi valdyti Rusiją ir kad jiems reikia stiprių lyderių, kurie nurodinėtų, ką reikia daryti. Išlaisvink juos nuo melo, kad individas negali padaryti jokio skirtumo ir padėk jiems priimti, kad viena Kristaus būtybė gali pakylėti aukštyn visą tautą. Padėk jiems priimti, kad per Kristaus protą jie gali paimti į savo rankas savo tautą ir savo likimą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visus energijos sūkurius ir neatsakingumo tamsos dvasias. Išlaisvink Motinos Rusijos sūnus ir dukteris nuo bet kokio polinkio manyti, kad jiems nebūtina prisiimti atsakomybės už savo situaciją, kad jie gali kaltinti valstybę ar išorines jėgas dėl savo vargų ir kad individas negali padaryti jokio skirtumo. Padėk jiems priimti, kad jie yra atsakingi už savo situaciją, nes ignoravo Dievo galią savyje. Padėk jiems priimti, kad jie turi žengti pirmą žingsnį ir suteikti Dievui įgaliojimus paimti jų šalį savo žinion. Padėk jiems priimti, kad kiekvienas žmogus yra svarbus Dievui, ir kad leisdami Kristaus protui veikti per juos, jie prisidės prie Rusijos ateities keitimo.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visus energijos sūkurius ir abejingumo tamsos dvasias. Išlaisvink Motinos Rusijos sūnus ir dukteris nuo polinkio manyti, kad niekas nesvarbu, kad neegzistuoja nei Dievas, nei aukštesnė tiesa, nei moraliniai principai. Padėk jiems priimti, kad jie yra Rusijos valdžia, ir kad valstybė kils aukštyn arba leisis žemyn priklausomai nuo jų pasirinkimų. Todėl jie turi atrasti tiesą ir teisingą moralę per Kristaus protą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visus energijos sūkurius ir tamsos dvasias, skatinančias priklausomybes. Išlaisvink Motinos Rusijos sūnus ir dukteris nuo visų priklausomybių, ypač nuo degtinės, tabako, narkotikų, seksualinės paleistuvystės ir užteršto maisto. Padėk jiems priimti, kad gyvenimą yra verta gyventi, ir todėl yra svarbu saugoti savo kūnus ir protus nuo sunaikinimo. Padėk jiems suprasti, kaip svarbu išlaikyti savo tyrumą, norint būti atviromis durimis Kristaus protui.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2 dalis:

Aš renkuosi Gyvenimą!

Mylimas Arkangele Mykolai, išgelbėk visus rusus, kad nepražūtų! (3x)

Arkangele Mykolai, išgelbėk visus rusus nuo mirties sąmonės, kuri juos verčia laikyti save mirtingomis žmogiškomis būtybėmis, atskirtomis nuo savo Dievo.

Mylimas Arkangele Mykolai, mūsų Tikėjimo Gynėjau, jeigu žmonės žinotų geriau, jie ir elgtųsi geriau, ir man Dievo suteiktos laisvos valios galia aš dabar sakau, jog noriu žinoti geriau. Aš noriu išsilaisvinti iš antikristo melų, kuriais supančiota mano siela, kad esu lyg kokiame voro melo tinkle, iš kurio atrodo neįmanoma ištrūkti. Arkangele Mykolai, noriu pakilti virš mirties sąmonės ir būti laisvas regėti Kristaus tiesą ir švytinčią Dievo realybę. Esu pasiruošęs pamatyti savo Dievą ir nebegyventi kaip žmogus, bet gyventi kaip dvasinė būtybė, kuri iš tiesų aš ir esu.

Arkangele Mykolai, noriu pakeisti savo gyvenimą. Esu pasirengęs prarasti savo mirtingo gyvenimo jausmą, savo mirtingą tapatumą, paremtą šio pasaulio apribojimais ir kūniško proto dualizmu. Noriu, kad mano akis būtų sveika, kad galėčiau pamatyti subtilius žaltiško proto melus ir prisipildyčiau Kristaus Šviesos. Esu pasirengęs atiduoti savo emocinius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir apribojimų, kurie atrodo tokie tikri. Esu pasirengęs prarasti šį gyvenimo jausmą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą ir priimčiau savo tikrąjį – Dievo sūnaus/dukters tapatumą.

Todėl dabar sakau, pilna savo laisvos valios galia ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ! (4X)

Aš renkuosi gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimu, kad esu amžinai gyvas Kristaus šviesoje. Priimu, kad už visų šio pasaulio regimybių yra Dievo realybė, ir todėl prisiekiu daugiau niekada neteikti amžinumo jokioms pasaulio regimybėms. Patvirtinu, kad Dievas yra visur, ir todėl taip pat ir manyje.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis šiame pasaulyje.

Arkangele Mykolai, paimk savo žinion visus praeities įrašus Motinoje Rusijoje

Jėzaus Kristaus vardu ir manojo Kristaus AŠ galia, suteikiu Arkangelui Mykolui pilnus įgaliojimus paimti savo žinion Motiną Rusiją ir sudaužyti bei sudeginti visus karminius įrašus ir visus iškreiptos energijos sūkurius, kurie slegia Motiną Rusiją ir traukia jos sūnus bei dukteris žemyn. Todėl įsakau:

1. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink visus praeities įrašus apie Rusijos carų piktnaudžiavimą valdžia. Sudegink visus baudžiavos įrašus ir išlaisvink Rusijos žmones nuo bet kokio polinkio manyti, kad jie yra atsilikusi tauta ir nesugeba savęs valdyti. Išlaisvink visus rusus nuo polinkio kabintis į praeitį, polinkio manyti, kad vakarykštė diena visada buvo geresnė už šiandieną. Išlaisvink juos priimti ateitį per Kristaus viziją.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink visus praeities įrašus apie bolševikų revoliuciją ir paskutiniojo caro bei jo šeimos nužudymą. Sudegink visus įrašus apie terorą ir žudynes visų, kurie priešinosi komunistams. Išlaisvink visus rusus nuo baimės ginti tai, kas teisinga. Padėk jiems įveikti polinkį paklusti nuožmiausiam vadui, kad jie savo šalį ir likimą galėtų paimti į savo rankas per Dievo galią, esančią jų viduje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink visus praeities įrašus apie Vladimirą Leniną ir jo teroro valdymą. Sudegink visus įrašus apie Lenino piktnaudžiavimą valdžia ir jo skleistus antikristo melus. Sudegink visą aplink Leniną sukurtą asmenybės kultą ir mėginimus jį sudievinti. Sudaužyk blogio sūkurį, kurio centras yra Raudonoji aikštė ir Lenino mauzoliejus. Išlaisvink visus rusus nuo komunistinių/marksistinių melų ir tikėjimo, kad valstybė jais pasirūpins.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink visus praeities įrašus apie Josifą Staliną ir jo surengtas savo paties žmonių masines žudynes. Sudegink visus įrašus apie milijonų žmonių nužudymą, kurie priešinosi Stalinui ar komunizmui. Sudegink įrašus apie tai, kaip visi valstybės priešai buvo siunčiami į darbo stovyklas Sibire. Sudaužyk pačią sąmonę, kad yra priimtina žudyti tuos, kurie stoja prieš valstybę. Išlaisvink visus rusus nuo baimės prarasti savo gyvybę dėl Kristaus. Padėk jiems pasiekti Kristaus meilę, kad juose esanti Dievo galia galėtų nuversti visas totalitarines jėgas be smurto ir kraujo praliejimo.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink visus praeities įrašus apie Didįjį Tėvynės Karą ir apie milžinišką jame prarastų rusų žmonių gyvybių skaičių. Sudegink visus įrašus apie tai, kaip rusų lyderiai buvo pasiruošę paaukoti neribotą skaičių rusų žmonių, tam kad laimėtų pergalę ar išsaugotų komunizmą. Išlaisvink visus rusus nuo polinkio manyti, kad individualus žmogus neturi jokios vertės, ir padėk jiems priimti, kad jie yra be galo vertingi Dievo akyse. Atstatyk pagarbą individui – Dievo sūnui arba dukrai.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink visus praeities įrašus apie komunizmą ir tikėjimą, kad valstybė gali suplanuoti kiekvieną gyvenimo aspektą. Sudegink visus įrašus tikėjimo, kad žmonėms Dievas yra nereikalingas ir kad jie gali pastatyti visuomenę ir be Jo. Išlaisvink visus rusus suprasti, kad jie visada eis savęs naikinimo keliu, jeigu atsisakys naudotis Dievo galia, esančia jų viduje. Išlaisvink juos nuo visų iliuzijų, kad jie galėtų išvysti, jog tikrąją visuomenės gerovę bus galima pasiekti tik tuomet, kai Rusiją valdys Kristus, o ne žmogus.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink visus praeities įrašus apie ekonominę nelygybę ir valdžios elito tendenciją išnaudoti rusų žmones. Sudegink visus įrašus apie piktnaudžiavimą ekonominėmis jėgomis, kurių pagalba žmonės buvo įstumti į vergiją, o nedidelis elitas įgavo neribotas galias, turtus ir privilegijas. Išlaisvink visus rusus nuo komunizmo iliuzijų, kad jie galėtų pamatyti, kad tai tiesiog kita ekonominės vergystės forma nei ta, kuria naudojosi carai ir feodalų lordai. Išlaisvink visus rusus nuo iliuzijos, kad jie nėra verti Dievo gausos, idant jie galėtų pareikalauti ekonominės laisvės. Padėk jiems priimti, kad Kristaus sąmonė yra raktas į gausingą gyvenimą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink visus praeities įrašus apie svajones atnešti į pasaulį taiką komunizmu ir militaristine jėga. Sudegink visus įrašus apie komunistinės kariuomenės vadų piktnaudžiavimą valdžia. Išlaisvink visus rusus nuo iliuzijos, kad jie gali atnešti taiką jėga. Padėk jiems priimti, kad nėra naudinga tautai užkariauti visą pasaulį, bet prarasti savo sielą. Padėk jiems išvysti, kad jiems nereikia nukariauti kitų tautų, o tereikia įveikti karą savo narių tarpe, kad Kristus juose galėtų atnešti tikrąją taiką.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, sudaužyk ir sudegink visus praeities įrašus, kuriais skleidžiamas tikėjimas, kad rusų žmonės yra neišmanėliai ar žemesnės kastos, dėl kurio jie yra linkę galvoti, kad jiems reikia stiprių vadų, kurie pasakytų, ką daryti. Sudegink visus įrašus apie jų nenorą prisiimti atsakomybę už save ir savo tautą, dėl kurio jie lieka pasyvūs ir atsisako save valdyti. Išlaisvink visus rusus išvysti, kad vienintelis jiems reikalingas stiprus vadas yra Kristus jų viduje. Todėl Dievas yra tikrasis Motinos Rusijos vadas.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3 dalis.

Aš perduodu Motiną Rusiją Dievui

Kristaus Liepsnos manyje galia, perduodu Motiną Rusiją Dievui ir Pakylėtiesiems Pulkams. Neleisiu antikristo jėgoms sunaikinti Motinos Rusijos savo mėginimais įrodyti, kad Dievas suklydo, davęs mums laisvą valią. Neleisiu jiems sunaikinti sielų savo puikybės genamu troškimu atkeršyti Dievui. Todėl savo laisva valia renkuosi Kristaus tiesą ir atmetu antikristo melus.

Mylimas Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvinti visas sielas nuo antikristo melų, nuo mirties sąmonės ir atskirties šydo. Mylimas Jėzau, siųsk savo teismo angelus visiems rusams ir padėk jiems pažvelgti už dualizmo ir kūniško proto ribų, kad jie galėtų laisvai pasirinkti, kam tarnaus. Mylima Motina Marija, pasiųsk savo besąlyginės meilės angelus, kad jie išlaisvintų visus rusus nuo baimės. Aš prašau, kad visiems rusams būtų suteikta galia visiškai laisvai pasirinkti tarp mirties sąmonės ir gyvybės sąmonės. Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, šaukiu į visas pasaulio šalis:

RINKITĖS GYVENIMĄ! (4X)

Arkangele Mykolai, surakink sielas, kurios renkasi mirtį ir pašalink jas iš Žemės, kad jos negalėtų nusitempti Motinos Rusijos į savo susikurtą Pragarą. Arkangele Mykolai, apsaugok tuos, kurie renkasi gyvenimą, kad jie galėtų įkūnyti Kristaus sąmonę ir galėtų tapti atviromis durimis Dievo karalystei ateiti į Motiną Rusiją.

Šaukiu Arkangelą Mykolą ir iškviečiu šviesos galią jo rezervuare virš Raudonosios Aikštės. Įsakau šiai nesustabdomai šviesos jėgai sudeginti visas totalitarines jėgas, pavergusias Motiną Rusiją ir jos žmones. Aš perduodu Motiną Rusiją Dievui ir priimu Jėzų Kristų kaip dvasinį Žemės Karalių, dabar ir amžinai. Amen.

Arkangele Mykolai, paimk savo žinion visą korupciją Motinoje Rusijoje

Jėzaus Kristaus vardu ir manojo Kristaus AŠ galia, aš dabar suteikiu Arkangelui Mykolui visus įgaliojimus paimti savo žinion Motiną Rusiją ir sudaužyti bei sudeginti visą korupciją, kurią sukūrė antikristo jėgos, siekiančios kontroliuoti Motiną Rusiją ir įkalinti jos sūnus bei dukteris totalitarinėje kontrolėje. Todėl įsakau:

1. Arkangele Mykolai, atskleisk, sudaužyk ir sudegink visą korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia aukščiausiuose Rusijos vyriausybės sluoksniuose, o taip pat visuose vietiniuose valdžios organuose. Paimk savo žinion visus mėginimus paversti Rusiją totalitarine valstybe, pakeičiant komunizmą kita diktatūros forma. Sudegink šią korupciją ir manipuliacijas slepiančias priedangas. Pažadink visus Rusijos žmones pamatyti, kas daroma slapčiomis ir padėk jiems priimti, kad Dievas turi galią išspręsti jų problemas. Todėl aš dabar suteikiu Dievui įgaliojimus paimti savo žinion visus Rusijos visuomenės aspektus.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, atskleisk, sudaužyk ir sudegink visą korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia visuose Rusijos ekonomikos aspektuose. Paimk savo žinion visus mėginimus manipuliuoti ekonomika, atimant pinigus iš žmonių ir perduodant juos į nedidelio elito rankas. Paimk savo žinion visus mėginimus sugrįžti prie modelio, kuomet valstybė valdo visas gamybos priemones. Sudegink šią korupciją ir manipuliacijas slepiančias priedangas. Pažadink visus Rusijos žmones pamatyti, kas daroma slapčiomis ir padėk jiems priimti, kad Dievas turi galią išspręsti jų problemas. Todėl aš dabar suteikiu Dievui įgaliojimus paimti savo žinion visus Rusijos visuomenės aspektus.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, atskleisk, sudaužyk ir sudegink visą korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia Rusijos kariuomenėje. Paimk savo žinion bet kokį kareivių išnaudojimą ir visus mėginimus atkurti ir išplėsti Rusijos atominių ginklų arsenalą su tikslu šantažuoti tarptautinę visuomenę. Paimk savo žinion bet kokią šių ginklų patekimo į netinkamas rankas riziką. Sudegink šią korupciją ir manipuliacijas slepiančias priedangas. Pažadink visus Rusijos žmones pamatyti, kas daroma slapčiomis ir padėk jiems priimti, kad Dievas turi galią išspręsti jų problemas. Todėl aš dabar suteikiu Dievui įgaliojimus paimti savo žinion visus Rusijos visuomenės aspektus.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, atskleisk, sudaužyk ir sudegink visą korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia Rusijos žvalgybos tarnybose. Paimk savo žinion tuos, kurie naudojasi slaptumu kaip priedanga žmonių teisių pažeidinėjimams ir mėginimams sugrąžinti Rusiją atgal į totalitarinį režimą. Sudegink šią korupciją ir manipuliacijas slepiančias priedangas. Pažadink visus Rusijos žmones pamatyti, kas daroma slapčiomis ir padėk jiems priimti, kad Dievas turi galią išspręsti jų problemas. Todėl aš dabar suteikiu Dievui įgaliojimus paimti savo žinion visus Rusijos visuomenės aspektus.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, atskleisk, sudaužyk ir sudegink visą korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia Rusijos žiniasklaidoje ir švietimo sistemoje. Paimk savo žinion visus mėginimus sunaikinti žodžio laisvę ir mėginimus kontroliuoti Rusijos žmonėms pateikiamą informaciją. Sudegink šią korupciją ir manipuliacijas slepiančias priedangas. Pažadink visus Rusijos žmones pamatyti, kas daroma slapčiomis ir padėk jiems priimti, kad Dievas turi galią išspręsti jų problemas. Todėl aš dabar suteikiu Dievui įgaliojimus paimti savo žinion visus Rusijos visuomenės aspektus.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, atskleisk, sudaužyk ir sudegink visą korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia Rusijos ekonomikoje. Paimk savo žinion piktnaudžiavimą ekonomine laisve ir mafijos susiformavimą, bei šešėlinę ekonomiką. Paimk savo žinion visus mėginimus atimti lygias ekonomines galimybes iš rusų. Sudegink šią korupciją ir manipuliacijas slepiančias priedangas. Pažadink visus Rusijos žmones pamatyti, kas daroma slapčiomis ir padėk jiems priimti, kad Dievas turi galią išspręsti jų problemas. Todėl aš dabar suteikiu Dievui įgaliojimus paimti savo žinion visus Rusijos visuomenės aspektus.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, atskleisk, sudaužyk ir sudegink visą korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia Rusijos teisėsaugos institucijose. Paimk savo žinion visas jėgas, kurios siekia nupirkti policiją, kad galėtų išsisukti nuo padarytų nusikaltimų. Paimk savo žinion narkotikų kontrabandą į Rusiją. Sudegink šią korupciją ir manipuliacijas slepiančias priedangas. Pažadink visus Rusijos žmones pamatyti, kas daroma slapčiomis ir padėk jiems priimti, kad Dievas turi galią išspręsti jų problemas. Todėl aš dabar suteikiu Dievui įgaliojimus paimti savo žinion visus Rusijos visuomenės aspektus.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, atskleisk, sudaužyk ir sudegink visą korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia Rusijos mokslo visuomenėje. Paimk savo žinion visą piktnaudžiavimą mokslu, siekiant paskleisti anti-dievo ideologiją, neigiančią žmogaus gyvybės vertę. Sudegink šią korupciją ir manipuliacijas slepiančias priedangas. Pažadink visus Rusijos žmones pamatyti, kas daroma slapčiomis ir padėk jiems priimti, kad Dievas turi galią išspręsti jų problemas. Todėl aš dabar suteikiu Dievui įgaliojimus paimti savo žinion visus Rusijos visuomenės aspektus.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, atskleisk, sudaužyk ir sudegink visą korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia Rusijos religiniame gyvenime. Paimk savo žinion visas jėgas, kurios siekia paversti Rusijos stačiatikių bažnyčią vienintele leidžiama religija, šitaip paverčiant ją valdžios kontrolės instrumentu. Paimk savo žinion kitų religijų persekiojimą, mėginant atimti religinę laisvę. Sudegink šią korupciją ir manipuliacijas slepiančias priedangas. Pažadink visus Rusijos žmones pamatyti, kas daroma slapčiomis ir padėk jiems priimti, kad Dievas turi galią išspręsti jų problemas. Todėl aš dabar suteikiu Dievui įgaliojimus paimti savo žinion visus Rusijos visuomenės aspektus.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4 dalis.

Pažadink Rusijos žmones ginti gyvenimą

Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę Rusijoje ir pasiųsk milijardus Mėlynos liepsnos angelų pažadinti visus žmones būtinybei ginti gyvenimą, kur tvyro smurtas ir griovimas. Išlaisvink visus rusus nuo inercijos, nuo abejingumo ir dvasinio aklumo, kuris jiems neleidžia matyti smurto prieš žmones, vykstančio nuo įsčių iki kapo duobės. Išlaisvink visus žmones nuo emocinių žaizdų, nejautrumo ir egocentrizmo, kurie neleidžia jiems sakyti: „Gana! Daugiau nebeleisiu smurto prieš gyvybę Motinoje Rusijoje!“

Arkangele Mykolai, pažadink žmones, kad jie galėtų atsiskirti nuo valdžios elito, kuris išnaudoja gyvybę ir elgiasi su žmonėmis kaip su prekėmis arba kaip su šachmatų figūromis savo niekada nesibaigiančiame žaidime dėl valdžios. Padėk jiems atsiskirti ir tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis, žmonėmis, kuriuos pasirinko Dievas, nes jie pasirinko gyvenimą, jie pasirinko ginti gyvenimą nuo tamsos jėgų, slankiojančių šioje planetoje ir ieškančių, ką praryti.

Arkangele Mykolai, apšviesk visus rusus, kad jie pažintų laisvos valios galią, kad galėtų suvokti, jog tu nori pašalinti visą tamsą iš Motinos Rusijos, tačiau galėsi veikti tik tuomet, kai jie pasirinks atsiskirti nuo tamsos ir leis šiam protui būti juose, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje. Aš dabar, naudodamasis savo laisva valia, šaukiu visiems Motinos Rusijos žmonėms:

PABUSKITE IR GINKITE GYVYBĘ! (4X)

Pabuskite ir ginkite gyvybę įsčiose nuo aborto, smurto ir narkotikų. Ginkite visus vaikus nuo seksualinio ir emocinio išnaudojimo, prostitucijos ir vergiško darbo. Ginkite paauglius nuo narkotikų, bendraamžių spaudimo ir „jeigu tai malonu, daryk tai!“ kultūros. Ginkite suaugusius, kad su jais nebūtų elgiamasi kaip su prekėmis ir kad jie nebūtų pėstininkų figūros, stumdomos valdžios elito. Ginkite pagyvenusius žmones, kad jie nebūtų išmetami kaip niekam nebereikalingi, kad jų išmintis būtų panaudojama konstruktyviai. Ginkite visą gyvybę nuo destruktyvios mąstysenos, teigiančios, kad vis kažko trūksta ir vis kažkas yra negerai.

Pabuskite ir susigrąžinkite laisvos valios galią, o tuomet duokite Arkangelui Mykolui ir Pakylėtiesiems Pulkams galią pašalinti visą tamsą ir įkūnyti Dievo karalystę Motinoje Rusijoje! Aš perduodu Motiną Rusiją Dievui ir priimu Jėzų Kristų kaip dvasinį Rusijos karalių, dabar ir amžinai. Amen.

Arkangele Mykolai, paimk savo žinion valdžios elitą Rusijoje

Jėzaus Kristaus vardu ir manojo Kristaus AŠ galia, aš dabar suteikiu Arkangelui Mykolui visus įgaliojimus paimti savo žinion valdžios elitą Motinoje Rusijoje ir sudaužyti bei sudeginti antikristo jėgas, kurios siekia kontroliuoti Motiną Rusiją ir paversti jos sūnus ir dukteris savo vergais. Todėl įsakau:

1. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris tiki žinantis geriau už Dievą kaip viską reikėtų daryti. Apnuogink ir sudegink elitą, kuris užaugo tikėdamas komunistiniu melu, kad žmogui nereikia Dievo, ir todėl ėmė tikėti turintis teisę apsiskelbti dievais Žemėje, geisdamas absoliučios valdžios, kuriai niekas negalėtų prieštarauti. Išlaisvink rusų žmones nuo šio valdžios elito ir padėk jiems priimti savo atsakomybę iškviesti Dievo galią, kuri apgintų Motiną Rusiją nuo šios totalitarinės jėgos.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris mėgina išlaikyti arba sustiprinti nelygybę Rusijos visuomenėje, leisdamas nedideliam elitui susikrauti milžiniškus turtus, kai tuo tarpu dauguma žmonių negali rasti darbo arba gyvena skurde. Atskleisk ir sudegink visus mėginimus manipuliacijomis įstumti Rusiją į naują revoliuciją, kuri paruoštų dirvą dar žiauresniam totalitariniam režimui. Išlaisvink Rusijos žmones nuo svajonės, kad valstybė ir valdžios elitas gali užimti Dievo vietą. Padėk jiems nubusti realybei, kad jie privalo paimti valstybę į savo rankas, pasinaudodami Dievo galia, esančia jų viduje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi valdžia, kad pavergtų žmones nesąžiningais įstatymais, suteikiančiais ypatingas privilegijas elitui. O ypač surakink tuos, kurie siekia sunaikinti tikros demokratijos atsiradimą Rusijoje. Išlaisvink Rusijos žmones, kad jie galėtų atsiskirti nuo elitistinės vyriausybės, ir padėk jiems pasipriešinti nesąžiningiems ir manipuliaciniams įstatymams, kad Dievas galėtų veikti per juos ir atnešti Dievo vyriausybę į Motiną Rusiją.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi finansų sistema, kad pavergtų Rusijos žmones ir sukoncentruotų visą turtą nedidelio elito rankose. O ypač surakink tuos, kurie siekia sunaikinti laisvos rinkos ekonomiką Rusijoje, siekdami atkurti valstybinę ekonomikos kontrolę ir užkirsti kelią nedidelių verslų atsiradimui. Išlaisvink Rusijos žmones nuo visų ekonominių manipuliacijų, kad Dievas galėtų veikti per juos ir atnešti gausingą gyvenimą į Motiną Rusiją.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, surakink tarptautinį valdžios elitą, kuris naudojasi bankininkystės sistema, mėgindamas paimti savo kontrolėn Rusijos ekonomiką. O ypač surakink tuos, kurie siekia įgyti kontrolę Rusijai, manipuliacijomis įstumdami ją į trečiąjį pasaulinį karą. Išlaisvink Rusijos žmones nuo karo mašinų, kad jie galėtų pakilti virš savo kruvinos praeities ir galėtų atnešti tikrąją taiką į Žemę.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi žiniasklaida ir švietimo sistema, kad pavergtų žmones, skleisdamas dezinformaciją ir kultūros degradaciją. O ypač surakink tuos, kurie siekia sukliudyti Rusijos žmonėms sužinoti, kaip valdžios elitas naudojosi komunizmu, kad juos pavergtų. Išlaisvink Rusijos žmones nuo visos dezinformacijos ir kultūros degradavimo, paverčiančios žmones gyvuliais, kurie šeriami tuščiais pasilinksminimais, be jokio grožio, moralės ar vertybių. Padėk jiems pamatyti visą dezinformaciją ir leisk Dievui atskleisti visus melus Rusijos visuomenėje ir kultūroje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi savo valdžios pozicija, kad sustabdytų žmonių dvasinį augimą nesibaigiančiose statuso, pinigų ir valdžios medžioklėse arba materializmu, narkotikais, alkoholiu, seksu, pornografija ir kitomis priklausomybių formomis. Išlaisvink Rusijos žmones nuo melo, kad materialūs turtai ir kūno geismų tenkinimas automatiškai atves į laimę. Padėk Rusijos žmonėms pasipriešinti materializmui, kad Dievas galėtų veikti per juos ir paversti Motiną Rusiją geresne platforma sielų pakylėjimui.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi savo pozicija, kad sustabdytų žmonių dvasinę misiją per visišką nepagarbą individo laisvei ir žmogaus teisėms. O ypač surakink tuos, kurie siekia pavergti žmones neteisingu įkalinimu, skolomis, vergišku darbu, prostitucija, socialinėmis manipuliacijomis arba politiniu, religiniu ir kultūriniu smegenų plovimu. Išlaisvink Rusijos žmones nuo visų mėginimų atimti iš jų Dievo jiems suteiktas teises. Padėk jiems pasipriešinti bet kokiems mėginimams sunaikinti laisvę, idant Dievas galėtų veikti per juos ir išsaugoti laisvą bei teisingą visuomenę su lygiomis galimybėmis visiems.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi savo pozicija, kad pavergtų žmones per visišką nepagarbą žmogaus gyvybės šventumui. O ypač surakink tuos, kurie siekia sukliudyti sieloms įvykdyti savo dangiškąjį planą per gimstamumo kontrolę, abortus, nedarbą, skurdą, mažas pensijas, prastą sveikatos priežiūrą ir prastą socialinę apsaugą. Išlaisvink Rusijos žmones nuo bet kokio nusivylimo ir nevilties jausmo, nuo bet kokio polinkio manyti, kad jie yra bejėgiai pagerinti savo ateitį. Padėk jiems pasipriešinti bet kokiems bandymams žudyti gyvybes, kad Dievas galėtų veikti per juos ir atnešti reikiamą kiekį rusų į įsikūnijimą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5 dalis.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus rusus nuo tamsos dvasių ir tamsos energijų.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus rusus nuo antikristo melų.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus rusus nuo dvasinės vergystės antikristo jėgoms.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus rusus nuo materialinės vergystės valdžios elitui.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Arkangelo Mykolo Esatis, surakinanti valdžios elitą Motinoje Rusijoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš priimu, kad Motina Marija apgaubia mane ir visus rusus Dangiškosios Motinos begaline ir besąlygine meile. Aš priimu, kad esu vertas gauti šią meilę, ir sugeriu ją į save. Leidžiu šiai tobulai meilei išginti visas baimes ir kitus netobulus jausmus. Priimu, kad mano siela pagaliau yra laisva atsakyti į visas situacijas su meile. Aš priimu, kad esu saulė, spinduliuojanti dievišką meilę kiekvienam sutiktajam. Priimu, kad Dievo meilė srūva per mane, ji sudegina viską, kas nepanašu į ją, ji sudegina visas anti-meilės jėgas Motinoje Rusijoje.

Motina Rusija yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo Mėlynos liepsnos angelai apsupa mane, mano šeimą ir visus rusus nepramušamu Mėlynos liepsnos energijos skydu. Aš patvirtinu, kad mes esame užsklęsti nuo visų nuodingų energijų, kurias į mus siunčia šio pasaulio jėgos. Aš patvirtinu, kad mes esame užsklęsti nuo visos neapykantos, priešiškumo ir keršto iš antikristo jėgų, kurios siunta, mums kalbant šią invokaciją. Aš priimu, kad Arkangelas Mykolas surakina mano vidinį priešą, mano žmogiškąjį ego, kad, kai šio pasaulio princas ateis, jis nieko manyje neras. Atiduodu savo anti-aš ir priimu, kad jį sudegina Motinos Marijos Violetinė Liepsna ir besąlyginė meilė. Priimu, kad mano anti-aš pakeičia mano Kristaus AŠ, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos manyje galia, patvirtinu, kad Dievo karalystė yra įkūnyta Motinoje Rusijoje. Ją įkūnija begalinė galia Dievo, veikiančio per mano AŠ ESU Esatį ir AŠ ESU KAS ESU – Arkangelo Mykolo Esatį. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com