Žinokite, jūsų šaukiniai daro poveikį

Jėzus

AŠ ESU Gyvasis Kristus.

Kodėl, mano mylimieji, nepaliaujame kalbėti apie Gyvąjį Kristų? Todėl, kad nužudę mano fizinį kūną prieš 2000 metų, jie galvojo nužudę mane. Ir nuo to laiko jie mėgina nužudyti mano mokymą ir pavyzdį, kad niekas nedrįstų klausyti mano paties ištartų žodžių, kad tie, kurie tiki manimi, darys darbus, kuriuos aš dariau, ir netgi dar didesnius, nes aš nuėjau pas tėvą. Tokiu būdu aš praskyniau kelią, palengvinau kitiems eiti keliu ir įkūnyti savo Kristiškumą Žemėje, stojant prieš anti-Kristaus jėgas, anti-valios, anti-pergalės, anti-meilės ir anti-išminties jėgas.

Taigi, mano mylimieji, kai kalbate rožinį, invokaciją ar šaukinį, skirtą kokiai nors pasaulio daliai ar pasaulinei problemai, jums gali kilti klausimas: „Koks skirtumas, kad aš čia sėdėsiu, pats sau vienas, ir kalbėsiu rožinį? Net jei susirinksime į grupę su kitais žmonėmis ir kartu kalbėsime rožinį, ar tai turės kokį poveikį?“ Mano mylimieji, poveikis priklausys nuo to, kaip jūs kalbėsite šaukinį – su kokiu požiūriu, su kokiu įsitikinimu, su kokiu tvirtu vidiniu žinojimu kalbėsite šį šaukinį.

Juk, mano mylimieji, mes tiek daug kartu jums kartojome, kad viskas fizinėje oktavoje sukasi aplink žmonių laisvą valią. Mano mylimieji, kokia yra laisvos valios esmė? Tai juk jūsų priimamas sprendimas, argi ne taip? Tad, mano mylimieji, jeigu jūs tiesiog atsisėsite ir kalbėsite rožinį, nepriėmę jokio konkretaus sprendimo, kodėl tai darote ir kas jūs esate, na tuomet rožinio poveikis nebus labai didelis. Tačiau, kuo tvirtesnį sprendimą priimsite, tuo didesnė bus rožinio galia, tuo didesnę įtaką jūsų rožinis, jūsų vizija ir jūsų protas turės kolektyviniam protui.

Didžiausia kliūtis dvasiniame kelyje

Nes, mano mylimieji, kokia gi yra didžiausia kliūtis tiems, kurie eina dvasiniu keliu? Ši kliūtis, kurią turite įveikti, mano mylimieji, yra gravitacinė masinės sąmonės trauka, siekianti jus įtraukti daryti tai, ką daro visi – laikytis normos, daryti tai, ką daro žmonės, daryti tai, kas laikoma normalu. Ir iš tiesų, tą patį matėte ir prieš 2000 metų, kai žmonės nenorėjo, kad nužengčiau per daug toli nuo to, kas buvo laikoma normalu, kad pernelyg neišsiskirčiau, ir todėl nestočiau ginti Kristaus kiekviename žmoguje, kas galiausiai atvedė į mano nukryžiavimą.

Tad matote, mano mylimieji, visada egzistuoja ta jėga, kuri siekia jus nutempti žemyn, priversti sekti masinę sąmonę, daryti tai, ką daro visi. Bet, mano mylimieji, jeigu pažvelgsite į pasaulio istoriją, pamatysite, kad visada veikia dvi jėgos. Pirmoji jėga yra masinės sąmonės žemyn tempianti trauka, visus traukianti daryti tai, ką daro visi. Tačiau jeigu visi žmonės tai darys, tuomet civilizacija atsidurs žemyn smengančiame sūkuryje, kuris galiausiai atves prie tos civilizacijos susinaikinimo dėka antro termodinamikos dėsnio.

Tad, mano mylimieji, kas gi stūmė žmonijos progresą į priekį? Tik vienas dalykas, mano mylimieji. Ir šis dalykas buvo individai, išdrįsę NESEKTI paskui masinę sąmonę, kurie pasirinko eiti prieš srovę, žemyn traukiančią masinės sąmonės srovę, ir todėl jie parodė pavyzdį, atnešė naują idėją, padarė kažkokį žingsnį, privertusį civilizaciją žengti į priekį ir galiausiai atvedusį į masinės sąmonės poslinkį, dėl kurio žmonės pradėjo suvokti, kad jie gali būti daugiau, nei manė galintys būti prieš kelis metus ar kelis dešimtmečius.

Mano mylimieji, kai visi Europoje tikėjo, kad Žemė yra plokščia, šis tikėjimas turėjo labai subtilų ir gilų poveikį žmonių mąstymo būdui, jų įsivaizdavimui, ką žmogus gali pasiekti Žemės planetoje. O kai ši sąmonė pasikeitė ir žmonės pradėjo suvokti, jog Žemė yra apvali, ir kad ji yra žymiai didesnės visatos dalis, tai atvėrė kelią renesanso pakilimui ir po jo sekusiai pramonės revoliucijai, o taip pat mokslo revoliucijai ir žinioms, kurios atnešė visuomenę į tą tašką, kuriame ji yra šiandien.

Bet net ir ši evoliucija, kaip sakėme anksčiau, pavirto uždaru ratu ir dabar grasina įtraukti visuomenę į žemyn traukiantį sūkurį – jeigu dvasingi žmonės, atėję į įsikūnijimą su šiuo specialiu tikslu, nepasipriešins tam ir neims kalbėti apie dvasinę gyvenimo pusę. Tokiu būdu sukurdami poslinkį kolektyvinėje sąmonėje, kuris atitrauktų visuomenę nuo materializmo ir leistų jai suvokti, kad yra dvasinė gyvenimo pusė, ir kad be jos mūsų gyvenimas nebus išbaigtas, kad ir kiek materialinių turtų ir daiktų mes turėtume.

Ir taip, mano mylimieji, kaip buvo sakyta anksčiau, kai kalbate rožinį, turite kalbėti jį su pergalės sąmone, kurioje žinotumėte, kad vienas asmuo ar nedidelė grupelė žmonių GALI padaryti skirtumą, gali paveikti kolektyvinę sąmonę, atlikti terapiją kolektyvinei sąmonei. Ir jūs jį kalbate su požiūriu, kad aš GALIU ir aš ATLIKSIU, nes aš ESU! Ir būtent taip, jūs – dvasingi žmonės – turite matyti save, einančius keliu, kuriame palaipsniui plečiate, keliate ir tobulinate savo AŠ ESU jausmą.

Kalbėkite rožinį su vidine ramybe

Nes jūs gi žinote, mano mylimieji, dėka nuostabių mokymų Motinos Marijos knygoje (Raktai į gausingą gyvenimą), jūs žinote apie keturis žemesniuosius kūnus. Jūs žinote, kad kalbėdami rožinį, jį kalbate per fizinio kūno indą, esantį fizinėje karalijoje, štai kodėl jis turi čia poveikį, štai kodėl jis veikia fizinę materiją. Tačiau rožinį jūs kalbate ne vien burna. Turite įtraukti visus tris savo aukštesniuosius kūnus – emocinį kūną, mentalinį kūną ir savo tapatumo kūną.

Ir savo emociniame kūne turite būti ramybėje, kad neabejotumėte tuo, ar jūsų rožinis turės kokį nors poveikį. Ne, jūs esate visiškoje ramybėje, nes žinote, kad ne jūs veikiate – Dievas veikia per jūs. Ir kaip sakiau, žmogui tai neįmanoma, bet ne Dievui, nes su Dievu viskas yra įmanoma. Ir tuomet žinote, kad, kai dirbate Dievo darbą, kalbėdami rožinį fizinėje oktavoje, Dievo galia veiks per šį rožinį, ir jumyse nėra jokių abejonių, ir todėl galite būti ramybėje ir jūsų emocinis kūnas gali būti ramus.

Bet kaip pasieksite šią ramybę emociniame kūne? Tik tuomet, kai turėsite ramybę mentaliniame kūne, nes juk, šiaip ar taip, jūsų mentalinis kūnas yra aukščiau už jūsų emocinį kūną. Ir taip, mano mylimieji, turite žinoti savo prote, kad egzistuoja aukštesnė jėga už tas jėgas, kurias matote fiziniame pasaulyje. Ir jūs žinote, būdami dvasingi žmonės, kad materialus pasaulis tėra tik regimybė – jis nėra aukščiausia realybė, nes jis tik ledkalnio viršūnė, po kuria slypi gilesni emocinės, mentalinės ir tapatumo karalijos lygmenys. Ir todėl jūs intelektualiai galite žinoti ir suprasti, kad Dievo galia didėja, kai jai leidžiama tekėti į materialią, fizinę karaliją, per tuos, kurie yra fiziniame įsikūnijime. Tokiu būdu galite daryti darbus, kuriuos aš dariau – kai žinote esantys viena su manimi, sėdinčiu Dievo dešinėje – ir todėl galintys paleisti jėgą iš aukščiausio lygmens, kuri teka per jus čia apačioje ir mes tampame viena – kaip viršuje, taip ir apačioje.

Ir kai tai žinote intelektualiai, jūsų intelektinis protas gali suvaldyti emocijas. O kaip jums intelektualiai žinoti, kad galite būti viena su manimi? Tai galėsite žinoti tik įėję į tapatumo kūną ir pakeitę savo tapatumo jausmą, kuris jums buvo diegiamas nuo vaikystės – matyti save paprasčiausiu žmogumi, privalančiu sekti paskui minią, ir turinčiu ribotus sugebėjimus ir ribotas galias šioje fizinėje karalijoje. Mano mylimieji, jūs žinote, jog esate daugiau negu tai, ir žinojote tai visą savo gyvenimą, tačiau daugelis jūsų dar neperėjo į tą absoliutų vidinį žinojimą ir įsitikinimą, kad esate dvasinė būtybė. Jūs atstovaujate Gyvąjį Kristų. Jūs esate Gyvasis Kristus įsikūnijime. Jūs esate gyvasis Kristus čia apačioje, kaip AŠ ESU Gyvasis Kristus viršuje.

Ir kai pasieksite šį įsitikinimą, ir daugelis iš jūsų jau arti prie to, tuomet žinosite savo tapatumo kūne, kad jūs nesate paprastas žmogus, kalbantis rožinį. Ne, jūs čia sėdite kaip Gyvasis Kristus įsikūnijime, kalbantis šį rožinį. Ir todėl žodžiai ir per šiuos žodžius sklindanti galia yra žymiai didesnė už bet ką, ką galėtų pasiekti vienas žmogus ar žmonių grupė.

Mano mylimieji, galėtų susirinkti milijonai žmonių, kurie yra masinės sąmonės lygmenyje, ir kalbėti vieną iš šių rožinių. Ir iš tiesų, tai turėtų poveikį, tačiau šis poveikis negalėtų prilygti tam poveikiui, kurį pasiektų nedidelė grupelė žmonių, žinančių ir priimančių, jog jie yra Gyvasis Kristus įsikūnijime. Taigi, matote, mano mylimieji, mes trokštame, kad jūs tai pasiektumėte – jūs, kurie esate mažuma ir kurie kartais nesuprantate, kaip mažuma gali teigiamai paveikti daugumą.

Įsisąmoninkite visą gyvybę apimančią vienovę

Taigi, mano mylimieji, jūs galite teigiamai paveikti daugumą, tačiau tik tuomet, kai suvoksite, jog už visų šio pasaulio regimybių yra visą gyvybę apimanti vienovė. Kai žinote, jog esate Gyvasis Kristus, žinote, kad esate viena su manimi Viršuje. Tačiau per šią vienovę su manimi, jūs esate viena su savo šaltiniu, esate viena su savo Kūrėju. Ir visa gyvybė atsirado iš Kūrėjo sąmonės, iš šviesos Materijos. Ir todėl jūs žinote, kad visa gyvybė yra viena, ir kai įsisąmoninate šią vienovę, imate suvokti, kad vienas žmogus gali paveikti daugelį, nes daugelis tėra Vienio pasireiškimai.

Ir todėl iš tiesų įmanoma, kad vienas žmogus, stojęs ginti vienos ar kitos tiesos, gali padėti perkelti kolektyvinę visos visuomenės, visos tautos ir netgi visos planetos sąmonę į naują supratimo lygmenį. Nes jie mato tame viename žmoguje aukštesnį sąmoningumą, aukštesnį pasišventimą tiesai, ir tai yra toks galingas pavyzdys, jog jie paprasčiausiai negali jo ignoruoti. Ir galiausiai ledai prasilaužia ir kolektyvinė sąmonė pakyla laipteliu aukštyn.

Ir taip, mano mylimieji, progresas vyksta planetos mastu – kai vienas individas, arba grupė individų, stoja ginti aukštesnės tiesos, tuo priversdami kolektyvinę sąmonę pakilti šiek tiek aukštėliau. O tuomet kitas individas ar kita grupė žmonių toliau stato ant šio pamato ir stoja ginti dar aukštesnio supratimo, arba to paties supratimo tik kitoje visuomenės srityje. Ir vėl sąmonė truputėlį pakyla.

Taigi, mano mylimieji, jūs žvelgiate į planetą, žvelgiate į visuomenę, žvelgiate į savo žemyną ir sakote: „Bet kaip įmanoma viską pakeisti, kai tokia situacija fiziniame pasaulyje – skurdas, nelygybė, politiniai neramumai, korupcija ir begalės kitų problemų?“ Bet aš jums sakau, kaip ir visi kiti pokyčiai, kurie turi įvykti šioje planetoje, taip ir šie turi prasidėti sąmonėje, ir jie turi prasidėti sąmonėje tų, kurie yra labiausiai dvasiškai subrendę žmonės, tokie kaip jūs, bet taip pat ir daugelis kitų žmonių, kurie galbūt išoriškai neatrodo dvasingi, bet viduje turi tą vidinį ryšį, kuris jiems leidžia prisidėti prie visuomenės keitimo.

Todėl jums nebūtina laikytis vizijos, kad turite būtinai eiti ir prisijungti prie kokios nors politinės partijos, nes tai daryti pasiruošę jau gali būti kiti, tačiau jiems reikia kokio nors dvasinio postūmio, kuris jiems padėtų perkopti vidinį barjerą ir stoti ginti tiesos. Vėlgi, neturėtumėte savęs riboti, ir jeigu jaučiate vidinį pašaukimą dalyvauti tame, kas vyksta visuomenėje, būtinai tai ir darykite. Bet aš sakau štai ką: egzistuoja svarbus aspektas laikyti tyrą viziją, kad tinkami žmonės galėtų pasirodyti tinkamu metu ir pakelti kolektyvinę sąmonę į aukštesnį lygmenį, tokiu būdu pastūmėdami visuomenę žingsneliu pirmyn.

Laikykite viziją

Laikykitės šios vizijos kasdieniniame savo gyvenime ir siekite – savo prote – kelti savo tapatumo lygmenį, kol pradėsite matyti save Gyvojo Kristaus atstovu savo šaliai, ir laikykite šią viziją, kad keliate kolektyvinę sąmonę, kad Dievas per jus kelia kolektyvinę sąmonę, kad aš, Jėzus, per jus keliu kolektyvinę sąmonę. Nes, mano mylimieji, argi nesakiau, kad „jeigu aš būsiu pakylėtas, patrauksiu visus žmones link savęs?“ Ir kaip galėjau tai sakyti? Todėl, kad žinojau, jog visa gyvybė yra viena, jog visi žmonės yra surišti sąmonėje, būtent kolektyvinėje sąmonėje.

Ir aš taip pat žinojau, kad kaip kolektyvinė sąmonė traukia individus žemyn, taip ir individas, kuris pakyla virš šios negatyvios traukos, gali traukti kolektyvinę sąmonę aukštyn. Ir šios jėgos fizinėje oktavoje negali sustabdyti niekas. kad ir kaip įspūdingai jo galios atrodytų Žemėje. Mano mylimieji, viena Kristaus būtybė, gali pakelti ir pakels visą kolektyvinę sąmonę, tačiau 10 000 Kristaus būtybių įsikūnijime gali padaryti nepalyginamai daugiau – ir tai yra vizija, kurios mes laikomės. Ir šios vizijos mes prašome laikytis ir jus, – kad Kristaus būtybės visose visuomenės srityse, visose visų žemynų šalyse, pabustų, pakiltų ir suvoktų, kodėl jie čia ir nuspręstų išpildyti tai, kas jiems lemta.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels