Jūsų dvasinis Aš

Kim Michaels

Dauguma dvasingų žmonių suvokia, kad mes esame daugiau nei fizinis kūnas. Daugelis tiki, kad mes esame siela, kuri tik laikinai būna tam tikrame kūne, ir kuri gyveno kituose kūnuose praeityje. Daugelis tiki, kad mes atėjome iš dvasinės karalijos ir kad turime potencialą į ją vėl sugrįžti. Daugelis taip pat tiki, kad mus į šį pasaulį atsiuntė aukštesnioji mūsų esybės dalis.

Šią savo esybės dalį galėtume pavadinti dvasiniu aš arba aukštesniuoju aš. Nuo XX a. trečiojo dešimtmečio pakylėtieji mokytojai šią dalį taip pat vadina „AŠ ESU Esatimi“. Iš dalies tai skirta pažymėti, jog ji mums teikia fundamentalų buvimo arba egzistavimo jausmą, jausmą, kad „aš esu.“ Tai taip pat reiškia, kad AŠ ESU Esatis yra mūsų ryšys su Dievu, davusiu Mozei vardą „AŠ ESU.“

Tradiciškai ryšys tarp AŠ ESU Esaties ir jūsų žemesniosios būtybės būdavo vaizduojamas kaip šiame paveikslėlyje:

AŠ ESU Esatis

AŠ ESU Esatis yra vidinė sfera viršum jūsų, apsupta spalvotų žiedų, kurie simbolizuoja jūsų kauzalinį kūną (žr. apačioje). Jūsų žemesnioji būtybė arba siela yra žemiau esanti figūra, ir jūs esate surišti su AŠ ESU Esatimi šviesos stulpu arba krištoline gija. Tarp šių dviejų figūrų yra jūsų Kristaus AŠ, kuris yra tarpininkas, jungianti grandis, tarp jūsų Esaties ir sielos.

Ši tradicinė diagrama nėra kuo nors bloga, tačiau svarbu suprasti, jog tai tik vienas iš jūsų Esaties vaizdavimo būdų, ir šis būdas yra ganėtinai linijiškas. Akivaizdu, jog jis paremtas tradiciniu požiūriu, kad dangus arba dvasinė karalija geografiškai yra virš jūsų.

Viduramžiais krikščioniai tikėjo, kad jeigu keliausite nuo Žemės aukštyn, pramušite membraną ir pateksite į Dievo karalystę. Šiuolaikinės raketos įrodė, kad ši prielaida neteisinga, todėl būtų naudinga priimti platesnį požiūrį į diagramą. Vėlgi, sekanti iliustracija tėra tik dar vienas – ir vis dar šiek tiek linijiškas – būdas pavaizduoti santykį tarp jūsų ir jūsų AŠ ESU Esaties.

AŠ ESU Esatis

Ši nauja diagrama vaizduoja AŠ ESU Esatį ir kauzalinį kūną aplink jus, tai reiškia, jog nesate atskirti erdvėje. Tai paremta hierarchinės formų pasaulio struktūros supratimu. Kaip paaiškinta kitur, Kūrėjas sukūrė pirmąją sferą iš savo Esybės, tai reiškia, jog Dievo Esybė yra įdėta visur.

Kai pirmoji sfera pakilo, būtybės toje sferoje iš savo pačių esencijos sukūrė antrąją sferą. Šis procesas tęsėsi iki pat dabartinės sferos, kurios dalis yra materiali visata. Kitaip tariant, tradicinis supratimas, kad Dievas yra kažkur toli virš mūsų paprasčiausiai yra neteisingas. Egzistuoja dvasinių būtybių hierarchija, kuri tęsiasi nuo Kūrėjo per septynis lygmenis. Nė vienas lygmuo nėra atskirtas nuo už jo aukščiau esančio lygmens, jis yra aukštesniojo lygmens tąsa.

Tai reiškia, kad atskirtis iš tiesų neegzistuoja. Jūsų AŠ ESU Esatis yra būtybės dvasinėje karalijoje tąsa, o Sąmoningasis Aš – tas aš, kuris pradžioje nusileido – yra jūsų AŠ ESU Esaties tąsa. Taigi, jūs iš tiesų nesate atskirti nuo savo Esaties. Jūs egzistuojate savo Esaties erdvėje, jos sferoje.

Atskirtis yra jūsų dabartinio suvokimo filtro pasekmė. Jei manote, kad jūsų suvokimo filtras jums rodo tikrovę, tuomet tapatinsitės su tuo, ką matysite per filtrą – laikysite save atskira būtybe. Bet jei ištrūksite iš suvokimo filtro (savojo tapatumo jausmo), sugrįšite į grynojo suvokimo būseną, su kuria iš pradžių nusileidote. Tuomet vis giliau imsite patirti vienovę su savąja AŠ ESU Esatimi, kol pagaliau galėsite kartu su Jėzumi sakyti: „AŠ ir mano Tėvas esame viena.“

Tuomet išpildysite kitą Jėzaus teiginį: „Aš esu atviros durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus.“ Tapsite atviromis durimis, per kurias jūsų AŠ ESU Esatis galės laisvai reikštis šiame pasaulyje. Kol tebesitapatinate su savo išoriniu aš, jūsų suvokimo filtras dalinai (arba visiškai) blokuoja (išfiltruoja) srautą iš jūsų Esaties.

Tai reiškia, kad jūsų santykyje su Esatimi egzistuoja pakopos, nuo žemiausios iki aukščiausios:

  • Neturite jokio ryšio su savo Esatimi. Apie ją nieko nežinote, arba tai jums tėra teorinė sąvoka, be jokio vidinio, intuityvaus ryšio.

  • Turite dalinį ryšį su savo Esatimi, tačiau vis dar matote ją atskirai nuo savęs, matote tarp jūsų egzistuojant ribą. Taigi, stengiatės stiprinti šį ryšį (dažnai suvokiamą kaip intuicija), tačiau jau pati samprata, kad egzistuoja ryšys tarp dviejų dalių, neišvengiamai reiškia, kad šios dalys yra atskiros. Šioje pakopoje mes dažnai gauname intuityvias, mistines patirtis arba jausmą, kad esame susiję su kažkuo didesniu – ir būtent tai mums atveria dvasinio kelio duris. Tačiau mūsų suvokimo filtrai neišvengiamai riboja progresą kelyje.

  • Imate suvokti, jog būtina išsilaisvinti nuo suvokimo filtrų ir pasiekti grynojo suvokimo būseną. Taigi, pradedate sistemingai tirti savo suvokimo filtrą ir siekiate pamatyti pasaulį be filtrų.

  • Imate matyti save vienovėje su Esatimi, matote save kaip Esaties tąsą. Tai reiškia, jog žinote nesantis jūsų žemesnioji esybė ar kūnas, nors tebesinaudojate savo keturiais žemaisiais kūnais kaip būdu išreikšti save materialioje karalijoje. Žinote nesantis išorinė asmenybė, ego, arba atskirasis aš. Tiesiog esate atviros durys, skaidrus stiklas.

Jūsų dangiškoji matrica

Jūsų AŠ ESU Esatis saugo jūsų dangiškąją matricą – individualumą ir visas charakteristikas, kurios daro jus unikalia Dievo Esybės išraiška. Šią matricą sukūrė jūsų dangiškieji tėvai – dvasinės Būtybės, egzistuojančios vienoje iš dvasinių karalijų – ir ši matrica yra amžina ir jos niekas negali pakeisti.

Būtent turėdama tikslą išreikšti šią dangiškąją matricą kaip dovaną Žemės planetai, jūsų AŠ ESU Esatis sukūrė jus, Sąmoningąjį Aš, kuriam skirta būti atviromis durimis, per kurias Esatis galėtų išreikšti savo dovaną bei patirti materialų pasaulį. Kitaip tariant, jūsų aukščiausias potencialas yra būti atviromis durimis, per kurias Esatyje saugomas individualumas galėtų laisvai reikštis. Jėzus apie tai kalbėjo šiais žodžiais: „Aš iš savęs nieko negaliu padaryti“ ir „Tai tėvas manyje daro darbus.“

Kadangi AŠ ESU Esatis egzistuoja karalijoje, kuri savo vibracijomis yra aukščiau už materialų pasaulį, jai negali pakenkti jokia jūsų šioje karalijoje padaryta klaida. Kad ir kokias klaidas būtumėte padarę, jos nepakeitė tikrojo jūsų tapatumo. Todėl kad ir kaip prastai jaustumėtės, ar kad ir kokias manytumėte padarę klaidas, jūs VISADA turite potencialą iš naujo užmegzti ryšį su savo AŠ ESU Esatimi ir atverti savo tikrąjį dvasinį potencialą.

Tai yra saugumo mechanizmas, kurį Dievas įtaisė kurdamas visatą, ir jūs NIEKADA negalite prarasti gebėjimo pasiekti vienovės jausmą su savo aukštesniąja Esybe. Tačiau ego mėgina sukliudyti šiam ryšiui, siekdamas išlaikyti jus proto būsenoje, kurioje jaučiatės atskirti nuo Dievo.

Jūsų AŠ ESU Esaties du aspektai

Vienas pagrindinių mokymų, kurį davė pakylėtieji mokytojai, yra tai, kad viskas formų pasaulyje yra vieno nedalomo Kūrėjo išraiška. Tačiau kad sukurtų besiskiriančių formų pasaulį, vienas Kūrėjas iš pat pradžių išreiškė save dviem viena kitą papildančiomis priešybėmis. Jas galima pavadinti Jin ir Jang, vyriškuoju ir moteriškuoju aspektu, besiplečiančia ir besitraukiančia jėgomis, Alfa ir Omega.

Tačiau esmė ta, kad bet kuri tvari forma yra sukurta iš šių dviejų jėgų subalansuoto derinio. Taigi, bet kurioje formoje, kuri buvo sukurta iš dvasinės hierarchijos vienovės, egzistuoja abu aspektai. Tai reiškia, kad jūsų Esatis taip pat turi šiuos du pirminius aspektus.

Anksčiau buvo minėta, kad vardas „AŠ ESU Esatis“ yra užuomina į vardą, kurį Dievas davė Mozei. Daugumoje biblijų tai yra išversta kaip „AŠ ESU KAS AŠ ESU.“ Tačiau kai kurie biblijos tyrinėtojai žino, kad teisingesnis originalaus hebrajiško teksto vertimas būtų „AŠ BŪSIU KAS AŠ BŪSIU.“

Jūsų Esatis turi abu aspektus:

AŠ ESU KAS AŠ ESU yra jūsų Esaties Alfa aspektas, ir jis yra nekintantis, nepajudinamas centras, jungiantis jus su dvasine hierarchija ir su paties Kūrėjo AŠ ESU KAS AŠ ESU.

AŠ BŪSIU KAS AŠ BŪSIU aspektas yra tai, kas suteikia jūsų Esačiai norą išreikšti save materialiame pasaulyje. Tai reiškia, kad Sąmoningasis AŠ yra AŠ BŪSIU aspekto tąsa.

Svarbu įsisąmoninti, kad AŠ ESU aspektas yra nekeičiamas, nekintantis jūsų Esaties centras, kai tuo tarpu AŠ BŪSIU aspektas nuolatos keičiasi, o tiksliau transcenduoja save. Jums tai yra ypač svarbu, nes padeda suvokti, kad iš tiesų galite transcenduoti bet kokius materialaus pasaulio apribojimus ir bet kokias praeities „klaidas.“

Vienintelis kelias iš tiesų save transcenduoti yra įsilieti į nuolatinę AŠ BŪSIU aspekto tėkmę, kad netaptumėte auka melo, kuri skleidžia ego ir šio pasaulio jėgos, jog esate supančioti materialių aplinkybių ir niekada negalėsite pabėgti nuo savo padarytų klaidų. „Šio pasaulio princas“, kaip ji vadino Jėzus, nori, kad jūs – kaip Dvasia – būtumėte supančioti šio pasaulio aplinkybėmis ir klaidomis. Sąmoningasis AŠ yra jūsų Esaties AŠ BŪSIU aspekto tąsa, ir kai tai priimate, išties galite transcenduoti bet kokias aplinkybes.

Tačiau šio pasaulio princas yra labai galinga ir subtili programa, kuri buvo diegiama į kolektyvinę sąmonę labai ilgą laiką, ir ji paveikė mus visus. Vienintelis būdas iš jos ištrūkti yra žinoti, kad Dvasios šiame pasaulyje niekas negali supančioti ir bet kurią akimirką ji gali išreikšti save taip, kaip nori save išreikšti. Tai NĖRA egoistiškas noras daryti ką norite be pasekmių.

Tai yra Dvasios troškimas pakeisti ribotas šio pasaulio sąlygas į aukščiausią jų potencialą. Ir jums paprasčiausiai nepavyks pakeisti šio pasaulio, jeigu manysite, kad jūsų išraiška turėtų būti ribojama dabartinių sąlygų. Todėl tik tuomet, kai Sąmoningasis Aš taps atviromis durimis, galėsite iš tiesų tekėti su besąlyginiu – ir todėl beribiu – savo AŠ BŪSIU Esaties kūrybiniu srautu.

Kitaip tariant, Sąmoningasis Aš niekada neturėtų mąstyti ar sakyti „Aš esu.“ Vietoj to, jis turėtų mąstyti „Aš būsiu“ sąvokomis. Jeigu galvojate „aš esu šis ribotas aš“, vienintelė galimybė ištrūkti iš šio aš yra pakeisti jį kažkuo kitu. Tačiau jeigu galvosite „Aš būsiu“, jums nereikės savęs keisti, jums tiesiog užteks pasakyti „Aš būsiu daugiau nei šis aš.“ Skirtumas yra didžiulis.

Toliau: Jūsų kauzalinis kūnas

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels