Jūsų savasties indas ir jūsų keturi žemesnieji kūnai

Kim Michaels

Nors idėja, kad turite keturis proto lygmenis, arba keturis žemesniuosius kūnus, yra paaiškinama keliose vietose, šio puslapio tikslas yra pateikti jums trumpą apžvalgą.

Žemesnioji figūra apačioje esančiame paveikslėlyje vaizduoja jus – besivystantį gyvybės srautą. Šis paveikslėlis rodo jūsų gyvybės srautą, pasiekusį savo aukščiausią potencialą – tai reiškia, kad esate išsilaisvinę nuo dualizmo ir apsivilkę Kristaus protą. Todėl jūsų žemesnioji esybė atspindi jūsų aukštesniosios Esybės tobulumą. Galite būti čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje.

AŠ ESU Esatis

Leonardo Da Vinčio nupieštas Vitruvijaus žmogus simbolizuoja jūsų žemesniąją esybę tobuloje pusiausvyros būsenoje. Šią figūrą supa sfera, reprezentuojanti vienovę su dvasine karalija. Kvadratas simbolizuoja materialų pasaulį, sukurtą iš „sukvadratinto apskritimo“ – proceso, kurio metu Dvasia tampa materija.

Kvadratas simbolizuoja keturis pagrindinius elementus: ugnį, orą, vandenį ir žemę. Tai reprezentuoja keturis materialios karalijos lygmenis ir keturis jūsų žemesniuosius „kūnus“ – identiteto kūną, mentalinį kūną, emocinį kūną ir fizinį kūną.

Žemesnioji figūra paveikslėlyje yra tai, ką galėtume pavadinti jūsų savasties indu. Jis talpina jūsų keturis žemesniuosius kūnus. Šie energetiniai kūnai egzistuoja toje pačioje erdvėje, vibruodami skirtingų dažnių lygmenyse:

  • Identiteto kūnas, taip pat dar vadinamas eteriniu kūnu. Jūsų identiteto kūno turinys apibrėžia jūsų tapatumo jausmą. Kuo laikote save, kaip žiūrite į Dievą, kaip žiūrite į pasaulį ir kokią sąveiką tarp jų matote? Ar laikote save dvasine esybe, atėjusia čionai viešpatauti Žemei, ar priešingai, laikote save materialia esybe, gimusia iš Žemės ir neturinčia galios ją keisti?

  • Mentalinis kūnas talpina jūsų mintis. Būtent čia jūs suformuojate mentalinius įvaizdžius apie specifinius dalykus, kuriuos norėtumėte padaryti materialiame pasaulyje ir kokiu būdu norėtumėte juos padaryti. Šie mentaliniai įvaizdžiai remiasi jūsų tapatumo jausmu, kuris nustato parametrus tam, ką manote galintys arba negalintys padaryti. Todėl, jeigu tapatinsite save ir laikysite save žmogumi, ribosite tai, ką manysitės galintys atlikti.

  • Emocinis kūnas yra jūsų jausmų talpykla. Emocija reiškia Energija JUDĖJIME. Jūsų mintys yra mentaliniai įvaizdžiai, tačiau tam, kad jie taptų veiksmais arba materializuotomis formomis, jie privalo gauti postūmį, ir tai įvyksta emocinio kūno lygmenyje. Tačiau šiame kūne taip pat yra laikomi jūsų troškimai, ir jie gali konfliktuoti su jūsų aukštesniaisiais idealais. Idealiu atveju, jūsų emocijos turėtų būtų jūsų minčių atspindys, kurios turėtų būti jūsų tapatumo jausmo atspindys, kuris, vėlgi, turėtų būti jūsų Dangiškojo individualumo atspindys. Tačiau dažnai nutinka taip, kad emocijos ima gyventi savo pačių atskirą gyvenimą ir nori valdyti jūsų gyvenimą, užuot paklususios jūsų mintims.

  • Fizinės smegenys ir kūniškas protas. Daugelis materialistinių mokslininkų tiki, kad visos mūsų mintys ir jausmai yra fizinių smegenų produktas. Ir nors tai nėra tiesa, iš tiesų teisinga yra tai, kad fizinės smegenys yra labai sudėtingas kompiuteris, pilnai sugebantis sukurti daugelį mūsų minčių ir pojūčių.

Tačiau fizinės smegenys tėra tik techninė įranga proto lygmeniui, kurį pakylėtieji mokytojai vadina kūnišku protu. Šis protas yra įpareigotas rūpintis fizinio kūno poreikiais – kūno apsaugojimu, maitinimusi ir dauginimusi.

Esminis klausimas dabar yra toks: į kurį iš jūsų keturių žemesniųjų kūnų yra sutelktas jūsų sąmoningasis protas?

Didelės žmonijos dalies sąmoningas dėmesys yra sutelktas į fizinį kūną ir materialų pasaulį. Tai iš tiesų reiškia, kad dauguma jų minčių ir jausmų kyla iš fizinių smegenų ir kūniško proto. Pavyzdžiui, dauguma žmonių didžiąją dalį savo dėmesio sutelkia į bazinius kūno poreikius – kūno apsaugojimą, maistą, drabužius ir seksą.

Tačiau dauguma dvasingų žmonių yra išplėtę savo sąmoningą dėmesį, kad jis apimtų bent dalį iš trijų aukštesniųjų kūnų. Tolesnis šio sąmoningo dėmesio plėtimas yra raktas į savo keturių žemesniųjų kūnų įvaldymą, kad jie galėtų tapti įrankiais, padėsiančiais jums išpildyti savo dvasinę misiją šiame pasaulyje.

Kaip netekote kontakto su savo dvasiniu aš

Esminė mintis, kurią turite suprasti, yra ta, kad jūsų keturi žemesnieji kūnai suformuoja filtrą, kuris nudažo į jūsų žemesniąją esybę iš jūsų AŠ ESU Esaties tekančią šviesą. Viskas yra energija, viskas yra sukurta iš Materijos Šviesos. Jūsų gyvybę palaiko ir suteikia jums gebėjimą veikti materialiame pasaulyje energijos srautas, tekantis iš jūsų AŠ ESU Esaties į jūsų keturis žemesniuosius kūnus.

Idealiu atveju, turėtumėte suteikti šiai energijai pozityvią vibraciją – pakylėdami save ir visą gyvybę – ir tai leistų jai sugrįžti atgal į jūsų dvasinį aš. Ten ji būtų padauginama, ir mainais gautumėte dar daugiau energijos, kas padidintų jūsų kūrybines galias. Tai paverstų jūsų gyvenimą pozityvia spirale, kuri jums suteiktų galią įvykdyti tikslą, dėl kurio čia atėjote, ir viešpatauti savo materialioms aplinkybėms.

Energijos tekėjimą galima palyginti su šviesa, kurią spinduliuoja lemputė kino projektoriuje. Šiai šviesai pratekėjus pro jūsų keturis žemesniuosius kūnus, ji nusidažo šių kūnų turiniu (įvaizdžiais, įsitikinimais ir energija). Tai panašu į šviesą kino projektoriuje, kurią nudažo kino juostoje esantys paveikslėliai – tik jūs turite keturias kino juostas.

Jeigu turite įsitikinimus ir įvaizdžius savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, kurie nėra harmonijoje su jūsų aukštesniąja Esybe – ypač, jeigu turite egocentriškus įsitikinimus ir savanaudiškus troškimus – šiuos netobulus vaizdus perkelsite ant savo dvasinės šviesos. Tai atves prie nesubalansuotų veiksmų, kurie sukels kančias jūsų gyvenime, ir įmanoma susikurti žemyn traukiantį sūkurį, kuris ves prie vis didesnių ir didesnių kančių.

Netobulų įvaizdžių perkėlimas ant Šviesos sukuria žemesnių vibracijų energiją. Ši iškreipta energija negali pakilti atgal į jūsų dvasinį aš ir negali tapti jūsų turtais, sukrautais danguje – negali patekti į aukštesnes dvasinės karalijos vibracijas. Todėl savanaudiški veiksmai nutraukia aštuoniuke tekantį srautą ir iškreipta energija privalo būti kažkur patalpinta. Jūsų iškreipta energija pasilieka tame pačiame vibracijų lygyje neribotą laiką. Ši energija niekur nedings, bet bus saugoma jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose.

Ši energija sukuria filtrą arba šydą – BLOGIS reiškia Energijos ŠYDĄ (angl. EVIL – Energy VEIL) – kuris neleidžia jums išlaikyti ryšio su savo dvasiniu aš. Palaipsniui tai gali aptemdyti jūsų regėjimą, kol galiausiai imsite save laikyti žmogiška būtybe, įkalinta materialiame pasaulyje, už kurio nieko daugiau nėra. Tai taip pat sumažins jūsų kūrybines galias, kol vienintelė jums likusi galimybė kažką nuveikti Žemėje bus naudotis savo fiziniu kūnu. Susikaupusi energija atims iš jūsų proto galias.

Kai suvokiate, kad tai, kas vyksta sąmoningame lygmenyje – įskaitant ir jūsų išorines aplinkybes – tėra tik vaizdas, projektuojamas ant jūsų proto ir dvasinės šviesos ekrano, suvokiate, kad, norėdami pakeisti tai, kas yra projektuojama ant gyvenimo ekrano, turite nueiti į kino projektoriaus kambarį ir pakeisti kino juostas savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose. Gyvenimą sąmoningame lygmenyje galima palyginti su kino ekranu. Jeigu jums nepatinka kino teatre rodomas filmas, ar labai galėsite pakeisti filmą, jei bandysite tai daryti tik ekrano lygmenyje? Nuveiksite daug daugiau, jeigu savo dėmesį sutelksite į šaltinį ir imsite keisti vaizdus kino juostoje, tai yra, imsite keisti savo keturių žemesniųjų kūnų turinį.

Kai suvokiate šią dinamiką, pasidaro labai akivaizdu, kad yra du pagrindiniai elementai, nuo kurių priklauso jūsų progresas dvasiniame kelyje:

  • Privalote išvalyti visus savo proto lygmenis – savo keturis žemesniuosius „kūnus“ - nuo netobulų įsitikinimų, kurie iškreipia dvasinę šviesą ir verčia jus reaguoti į gyvenimą negatyviais jausmais.

  • Privalote išvalyti – transformuoti – šią iškreiptą energiją, saugomą jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose. Turite palengvinti savo naštą, prieš pradėdami kopti į kalną.

Ir būtent šiam tikslui buvo sukurti dvasiniai įrankiai.

Toliau: Žmogiškasis ego

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels