Mūsų dvasiniai tėvai

TEMOS: Atmanas arba super-siela – daugelis žmonių žiūri per dualizmą ir koncentruojasi į skirtumus – visi yra Dievo sūnūs ir dukterys – visos savimonę turinčios būtybės yra Kūrėjo tąsos – giminės medis nuo Dievo – Žemėje yra daug skirtingų tipų gyvybės srautų – įveikite atskirtį – kai kurie žmonės nusileido iš pakylėtųjų mokytojų

Klausimas: Klausimas, kurį turiu, yra apie tai, ar mes kilome iš savo Dvasinių Tėvų – ar mes kiekvienas turime Dvasinį Tėvą ir Motiną, kaip kad turime žemiškus tėvus? O gal mūsų visų tėvai yra Helijas ir Vesta?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Vedose galite atrasti Atmano koncepciją. Atmanas yra laikomas super-siela, arba pirmine siela, o visi kiti gyvybės srautai tėra šios vienos sielos dalelės. Tai reiškia, kad iš tikrųjų visi žmonės kilo iš to paties šaltinio – Atmano.

Dauguma žmonių Žemėje nusileido į sąmonės būseną, kurioje dominuoja dualizmas ir atskirtis. Tai verčia žmones mąstyti linijiškomis sąvokomis, ir daugelis galvoja, jog dėl to, kad jų kaimynas atrodo visiškai kitoks dėl išorinių bruožų, šis kaimynas turėjo ateiti iš kito šaltinio. Kraštutiniais atvejais tai priveda žmones prie samprotavimų, kad jų kaimynas yra iš velnio, o jie yra iš Dievo, ir todėl jiems yra pateisinama nužudyti savo kaimyną.

Vienas iš pagrindinių mūsų svetainės tikslų yra padėti žmonėms pakilti virš šios dualizmo sąmonės. Aš trokštu, kad žmonės pasiektų didesnį vienybės jausmą su savuoju Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esatimi, kas leistų jiems pamatyti, jog jie yra Dievo individualizacijos. Kai pasieksite šį suvokimą, sekantis žingsnis yra suvokti, kad visi kiti žmonės taip pat yra Dievo individualizacijos. Ir tai tuomet gali ištraukti žmones iš linijiško mąstymo, kuris kelia tiek daug susipriešinimo ir konfliktų Žemėje, ir galiausiai gali leisti žmonėms patirti tokį pat vienovės jausmą, kokį mes patiriame danguje. Kitaip tariant, aš net labai skiriuosi nuo kai kurių savo kolegų pakylėtųjų mokytojų, tačiau, kadangi mes visi suvokiame, jog atėjome iš to paties šaltinio, mes niekada vieni į kitus nežiūrime kaip į priešus.

Grįžtant prie Atmano koncepcijos, formų pasaulį sukūrė savimonę turinti dvasinė būtybė, kurią dauguma žmonių vadina Dievu, bet kurią man labiau patinka vadinti Kūrėju. Mūsų Kūrėjas sukūrė naują gyvybę iš savo paties Esaties, savo paties Esybės. Pirmuoju savo kūrimo aktu Kūrėjas sukūrė dvi būtybes, reprezentuojančias Alfa – vyrišką, ir Omega – moterišką, polius. Šios būtybės buvo sukurtos pačioje pirmojoje sferoje. Šios dvi būtybės tuomet sukūrė daugybę kitų būtybių, o tos kitos būtybės sukūrė dar kitas būtybes. Tad dabar matote, kad egzistuoja struktūra, tarsi giminės medis, vedantis nuo Dievo per Alfa ir Omega ir per daugybę atšakų, iš kurių gimė kiekvienas gyvybės srautas Žemėje.

Esminė koncepcija čia yra tai, kad, kai Kūrėjas sukūrė Alfa ir Omega, jis juos sukūrė iš savo paties esybės, ir todėl jie nėra kažin kokiu tai būdu atskirti nuo Dievo. Jie yra Dievo individualizacijos, Dievo išraiškos, kaip ir visi kiti kada nors sukurti gyvybės srautai. Jūsų gyvybės srautas yra didesnio gyvybės srauto dalis, ir jūs nesate atskirti nuo savo šaltinio. Tai tik dualistinė proto būsena verčia jus manyti, kad esate atskirti. Esmė ta, kad kiekvienas žmogus Žemėje yra gimęs iš šio giminės medžio, turinčio daugybę lygmenų. Šis giminės medis yra hierarchinė struktūra, ir jeigu nepaliausite sekti savo atšakos pėdsakais, galiausiai atsidursite pas Dievą – Kūrėją.

Šiuo metu Žemė yra labai įvairialypė planeta, joje gyvena daug skirtingų tipų gyvybės srautų, atėjusių iš daugelio skirtingų dvasinių linijų. Todėl nėra teisinga sakyti, kad Helijas ir Vesta yra visų Žemėje esančių žmonių dvasiniai tėvai – nors jie iš tiesų tarnavo fizinės saulės hierarchų tarnystėje. Jei norite iš tiesų kalbėti apie dvasinę liniją, turėtumėte grįžti iki pačių pirmųjų Kūrėjo sukurtų būtybių. Tačiau tarp žmogaus, esančio Žemėje, ir Kūrėjo, gali būti daug lygmenų, todėl giminės medis tampa labai sudėtingas ir įvairialypis. Tad taip, jūsų gyvybės srautas iš tiesų turėjo dvasinius tėvus, kurie sukūrė jus ir potencialiai kitus gyvybės srautus. Ir žmonės Žemėje yra kilę iš daugelio skirtingų dvasinių tėvų.

Svarbiausia mintis čia yra tai, kad kiekvienas žmogus yra tam tikros dvasinės linijos palikuonis. Kai pagilinsite savo supratimą apie tai, imsite atkurti ryšį su savuoju šaltiniu. Imsite laikyti save dvasine būtybe, užuot laikę save žmogiška būtybe. Tai jums labai pagelbės, įveikiant dualistinę sąmonės būseną ir linijišką mąstymo būdą, kurie verčia jus laikyti save atskirtus nuo kitų žmonių ir atskirtus nuo Dievo.

Šioje planetoje yra daug žmonių, kurie nusileido iš dvasinės linijos, kurioje iš karto virš jų yra vienas arba keli pakylėtieji mokytojai. Kitaip tariant, jeigu šis žmogus pasektų savo dvasinę liniją, jis atrastų, kad jo gyvybės srautas iš tiesų yra Žemėje žinomos pakylėtosios būtybės palikuonis. Galėtume sakyti, kad jūsų gyvybės srautas yra pakylėtojo mokytojo individualizacija arba pakylėtojo mokytojo dalis. Tai nereiškia, kad neturite individualumo, nes iš tiesų jį turite. Net ir tuomet, kai pilnai susivienysite su savąja AŠ ESU Esatimi ir užsitarnausite savo pakylėjimą, neprarasite savo individualumo ir nepranyksite didesniojoje esybėje, iš kurios kilote. Vietoj to laimėsite savo individualumo amžinumą ir patys tapsite pakylėtaisiais mokytojais. Tačiau taip pat suvoksite, kad esate didesnės visumos dalis. Nė vienas pakylėtasis mokytojas nėra sala.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels