Kaip nugalėti blogį neprisirišimu

TEMOS: Nugalėkite blogį neprisirišimu – venkite epinės kovos – kovos jausmas sukuria kovą – Dievas yra aukščiau gėrio ir blogio

Klausimas: Prašau, pakalbėk apie neprisirišimo vaidmenį santykyje su blogiu.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Neprisirišimas yra koncepcija, kurio neįmanoma suvokti žmogišku intelektu. Tai yra nelinijinė koncepcija, išeinanti už linijinio intelekto ir dualistinio proto ribų.

Dvasios ieškotojams būtų labai naudinga suvokti, kad yra daug dvasinių koncepcijų, kurių paprasčiausiai neįmanoma išreikšti žodžiais. Taip yra dėl to, kad žodžiai yra linijiški ir dualistinis protas juos lengvai gali interpretuoti (ir interpretuoti neteisingai). Todėl, norint pilnai suvokti – tai reiškia, įsisąmoninti – koncepciją, išoriniu mokymu turėtumėte naudotis tik kaip tiltu į vidinį, intuityvų tiesos patyrimą.

Šios tiesos prasmė yra ta, kad, kai pakylėtieji mokytojai duoda dvasinį mokymą, tokį kaip aš daviau prieš 2000 metų, mes niekada neturime intencijos perduoti neklaidingus tiesos teiginius. Tiesos paprasčiausiai neįmanoma išreikšti žodžiais. Tiesą tegalima patirti ir įsisąmoninti. Galėtume sakyti, kad tiesiog negalite žinoti ar suprasti tiesos; galite tik tapti tiesa. Štai kodėl sakiau:

Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. (Jono 14,6)

Šie žodžiai yra puikus pavyzdys to, apie ką kalbu. Tiek daug krikščionių, įstrigusių dualistiniame prote, interpretavo šiuos žodžius, manydami, kad išorinis Jėzaus Kristaus asmuo, arba krikščionybės religija, yra vienintelis kelias į išganymą. Tikroji prasmė yra ta, kad Kristaus sąmonė – esanti už linijiško, dualistinio proto ribų – yra vienintelis būdas pažinti Dievą ir Dievo tiesą. O tiesą galite pažinti, tik susivienydami, tik tapdami viena su Kristaus protu. Ir nė vienas žmogus nenueis pas Tėvą, kaip tik susivienijęs su savuoju Kristaus AŠ.

Susivienydami su savuoju Kristaus AŠ, palaipsniui tapsite neprisirišę prie šio pasaulio dalykų. Tai neįvyks, jums valios jėga užgniaužus troškimus šio pasaulio dalykams. Tai įvyks, nes jūsų Kristaus AŠ padės jums suprasti, kad gyvenimas yra daug daugiau už materialius malonumus. Ir tuomet jūs pradėsite labiau trokšti dvasios dalykų nei šio pasaulio dalykų.

Jeigu palyginsite tai su mano neseniai duotu mokymu apie tai, kaip įveikti blogį, galėsite pamatyti gilią tiesą. Amžių bėgyje daugybė dvasingų žmonių tikėjo, kad pasaulis yra mūšio laukas epinėje kovoje tarp dviejų jėgų – gėrio ir blogio. Šie žmonės dažnai mano, kad dvasinio kelio tikslas yra kažkokiu būdu nugalėti blogį, naudojantis dvasine jėga ar netgi materialaus pasaulio ginklais. Arba jie mano, kad, atsižadėdami šio pasaulio dalykų, jie automatiškai taps atviri dvasiai.

Tačiau iš tiesų aukščiausias raktas – ir vienintelis raktas blogiui įveikti yra neprisirišimas. Nekovojate su blogiu. Tiesiog jį paliekate. Tampate visiškai neprisirišę prie blogio pasireiškimų – tarp jų ir prie idėjos, kad turite nugalėti blogį. Kad ir ką šio pasaulio princas į jus bemestų, atsisakote žaisti jo žaidimus. Atsisakote su juo žaisti, ir todėl išvengiate epinės kovos tarp gėrio ir blogio. Štai kodėl sakiau:

O aš jums sakau: nesipriešink piktam, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. (Mato 5,39)

Tačiau atkreipkite dėmesį, jog buvimas neprisirišusiu prie blogio nereiškia, kad jį ignoruojate. Tai reiškia, kad jį transcenduojate ir padedate kitiems padaryti tą patį. Kitaip tariant, užuot kovoję su juo materialia jėga, kovojate su juo dvasine jėga – transformuodami jį į šviesą. Esmė ta, kad nors iš tiesų vyksta epinė kova tarp gėrio ir blogio, ši kova egzistuoja tik protuose būtybių, kurios yra įstrigusios dualistinėje sąmonėje.

Kitaip tariant, būtent pats kovos jausmas ir sukuria bei palaiko kovą. O šio kovos jausmo šaltinis yra prisirišimas prie šio pasaulio dalykų. Kai pasieksite neprisirišimą, pakilsite virš dualistinių šio pasaulio jėgų kovos. Jums nebebus svarbu, ar laimės gėris ar laimės blogis, nes norėsite, kad laimėtų Dievas, ir suvoksite, kad Dievas yra aukščiau gėrio ir blogio sąvokų, kurias yra apibrėžęs dualistinis protas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com