Sąmonės dovana ir violetinė liepsna

TEMOS: Didžiausia dovana yra Kristaus sąmonė ir laisva valia – Jėzus žinojo apie violetinę liepsną – violetinę liepsną Jėzus vadino Šventąja Dvasia – daugelis religinių ritualų iškviečia violetinę liepsną – mokytojas turi remti jos perdavimą visuomenei – Šventoji Dvasia dirba per visus 7 spindulius

Klausimas: Tikiu, kad violetinė liepsna turbūt yra didžiausia šioje planetoje žmonėms duota dovana. Ar tu žinojai apie violetinę liepsną, kai buvai įsikūnijęs Jėzumi? Jeigu apie ją žinojai, ar apie ją sužinojai iš mokytojo savo kelionėse ar per meditaciją? Man buvo susidaręs įspūdis, kad žinios apie violetinę liepsną plačiąją visuomenę pirmą kartą pasiekė maždaug XX-ojo amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje. Manau, daugeliui žmonių būtų įdomu sužinoti, ar tu iš tiesų naudojaisi violetine liepsna, ypač, jeigu apie ją tais laikais žinojo tik keletas išrinktųjų, nes žmonėms tai suteiktų dar didesnį postūmį sekti tavo pavyzdžiu ir dirbti su ja, jeigu jie to dar nedaro.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Su meile ir pagarba privalau su tavimi nesutikti. Didžiausia kiekvienos būtybės gauta dovana yra gyvenimo dovana, sąmonės dovana, kuri atsirado iš fakto, kad Dievas Kūrėjas įdėjo jums dalį savo paties sąmonės.

Sekanti didelė dovana yra laisva valia, kuri jums suteikia galimybę būti bendrakūrėjais su Dievu. Aš tai išreiškiau žodžiais: „Mano Tėvas dirba ir aš kartu dirbu.“ (Jono 5,17) Jūsų Tėvas dirbo, padovanodamas jums gyvenimą, laisvą valią ir tvarkingą, įstatymų valdomą visatą, kuri jums suteikia platformą augti ir išreikšti savo kūrybinius gebėjimus. Jūs dabar turite galimybę bendrakurti Dievo įstatymų ribose, ir tai darydami dauginsite savo talentus ir viešpatausite materialiai visatai – taip pat ir savo materialiai esybės pusei – ir tuo būdu tapsite daugiau, ir formų pasaulis taps daugiau ir Dievas taps daugiau.

Tai tiesa, kad daugelis žmonių į laisvos valios dovaną žiūri kaip į abejotinos vertės dovaną, tačiau taip yra tik dėl to, kad jie nenori jos naudoti Dievo įstatymų ir Jo kūrybinės vizijos ribose. Šis nenoras matyti save vienovėje su Tėvu ir paskelbti: „Aš ir mano Tėvas esame viena“ (Jono 10,30), privertė žmones nupulti į atskirties ir dualizmo sąmonę. O didžiausia žmonių gauta dovana, galinti jiems padėti pakilti virš atskirties – virš dvasinės mirties sąmonės – yra Kristaus sąmonė – gyvenimo sąmonė. Ir tik po šios dovanos rikiuočiau violetinę liepsną.

Aš iš tiesų žinojau apie violetinę liepsną savo Jėzaus įsikūnijime, ir dažnai ją kviečiau. Žinojau apie šią dvasinės energijos formą nuo pat vaikystės, kai atradau ją intuityviai, kaip nutinka daugeliui vaikų. Neišmokau jos sistematiškai iškviesti, kol nenukeliavau į Rytus, kaip paaiškinau kitur. Rytuose sutikau keletą mokytojų, kurie išmokė mane apie šią energijos formą ir jos gebėjimą ištrinti praeities klaidas, kas Rytuose yra vadinama karma, o Izraelyje yra vadinama nuodėme – du to paties dalyko vardai. Tiesą sakant, vienas iš šių mokytojų buvo Baltazaras, vienas iš trijų išminčių. Egzistuoja ne viena dvasinė technika iš Rytų, tarp jų meditacija ir joga, iškviečianti violetinės liepsnos energiją.

Akivaizdu, jog šios energijos nevadinau violetine liepsna. Vėliau ją pristačiau savo mokiniams kaip Šventąją Dvasią arba guodėją:

Ir Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius. (Jono 14,16)
O Guodėjas – Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs, – mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau. (Jono 14,26)
Kai ateis Guodėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – Jis liudys apie mane. (Jono 15,26)

Noriu pasakyti, kad visi dvasiniai mokytojai žinojo apie šią energiją vienu ar kitu vardu. Kai esate iškreipę Dievo energiją, negalėsite pakilti tol, kol nebūsite šios energijos sugrąžinę į tyrumą. O tai tegalima atlikti tiktai iškviečiant dvasinę energiją iš Aukščiau. Todėl aš naudojausi violetine liepsna, kaip ja naudojosi Buda ir Krišna. Tiesą sakant, daugelis visame pasaulyje egzistuojančių religinių ritualų iškviečia šią energiją. Kai krikščioniai dalyvauja komunijos rituale tyra širdimi, plotkelė ir vynas yra įkraunami violetinės liepsnos energija, ir tai gali turėti transformuojantį poveikį komuniją priimančiam asmeniui.

Tai tiesa, kad ankstesniuose amžiuose pakylėtiesiems mokytojams nebuvo leidžiama mokyti violetinės šviesos iškvietimo tiesiogine forma. Taip buvo dėl to, kad žmonijos sąmonė buvo tokia žema, jog egzistavo labai didelė tikimybė, kad žmonės būtų ėmę ja dideliu mastu piktnaudžiauti. Jie būtų iškvietę violetinę liepsną, kad ištrintų savo nuodėmes ir tuomet grįžę darytų dar daugiau nuodėmių – kaip kad kai kurie katalikai pirko raštus, atleidžiančius juos nuo nuodėmių, arba ėjo išpažinties tik tam, kad po jos galėtų vėl daryti tas pačias nuodėmes. Ir tai iš tiesų gali sukliudyti gyvybės srautui dvasiškai augti, nes tai leistų jam pasilikti dualistinėje sąmonės būsenoje, nenešant karmos naštos – kuri gali priversti juos keistis.

Ir visgi violetinė liepsna buvo duota minioms užmaskuotu komunijos ir kitų ritualų pavidalu. Ir vis dėlto, tai nebūtų įmanoma, jeigu pakylėtoji būtybė nelaikytų pusiausvyros violetinės liepsnos naudojimui, prisiimdama ant savęs karmą ir bet kokį piktnaudžiavimą šia liepsna. Štai kodėl sakiau:

Bet sakau jums tiesą: jums geriau, kad Aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jus neateitų Guodėjas. O nuėjęs Jį jums atsiųsiu. (Jono 16,7)

Turėjau remti violetinės liepsnos energijos perdavimą per krikščioniškąją dispensaciją, ir negalėjau to daryti tol, kol nebuvau pakylėtas. Todėl aš iš tiesų nešiau atsakomybę už piktnaudžiavimą violetine liepsna krikščioniškoje dispensacijoje. Lygiai taip pat ir Sen Žermenas privalo nešti naštą už bet kokį piktnaudžiavimą šia liepsna Vandenio amžiuje, štai dėl ko jis privalėjo gauti leidimą iš kosminių tarybų perduoti žinias, kaip iškviesti violetinę liepsną per ištartas afirmacijas arba šaukinius. Taip pat ir Motina Marija privalo nešti atsakomybę už bet kokį piktnaudžiavimą jos naujaisiais rožiniais, kaip nešė atsakomybę už visus piktnaudžiavimus jos senaisiais rožiniais.

Ir galiausiai nesakyčiau, kad žinios apie violetinę liepsną pasiekė plačiąją visuomenę XX-ojo amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje. Teisingiau būtų sakyti, kad šios žinios buvo padarytos prieinamomis plačiajai visuomenei. Kol kas plačioji visuomenė nekreipė jokio dėmesio į jiems Sen Žermeno suteiktą galimybę, lygiai taip pat kaip nekreipė jokio dėmesio į galimybę, kurią aš jiems daviau per šiuos 2000 metų. Jie mieliau yra linkę klausytis aklų vadų, pasakojančių, kad mano kraujas ant kryžiaus užtikrino jų išganymą, užuot dėję pastangas naudotis violetine liepsna, kuri transmutuotų karmą, blokuojančią jų išganymą.

Ir vis dėlto, Dievo karalystė yra čia pat. Atėjo laikas, kai vis daugiau ir daugiau žmonių pasirinks nubusti ir suvokti, kad Dievas gelbėja tuos, kurie yra pasirengę dėti pastangas išgelbėti save. O kai nubus šiai amžinai realybei, žmonės pasinaudos įrankiais, kurie yra prieinami šiame amžiuje. Iš tiesų, rašytinėje istorijoje žmonija dar niekada neturėjo geresnių galimybių dvasiškai augti kaip turi dabar.

Ir dar norėčiau pridurti, kad violetinė liepsna nėra vienintelė Šventosios Dvasios išraiška. Šventoji Dvasia yra universali energijos forma, turiu omenyje, jog ji yra bazinė energija, iš kurios buvo išskirti septyni dvasiniai spinduliai. Todėl Šventoji Dvasia gali tekėti per kiekvieną iš septynių spindulių, ir kai ji tai daro, ji nusidažo to specifinio spindulio spalva, tačiau išlaiko savo gebėjimą ištrinti karmą ir iškreiptą energiją. Todėl šiam tikslui galima naudoti kiekvieną iš septynių spindulių, ką demonstruoja mūsų nauji šaukiniai septyniems spinduliams.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels