Kodėl žmonėms reikia pakylėtųjų mokytojų?

TEMOS: Ego padaro jus dvasiškai aklais – sukuria alternatyvią „realybę“ – jums reikia mokytojo, kuris egzistuotų už jūsų alternatyvios realybės ribų – prašykite ir gausite – puikybė sukuria užburtą ratą – pripažinimas, kad jums reikia mokytojo – tikro mokytojo atpažinimas – galite užmegzti ryšį su Dievu tiesiogiai, bet… – VIENINTELIS kelias į išganymą yra vienovė su Būtybių Grandine – mokytojo-mokinio ryšys – Jėzus pademonstravo mokytojo-mokinio ryšį – nė vienas žmogus negali vienas pats išgelbėti pasaulio

Klausimas iš Kimo: Jėzau, kartais sutinku žmones, kurie klausia, kam mums reikalingi pakylėtieji mokytojai. Tiesą sakant, nuo tada, kai sukūriau šią svetainę, sutikau keletą žmonių, kurie išsakė vieną ar daugiau iš toliau pateiktų teiginių:

  • Mes galime užmegzti ryšį ir patirti Dievą tiesiogiai.

  • Nėra jokių kitų būtybių tarp mūsų ir Dievo, ir mums nieko nereikia, kad galėtume patirti Dievą, susivienyti su Dievu arba kad galėtume būti išganyti ar užsitarnauti pakylėjimą.

  • Pakylėtieji mokytojai neegzistuoja, jie tėra žmonių vaizduotės padarinys.

  • Pakylėtieji mokytojai yra netikri mokytojai arba apsimetėliai, mėginantys gauti žmonių energiją.

  • Mums nereikalingas mokytojas arba išganytojas, kad galėtume augti dvasiniame kelyje, ar kad galėtume būti išganyti / galėtume pakilti.

Mano patirtis rodo, kad šie žmonės yra labai giliai įsitikinę, jog yra teisūs, ir regimai nėra nieko, kas galėtų įtikinti juos priešingai. Tiesą sakant, keletas žmonių susisiekė su manimi, teigdami, kad Dievas juos tiesiogiai paskyrė tarnauti vieninteliu žmonijos išganytoju, ir, tikrąja to žodžio prasme, išgelbėti visą visatą. Kai kurie iš jų netgi norėjo, kad pasinaudočiau savo pasiuntinio pozicija ir visiems apie juos paskelbčiau, juos patvirtinčiau arba padėčiau jiems pradėti savo misiją.

Žinoma, kai kurie iš šių žmonių sakys, kad viskas, ką tu sakai, yra klaidinga arba netikra, kadangi tu arba neegzistuoji, arba esi netikras mokytojas. Tad šį klausimą užduodu ne dėl šių žmonių, bet norėdamas padėti kitiems suprasti, kodėl mums reikia pakylėtųjų mokytojų ir kodėl mums reikalingi dvasiniai mokytojai.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai yra nepaprastai svarbus klausimas, ir visiems tikriems dvasios ieškotojams yra labai svarbu suvokti mokymus, kuriuos čia duosiu. Supratimas, kodėl jums reikalingas mokytojas, išganytojas arba tarpininkas, yra VIENINTELIS būdas žmonėms neįstrigti dvasinės puikybės subtilumuose. Norėčiau pradėti nuo bendrų pastebėjimų ir tuomet pereiti prie specifinių aukščiau iškeltų klausimų.

Kaip paaiškinu savo mokymuose apie ego, esminė problema su žmogiškuoju ego yra ta, kad jis jus padaro dvasiškai aklais. Ego naudojasi dualistine antikristo proto logika, kad susikurtų savo paties pasaulėžiūrą, kurią jis tuomet iškelia į neklystamumo statusą. Ego, tikrąja to žodžio prasme, sukuria netikrą tapatumą, ir kai Sąmoningasis AŠ įžengia į šį tapatumą, jis pasaulį ima matyti per filtrą, lyg žmogus, dėvintis spalvotus akinius.

Kai žmonės yra įstrigę tokiame netikrame tapatume ir yra priėmę šį tapatumą kaip aukščiausią tikrovę, jie visiškai nesugeba matyti jo nenuoseklumų ir nenori pripažinti jo trūkumų. Kaip taip pat paaiškinu mokymuose apie ego, ego visuomet mėgina sukurti įspūdį, kad jo išganymas yra garantuotas, ir būtent dėl to jis siekia kurti šias neklystamas tikėjimo sistemas. Ir žinoma, tikėjimas, kad esate absoliučiai teisūs gali atvesti tik prie puikybės, ir daugelis žmonių mano esantys labai dvasingi, tačiau juos tiesiog yra apakinusi dvasinė puikybė. Štai kodėl neįmanoma su tokiais žmonėmis palaikyti racionalaus pokalbio, ir jie dažnai yra nepasiekiami net ir labiausiai patyrusiems dvasiniams mokytojams. Jie yra nemokytini.

Tai kodėl jums reikia dvasinio mokytojo – tokio mokytojo, kuris yra pakilęs virš žmogiškojo ego ir dvasinės puikybės subtilumų? Todėl, kad, kol Sąmoningasis AŠ tebėra savo proto dėžutėje – netikrame tapatume – kurį sukūrė ego ir dualistinės jėgos, jūs tiesiog negalite nieko matyti už šios proto dėžutės ribų. Negalite matyti Dievo realybės, nepadalintos Kristaus proto tiesos. Vietoj to, viskas, ką matote, yra paveikta – dažnai subtiliais būdais – dualistinės antikristo proto logikos, kuri jums atrodo labai įtikinama, kol tebesate ego dėžutėje.

Tie dvasios ieškotojai, kurie yra sąžiningi su savimi, žino, kad yra daug situacijų, kuriose jiems yra sunku pasakyti, kas teisinga, o kas klaidinga, sunku atskirti tiesą nuo klaidos. Jie dažnai svarsto, ar jų įsitikinimai ir veiksmai yra teisingi, ir dažnai jaučia, kad neįmanoma atskirti tikrovę nuo netikrovės. Kaip paaiškinu kitur, būti šiame nuostabiajame sumišime yra daug geriau nei būti įstrigusiam dvasinėje puikybėje, kuomet manote viską žinantys ir manote, kad mokytojas jums nėra reikalingas. Priežastis yra ta, kad, jeigu prašysite, gausite pagalbą iš savojo Kristaus AŠ ir tikrųjų dvasinių žmonijos mokytojų. Tikrieji mokytojai nėra jūsų ego proto dėžutės viduje, jie nėra apakinti jūsų netikro tapatumo ar dvasinės puikybės. Todėl jie yra jūsų gelbėjimosi ratas, jūsų inkaras, jūsų atskaitos taškas, leisiantis jums pamažu išsiugdyti Kristaus įžvalgumą, kuomet imsite matyti realybę, kurią mato mokytojai.

Trumpai tariant, jums reikia dvasinio mokytojo, kadangi tai yra VIENINTELIS būdas ištrūkti iš ego proto dėžutės subtilybių ir užmegzti ryšį su kažkuo, kas yra už šios proto dėžutės ribų. Negalite išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Negalite ištraukti savęs, traukdami už savo batų kilpos, negalite įžengti į dangaus karalystę, neapsivilkę vestuvinio Kristaus sąmonės drabužio (Mato 22,11). Ego sakys, kad galite tai padaryti, ir daugelis netikrų mokytojų sakys, kad jie jus gali išgelbėti ar kad mokytojas jums nėra reikalingas. Tačiau realybė čia yra ta, kad VIENINTELIS būdas ištrūkti iš dualistinės sąmonės sukurtų iliuzijų yra per užmegztą kontaktą su kažkuo, kas egzistuoja už šio iliuzijų šydo ribų.

Deja, dvasinė ego puikybė dažnai sukuria užburtą ratą, iš kurio žmonėms dažnai būna labai sunku ištrūkti. Kai patikite, kad viską žinote ir kad jūsų įsitikinimai yra absoliučiai teisingi, iš to seka, jog manote, kad mokytojas jums nėra reikalingas. Todėl šiuose spąstuose įstrigę žmonės dažnai nesugeba atpažinti tikro mokytojo. Perfrazuojant populiarų išsireiškimą: „Jie neatpažintų tikro mokytojo, net jei šis įkastų jiems į koją.“ Tai yra iliustruota sekančioje citatoje (iš Jono 8 skyriaus), kuri rodo, kad, kai vaikščiojau Žeme, kai kurie žmonės nesugebėjo atpažinti, kad esu Gyvasis Kristus:

31 Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams: „Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai;
32 ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“.
33 Jie jam atsakė: „Mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai: ‘Tapsite laisvi’?“

Atkreipkite dėmesį, kad šie žmonės netgi nesuvokė, kad jiems reikia būti išlaisvintiems, kas yra tipiška žmonėms, kuriuos yra visiškai apakinusi ego puikybė. Jie manė esantys tokie ypatingi – šiuo atveju dėl to, kad buvo Abraomo vaikai, tačiau egzistuoja milijonai tokių „priežasčių“ – ir kad dėl to jų išganymas yra garantuotas, tai kam tuomet jiems būtų reikalingas Gyvasis Kristus?

34 Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas.
35 Bet vergas nepasilieka namuose amžinai, o Sūnus pasilieka amžinai.
36 Jei tad Sūnus jus išlaisvins, iš tiesų būsite laisvi.

Vėlgi, šie žmonės nesugebėjo matyti savo pačių nuodėmių dėl dvasinės puikybės, todėl manė, kad yra laisvi nuo nuodėmių. Tačiau viskas, ką darote ant antikristo iliuzijų pamato, įkalins jus ego proto dėžutėje. Ir tiktai Sūnus – mano dažnai naudotas visuotinio Kristaus proto simbolis – galės jus iš tiesų išlaisvinti. Tiktai tas, kas yra už dualizmo ribų – nes amžinai gyvena Tėvo namuose, tai yra, vienovėje su Dievu – gali jus išlaisvinti nuo dualizmo iliuzijų.

37 Aš žinau, kad jūs Abraomo palikuonys. Bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodžiui nėra jumyse vietos.
38 Aš kalbu, ką esu matęs pas savo Tėvą. O jūs darote, ką matėte pas savo tėvą“.
39 Jie atsiliepė: „Mūsų tėvas Abraomas!“ Jėzus jiems tarė: „Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte Abraomo darbus.

Čia jie netgi nesugeba matyti, kad, nors teigia esantys Abraomo vaikai, jie nesielgia kaip Abraomas, nes siekia nužudyti Gyvąjį Kristų – ko Abraomas niekada nebūtų daręs, nes turėjo Kristaus įžvalgumą atpažinti Viešpaties pasiuntinį.

40 Bet dabar jūs norite nužudyti mane – žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė!
41 Jūs darote savo tėvo darbus“. Jie atsakė: „Mes nesame pavainikiai ir turime vieną Tėvą – Dievą“.
42 Jėzus kalbėjo jiems toliau: „Jei Dievas būtų jūsų Tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes Aš iš Dievo išėjau ir čia atėjau. Aš ne pats nuo savęs atėjau, bet Jis mane siuntė.

Savo dvasinėje puikybėje šie žmonės dabar teigia, kad turi Dievą kaip savo tėvą (tai ar Dievas ar Abraomas yra „vienintelis“ jų tėvas?), bet kaip gali Dievas būti jūsų tėvas, jeigu išėjote iš vienovės su Dievu, iš tos vienovės, kurią galima pasiekti ir išsaugoti tiktai per Kristaus protą? Yra labai tipiška, kad tie, kurie yra įstrigę dvasinėje puikybėje, remiasi aukščiausiu autoritetu ir netgi teigia turintys Kristaus autoritetą, nors absoliučiai nesugeba matyti, kad yra įstrigę antikristo iliuzijose ir paklydimuose.

43 Kodėl gi nesuprantate, ką jums sakau? Todėl, kad negalite mano žodžių klausyti.
44 Jūsų tėvas – velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.

Nors aš čia kalbėjau ganėtinai griežtai, iš tiesų čia kalbėjau specifinei puolusių būtybių grupei, kuriems pristačiau paskutinę galimybę atpažinti tikrą mokytoją, prieš jiems susiduriant su paskutiniojo teismo diena (Jono 12,48). „Paskutinioji diena“ reiškia šioms specifinėms būtybėms suteiktos galimybės pabaigą – o ne pasaulio pabaigą, kaip galvoja daugelis krikščionių.

45 O kadangi Aš kalbu tiesą, jūs netikite manimi.
46 Kas iš jūsų apkaltins mane nuodėme? Jeigu tad tiesą sakau, kodėl netikite manimi?
47 Kas iš Dievo yra, tas Dievo žodžių klauso. Jūs neklausote todėl, kad nesate iš Dievo“.

Vėlgi, šie žmonės buvo taip stipriai apakinti savo ego iliuzijų, kad netgi nesugebėjo suprasti mano žodžių. Jie nesugebėjo atpažinti tiesos mano žodžiuose, kadangi jų esybėse nebuvo jokio tiesos elemento, su kuriuo mano žodžiai būtų galėję sukurti rezonansą, kurį jie būtų galėję atpažinti savo intuiciniais gebėjimais. Tačiau faktas yra toks, kad šiandien įsikūnijime yra daug būtybių, kurios yra lygiai taip pat stipriai įstrigusios savo proto dėžutėse ir todėl nesugeba atpažinti tikro mokytojo. Net jeigu šiandien fiziškai pasirodyčiau Žemėje, daugelis šių žmonių manęs neatpažintų, kaip jie neatpažįsta ir tų, kurie yra pasiekę tam tikrą asmeninio Kristiškumo laipsnį.

Deja, daugelis šių žmonių yra krikščioniškų bažnyčių vadai, nors didelę jų dalį taip pat galima atrasti Naujojo Amžiaus arba dvasinėse bendruomenėse. Pagrindinis šiuos žmones apnuoginantis bruožas yra tai, kad jie dažnai turi išpūstą savo svarbos jausmą. Tad, kai kas nors tiki, jog jis arba ji buvo įšventinti kažkokį aukščiausią autoritetą turinčios būtybės, ar kad jiems buvo duota misija vieniems patiems išgelbėti Žemę ar netgi visatą, galite žinoti, kad susiduriate su žmogumi, kuris yra įstrigęs dvasinėje puikybėje – ir šiam teiginiui iš tiesų nėra JOKIŲ išimčių. Netrukus pasidarys aišku, kodėl taip yra, kai pakomentuosiu aukščiau iškeltus klausimus.

Pirmiausia leiskite man pakomentuoti pirmąją idėją, tai yra, kad žmonės gali užmegzti ryšį ar patirti Dievą tiesiogiai. Kaip yra paaiškinama kitur, Sąmoningasis AŠ yra Kūrėjo Esybės tąsa. Todėl tai yra tiesa, kad galite patirti Dievą tiesiogiai, nes Sąmoningasis AŠ turi gebėjimą projektuoti save į ką tiktai nori. Todėl, kai Sąmoningasis AŠ suvokia, kad yra Kūrėjo Esybės tąsa, jis gali patirti savo paties šaltinį, jis gali patirti – bent akies krašteliu – Kūrėjo sąmonę.

Tačiau čia iškyla labai svarbus, tačiau subtilus dalykas. Dievo patyrimas išeina už visų žodžių, vaizdinių ar koncepcijų ribų. Todėl tiesioginis Dievo Esybės patyrimas nėra tas pats, kas turėti užmezgus žodinį bendravimą su Dievu!!!

Šio teiginio svarbos neįmanoma pernelyg pabrėžti, ir štai kodėl. Jūsų Sąmoningasis AŠ gali patirti savo šaltinį, tačiau Kūrėjas NIEKADA nė su viena būtybe Žemėje nebendrauja tiesiogiai. Priežastis ta, kad materialios visatos vibracijos yra daug žemesnės už Kūrėjo vibraciją, tad, jeigu Dievas materializuotų savo Esatį šios planetos energetiniame lauke – ar bet kurios individualios esybės, esančios fiziniame kūne, energetiniame lauke – visa planeta arba tas žmogus sudegtų Dievo šviesoje, arba ugnyje. Būdamas ant kalno Mozė patyrė Dievą kaip degančią ugnį, tačiau tai nebuvo paties Kūrėjo vibracijos. Dievo šviesa buvo pažeminta – ją pažemino aukštesnėse karalijose esančios būtybės – iki tokio vibracijų lygmens, kuris galėjo pakylėti Mozės protą, jo nesudegindamas. Štai kodėl jis matė krūmą, kuris degė ugnimi, tačiau nebuvo sudegintas (Išėjimo 3,2).

Kaip yra paaiškinama kitur, formų pasaulis buvo sukurtas etapais. Viena sfera buvo atskirta nuo tuštumos, į šią sferą buvo pasiųsti bendrakūrėjai, ir kai jų sfera pasiekė kritinį šviesos intensyvumą, ji tapo amžina dvasinės karalijos dalimi. Būtybės, kurios buvo pasiekusios meistriškumą toje sferoje tuomet padėjo bendrakurti sekančią sferą, o būtybės, kurios buvo pasiųstos į tą sferą, buvo ankstesnėje sferoje gimusių mokytojų tąsos. Pačioje pirmoje sukurtoje sferoje Kūrėjas pasiuntė savo paties tąsas į tą sferą. Kai pasiekė meistriškumą, jie sukūrė sekančią sferą ir tuomet pasiuntė savo paties tąsas į ją. Kitaip tariant, Būtybių Grandinė prasidėjo nuo Kūrėjo ir buvo pratęsta per visas sferas, įskaitant ir tą, kurioje gyvenate.

Priežastis, dėl kurios žmonės Žemėje neturi išganymo garantijos, yra ta, kad dauguma jų įstrigo dualizmo sąmonėje, kurioje save mato atskirtyje nuo savo šaltinio. Jų aukščiausias šaltinis yra Dievas, tačiau, kadangi esate Būtybių Grandinės tąsa, kuri driekiasi nuo Kūrėjo iki jūsų, jūsų šaltinis iš tiesų yra visa būtybių grandinė, tai reiškia, visos virš jūsų esančios dvasinės būtybės. Todėl VIENINTELIS kelias į išganymą arba nemirtingumą eina per vienovę su visa Būtybių Grandine. Žmonėms reikalingas išganymas, kadangi jie atsiskyrė nuo savo šaltinio, ir todėl vienintelis kelias į išganymą yra įveikti šią atskirtį. Ir kai tai padarysite, ne tik kad matysite save vienovėje su Dievu, bet matysite save vienovėje su visa virš jūsų esančia dvasine hierarchija.

Kaip sakiau, jūsų Sąmoningasis AŠ yra Kūrėjo Esybės tąsa ir todėl galite patirti Kūrėją tiesiogiai. Šis patyrimas iš tiesų įvyksta per virš jūsų esančią Būtybių Grandinę, tačiau nebrandus ieškotojas gali to nesuvokti. Lygiai taip pat, bet koks Dievo bendravimas su jumis vyksta per Būtybių Grandinę, ir vėlgi, nebrandus ieškotojas to gali nesuvokti. Tad žmonėms yra įmanoma gauti bendravimą iš aukščiau, nesuvokiant, kad jis ateina per Būtybių Grandinę – kas iš esmės reiškia pakylėtuosius mokytojus.

Tačiau žmonėms keliant savo sąmonę, jie ims suvokti Būtybių Grandinę ir todėl pradės ją pripažinti, tame tarpe pripažindami ir pakylėtųjų mokytojų (ar kad ir kokį vardą jie naudotų) realybę. Tad tuo noriu pasakyti, kad, jeigu žmogus teigia tiesiogiai bendraujantis su Dievu arba jeigu teigia, kad tarp jo ir Dievo nėra jokių tarpininkų, tuomet šis žmogus yra arba nebrandus, arba skleidžia melagingus teiginius. Žinau, kad yra žmonių, kurie tai įnirtingai neigs, tai leiskite man jums duoti paprastą analogiją.

Įsivaizduokime, kad šiuolaikinis žmogus tampa įsitikinęs, kad yra Kristoforo Kolumbo palikuonis, tačiau neigia, kad tarp jo ir Kolumbo buvo įsiterpusios kitos kartos. Kitaip tariant, jis teigia esąs tiesioginis Kolumbo palikuonis ir atmeta šeimos medį, kuris rodo tarp jo ir jo tolimo protėvio egzistuojančias kartas. Žinoma, žmonės galvotų, kad yra kvaila taip teigti, kadangi negalite būti tiesioginis žmogaus, gyvenusio prieš 500 metų, palikuonis. Tad lygiai taip pat yra kvaila teigti, kad nusileidote tiesiai iš Dievo ar kad galite bendrauti tiesiogiai su Dievu, nepereidami per būtybių „kartas,“ kurios egzistavo prieš jus Kūrėjo nuolatiniame reiškimęsi per formas.

Leiskite man jums duoti dar vieną analogiją. Šios svetainės puslapiai yra saugomi Jungtinėse Valstijose esančiame kompiuteryje. Žmogus Australijoje gali patekti į šią svetainę ir iškelti ją ant savo ekrano. Tačiau tas kompiuteris yra sujungtas su serveriu per sudėtingus laidų ir serverių centrus, kurie perduoda informaciją. Kitaip tariant, informacija neateina tiesiogiai iš serverio į žmogaus kompiuterį; ji turi eiti keliu, vedančiu per serverių tinklą, iš kurio yra sudarytas internetas. Žmogus to nemato, tačiau, jeigu žmogus teigtų gaunantis informaciją tiesiogiai iš serverio be jokių tarpininkų, reikėtų sakyti, kad šis žmogus arba nesuvokia realybės, arba tyčia meluoja.

Leiskite man tai pasakyti dar aiškiau. VIENINTELIS kelias į išganymą yra pasiekti vienovę su savo šaltiniu, tačiau būdami žmogiška būtybe Žemėje negalite pasiekti vienovės tiesiogiai su Kūrėju. Priežastis ta, kad Kūrėjo šviesos intensyvumas sudegintų visą jūsų gyvybės srautą. Todėl iš pradžių turite pasiekti vienovę su Būtybe, kuri yra pakilusi virš dualizmo ir yra pasiekusi nemirtingumą, bet kuri nėra tiek daug aukščiau savo vibracijomis virš jūsų, kad jos vibracijos ištrintų jūsų tapatumą. Ir tuomet, kai būsite pasiekę šį pirmąjį vienovės etapą, galėsite pereiti prie vienovės siekimo su sekančia grandimi savo asmeninėje Būtybių Grandinėje. Ir TIKTAI, kai būsite perėję per visas grandinės grandis galėsite pasiekti Dievo sąmonės pilnatvę.

Būtent tai yra vadinama mokytojo-mokinio arba guru-čelos ryšiu, per kurį mokinys pasiekia vienovę su mokytoju, tuo būdu pasiekdamas tokią pačią sąmonės būseną kaip mokytojas. Tai yra laiko išbandytas metodas, kurio dėka VISOS kada nors pakilusios būtybės pasiekė savo nemirtingumą. Kito kelio paprasčiausiai nėra. Teigimas, kad jūs – asmuo Žemėje – galite ignoruoti šį procesą ir pasiekti vienovę tiesiogiai su Kūrėju, yra neišmanymas. Tai gali būti dvasinės puikybės paskatintas neišmanymas, tačiau tai vis tiek yra neišmanymas.

Tikiuosi, kad atsakiau į visas klausime iškeltas mintis. Pakylėtieji mokytojai iš tiesų egzistuoja, ir mums nieko nereikia iš Žemėje esančių žmonių. Tačiau, kadangi žinome, jog žmonės yra didesnių būtybių tąsos, kurių tąsos taip pat esame ir mes, mes natūraliai norime padėti žmonėms įveikti savo atskirtį, kurią vadinau dvasine mirtimi. Mes norime visiems žmonėms suteikti tokį patį dvasinį gyvenimą – vienovės jausmą su Būtybių Grandine – kurį pasiekėme mes.

Mes taip pat žinome, kad žmonės gali tai pasiekti TIKTAI tapdami viena su mumis per mokytojo-mokinio ryšį. Daugelis krikščionių nesupranta, kad atėjau iliustruoti šį ryšį. Priežastis ta, kad dėl aplink manęs sukurtos stabmeldystės, aš buvau išaukštintas iki vienintelio Dievo sūnaus, ir todėl bažnyčia negalėjo pripažinti, kad aš taip pat turėjau mokytoją. Tačiau mano asmeninis mokytojas, arba guru, buvo ir tebėra Viešpats Maitrėja, ir aš dažnai apie jį kalbėjau kaip apie Tėvą, pavyzdžiui, kai sakiau: „Aš ir mano Tėvas esame viena“ (Jono 10,30).

Kai laimėjau savo pakylėjimą, tapau sekančiu guru Būtybių Grandinėje, ir būtent dėl to galėjau sakyti: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas: niekas nenueina pas Tėvą kitaip kaip tik per mane“ (Jono 14,6). Tai nereiškia, kad žmonės turi tapti išorinės krikščioniškos bažnyčios nariais, tačiau tai iš tiesų reiškia, kad nė vienas negali pakilti iš Žemės ar bendrauti su Dievu, nepereidamas per dvasinę tarnystę, kurioje tarnauju šiai planetai, per tą tarnystę, kuri yra pavaldi Maitrėjos tarnystei ir virš mūsų esančių Būtybių Grandinei, į kurią įeina Pasaulio Viešpaties Tarnystė, kurią užima Gautama Buda.

Tad, jeigu žmogus teigia bendraujantis tiesiogiai su Dievu ir tuo pat metu neigia pakylėtųjų mokytojų egzistavimą, galite su absoliučiu tikrumu žinoti, kad šis žmogus yra arba nebrandus, arba tyčia skleidžia melagingus teiginius. Tam iš tiesų nėra jokių išimčių, nes, nors mokytojas gali ir nekalbėti apie tuos, kurie yra aukščiau už jį, nė vienas tikras mokytojas tyčia neneigs mūsų egzistavimo. Kitaip tariant, kai kurie tikri mokytojai gali mūsų neminėti, tačiau nė vienas tikras mokytojas mūsų neišsigins.

Kas liečia klausime minimus žmones, kurie tiki, jog bendrauja tiesiogiai su aukščiausiu Dievu ar kad jiems buvo paskirta vieniems patiems išgelbėti visą visatą ar atlikti dar kažkokį kosminės reikšmės žygdarbį, tai šie žmonės tiesiog yra taip giliai įstrigę dvasinėje puikybėje, kad yra nepasiekiami. Jų ego sukūrė absoliučią dualistinę iliuziją, mėgindamas įrodyti, kad jų išganymas yra garantuotas. Ir čia iš tiesų nėra JOKIŲ kitų paaiškinimų, nes nė vienas pakylėtųjų mokytojų narys niekada neteigtų vienas pats gelbėjantis Žemę ar visatą.

Mes iš tiesų dirbame kartu kaip komanda, ir būtent dėl to sakiau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą; nes ką Jisai daro, lygiai daro ir Sūnus.“ (Jono 5,19). Kadangi esame pakilę virš ego haliucinacijų, žinome, kad nė vienas žmogus negali vienas pats išgelbėti šios planetos. Jeigu tai būtų buvę įmanoma, negi nemanote, kad Krišna, Buda ar aš pats jau būtume išgelbėję šią planetą? O jeigu ši planeta jau būtų išgelbėta, negi manote, kad dalykai, kuriuos matote laikraščių antraštėse, vis dar tebevyktų?

Atkreipkite dėmesį, jog nesakau, kad žmogus negali gauti žinios iš Dievo. Tačiau, jeigu ši žinia iš tiesų yra iš Dievo, tuomet šis žmogus ar pati žinia pripažins Būtybių grandinę, kaip šiame pavyzdyje. Deja, tie, kurie yra pasiklydę ego iliuzijose, gali manyti bendraujantys su Dievu, kai tuo tarpu iš tiesų dirba su emocinėje ar mentalinėje karalijoje gyvenančiu apsimetėliu. Gali būti neįmanoma įtikinti šiuos žmones, kad jie klysta, bet tikiuosi, kad tie, kurie yra atviri šiai svetainei, dabar pradės vengti tokių netikrų ir savo haliucinacijose pasiklydusių mokytojų.

Paprasta realybė yra ta, kad mes, pakylėtieji mokytojai, nesame kažkokios išorinės būtybės, siekiančios priversti jus kažką daryti ar siekiančios jumis manipuliuoti. Mes esame jūsų pačių aukštesniosios esybės dalis, esame jūsų Būtybių Grandinė. Ir tiktai tie, kurie yra pasiklydę atskirtyje, gali laikyti mus priešais ar neigti mūsų egzistavimą. Deja, net ir kai kurie pakylėtųjų mokytojų mokiniai nesugeba įveikti atskirties jausmo, ir toliau mato mus egzistuojant aukščiau už juos pačius ir už savo ribų. Įžengimas į vienovę su mumis iš tiesų yra VIENINTELIS kelias įžengti į vienovę su savo pačių aukštesniąja esybe. Tai, ką kalbėjau apie save, galioja visiems pakylėtiesiems mokytojams: „Aš esu vartai. Jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras“ (Jono 10,9). Tad liaukitės sekti visais tais įstatymo mokytojais, kurie mus atstumia, nes mes esame pažinimo raktas:

Vargas jums, Įstatymo mokytojai! Jūs paėmėte pažinimo raktą, bet patys nėjote ir einantiems trukdėte. (Luko 11,52)

Kai turite pažinimo raktą, patvirtinate visos gyvybės vienovę, kaip Viršuje, taip ir apačioje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels