Kristaus sąmonė ir stebuklai

TEMOS: Tikrieji stebuklai nedaromi minčių galiomis – protas gali sukurti įvairius reiškinius – tą daro žmonės, nepasiekę Kristaus sąmonės – stebuklai neįtikins netikinčių – vidinis žinojimas yra aukščiau už išorinius įrodymus – Dievas nesukūrė atskirties

Klausimas: Mano Mielas Mylimas Jėzau, tikiu, kad, jei tik sugebėsiu pasiekti tavo sąmonę šiame gyvenime, galėsiu daryti tokius stebuklus, kokius darei tu. Kartais mėginu susiderinti su savo pasąmone, kad galėčiau savo protu judinti materialius objektus, tačiau kol kas mano bandymai nebuvo sėkmingi. Todėl manau, kad iliuziją įveikti yra sunkiau, nei man atrodo. Todėl, kad bent jau mano intelektualiam protui yra akivaizdu, jog esu Dievo dalis ir Dievas duoda šią atskirties iliuziją kaip brangią dovaną.

Tačiau, kadangi nesugebėjau pasiekti reikalingo susiderinimo, kad pakeisčiau materiją savo mintimis, dėmesiu ir valia, manau, jog tai rodo, kad kažką darau ne taip… Telekinetinių gebėjimų siekiu dėl to, kad galėčiau netikintiems pateikti iliuzijos įrodymus, kaip tą darei tu. Trokštu susivienyti su Kristaus Sąmone, kad tu galėtum giliau įžengti į materialų pasaulį. Ar galėtum duoti kokių nors konkrečių patarimų, kaip daryti stebuklus?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Esi teisus, sakydamas, kad, kai pasieksi mano sąmonės būseną, tai yra, kai įkūnysi savo individualų Kristiškumą, kaip tą padariau aš prieš 2000 metų, sugebėsi daryti darbus, kuriuos aš dariau, kaip yra pažadėta Biblijoje. Tačiau dalykas, kurį pražiūrėjai, yra tai, kad, norint daryti stebuklus, yra būtina pasiekti Kristaus sąmonę – o ne naudotis minčių galiomis. Aš tai išreiškiau tokiais žodžiais:

Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. (Mato 6,33)

Dievo karalystė yra Kristaus sąmonė. Įvairiais amžiais daugelis žmonių mėgino naudotis proto galiomis, kad sukurtų įvairius materialius reiškinius, nuo objektų judinimo iki šaukštų lankstymo. Kadangi žmogaus protas yra galinga jėga, yra įmanoma, naudojantis proto galiomis, sukurti įvairius paprastus reiškinius. Tačiau dauguma šių reiškinių menkai kuo teprisideda prie individų ar visos žmonijos gyvenimo sąlygų gerinimo.

Deja, dauguma žmonių, sugebėjusių atlikti tokius reiškinius, neturėjo dvasinio brandumo šiais gebėjimais naudotis išmintingai. Kitaip tariant, telekinezės gebėjimai nebūtinai yra susiję su Kristiškumu ar Kristaus būtybės atliekamais stebuklais. Tiesą sakant, kai kurie iš žmonių, išvysčiusių gebėjimą atlikti tokius dalykus, tai daro, neturėdami absoliučiai jokių dvasinių pasiekimų. Kai kurie iš jų iš tiesų yra netikri mokytojai, besinaudojantys šiais regimais stebuklais, kad padarytų įspūdį dvasios ieškotojams, kurie dar neišvystė Kristaus įžvalgumo. Tai yra išreikšta mano pasakyme:

Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smurtautojai ją jėga ima. (Mato 11,12)

Kai pasieksite Kristaus sąmonę, ne tik įgysite galią atlikti tai, kas atrodys kaip stebuklai. Taip pat įgysite dvasinę brandą, kuri leis jums žinoti, kada atlikti taip vadinamus stebuklus ir kada to nedaryti. Jeigu išstudijuosite mano gyvenimą, pamatysite, kad ne visada gydžiau kiekvieną sergantįjį. Taip pat ir stebuklų beatodairiškai nedarydavau. Niekada nedariau nenaudingų reiškinių, dariau tik darbus, kurie pagerindavo žmonių gyvenimus.

Kalbi, kad tavo motyvacija yra parodyti netikintiesiems įrodymus. Tačiau galiu tave užtikrinti, jog jokie stebuklų kiekiai neįtikins visų netikinčiųjų. Jeigu išstudijuosite evangelijas, pamatysite, kad stebuklus dariau ne tam, kad atversčiau netikinčius. Priešingai, paprastai atsisakydavau pasiduoti gundymams parodyti žmonėms ženklus. Pavyzdžiui, paimkite sekantį mokymą apie tuos, kurie geidžia ženklų:

1 Atėjo fariziejų ir sadukiejų ir mėgindami prašė Jį parodyti jiems ženklą iš dangaus.
2 Jis jiems atsakė: „Atėjus vakarui, jūs sakote: ‘Bus giedra, nes dangus raudonas’,
3 ir rytmetį: ‘Šiandien bus lietaus, nes rausta apsiniaukęs dangus’. Veidmainiai! Jūs mokate atpažinti dangaus veidą, o laiko ženklų – ne.
4 Pikta ir svetimaujanti karta ieško ženklo, tačiau jai nebus duota kito ženklo, kaip tik pranašo Jonos ženklas“. Ir, palikęs juos, nuėjo šalin. (Mato, 16 skyrius)

Iš evangelijų taip pat sužinosite, kad daugelis žmonių, kurie regėjo įvairius stebuklus, arba kurie buvo pagydyti, neatsivertė į dvasinį kelią. Jie toliau propagavo materialų gyvenimo būdą, arba mėgino racionalizuoti tai, ką matė. Štai kodėl sakiau:

Jėzus jam tarė: „Tomai, tu įtikėjai, nes mane pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jono 20,29)

Šiandienos amžiuje yra lengviau nei kada nors anksčiau žmonėms kelti savo sąmonę ir susiderinti su savo aukštesniuoju aš bei dvasine karalija. Kai turite šią vidinę dermę, išoriniai įrodymai jums nebėra būtini, kad galėtumėte priimti dvasinę gyvenimo pusę. Vietoj to, jūs turite vidinį žinojimą, tai, ką daugelis ankstyvųjų mano pasekėjų vadino Gnosis ir ką aš vadinau „pažinimo raktu,“ kurį paėmė įstatymo mokytojai. Per šį vidinį žinojimą galite priimti dvasinės gyvenimo pusės realybę, nematydami materialių įrodymų. Suvokiate, kad materialūs įrodymai dvasinei realybei neegzistuoja.

Žmonės, kuriuos mėginu pasiekti per šią svetainę, yra tie, kurių branda jau peržengė tašką, kuomet vis dar reikalingi išoriniai įrodymai. Jie jau pasiekė tam tikrą susiderinimo su savuoju Kristaus AŠ laipsnį, ir šio susiderinimo dėka, jie gali atpažinti tiesą, ją pamatę. Jie gali atpažinti mano vibraciją, nors ir kalbėčiau per vieno iš jų brolių širdį ir protą. Tai yra tikrieji dvasios ieškotojai, apie kuriuos kalbėjau kitur. Tai yra žmonės, kurie turi potencialą tapti ta jėga, kuri apsuktų Žemę aplinkui ir pakeltų žmonių sąmonę į Vandenio sąmonę.

Baigdamas, norėčiau pakomentuoti tavo žodžius, jog „Dievas duoda šią atskirties iliuziją kaip brangią dovaną.“ Kaip paaiškinu šioje svetainėje, atskirties nuo Dievo jausmas yra pagrindinė problema Žemėje, ir galiu jus užtikrinti, kad tai nėra Dievo sukurta dovana. Tai yra iliuzija, kurią sukūrė dualistinis protas ir tamsos jėgos.

Galėtume sakyti, kad jūsų individualumas yra Dievo dovana, tačiau jūsų individualumas nebūtinai turi vesti į atskirtį. Tiktai tuomet, kai nupuolate į žemesniąją sąmonės būseną, tampate atskirties iliuzijos auka. Štai kodėl jums būtina pasiekti Kristaus sąmonę, idant galėtumėte pilnai įvertinti ir išreikšti jums Dievo dovanotąjį individualumą.

PASTABA: Daugiau mokymų apie tai, kaip daryti stebuklus, žiūrėkite Motinos Marijos mokyme ir Begalinės Šviesos Esaties mokyme.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com