Mokymas apie tai, kaip pakylėtieji mokytojai siekia padėti mums transcenduoti savo iliuzijas

TEMOS: Kodėl žmonėms reikia dvasinių mokytojų? – dvasinis mokytojas privalo mesti iššūkį žmonių proto įvaizdžiams – galite priimti arba atmesti tiesą – jūsų dvasiniai tėvai palaiko jus ir mato aukščiausią jūsų potencialą – mylėkite Dievą labiau už savo žmogiškąjį aš – Kristaus teisimas ir žmogiškas teisimas – žmonės, kurie nenori keistis, atstums mokytoją – tiesa yra aukščiau už žmogiškas nuomones – jeigu jaučiatės išprovokuoti, tai rodo jumyse egzistuojantį susiskaldymą – skirtumas tarp Dievo įstatymo ir Dievo meilės – besąlyginė meilė nėra pacifistinė – galite mylėti visus žmones ta pačia meile, tačiau elgtis su jais ne taip pat – lygybė nereiškia, kad žmonės gali daryti ką panorėję – esate tuo, kuo esate, kol nesuvokiate, kad esate daugiau

Klausimas: Sveikas, mano vardas yra N. G. ir man yra 19 metų. Esu kilęs iš stiprių tradicijų baptistų šeimos ir abu mano tėvai tarnavo jūrų pėstininkais. Ir koks aš esu Amerikietis! Ir be to, šie stiprūs, nuostabūs ir pasišventę krikščioniški tėvai įdiegė man vertybes, už kurias esu jiems labai dėkingas. Svarbiausia vertybė man visada buvo ir bus toji, apie kurią Kristus kalbėjo daugiausiai: kad turime neteisti. Myliu juos visa savo širdimi ir žinau, kad jie taip pat mane labai myli ir neteisia manęs. Jie neteisia manęs, kai darau klaidas, kai parpuolu, ir tiesą sakant, jie visada yra šalia, kad padėtų man atsikelti, kai man to prireikia. Ir koks gi dalykas yra nuostabiausias šiuose santykiuose? Mano motina, nepaisant viso jos krikščioniškumo, pasakė man, su ašaromis savo akyse, kad myli mane ir linki man viso ko geriausio, kai pasakiau jai, kad esu gėjus. Ji pasakė, kad tebesu jos sūnus ir kad niekas nepasikeitė, ir ji yra teisi! Ir svarbiausia, kad ji iš tiesų neteisia, tiesą sakant, ji tikisi kada nors išvysti savo žentą, o aš neturiu seserų. Ir be to ji man linki, kad įsimylėčiau vyrą, su kuriuo galėčiau susituokti ir kad mes kartu galėtume įsivaikinti vaikus.

Negadink man gyvenimo savo vertybėmis. Vien dėl to, kad tu jas turi, nereiškia, kad visi tuo privalo tikėti. Lygybė nėra diskutuotina. Prašau, atšauk savo destruktyvią kampaniją prieš homoseksualų santykius ir prašau, būk malonus ir pasidalink vedybinio gyvenimo džiaugsmu ir meile su visa likusia šalimi. Tavo atsakymas, nepaisant mano išreikštų konotacijų, būtų sveikintinas.

Manęs homoseksualumas neapibrėžia, priešingai, tai aš jį apibrėžiu kiekvieną dieną.

- Žmogau, juk viskas sukasi aplink mane.“

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mano mylimas broli, ačiū už atsakymą. Esu dėkingas, kai žmonės reaguoja į mano žodžius, net ir tuomet, kai jie su manimi nesutinka. Jeigu išstudijuosite evangelijas, pamatysite, kad, kai vaikščiojau Žeme prieš 2000 metų, daug kartų sakiau dalykus, kurių žmonės nepriėmė. Kai kurie žmonės mane ignoravo, kai kurie mane laikė pamišėliu, o kai kurie pyko. Kartais jie mėgindavo išmesti mane iš sinagogos arba išvaryti iš miesto. Kartais jie mėgindavo mane užmėtyti akmenimis. Kartais jie man įvairiais būdais mesdavo iššūkį. Ir kartą jie mane prikalė prie medinio kryžiaus.

Žinoma, pasaulis pasidarė civilizuotesnis per praėjusius 2000 metų. Tačiau vis tiek nesitikiu, kad visi su manimi sutiks. Tiesą sakant, žinau, kad kai kurie žmonės nesutiks su daugeliu dalykų, kuriuos išsakau šioje svetainėje, įskaitant ir mano teiginius apie homoseksualumą. Tad dabar kyla klausimas: „Ar turėčiau sakyti tiesą tokią, kokią žinau, kad ji yra, ar priešingai, turėčiau žmonėms sakyti tai, ką jie nori girdėti?“ Matote, kol žmonės svarsto, kokia galėtų būti tiesa, AŠ ESU tiesa.

Pirmiausia norėčiau jūsų paprašyti suprasti, kad svarbiausia mano misijos dalis buvo tarnauti dvasiniu mokytoju. Manau visi krikščioniai man pritars, kad iš tiesų atnešiau naują dvasinį mokymą. Dabar pasvarstykime, kokia yra tikroji dvasinio mokytojo rolė. Pasvarstykime, kodėl žmonėms reikia dvasinių mokytojų ir kodėl Dievas siunčia šiuos mokytojus į Žemę.

Viena iš pagrindinių šioje svetainėje reiškiamų minčių yra tai, kad pagrindinė problema Žemės planetoje yra ta, kad žmonės nusileido į žemesniąją sąmonės būseną. Šioje sąmonės būsenoje jie nebeturi tiesioginio kontakto su savo dvasiniu šaltiniu, su Dievu. Todėl jie nesugeba tiesiogiai patirti Dievo realybės ir Dievo tiesos. Vietoj to, jie yra įstrigę sąmonės būsenoje, kurioje viskas atrodo reliatyvu.

Remdamiesi šia sąmonės būsena, žmonės susikūrė daugybę idėjų, koncepcijų ir tikėjimo sistemų. Visos tikėjimo sistemos, kurios kyla iš dualistinio proto reliatyvumo, yra stabai. Žmonės susikuria proto įvaizdį apie tai, kokia, jų manymu, yra realybė, ir tuomet perkelia šį įvaizdį ant Dievo sukurtos realybės. Kadangi Dievas žmonėms davė laisvą valią, Dievas leidžia žmonėms kurtis šiuos įvaizdžius, ir jis tuomet jiems leidžia laikytis įsikibus šių įvaizdžių, kol jie nenuspręs savanoriškai jų atiduoti ir priimti Dievo tiesą vietoj žmonių sukurtos „tiesos.“

Tačiau Dievas turi didelę užuojautą žmonėms ir todėl siunčia dvasinius mokytojus į šį pasaulį, kad šie padėtų žmonėms praregėti iš savo iliuzijų ir padėtų suvokti Dievo realybę ir tiesą. Todėl buvimo dvasiniu mokytoju esmė yra padėti žmonėms praregėti ir transcenduoti savo proto įvaizdžius ir stabus, koks, jų manymu, turėtų būti pasaulis. Dvasinio mokytojo rolė yra padėti žmonėms pažvelgti už savo proto dėžutės ribų, o kad tai padarytų, dvasinis mokytojas turi sakyti tiesą. Mokytojas turi pasakyti žmonėms tai, ką jiems reikia išgirsti, kad galėtų augti, o ne tai, ką jie nori girdėti, idant galėtų atrasti pasiteisinimą, kodėl jiems nereikia keistis. Dvasinio mokytojo rolė yra nepalikti žmonių tokių pačių, kokie jie buvo prieš jį sutikdami.

Jeigu atidžiai skaitysite evangelijas, pamatysite, kad tai buvo pamatinė mano misijos dalis. Sakiau, kad dėl teismo atėjau, ir šie žodžiai iš tiesų reiškia, kad atėjau suteikti žmonėms galimybę pakilti aukščiau ir priimti Dievo tiesą arba atmesti Dievo tiesą. Aš įkūnijau Dievo tiesą iki tokio laipsnio, kad buvau visiškai susitapatinęs su šia tiesa. Štai kodėl sakiau: „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.“

Mane sutikęs žmogus nebegalėjo likti koks buvęs, negalėjo likti neutralus, nebegalėjo sėdėti ant tvoros tabaluodamas kojomis. Žmogus turėjo arba priimti tiesą, kuri aš esu, arba atmesti tiesą ir dar tvirčiau pririšti save prie žmogiškų iliuzijų. Nebuvo jokio vidurio kelio, ir jo nėra ir šiandien. Turite arba priimti Dievo tiesą arba atmesti Dievo tiesą ir priimti žmonių sukurtą, reliatyvią „tiesą.“

Norėčiau jums vizualiai tai pailiustruoti. Daugelis žmonių turi nusipiešę proto paveikslą, kokia jie norėtų, kad būtų realybė. Įsivaizduokite, kad žmogus vaikšto prieš save laikydamas didelį paveikslą. Šiame paveiksle vaizduojama graži pieva ir žmogus tvirtai tiki einantis per šią pievą. Kai tuo tarpu realybėje žmogus eina link prarajos ir už keliu žingsnių žengs paskutinį žingsnį bei nugarmės į prarają. Dabar įsivaizduokite, kad esate dvasinis mokytojas, stovintis šalia šio žmogaus. Ar būtų meilė leisti jam įsikibus laikytis savo iliuzijų ir nukristi į prarają? Ar būtų meilė tapšnoti jam per petį ir patvirtinti jo iliuzijas, vien tam, kad neįžeistumėte jo jausmų? O gal tikroji meilė būtų sušukti: „Pabusk ir paleisk savo iliuzijas, kol dar nenukritai į prarają?“

Esu dėkingas už tai, kad tavo žemiškieji tėvai tave besąlygiškai myli ir palaiko tave visur, kad ir ką bepatirtum. Galiu tave užtikrinti, kad tavo dangiškieji tėvai taip pat tave besąlygiškai myli ir jie taip pat tave palaiko, kad ir kokius dalykus turėtų patirti tavo gyvybės srautas, kad išsilaisvintų nuo visų žmogiškų iliuzijų. Tačiau taip pat turiu tau pasakyti, kad tavo dvasiniai tėvai turi daug aiškesnę tavo gyvybės srauto viziją nei tavo žemiškieji tėvai. Jūsų dvasiniai tėvai sukūrė jūsų gyvybės srautą ir jie jus apdovanojo unikaliu individualumu. Jie mato jūsų dvasinį potencialą ir todėl aiškiai mato, ar jūs šį potencialą išpildote ar jo neišpildote.

Kaip kitur labai išsamiai paaiškinau, jūsų dangiškieji tėvai nesukūrė jūsų kaip homoseksualios sielos. Jie jus sukūrė kaip gyvybės srautą, turintį tiek vyriškus, tiek ir moteriškus aspektus, tačiau jie jus sukūrė tobuloje šių abiejų aspektų pusiausvyroje. Jūsų dangiškieji tėvai trokšta, kad išreikštumėte to, kuo buvote sukurti būti, pilnatvę. Tačiau, kaip taip pat kitur paaiškinau, tai galėsite išreikšti tiktai pasiekę pusiausvyrą, tame tarpe teisingą pusiausvyrą tarp vyriškojo ir moteriškojo savo gyvybės srauto aspektų.

Dabar norėčiau pakomentuoti specifinius dalykus tavo laiške.

Svarbiausia vertybė man visada buvo ir bus toji, apie kurią Kristus kalbėjo daugiausiai: kad turime neteisti.

Esu susirūpinęs dėl fakto, kad manai, jog tai yra svarbiausias mano įsakymas ir kad aš jį iškėliau aukščiau už kitus. Centrinė mano žinia buvo mylėti Dievą labiau už viską, įskaitant ir jūsų žmogiškąjį aš bei įsitikinimus, kurie iš jo kyla. Šio įsakymo esmė yra ta, kad, jeigu norite būti mano mokiniu, privalote mylėti Dievo tiesą labiau už reliatyvias žmonių sukurtas „tiesas.“

Kai iki galo suvokiate, kaip svarbu labiau už viską mylėti Dievą, taip pat suvokiate, kad mano žinios esmė buvo pakelti žmones į aukštesnę sąmonės būseną, į tokią sąmonės būseną, kurioje jie save laikytų Dievo sūnumis ir dukterimis. Norėdami pasiekti šią aukštesnę sąmonės būseną, turite paleisti žemesniosios sąmonės būsenos iliuzijas. Privalote paleisti savo netikrą žmogiškos būtybės tapatumą ir priimti, kad esate dvasios būtybė, sukurta Dievo. Turite mylėti Dievą labiau už savo žmogišką sąmonę, savo tapatumo jausmą ir savo komforto jausmą.

Kai sakiau, kad tas, kuris bus pasirengęs prarasti savo gyvybę dėl manęs, ją atras, turėjau galvoje, kad tas, kuris bus pasirengęs prarasti savo mirtingą tapatumo jausmą, savo pseudo identitetą, atras tikrąjį Kristaus sąmonės gyvenimą. Tad dabar kyla klausimas, ar panorėsite patirti nekomfortišką procesą, nusimesdami senąjį žmogiškų iliuzijų žmogų ir apsivilkdami naująjį Kristaus tiesos žmogų?

Jeigu manote, kad svarbiausias mano įsakymas buvo neteisti, tuomet kaip paaiškintumėte mano žodžius: „Dėl teismo atėjau?“ Kaip paaiškinau aukščiau, mano misijos esmė buvo įkūnyti Dievo tiesą ir tuo būdu priversti žmones arba priimti šią tiesą ir pakilti aukščiau savo sąmonėje, arba atmesti šią tiesą ir dar giliau įsitvirtinti žmogiškoje sąmonėje. Tai ir yra tikroji teismo prasmė.

Tai tiesa, kad sakiau: „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami.“ Šie žodžiai reiškia, kad, jeigu teisite kitą žmogų, remdamiesi reliatyviais proto įvaizdžiais, sukurtais žemesniosios sąmonės būsenos, tuomet ir patys būsite teisiami pagal tą patį standartą. Priežastis yra ta, kad Dievas jūsų neteisia, jūs save teisiate patys. Tą gali patvirtinti daugelis žmonių, kurie pabuvojo ant mirties slenksčio ir sugrįžo apie tai papasakoti.

Taip pat galėjote pastebėti, kad sakiau, jog aš teisiu teisingu teisimu ir kad Tėvas teismą perleido Sūnui. Priežastis buvo ta, jog dėl to, kad pasiekiau Kristaus sąmonę ir dėl to, kad tapau viena su Dievo tiesa, galėjau teisti pagal standartą, kuris yra aukščiau reliatyvių žmonių sukurtų standartų. Aš neteisiu taip, kaip teisia žmonės. Tačiau Kristus iš tiesų teisia, ir teisia jis klausdamas: „Ar tai yra harmonijoje su Dievo tiesa ir realybe, ar tai nėra harmonijoje su šia tiesa?“ Jeigu kažkas nėra harmonijoje su Dievo tiesa, tuomet Kristaus rolė, tikro dvasinio mokytojo rolė yra atvirai tą pasakyti, šitaip suteikiant žmonėms galimybę pasirinkti, kam jie tarnaus.

Ir čia priėjome prie gyvenimo Žemėje esmės. Šią esmę galima nusakyti klausimu: „Jeigu jūsų dabartiniai įsitikinimai nėra harmonijoje su Dievo tiesa ir realybe, ar norėtumėte žinoti?“ Jeigu jūsų dabartiniai įsitikinimai nestovi ant Kristaus uolos, ar esate pasirengę pakeisti savo įsitikinimus, pagilinti savo supratimą, pakelti savo sąmonę ir harmonizuoti save su Dievo realybe?

Turite laisvą valią. Gerbiu kiekvieno žmogaus laisvą valią. Ne mano rolė rinktis už jus ar nurodinėti jums, ką turėtumėte pasirinkti. Tačiau mano kaip dvasinio mokytojo rolė yra duoti jums tiesą, kad galėtumėte padaryti pasirinkimą turėdami pilnas žinias, užuot darę pasirinkimus, remdamiesi reliatyviomis, žmonių sukurtomis iliuzijomis.

Didžiausias bet kurio dvasinio mokytojo iššūkis yra tai, kad daugybė žmonių Žemėje nenori keisti savo įsitikinimų. Žmonės yra taip prisirišę prie tam tikrų įsitikinimų, kad netgi tuomet, kai jiems duodu Dievo tiesą, jie nenori pakilti aukščiau. Ir tai yra žmogiškosios sąmonės esmė. Kai žmonės yra pilnai susitapatinę su šia sąmonės būsena, jie tiesiog nenori žinoti Dievo realybės. Jie yra taip stipriai prisirišę prie savo proto įvaizdžių, prie savo įsivaizdavimo, koks turėtų būti pasaulis, kad tiesiog nenori pripažinti jokių tam prieštaraujančių įrodymų. Jie tenori girdėti tai, kas patvirtintų jų proto įvaizdžius, tai, kas patvirtintų jų pasirinktus įsitikinimus ir kas leistų jiems jaustis komfortiškai šiuose įsitikinimuose.

Mano drauge, tau Dievas davė laisvą valią, ir tu turi teisę atstumti Dievo tiesą. Bet prašau, nesitikėk, jog aš nustosiu šią tiesą kalbėti vien todėl, kad ji tau atrodo nepatogi. Jeigu sąžiningai perskaitysi evangelijas, pamatysi, kad nuolatos konfliktavau su tais žmonėmis, kurie nenorėjo žinoti tiesos, ir vietoj jos norėjo laikytis įsikibę žmonių sukurtų įvaizdžių, kuriuose jautėsi patogiai įsitaisę. Netgi būtų galima sakyti, kad mano kaip dvasinio mokytojo rolė buvo išpurtyti žmones iš šio komforto jausmo, tuo būdu suteikiant jiems galimybę pakilti aukščiau.

Taip pat galėtumėte suprasti, kad mane persekioję žmonės tą darė būtent dėl to, kad nenorėjo atiduoti savo proto įvaizdžių. Nenorėdami, kad juos kas trikdytų, jie buvo pasirengę padaryti viską, kad nutildytų tiesos balsą. Suprantu, kad, jeigu žmonės žinotų, ką daro atmesdami Dievo tiesą, jie to nedarytų. Todėl ir šiandien galiu sakyti kaip sakiau anuomet: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.“

Ir vis dėlto, šiandien Žemėje yra milijonai žmonių, kurie yra pasirengę pakilti aukščiau savo sąmonėje. Šie žmonės yra pasirengę siekti Dievo tiesos ir yra pasirengę atitinkamai pakeisti savo įsitikinimus ir gyvenimo būdą. Man kaip dvasiniam mokytojui tai yra didžiausias džiaugsmas ir privilegija ištiesti ranką šiems žmonėms ir pasiūlyti jiems aukštesnį supratimą, pasiūlyti jiems tiesą, kuri juos išlaisvins. Todėl nesitikėkite, kad nustosiu tiesti ranką žmonėms, kurie ieško tiesos, užuot pasilikę dabartinėje savo sąmonės būsenoje.

Negadink man gyvenimo savo vertybėmis. Vien dėl to, kad tu jas turi, nereiškia, kad visi tuo privalo tikėti.

Berods manai, kad tai, ką aš sakau šioje svetainėje, yra kažkoks vertybių rinkinys. Taip pat atrodo manai, jog šios vertybės yra kažkoks reliatyvus dalykas, su kuriomis žmonės gali nuspręsti sutikti arba nesutikti.

Tai, ką dėstau šioje svetainėje neturi jokio ryšio su vertybėmis, kaip jas paprastai supranta žmonės. Aš išreiškiu Dievo tiesą. Tai nėra vertybės. Tai yra tiesa. Ji nėra pavaldi žmonių įsitikinimams ar nuomonėms. Tiesa ji yra būtent dėl to, kad ji yra aukščiau visų žmogiškų įsitikinimų ir nuomonių.

Jūs turite laisvą valią. Todėl galite ignoruoti arba neigti viską, ką sakau, ir galite gyventi savo gyvenimą lyg niekada nieko nebūčiau pasakęs. Kai vaikščiojau Žeme, daugelis žmonių atstūmė mane ir mano tiesos liudijimą. Ir, žinoma, daugelis žmonių atstums mane ir šiandien. Todėl tai, kad kalbu tiesą, negali sugriauti tavo gyvenimo. Gali pasirinkti, priimsi ar ignoruosi šią tiesą, ir jeigu ją ignoruosi, gali ir toliau gyventi savo gyvenimą kaip tinkamas. Tai yra tavo privilegija, ir aš patvirtinu tavo teisę tą daryti. Įtikinamas paneigiamumas šiuo metu yra pagrindinis gyvenimo šioje planetoje bruožas.

Ir vis dėlto, turiu tau pasakyti, kad niekas, ką galėčiau pasakyti, negali sugriauti tavo gyvenimo. Vienintelis tavo gyvenimą sugriauti galintis žmogus esi tu pats, nes tavo gyvenimas sugrius arba suklestės priklausomai nuo to, ką pasirinksi.

Noriu tau kai ką labai aiškiai pasakyti. Būdamas pakylėtąja būtybe puikiai sugebu susiderinti su tavo esybės ir sąmonės pasąmonės lygmenimis. Užduok sau klausimą, kodėl tave taip sutrikdė mano pastebėjimai apie homoseksualumą, kad pajutai impulsą man parašyti? Kitaip tariant, kodėl tiesiog manęs neignoravus, neišvadinus mano pasiuntinio pamišėliu ir toliau gyvenus savo gyvenimą? Priežastis gali būti tiktai tai, kad tavo gyvybės sraute šiuo klausimu egzistuoja konfliktas. Priešingai, nei gali galvoti paviršiniame savo sąmonės lygmenyje, tu nesi ramybėje su savo homoseksualumu.

Yra daug homoseksualų, kurie arba neskaitytų mano komentarų arba iš karto dėl įvairių priežasčių juos atmestų. Šie žmonės yra taip giliai įstrigę žemesniojoje sąmonės būsenoje, kad nenori kilti aukščiau. Tai, kad tu nusprendei man parašyti turėtų tau parodyti, kad nesi iki galo įstrigęs žemesniojoje sąmonės būsenoje. Tavo gyvybės srautas, vidiniuose lygmenyse, yra pasiekęs tam tikrą brandumo lygį ir nori pakilti aukščiau. Tad prašau pamąstyk, kad galbūt tau reikėtų priimti tiesą ir pakilti aukščiau.

Esi teisus, kad visi neprivalo priimti mano tiesos. Jie gali pasirinkti, ar pasiliks žemesniojoje sąmonės būsenoje, ar ims siekti Kristaus sąmonės, kuri leistų jiems įžengti į dangų. Tačiau dar kartą turiu pakartoti, kad niekas nenueina pas Tėvą kaip tik per mane, tai reiškia, kad niekas negali įžengti į dangų, pirma neapsivilkęs Kristaus sąmonės vestuvinio rūbo. Ir niekas negali apsivilkti Kristaus sąmonės, nepaleisdamas iliuzijų, kylančių iš dualistinio proto reliatyvumo.

Tad esi teisus, kad žmonės neprivalo priimti mano tiesos. Tačiau, jeigu jie nori patekti į dangų, tuomet jie iš tiesų privalo priimti Dievo tiesą. Tiesa, kurią išreiškiu, nėra mano tiesa ar mano vertybės. Tai yra Dievo tiesa. Aš jos neišradau, aš jos neapibrėžiau. Aš pasirinkau tapti viena su šia tiesa ir leisti jai reikštis per mane. Štai kodėl aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Prisijunk prie manęs!

Lygybė nėra diskutuotina.

Tai yra labai įdomus teiginys. Šiandien Žemės planetoje yra milijonai žmonių, kurie yra įstrigę dualistinės sąmonės reliatyvume ir todėl iš tiesų tiki, kad toks dalykas kaip teisingumas ar klaidingumas neegzistuoja, ir kad viskas yra leidžiama. Kaip anksčiau sakiau, Dievas jums davė laisvą valią ir leidžia žmonėms susikurti proto įvaizdžius, kurie neturi jokio ryšio su Dievo realybe. Tačiau žmonių sukurti proto įvaizdžiai nekeičia Dievo realybės.

Jei sugrįžtume prie mano ankstesnio vaizdinio, Dievas jums leidžia vaikščioti, laikant prieš save plakatą. Tačiau anksčiau ar vėliau Dievo įstatymas nubrėš ribas, kiek toli galėsite nueiti, ir galiausiai arba atsitrenksite į sieną arba nusirisite į prarają. Kaip išsamiai paaiškinau kitur, egzistuoja fundamentalus skirtumas tarp Dievo meilės ir Dievo Įstatymo.

Dievas iš tiesų jus myli besąlygiškai, myli kaip savo sūnus ir dukteris. Tačiau Dievas taip pat nustatė tam tikrus įstatymus, kurie vadovauja šios visatos vystymuisi. Būtent dėl to, kad Dievas jus myli, jis jums davė laisvą valią. Pozityvus potencialas yra tai, kad galite išreikšti savo unikalų individualumą būdais, kurie nustebintų net ir patį Dievą. Negatyvus potencialas yra tai, kad galite imti pažeidinėti Dievo įstatymus ir tuo būdu save susinaikinti. O kadangi Dievo meilė iš tiesų yra besąlygiška, jis nesukliudys jums pjauti pasekmes, kurias patirsite pažeidę Jo įstatymus. Kitaip tariant, neišvengiamai pjausite tai, ką pasėjote.

Todėl priešingai, nei tiki daugelis žmonių, lygybė neegzistuoja ta prasme, kad viskas leidžiama. Tai, kas pažeidžia Dievo Įstatymus, neišvengiamai sukels tam tikras pasekmes. Žmonių įsitikinimai nekeičia Dievo Įstatymų, kad ir kaip tvirtai žmonės bebūtų įsikabinę į savo iliuzijas, tai nesutrukdys jiems pjauti savo Dievo įstatymų pažeidinėjimo pasekmes. Dievas neatsižvelgia į asmenis.

Žmonės yra lygūs prieš Dievą ta prasme, kad jie Dievui yra vienodai vertingi. Jie buvo sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir jie turi potencialą būti bendrakūrėjais su Dievu. Tačiau, kadangi egzistuoja laisva valia, nėra jokio aukščiausio lygybės standarto. Jeigu žmogus pasinaudos savo laisva valia tam, kad pažeidinėtų Dievo įstatymus, jis neišvengiamai nupuls į žemesniąją sąmonės būseną. Todėl jis taps mažiau dvasingas nei tie žmonės, kurie nuspręs nepažeidinėti Dievo įstatymų. Tai nesumažins šio žmogaus vertingumo, tačiau tai iš tiesų reikš, kad jo dvasiniai pasiekimai bus mažesni.

Žinau, kad daugelis krikščionių kenčia nuo iliuzijos, kad aš neteisiau ir su visais žmonėmis elgiausi vienodai. Tačiau, jeigu perskaitytumėte evangelijas atviru protu, pamatytumėte, kad tai nėra tiesa. Mylėjau visus žmones besąlygine Dievo meile. Tačiau besąlyginė Dievo meilė nėra švelni, sentimentali meilė, kurią įsivaizduoja žmonės. Besąlyginė Dievo meilė nėra pacifistinė meilė. Tai yra labai aktyvi meilė, kuri nori kiekvieną žmogų sugrąžinti į Dievo realybę.

Dievo meilė nesiekia padaryti taip, kad žmonės jaustųsi gerai savo dabartinėje sąmonės būsenoje. Ji siekia ištraukti žmones iš visų jų iliuzijų, idant jie galėtų pažinti Dievo realybę. Būtent dėl to, kad žmones myliu besąlygiškai, negalėjau palikti jų skendėti savo iliuzijose. Negalėjau jų palikti, kad jie save susinaikintų. Užuojauta mane skatino padėti jiems išsilaisvinti nuo neišmanymo ir pakilti į aukštesnę sąmonės būseną, kurioje jie būtų harmonijoje su Dievo tiesa ir realybe.

Todėl nesielgiau su visais vienodai. Sutikęs žmogų visada dariau tai, kas galėjo geriausiai padėti pažadinti šį žmogų iš jo arba jos iliuzijų. Vienintelė tikra lygybė yra Dievo tiesa ir realybė. Kadangi žmonės nusileido į žemesniąją sąmonės būseną ir prarado ryšį su Dievo realybe, jie susikūrė nelygybę šioje planetoje. Kai kurie žmonės netgi tiki, kad tai yra visiškai gerai ir kad visi žmonės turėtų būti lygūs ta prasme, kad kiekvienas galėtų daryti ką nori. Nieko nėra iš tiesų teisingo ir iš tiesų klaidingo.

Būdamas dvasiniu mokytoju nesielgiu su visais vienodai. Elgiuosi su kiekvienu taip, kas jam galėtų geriausiai padėti pakilti į aukštesnę sąmonės būseną. Todėl mano elgesys priklauso nuo žmonių turimo sąmonės lygmens. Žmonių „lygybė“ nėra tokia pati kaip Dievo lygybė. Žmonių lygybė iš tiesų yra diskutuotina, nes ji yra paremta žmogiškos sąmonės reliatyvumu. Dievo lygybė nėra diskutuotina, nes ji stovi ant Kristaus uolos. Statykite savo namus ant Kristaus uolos, užuot statę juos ant lakaus žemesniosios sąmonės smėlio.

Prašau, atšauk savo destruktyvią kampaniją prieš homoseksualius santykius ir prašau, būk malonus ir pasidalink vedybinio gyvenimo džiaugsmu ir meile su visa likusia šalimi.

Nevedu jokios kampanijos prieš homoseksualus ar prieš bet kurią kitą grupę žmonių. Vedu kampaniją išgelbėti visus žmones, duodamas jiems tiesą, kuri juos išlaisvins.

Žinau, kad yra daug grupių žmonių, kurie yra taip giliai įstrigę žmogiškos sąmonės reliatyvume, jog nenori matyti tiesos. Jie agresyviai pasisakys prieš mano mėginimus duoti jiems tiesą, lygiai taip pat kaip tą darė žmonės ir demonai prieš 2000 metų. Iš esmės šie žmonės sako: „Kam tu mums reikalingas, Jėzau Kristau? Netrikdyk mūsų, Jėzau. Palik mus ramybėje. Mes norime pasilikti ten, kur mums patogu.“

Jeigu toks yra tavo troškimas, tuomet paliksiu tave ten, kur tau patogu. Tačiau prašau, nesitikėk, kad pildysiu tavo troškimą jaustis patogiai ir nustosiu kalbėti tiesą. Ir prašau, nesitikėk, kad sutiksiu su tavo nuomone, jog tiesos davimas žmonėms yra destruktyvus dalykas.

Aš kalbėsiu tiesą ir leisiu žmonėms daryti su manimi, ką nori. Kai kalbėjau tiesą prieš 2000 metų, žmonės galiausiai mane prikalė prie kryžiaus. Šiandien dar reikės pažiūrėti, ką žmonės padarys man ir mano pasiuntiniui už tiesos išsakymą.

Manęs homoseksualumas neapibrėžia, priešingai, tai aš jį apibrėžiu kiekvieną dieną.

Gyvenimo Žemės planetoje realybė yra tokia, kad jūs save apibrėžiate tuo, ką pasirenkate priimti kaip realybę. Čia ir dabar esate tuo, kuo pasirenkate būti, esate tuo, kuo pasirenkate save laikyti.

Tačiau iš tiesų esate Dievo sūnus arba dukra, turintys unikalų individualumą, kurį jums davė Dievas, sukurdamas jūsų gyvybės srautą. Turėdami laisvą valią galite susikurti proto įvaizdį, netikrą tapatumo jausmą, kuriame regėtumėte save atskirtą nuo Dievo ir nelaikytumėte savęs unikalia dvasine būtybe, kuria Dievas jus sukūrė būti.

Man visada liūdna, kai žmonės save apibrėžia, naudodamiesi reliatyviomis šio pasaulio koncepcijomis ir įsitikinimais. Ir šiuo atžvilgiu yra visiškai nesvarbu, ar žmonės save laiko homoseksualais, nusidėjėliais, mirtingais žmonėmis ar dar kokiu kitu žmonių sukurtu tapatumo jausmu.

Tai tiesa, kad žmonės įtvirtina homoseksualumo apibrėžimą savo įsitikinimais ir veiksmais. Žmonės kiekvieną dieną vis iš naujo įtvirtina apibrėžimą, ką reiškia būti žmogumi. Tačiau, jeigu jie save laiko egzistuojančiais atskirtyje nuo Dievo ir disharmonijoje su Dievu, tuomet jų apibrėžimai tėra tik miražai, mirguliuojantys virš žmogiškosios sąmonės smėlio. Šie proto įvaizdžiai dėl savo pačios prigimties gali egzistuoti tik laikinai. Nekintantys Dievo įstatymai neišvengiamai privers šias iliuzijas susinaikinti. Klausimas yra tik toks, kaip ilgai vaikysitės miražų, manydami, kad vieną dieną atrasite tiesos oazę.

- Žmogau, juk viskas sukasi aplink mane.

Šis teiginys kyla iš proto būtybių, kurios pasirinko sukilti prieš Dievą ir Dievo įstatymus. Jos yra atskirtos nuo savo šaltinio, ir yra taip giliai įstrigusios savo iliuzijose, jog iš tiesų tiki galinčios daryti ką tik nori ir nesusilaukti jokių pasekmių. Jos iš tiesų mano, kad viskas sukasi tik aplink jas, o tiksliau apie jų pseudo tapatumą.

Aš esu Jėzus Kristus, ir turiu pasakyti, kad niekas nesisuka aplink mane. Viskas sukasi aplink Dievą ir Dievo realybę. Aš nesu svarbiausias, svarbiausias yra Dievas, ir aš pasirinkau priimti faktą, kad aš ir mano Tėvas esame viena. Jei nori, ir tu gali prisijungti prie mūsų šioje vienovėje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com