Besielių būtybių koncepcija

Ar kiekvienas įsikūnijime esantis žmogus turi sielą? Ar visi turi trilypę liepsną? Ar galėtų pakylėtieji mokytojai pasidalinti su mumis laipsnišku apreiškimu apie Didžiojo Dieviškojo Vedlio per Summit Lighthouse perduotą mokymą apie besieles būtybes?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Didžiojo Dieviškojo Vedlio per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Buvimas Dangiškąja Motina“ 2020 metais.

Vėlgi, turite suvokti, kad laipsniškas apreiškimas yra progresyvus. Tai reiškia, kad, jeigu grįžtumėte į ankstesnes dispensacijas, tai, kas tuo metu buvo duota, buvo tai, ką tuo metu buvo galima duoti, atsižvelgiant į kolektyvinės sąmonės lygį ir kaip buvo naudojami bei suprantami žodžiai ir dvasinės koncepcijos. Tad per Summit Lighthouse perdavėme šią koncepciją apie besieles būtybes, apie besielius. Šiandien mes iš esmės tai vadiname puolusiomis būtybėmis. Priežastis buvo ta, kad Summit Lighthouse laikais žodis „siela“ paprastai buvo naudojamas (visos planetos mastu) šio žodžio konkrečiai neapibrėžiant. Buvo tikima, net ir daugelyje Rytų mokymų, kuriuose yra kalbama apie reinkarnaciją, kad būtent siela buvo sukurta danguje, kuri po to nusileido į įsikūnijimą ir toliau tęsė savo reinkarnacijas.

Tad per Summit Lighthouse buvo perduotas mokymas, kad puolusios būtybės galiausiai gali pasiekti tašką, kuriame jos nebetenka sielos. Per Summit Lighthouse mes taip pat perdavėme daug daugiau mokymų apie trilypę liepsną, apie tai, kad šviesa, energija iš jūsų AŠ ESU Esaties nusileidžia į slaptąjį širdies kambarėlį, kuris yra už širdies čakros. Ji išsiskleidžia iš baltos šviesos rutulio ir pasidalina į tris spalvas: rožinę, mėlyną ir geltoną, kurios atstovauja meilę, galią ir išmintį. Buvo pasakyta, kad puolusi būtybė praranda savo trilypę liepsną. Taip pat buvo duoti mokymai, kad yra žmonių, kurie yra fiziniame kūne, tačiau neturi trilypės liepsnos, nes priklauso taip vadinamiems mechanizuotiems žmonėms. Tai yra žmonės, kurie iš tiesų neturi dvasinio potencialo.

Na o šiandien, dėl laipsniško apreiškimo, mes perdavėme mokymus, kuriuose yra tiksliau išskiriama, „kas jūs iš tiesų esate“, ir šiuose mokymuose yra pateikiama daugiau niuansų, tai yra gilesni mokymai apie tai, kokios jūs iš tiesų esate būtybės. Šiuose mokymuose mes pasirinkome iš viso nebekalbėti apie sielą. Sakėme, kad tai, kas iš tiesų yra sukuriama iš AŠ ESU Esaties ir kas nusileidžia, yra Sąmoningasis AŠ. Sąmoningasis AŠ ruošdamasis nusileisti į įsikūnijimą nepakilusioje sferoje susikuria identiteto kūną, mentalinį kūną ir emocinį kūną. Ir būtent tai mes šiandien vadiname siela, nors paprastai naudojame terminologiją – jūsų trys aukštesnieji kūnai arba jūsų keturi žemesnieji kūnai, įskaitant ir fizinį. Tiesiog noriu jums duoti idėją, kuri yra aukštesnis supratimas nei buvo galima perduoti per Summit Lighthouse, ir tai yra, kad egzistuoja jūsų dalis, kuri nusileido, ir būtent ši dalis vėl pakils.

Bet visi tie išoriniai aspektai, kuriuos mes šiandien vadiname atskirosiomis savastimis, negali pakilti. Tad mes dabar jums perdavėme šį mokymą, kad turite leisti visiems tiems dalykams nukristi nuo jūsų, kad galėtumėte pakilti. Kaip ką tik buvo pasakyta, Jėzus sakė: „Jeigu sieksite išsaugoti savo gyvybę, ją prarasite.“ Tad iš esmės galėtume sakyti, jog turite būti pasiryžę mirti, kad galėtumėte sekti Kristumi, turite būti pasiryžę leisti savo mirtingam tapatumo jausmui mirti, leisti mirti savo išorinėms savastims. Tai yra mokymas, kurio dėl įvairių priežasčių jautėme negalintys perduoti Summit Lighthouse laikais, nes kolektyvinė sąmonė nebuvo pasiekusi atitinkamo lygmens, žmonės nebuvo tam pasirengę, net ir mokinai nebuvo tam pasirengę.

Tad kaip jau anksčiau sakėme, ne visada galite paimti vieną mokymą ir linijišku mąstymu perkelti jį į kitą mokymą. Tačiau čia iš tiesų nėra jokių prieštaravimų. Tai, ką mes šiandien vadiname puolusiomis būtybėmis, anksčiau vadinome puolusiais angelais. Perėjome prie puolusių būtybių termino, nes dabar jums perdavėme mokymą apie sferas, kad egzistavo kitos sferos prieš šią, ir būtent tenai nupuolė tos būtybės. Todėl suvokiate, kad nupuolė ne danguje esantys angelai. Nupuolė nepakilusioje sferoje egzistavusios būtybės. Logiškai mąstant, ir daugelis mokinių apie tai mąstė, įskaitant ir šį pasiuntinį, kaip angelas galėtų nupulti? Kaip danguje galėjo vykti karas, kuriame Arkangelas Mykolas turėjo kovoti prieš kitus angelus, kaip yra sakoma Apreiškimo knygoje? Tad matote, tai yra gilesnis mokymas, tačiau jis nebūtinai prieštarauja tam, kas buvo pasakyta anksčiau, jeigu suvokiate, kad besielė būtybė reiškia puolusią būtybę, kuri prarado savo trilypę liepsną, savo gyvybės kibirkštį, ir todėl jos nebegalima laikyti normalia žmogiška būtybe.

Taip pat galite sakyti, kad egzistuoja mechanizuoti žmonės, kurie neturi trilypės liepsnos ir todėl neturi tokio paties potencialo. Jie gali gauti trilypę liepsną, tačiau iš tiesų neturi tokio paties potencialo. Ir tai yra dalykas, apie kurį mes pasirinkome nekalbėti šioje dispensacijoje, nes žmonėms yra labai lengva pasinaudoti tokiais dalykais, susikuriant nusistatymą ir diskriminaciją prieš tam tikras žmonių grupes. Mes jau anksčiau sakėme, kad daugelis žmonių Vidurio Rytuose yra šios atsilikusios evoliucijos. Kai kurie iš jų yra mechanizuoti žmonės, neturintys trilypės liepsnos. Bet mes daugiau nebenorime į tai koncentruoti dėmesio, ir verčiau norėtume koncentruotis į faktą, kad visi žmonės turi potencialą save transcenduoti.

Todėl galėtume sakyti, pagal mūsų šiandien naudojamą terminologiją, kad visi žmonės įsikūnijime turi sielą, nes jie turi emocinį, mentalinį ir identiteto kūnus, nes kitaip tiesiog negalėtų būti įsikūnijime. Net ir puolusios būtybės turi emocinį, mentalinį ir identiteto kūnus, nes kitaip negalėtų turėti fizinio kūno, kadangi fizinis kūnas yra trijų aukštesnių kūnų projekcija, jis nėra nepriklausomai egzistuojantis. Negalite turėti fizinio kūno, kuris neturėtų emocinio, mentalinio ir identiteto kūno, tai neįmanoma.

Galite turėti fizinį kūną, kuris neturėtų jame esančio Sąmoningojo AŠ, ir tuomet jis didele dalimi funkcionuoja gyvūno lygmenyje, nors ir gali turėti tam tikrą aukštesnį programavimą dėl trijų aukštesniųjų kūnų. Tai, vėlgi, yra tema, apie kurią dėl įvairių priežasčių šioje dispensacijoje pasirinkome nekalbėti. Visų pirma, mes norime, kad savo dėmesį koncentruotumėte į tai, kad visi žmonės turi potencialą save transcenduoti, ir tai yra tiesa. Nebūtinai yra realistiška, kad visi žmonės tai darys, tačiau jums yra konstruktyviau savo dėmesį koncentruoti į tai, koncentruotis į savo augimą, į savęs transcendavimą ir kuo didesnio žmonių skaičiaus patraukimą aukštyn, nes būtent tai pakeis planetą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels