Tikrasis šios svetainės tikslas

TEMOS: Prašykite ir gausite – nėra tikslas duoti žmonėms atsakymus iš išorės – pagalba rasti atsakymus viduje – dvasinė nepriklausomybė – gyvenimas nėra mechaniškas – dvasinių temų išmanymas nesuteiks jums aukštesnės sąmonės būsenos – tiesos šaltinis jumyse – Dievo neįmanoma sutalpinti proto dėžutėje – gyvenimo misterijų neįmanoma sutalpinti faktuose – nuotrauka nėra upė – pasinerkite į tiesos upę

Klausimas: Ar žinai mano klausimą, kol dar nesu jo išsiuntęs? Spėju, kad taip, tai kodėl tuomet atsakai tik į tuos klausimus, kurie yra atsiunčiami Kimui, užuot iš karto atsakinėjęs į tuos klausimus, į kuriuos žinai, kad žmonės nori atsakymų?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai yra įdomus klausimas, nes jis man suteikia progą pakomentuoti tarp pakylėtosios ir nepakylėtosios būtybės sąmonių egzistuojantį skirtumą.

Pirmiausia norėčiau pasakyti, kad egzistuoja svarbus tikslas, dėl kurio žmonės turėtų fiziškai atsiųsti klausimus į šią svetainę. Tai darydami pademonstruojate, kad esate pasirengę užmegzti ryšį su manimi, Jėzumi Kristumi, ir tai yra svarbu dėl kosminio įstatymo. Kaip paaiškinau savo palyginime apie talentus, visiems žmonėms yra duodami tam tikri talentai. Talentai, kuriuos gaunate šioje svetainėje, yra baziniai mokymai, kurie iš tiesų atsako į daugelį klausimų. Tačiau, norėdami gauti tolimesnius mokymus, turite būti pasirengę dauginti šiuos talentus, užuot užkasę juos savo proto žemėje.

Štai kodėl neturiu neribotų galimybių duoti mokymus šioje svetainėje. Galiu duoti bazinius mokymus, kad paskatinčiau žmones mąstyti ir perlipti per savo šiuo metu turimą Kristaus įvaizdį. Tačiau tolimesnius mokymus galiu duoti tik tuomet, kai žmonės klausia ir prašo. Prašykite ir gausite, tad jeigu nėra nė vieno prašančio, įstatymas man neleidžia duoti.

Aš iš tiesų turiu gebėjimą skaityti žmonių protus, tačiau retai šiuo gebėjimu naudojuosi. Iš dalies dėl to, kad gerbiu Laisvos Valios Įstatymą, ir todėl leidžiu žmonėms turėti privatumą. Ir iš dalies dėl to, kad neturiu jokių priežasčių žinoti, ko klausite, prieš jums užduodant klausimą. Matote, svarbiausias dalykas man yra ne atsakymas, o procesas, atvedęs jus prie šio klausimo.

Žinau, kad daugelis žmonių mano, kad tikslas, dėl kurio remiu šią svetainę, yra duoti žmonėms atsakymus. Tačiau iš tiesų mano tikslas yra kitoks. Mano tikslas yra padėti jums atrasti atsakymus savo viduje, užuot davus šiuos atsakymus per išorinį šaltinį. Šios svetainės tikslas yra padėti jums atrasti ir susivienyti su Tiesos Dvasia, esančia jumyse, idant galėtumėte tapti dvasiškai nepriklausomi, ir jums nebereikėtų atsakymų ieškoti išoriniame šaltinyje.

Yra daug žmonių, kurie galvoja, kad gyvenimą galima traktuoti mechaniškai. Jie mano, kad, jei tik turėtų visus teisingus atsakymus, tuomet visada elgtųsi teisingai. Tai panašu į klasikinę fiziką, kuomet mokslininkai tikėjo, kad, jei tik jie pakankamai sužinos apie visatą, galės prognozuoti viską, kas įvyks. Jeigu egzistuoja kažkas, ko jie nesupranta, taip yra tik todėl, kad jie dar nėra surinkę pakankamai faktinių žinių. Ir nors kvantinė fizika įrodė, kad niekada visko nežinosite apie visatą, daugelis mokslininkų vis dar tebetiki, kad mokslas vieną dieną žinos pakankamai, kad sugebėtų viską paaiškinti.

Lygiai taip pat ir daugelis į dvasingumą linkusių žmonių tiki, kad, jeigu tik jie turėtų pakankamai išorinių arba intelektinių žinių apie dvasinę gyvenimo pusę, automatiškai pasiektų aukštesnę sąmonės būseną ir patektų į dangų. Problema čia yra ta, kad įžengimas į dangų, išganymas arba Kristaus sąmonės pasiekimas nepriklauso nuo įgytų išorinių žinių. Tą atspindi mano žodžiai:

20 Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus atsakė: „Dievo karalystė neateina regimai.
21 Niekas nepasakys: ‘Žiūrėk, ji čia’, arba: ‘Žiūrėk, ji ten!’ Nes Dievo karalystė yra jumyse.“ (Luko, 17 skyrius)

Dievo karalystė – Kristaus sąmonė – neateina regimai, tai reiškia, jog jos neįmanoma pažinti išorinėmis žiniomis. Ją tegalima pažinti einant giliai savo vidun ir susisiekiant su tiesos šaltiniu, esančiu jumyse. Ir šis šaltinis yra jūsų Kristaus AŠ, jūsų AŠ ESU Esatis ir pakylėtieji mokytojai.

Ar suvokiate mano mintį? Mano šios svetainės tikslas nėra duoti jums išorines žinias apie viską, kas tik egzistuoja po saule. Visiškai netrokštu paversti šios svetainės lankytojų šiuolaikinių dienų rašto aiškintojais ir fariziejais, sugebėjusiais cituoti išorinio įstatymo raidę, bet paėmusiais pažinimo raktą ir užtrenkusiais žmonėms Dievo karalystės vartus (Mato 23,13). Tais kurie turėtų įstatymo raidę, kuri žudo, bet neturėtų įstatymo Dvasios, kuri teikia gyvybę (II korintiečiams 3,6).

Vietoj to, mano tikslas yra padėti tiems, kurie turi ausis girdėti, padėti jiems atrasti tiesos šaltinį savyje, idant jie galėtų gauti savo pačių atsakymus. Tačiau aš taip pat tikiuosi padėti jums suprasti, kad Kristiškumas nėra tiesiog išorinių atsakymų į kiekvieną klausimą turėjimas. Tai yra susiliejimas su tiesos šaltiniu, pasiekiant vienovę su šiuo šaltiniu. Kitaip tariant, jūs ne šiaip tiesiog saugote faktus savo atminties banke, jūs kylate į aukštesnį lygį, kuriame suvokiate, kad tikrųjų gyvenimo misterijų neįmanoma sutalpinti paprastuose faktuose.

Tikrosios tiesos apie Dievą neįmanoma išreikšti žodžiais. Štai kodėl Dešimt Įsakymų liepia žmonėms negarbinti stabų. Negalite uždaryti Dievo į proto dėžę, negalite uždaryti savojo Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esaties į dėžę, ir negalite į dėžę uždaryti tiesos.

Tiesa yra kaip nuolatos tekanti upė. Kai paimate šios tiesos dalį ir išreiškiate ją žodžiais, kuriuos galėtų suvokti žmogaus protas, tarsi padarote upės nuotrauką. Tai yra priimtina, bet tik tol, kol suvokiate, kad tikroji upė nestovi vietoje, ne taip kaip nuotraukoje. Todėl negalite garbinti nuotraukos ir negalite naudotis ja kaip dingstimi nebeieškoti upės.

Ir tai yra esminė visų išorinių religijų problema. Pakylėtieji mokytojai duoda kažkam dvasinę viziją, ir šis žmogus išreiškia šią viziją žodžiais. Tačiau dauguma žmonių nesuvokia, kad bet kuri religija tėra tik Dievo upės nuotrauka. Todėl jie ima manyti, kad Dievo tiesa yra nejudanti nuotrauka, o ne gyva, nuolatos judanti upė. Ir jie dabar ima garbinti nuotrauką ir naudojasi ja kaip dingstimi nesiimti sunkios užduoties ir nemėginti visada siekti laikyti savo protą sutelktą į upę. Jie aptingsta ir nori išlaikyti savo protą sutelktą į nejudančią nuotrauką, užuot visada išlikę lanksčiais ir pasirengusiais judėti su Gyvosios Upės vandenimis.

Tad tikiuosi, jog sugebėsite suprasti, kad šioje svetainėje duodami mokymai yra tiesiog nuotraukos, liudijančios apie pačios upės egzistavimą. Nesutelkite pernelyg daug dėmesio į nuotraukas, kad per jas nebesugebėtumėte matyti upės. Nesusitelkite į paskirus medžius, nes nematysite miško. O svarbiausia, nesinaudokite šios svetainės nuotraukomis kaip dingstimi neieškoti Gyvosios Tiesos upės, tekančios jūsų viduje.

Grįžtant prie tavo klausimo, galėtume sakyti, kad atsakymas į bet kokį klausimą, kokį tik galėtumėte užduoti, jau yra Gyvosios Tiesos upėje. Tačiau sąmoningai suformuluodami klausimą, pereinate svarbų procesą, išgrynindami tai, ko nežinote. O suvokimas, kad egzistuoja kažkas, ko nežinote, tampa atviromis durimis, per kurias galite pasiekti tiesos upę. Svarbiausia yra pakilti virš faktinio atsakymo į savo klausimą ir suvokti, kad nėra taip svarbu gauti išorinį atsakymą; svarbiau yra užmegzti ryšį su tiesos upe. Nes kai šį ryšį užmegsite, galėsite gauti atsakymą, kuris toli peržengs jūsų užduoto klausimo ribas – jei tik jūsų protas bus pakankamai lankstus gauti atsakymą ir neturės noro priversti šį atsakymą atitikti kokią nors išorinę doktriną ar lūkestį.

Būtent tą iš tiesų suvokė Dzen mokytojai, ir tą suvokė visi visų dvasinių tradicijų tikrieji mokytojai. Tikiuosi, kad pasinaudosite mano šios svetainės mokymais, kad pasinertumėte į tiesos upę ir prisijungtumėte prie tikrųjų dvasinių mokytojų. Esu kaip vaikas, anksčiau savo draugų įšokęs į vandenyną. Ir dabar šaukiu jums: „Ateikite, vanduo puikus!“

Versta iš www.askrealjesus.com