Ar Tėvas Pijus pakilo?

TEMOS: Tėvui Pijui nebuvo skirta siekti vadovaujančio posto – jis pademonstravo kelią į Kristiškumą ir proto valdžią materijai – įrodė, kad Jėzus mokė kelio į Kristiškumą, kuriuo visi gali eiti

Klausimas: Mylimas Jėzau, neseniai perskaičiau labai įkvepiančią knygą apie nuostabų 20-ojo amžiaus šventąjį, Tėvą Pijų. Norėčiau sužinoti, ar Tėvas Pijus dabar jau yra tarp pakylėtųjų mokytojų? Ir galiausiai, kadangi Tėvas Pijus patyrė daug persekiojimų iš savo paties bažnyčios lyderių, ar manai, kad jo pozicija niekaip nesipriešinti šių lyderių piktadarybėms buvo teisinga?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Panašūs, nors ir ne identiški pamąstymai, kuriuos išsakiau apie Joną Paulių II, gali būti pritaikyti ir Tėvui Pijui. Jo dangiškojo plano dalis buvo siekti reformuoti bažnyčią, tačiau ne siekiant vadovaujančio posto, kaip buvo Jono Pauliaus atveju. Jis jau turėjo didelius pasiekimus, daug didesnius už Jono Pauliaus, prieš ateidamas į tą įsikūnijimą. Tačiau jis taip pat nesugebėjo paversti savo vidinės vizijos ir pasiekimų praktinėmis priemonėmis bažnyčiai reformuoti.

Tėvo Pijaus dangiškojo plano dalis buvo išvystyti ir išreikšti savo taip vadinamus antgamtinius gebėjimus ir tuomet, pasinaudojant jais, pademonstruoti, kad mano mokymai yra daug didesni nei tai, kas yra apibrėžta katalikiškoje doktrinoje. Pademonstruodamas, kad, sekdami Kristaus pėdomis, galite pasiekti pačios materijos įvaldymą, Tėvas Pijus iš tiesų būtų galėjęs parodyti akivaizdžią ir akis badančią būtinybę reformuoti katalikiškas doktrinas, katalikiškas praktikas ir katalikų organizacinę struktūrą.

Jeigu perskaitysite mano komentarus apie katalikų bažnyčią šioje svetainėje, ir ypač mano mokymą, Sekite manimi, ne Petru, nesunkiai padarysite išvadą, kad katalikų bažnyčia nuo pat pradžių buvo paremta klaidingomis mano mokymų interpretacijomis. Pagrindinė problema buvo ta, kad bažnyčia pavertė mane stabu, tuo būdu imdama trukdyti žmonėms sekti mano pavyzdžiu ir daryti darbus, kuriuos aš dariau. Todėl tai yra tiesa, kad egzistuoja didelė reformų bažnyčioje būtinybė.

Tačiau egzistuoja skirtingi būdai to siekti, ir štai keletas iš jų:

  • Pirmas būdas yra samprotauti, jog, kadangi bažnyčia taip toli nutolo nuo mano tikrųjų mokymų, ir yra taip giliai nugrimzdusi į šimtus metų kartojamas tradicijas, tai daro neįmanoma reformuoti bažnyčią iš vidaus. Žmogus tuomet įkurtų naują organizaciją, kuri būtų paremta aukštesne mano mokymų interpretacija. Tai darydamas, žmogus mestų iššūkį pačiam bažnyčios egzistavimui ir jos teiginiui, jog ji yra vienintelė tikra Kristaus bažnyčia. Žmogus mestų iššūkį bažnyčiai kaip institucijai ir taip pat mestų iššūkį bent kai kuriems išorinės doktrinos aspektams. Šis metodas puikiai tinka kai kuriems žmonėms, ir būtent dėl to pakylėtieji mokytojai rėmė įvairias organizacijas ir pasiuntinius, norėdami duoti aukštesnį mano tikrųjų mokymų supratimą. Tačiau tai nebuvo Tėvo Pijaus metodas.

  • Kitas metodas yra samprotauti, kad, nors bažnyčiai reikalingos reformos, ji vis dar tebėra vertinga organizacija, ir todėl ją reikia reformuoti iš vidaus. Žmogus gali mesti iššūkį tam tikriems doktrinos aspektams ir organizacinei struktūrai, tačiau jis tai daro dirbdamas egzistuojančios struktūros rėmuose ir siekia laipsniškų pokyčių. Vėlgi, tai yra visiškai teisėtas metodas (nors ir turintis tam tikrų apribojimų), ir šį metodą taikė popiežius Jonas 23-asis, pasiekdamas kulminaciją II-ajame Vatikano susirinkime. Tačiau ir tai nebuvo Tėvo Pijaus metodas.

  • Ir dar kitas metodas yra įkūnyti tikruosius Kristaus mokymus iki tokio taško, kuomet žmogus ima demonstruoti valdžią materijai, taip vadinamais antgamtiniais gebėjimais. Pademonstruojant šiuos gebėjimus, tampa įmanoma įrodyti, jog kiekvienas gali daryti darbus, kuriuos darė Kristus, ir jeigu bažnyčia iš tiesų tai priimtų, tai galėtų atvesti prie didelių pokyčių visuose organizacijos aspektuose.

Paskutinis metodas iš tiesų ir buvo Tėvo Pijaus dangiškasis planas. Tačiau jam nuo vaikystės diegiamas auklėjimas paskatino jį be jokių svarstymų priimti išorinės bažnyčios ir jos lyderių autoritetą, ir tai jį vėliau labai varžė.

Tuo noriu pasakyti, kad tai nebuvo Tėvo Pijaus rolė mesti iššūkį katalikų bažnyčiai kaip organizacijai ir jo rolė nebuvo įkurti naują bažnyčią. Taip pat jo rolė nebuvo mesti iššūkį tam tikriems išorinės doktrinos aspektams, kaip pavyzdžiui, doktrinai prieš reinkarnaciją. Ir jo rolė taip pat nebuvo siekti posto bažnyčios vadovybėje. Jo rolė buvo pademonstruoti įsikūnijime mano vidinius mokymus, tuo būdu metant bažnyčios vadovybei iššūkį reformuoti bažnyčią, atnešant ją į harmoniją su mano tikraisiais, vidiniais mokymais, ir leidžiant visiems katalikams atvirai sekti mano pavyzdžiu.

Tėvas Pijus nusprendė likti ištikimu išorinei katalikų bažnyčiai ir jos valdžios struktūroms, užuot metęs jai iššūkį savo Kristiškumo pademonstravimu. Jis buvo ištikimas išorinei bažnyčiai, užuot buvęs ištikimas tikrajai bažnyčiai, vidinei Kristaus bažnyčiai. Tad aš iš tiesų sakau, kad Tėvas Pijus turėjo mesti iššūkį bažnyčios vadams, kaip aš mečiau iššūkį netikriems žydų religijos vadams. Kristaus būtybė visada turi rolę mesti iššūkį melagiams ir jų melui, nors šis iššūkis neprivalo visada būti toks tiesmukas kaip manasis.

Įsivaizduokite, kad Tėvas Pijus būtų atviriau rodęs savo antgamtinius gebėjimus, kurie būtų paneigę katalikų teiginį, jog aš buvau vienintelis, galėjęs daryti tokius dalykus. Tai būtų galėję atvesti prie toli siekiančių pasekmių, nes tai būtų pademonstravę, kad aš iš tiesų mokiau kelio į Kristiškumą, kuriuo eiti turi potencialą visi žmonės. Jeigu Tėvas Pijus būtų priėmęs šią misiją, jis būtų galėjęs padėti pamatą, ant kurio būtų toliau galėję statyti kiti žmonės, kaip pavyzdžiui popiežius Jonas 23-asis. Tokiu būdu bažnyčia būtų galėjusi būti transformuota į labiau šiuolaikišką organizaciją, galėjusią patenkinti daugelio šiandienos dvasios ieškotojų dvasinius poreikius.

Užuot vykdęs šią misiją, Tėvas Pijus nusprendė ganyti savo vietinės bažnyčios aveles, užuot tarnavęs visiems katalikams, o už jų ir visiems žmonėms. Tad matote, tai buvo labai siaura misija lyginant su tuo, kas galėjo būti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com