Būtinybė reformuoti Amerikos teisingumo sistemą

TEMOS: Bausmėmis grįsta sistema yra atgyvenusi – nusikaltima vykdomi tuomet, kai žmonės negali išpildyti savo dangiškojo plano – žmonės maištauja prieš valdžios elito kontrolę – fundamentalių pokyčių sistemoje būtinybė – viskas nueis į dar didesnius kraštutinumus, kol žmonės nepradės kvestionuoti pačios sistemos

Klausimas: Šiuo metu 1 iš 10 amerikiečių sėdi kalėjime, ir iš jo išėję, daugelis jų vėl į jį sugrįžta. Tad norėčiau paklausti, ar žmonių įkišimas į kalėjimą duoda jiems ką nors gero, ir kaip galėtume pagerinti savo kalėjimus?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Daviau išsamius mokymus apie mirties bausmę, ir šiuose mokymuose taip pat kalbu apie visą bausmių sistemą. Tad norėčiau paraginti jus išstudijuoti šį mokymą.

Situacijos esmė yra tokia, kad tiktai ego mato būtinybę bausti, ir todėl jis sukuria visą šitą teisingumo sistemą ir bausmių sistemą, kurių tikslas yra nubausti tuos, kurie peržengia visuomenės įstatymų arba normų ribas.

Tačiau net ir už viso to matote tiek daug įstatymų šiuolaikinėje visuomenėje, kurių tikslas yra nurodinėti žmonėms, ką jie turėtų ir ko neturėtų daryti, užuot siekus pakylėti žmonių sąmonę aukštyn iki tos būsenos, apie kurią ką tik kalbėjau, kuomet žmonės natūraliai, iš vidaus, daro tai, ko atėjo čia daryti, nes tai yra didžiausia jų meilė vykdyti savo dangiškąjį planą.

Ir, žinoma, jeigu atsitrauktumėte dar toliau – pažvelgdami net į dar didesnį paveikslą – pamatytumėte, kad turite visuomenę, kuri neleidžia žmonėms vykdyti savo dangiškojo plano. Nes vėlgi, tai yra nesubalansuota visuomenė, kurioje valdžios elitas padarė viską, ką tik pajėgė sugalvoti, idant neleistų žmonėms vykdyti savo dangiškojo plano. Tuo būdu pasmerkdamas juos nugrimzdimui į negatyvų sūkurį, kuriame jie jaučia vis didesnę ir didesnę frustraciją. Kurią tuomet jie išlieja įvairiais veiksmais – pavyzdžiui, laužydami įstatymus arba nugrimzdami į narkotikų vartojimą – ir dažnai juos į tai pastūmėja nevilties ir nusivylimo jausmai, jausmas, kad nėra jokio tikslo – arba jausmas, kad jie neturi jokių galimybių įkūnyti šį tikslą, kurį neaiškiai nujaučia egzistuojant, nujaučia, kad gyvenimas privalo turėti šį tikslą.

Ir todėl matote, kad šios situacijos ištaisymas, kurioje tiek daug žmonių yra įkalinami, yra labai plati tema, ir to negalima pasiekti, visą dėmesį sukoncentruojant vien į teisingumo sistemą, į įstatymus, į bausmių sistemą. Nes galite matyti, kad visa tai siejasi su ego ir jo mėginimais viską kontroliuoti. Turite visuomenę, kurioje nedideliam elitui buvo leista pildyti savo ego troškimą siekti didžiausios kontrolės, ir jis su tuo nuėjo labai toli savo mėginimuose kontroliuoti plačiąją visuomenę.

Ir tuomet matote vis didėjantį skaičių žmonių, kurie iš tiesų maištauja prieš šią kontrolę. Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad tai, ką kartais matote kaip įstatymų laužymą, iš tiesų yra tam tikra maišto formą prieš neteisingą situaciją, kuomet tai darantys žmonės neturi aiškios vizijos kaip galėtų maištauti konstruktyvesniu būdu. Tuo nenoriu pasakyti, kad žmonės, kurie laužo įstatymus, būtinai yra didvyriai ar kad jie tai daro sąmoningai, nes dauguma jų nedaro to sąmoningai. Aš tiesiog sakau, kad tai yra nesąmoninga maišto forma prieš neteisingą sistemą, kuri riboja visuomenę.

Ir todėl matote, kaip elito ego – ir netgi ego tų, kurie valdo šalį: politikų, teisėjų ir įstatymo vykdytojų – dažnai pasiduoda ego paremtai, baime paremtai reakcijai, kurioje nori bausti, varžyti ir kontroliuoti tuos, kurių, kaip patys suvokia, negali sukontroliuoti. Tačiau jų sąmoningi protai nenori pripažinti, kad jie negali sukontroliuoti žmonių, kadangi jų sistema yra sugedusi ir turi būti pertvarkyta iš pamatų.

Ir todėl tai, ką šiuo metu matote, vėlgi, yra situacija, apie kurią kalbėjome anksčiau, tai yra, kad, kai nėra pusiausvyros, šis pusiausvyros nebuvimas darysis vis ekstremalesnis, mėgindamas pažadinti žmones būtinybei atsitraukti žingsnelį atgal ir tarti: „Kokiu būdu esame nuklydę į šalį, ką mums rodo dabartinė mūsų situacija, kokius turime trūkumus sistemoje, ir kaip galėtume permąstyti savo požiūrį ir atrasti kitokį požiūrį, užuot sodinę žmones į kalėjimus?“ Idant žmonės galėtų sakyti: „Kaip galėtume atrasti būdą apšviesti žmones, kad jie keltų aukštyn savo sąmonę, kaip galėtume padėti jiems atrasti konstruktyvesnį būdą dalyvauti visuomenėje?“

Tačiau taip pat reikia pakeisti ir visą visuomenę, kad ji leistų žmonėms rodyti daugiau individualios iniciatyvos konstruktyvesniais būdais, užuot kaupus frustraciją, kuri galiausiai paskatina juos reaguoti pykčiu, kenkiant kitiems, laužant įstatymus ir tuo būdu akivaizdžiai pažeidžiant kitų žmonių laisvą valią.

Bet ar suvokiate, ką sakau? Gali egzistuoti įstatymai, kurių tikslas būtų apsaugoti plačiąją visuomenę, kad kiti žmonės negalėtų atimti jų turto arba pažeisti jų laisvos valios. Tačiau, kai nesubalansuotų žmonių skaičius perkopia tam tikrą ribą, visuomenė turėtų suvokti, kad kažkas yra ne taip su visa sistema. Nes negalite nesiliaudami sakyti, kad kažkas yra ne taip su visais tais žmonėmis, ir tiesiog turime juos visus pasodinti į kalėjimą, kol būsime užrakinę problemą – nes tai nėra tvarus požiūris į problemą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels