Vieninga (fizinė) pasaulio vyriausybė nėra reikalinga

TEMOS: Daugelis šalių buvo įkurtos su mokytojų palaiminimu – nereikia, kad būtų tik viena religija ar tik viena šalis – vienybė neįmanoma per suvienodinimą – vertikali vienybė – vienybė per dvasinį ryšį – tikrasis bendradarbiavimas, paremtas ryšiu su dvasine karalija – vieninga pasaulio vyriausybė fizinėje karalijoje nėra reikalinga – JT yra svarbus komunikacijos įrankis – palikite svajonę naudotis ja kontroliavimui – nėra būtina atiduoti suverenitetą – demokratija nėra garantija prieš elitizmą – savidestrukcijos potencialas – vienintelis sprendimas yra pakelti kolektyvinę sąmonę – kada žmonės pabus ir suvoks, kad žmogiškas protas negali išspręsti jų problemų – antrasis termodinamikos dėsnis – trečiasis pasaulinis karas – dvasinis nubudimas

Klausimas: Suprantu, kad šalims reikia bendradarbiauti globaliu mastu, kad galėtų įtvirtinti taiką. Ar Jungtinės Valstijos turėtų atiduoti savo suverenitetą ir pilnai paklusti JT politikai jos dabartinėje struktūroje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Nė vienas pakylėtasis mokytojas neturi jokio noro matyti Jungtines Valstijas atiduodant savo šalies suverenitetą. Yra daug šalių šioje planetoje, kurių įkūrimas iš tiesų buvo palaimintas pakylėtųjų mokytojų, ir Jungtinės Valstijos yra viena iš šių šalių. Tuo nenoriu pasakyti, kad kiekviena šiuo metu egzistuojanti šalis iš tiesų buvo įkurta su mūsų palaiminimu. Tiesiog sakau, kad didelė dalis šiuo metu egzistuojančių šalių iš tiesų gavo šį palaiminimą, ir mes, pakylėtieji mokytojai, norime, kad jos išliktų atskiromis šalimis.

Vienas iš svarbiausių mano pasakymų yra šis: „Yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi.“ Šiuo metu šioje planetoje egzistuoja tam tikros grupės, ir dauguma jų nėra žinomos plačiajai visuomenei, kurios naudojasi nemaža valdžia ir įtaka, mėgindamos suformuoti vieningą pasaulio vyriausybę. Šios vyriausybės vizija yra tokia, kad ji pajungs arba panaikins visas suverenias šalis, tuo būdu tapdama galingiausia jėga, galinčia užtikrinti taiką Žemėje.

Šis mėginimas sukurti vieną šalį yra labai panašus į nuo senų laikų vykstančius mėginimus įtvirtinti vieną religiją kaip vienintelę religiją Žemėje. Tai yra svajonė įtvirtinti priverstinę, horizontalią vienybę tarp žmonių. Kaip sakau šioje svetainėje, pagrindinė problema Žemės planetoje yra ta, kad žmonija yra įstrigusi dualistinėje sąmonės būsenoje. Šioje sąmonėje esantys žmonės į skirtumus žiūri kaip į grėsmę, ir todėl šie skirtumai tampa konfliktų priežastimi. Žmonės mano, kad vienintelis būdas panaikinti konfliktą yra panaikinti skirtumus. Kitaip tariant, jie mėgina sukurti vienybę per vienodumą.

Noriu jums absoliučiai aiškiai pasakyti, kad tai iš tiesų yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis dvasine mirtimi.

Pakylėtųjų mokytojų kelias yra įtvirtinti aukštesnę vienybės formą, vertikalią vienybę. Tai prasideda nuo suvokimo, kad esate dvasinė būtybė, tiesiogiai susijusi su savo dvasiniu šaltiniu. Sekantis žingsnis yra suvokti, kad visi kiti žmonės taip pat yra dvasinės būtybės, tiesiogiai susijusios su tuo pačiu dvasiniu šaltiniu. Kai kritinė masė žmonių įgis šį suvokimą, žmonijos sąmonė bus pakelta aukštyn, ir jūs išvysite susiformuojant universalią broliją/seseriją – vieną Dievo kūną Žemėje.

Kai perkeliate tai nacionaliniu mastu, pirmiausia turite suvokti, kad jūsų šalis iš tiesų yra Dievo globojama šalis, tai reiškia, kad ji yra įkurta pakylėtųjų mokytojų nurodymu ir yra jų remiama. Sekantis žingsnis yra suvokti, kad daugelis kitų šalių taip pat yra remiamos pakylėtųjų mokytojų. Ir tai atvers duris tikram vienybės jausmui, kuris gali atvesti prie tikro bendradarbiavimo.

Tad pakylėtieji mokytojai norėtų pamatyti tikros bendradarbiavimo dvasios tarp šalių sukūrimą, kuri remtųsi supratimu, jog šis pasaulis, ir šio pasaulio šalys, nėra izoliuotos nuo dvasinės karalijos. Kai kritinė masė šalių pradės pripažinti savo ryšį su dvasiniu šaltiniu, išvysite tikrą bendradarbiavimo dvasią. Šis tikrasis bendradarbiavimas nereikalaus nė iš vienos šalies atiduoti savo suvereniteto vienai pasaulio vyriausybei. Paprasta priežastis yra ta, kad vieninga pasaulio vyriausybė bus įtvirtinta dvasinėje karalijoje, ir kai individualios šalys bendradarbiaus su šia dvasine vyriausybe, nebebus jokios būtinybės turėti vieną pasaulinę vyriausybę materialioje karalijoje.

Puikiai suprantu, kad daugeliui žmonių šios idėjos gali atrodyti kaip neįmanoma svajonė, kaip tik dar viena Utopija. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad Žemė jau patiria dvasinę transformaciją, kuri atneš didesnę vienybę. Tai nėra klausimas, ar tai įvyks; tai yra klausimas, kada tai įvyks, ir ar labai sunkūs bus gimdymo skausmai.

Jungtinės Tautos pildo svarbią rolę, būdamos bendravimo forumu tarp šalių. Jeigu šia organizacija bus tinkamai naudojamasi, ji gali tapti vertingu įrankiu įtampai mažinti ir konfliktams išvengti. Tačiau, kad šis Jungtinių Tautų potencialas galėtų būti pilnai įgyvendintas, Jungtinių Tautų nariai, ypač galingiausi jos nariai, turi paleisti svajonę sukurti vieningą pasaulio vyriausybę ar bet kokią kitą totalitarinės kontrolės formą. Jie taip pat turi liautis mėginti naudotis Jungtinėmis Tautomis savo savanaudiškiems tikslams.

Kol to neįvyks, Jungtinės Tautos, savo ar ne savo noru, bus įrankis jėgoms, kurios siekia sukurti šią vieningą pasaulio vyriausybę. Ir nors mėginimai sukurti šią vieningą pasaulio vyriausybę galiausiai yra pasmerkti žlugti, kaip žlugo pasaulinis komunizmas, nacizmas ir visos kitos totalitarinės sistemos, tai gali atvesti prie didelių kančių ir konfliktų, jeigu šiems mėginimams sukurti tokią vyriausybę bus leista toliau tęstis.

Grįžtant prie tavo klausimo, tikiuosi, jog jau tapo aišku, kad visiškai netrokštu, jog Jungtinės Valstijos atiduotų savo suverenitetą ir paklustų Jungtinių Tautų politikai. Net jeigu Jungtinės Tautos funkcionuotų savo aukščiausiame potenciale, nė vienai šaliai nėra būtina atiduoti savo suvereniteto Jungtinėms Tautoms.

Demokratija ir savęs valdymas yra būtina šios planetos dvasinės evoliucijos dalis. Žmonėms turi būti leidžiama save valdyti ir pjauti pasekmes, kol jie suvoks, kad bet kokia tikra valdžia turi remtis kažkuo, kas būtų aukščiau už žemesniąją sąmonę, dualistinį protą. O tas kažkas gali pradėti veikti tik tuomet, kai kritinė masė žmonių pakels savo sąmonę ir pradės sąmoningai bendradarbiauti su pakylėtaisiais mokytojais. Ir tik tuomet išvysime valdžią, kuri iš tiesų bus iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms. Šiandien daugumos šalių, tarp jų ir Jungtinių Valstijų, valdžia yra iš elito, nuo elito ir elitui. Demokratija yra žingsnis aukštyn nuo elitizmo, tačiau tai nėra garantija prieš elitizmą.

Vėlgi, žinau, kad kai kurie žmonės sakys, jog esu beviltiškas utopistas. Tačiau, jeigu šie žmonės išstudijuotų mano ankstesnius mokymus apie bažnyčios ir valstybės atskyrimą ir apie tai, kodėl žydai ir arabai vieni kitų nekenčia, manau jie galėtų suvokti, kad žinia, kurią mėginu perduoti šioje svetainėje, yra ta, kad neegzistuoja joks žmogiškas, horizontalus sprendimas šiuo metu Žemės planetoje egzistuojančioms problemoms, tame tarpe ir pasaulinei taikos problemai.

Šiuo metu esame labai pavojingoje Žemės planetos evoliucijos fazėje. Žmonės susikūrė masinio naikinimo ginklus, tačiau nėra išsiugdę išminties, kuri leistų jiems turėti šiuos ginklus savęs nesusinaikinant. Ši išmintis, ši pusiausvyra, negali ateiti iš žemesniosios sąmonės būsenos. Ji tegali ateiti iš aukštesnės sąmonės būsenos, tai reiškia, jog ji privalo ateiti iš dvasinės karalijos. Ji galės ateiti tik tuomet, kai kritinė masė žmonių bus pasiekusi aukštesnę sąmonės būseną, kurią vadinu Kristaus sąmone, ir tuo būdu jie tarnaus magnetu, padėdami aukštyn kelti visos žmonijos sąmonę.

Dabartinės problemos Žemės planetoje buvo sukurtos todėl, kad žmonija nusileido į dualistinę sąmonės būseną, kurioje žmonės yra atsiskyrę nuo savo dvasinio šaltinio. Vienintelis būdas išeiti iš dabartinių krizių šioje planetoje yra iškopti virš dualistinės sąmonės būsenos ir įkūnyti aukštesnę sąmonės būseną. Bet kokie mėginimai išspręsti žmonių sukurtas problemas su ta pačia sąmonės būsena, kuri šias problemas sukūrė, tik dar labiau sustiprins šias problemas. Manau, kad tai jau pakankamai pademonstravo dabartinė situacija Vidurio Rytuose, situacija, kuri tęsiasi dešimtmečius ir netgi tūkstantmečius.

Klausimas, kurį mes, pakylėtieji mokytojai nuolatos užduodame, yra šis: „Kada žmonės pabus ir suvoks, jog negali išspręsti savo problemų, nesiekdami aukštesnės sąmonės būsenos, nesiekdami įžvalgų ir pagalbos iš pakylėtųjų mokytojų?“ Kaip sakiau daugelį kartų šioje svetainėje, Žemės planeta yra gyvybės srautų mokykla. Žmonės išmoks savo pamokas. Vienintelis klausimas yra tai, kaip jie šias pamokas išmoks.

Šiuo atžvilgiu, pamoka, kurią turi išmokti žmonės, yra ta, kad, kai jie naudojasi savo laisva valia, kad atsiskirtų nuo savo dvasinio šaltinio, jie tampa pavaldūs antrajam termodinamikos dėsniui. Tai reiškia, kad entropija – netvarka ir chaosas – neišvengiamai didės, kol visuomenė galiausiai ims save naikinti. Vienintelė išeitis yra atkurti ryšį su dvasiniu šaltiniu, ir tai turi būti padaryta laisva valia priimtu sprendimu.

Pakylėtieji mokytojai nuolatos dirba, siekdami padėti žmonėms išmokti šią pamoką per vidinį nušvitimą. Tačiau, jeigu žmonės atsisako mokytis per vidinį įkvėpimą, jie privalo mokytis skindami savo veiksmų pasekmes. Tad iš tiesų yra visiškai įmanoma, kad žmonės gali nueiti į kraštutinumą, kuomet trečiasis pasaulinis karas sukurs tokią milžinišką destrukciją ir gyvybių praradimą, kad žmonės galiausiai nubus iš savo dvasinės komos ir suvoks, jog turi atkurti ryšį su savo šaltiniu.

Mes, pakylėtieji mokytojai, esame praktiški realistai. Mes matome tokio pasaulinio karo potencialą. Tačiau mes taip pat matome, kad vyksta didelio masto dvasinis nubudimas, ir tai gali padaryti didelį poveikį šios planetos ateičiai. Todėl tikimės, kad pabus daugybė milijonų žmonių ir prisijungs prie dvasinio nubudimo, idant galėtume sustabdyti šią destrukcijos bangą laiku, kol didelio masto konfliktas dar netapo fizine realybe.

Ar tai įvyks? Negaliu atsakyti į šį klausimą – į jį gali atsakyti tik žmonės.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels