Ar gali socializmas padėti pašalinti skurdą?

TEMOS: Kapitalizmo galutinis tikslas yra toks pat kaip komunizmo – elito kontroliuojama visuomenė – individas svarbesnis už valstybę – sistemose nėra užuojautos – žmonės gali užjausti – tiktai dvasinė vienovė gali atvesti prie tikrai užjaučiančios visuomenės – laisvos rinkos ekonomikas nėra ekonominė sistema

Klausimas 1: Knygoje „Mistinis Jėzaus mokymas“ Jėzus sakė, kad tobula visuomenė turėtų būti komunizmo ir kapitalizmo derinys, tai ar tuomet Kinija yra ideali visuomenė?

Klausimas 2: Ką tu turėjai omenyje žodžiais: „Vargšų jūs visuomet turite su savimi?“ Ir kodėl nesiūlei socialistinės valdžios formos skurdui įveikti? Argi kapitalizmas nėra mažiau užjaučianti ekonominė sistema?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pirmiausia norėčiau pakalbėti apie teiginį, jog tariamai sakiau, kad tobula visuomenė yra komunizmo ir kapitalizmo derinys. Kai skaitote dvasinį mokymą, svarbu skaityti atidžiai. Štai ką sakiau knygoje „Mistinis Jėzaus mokymas:“

Tarp jūsų esantys žalčiai, siekdami manipuliuoti Žemės žmonėmis, naudojasi dualistinio proto reliatyvumu, sėdami nesantaiką ir konfliktus tarp Dievo žmonių. Pagrindinė žalčių taktika yra „skaldyk ir valdyk.“ Galbūt pamenate teiginį: „Suskilęs namas negali išstovėti.“ Iš tiesų tai reiškia, kad dualistinio proto reliatyvumo suskaldytas žmogus negali atpažinti Dievo tiesos, ir todėl negali pasiekti Kristaus sąmonės.

Šio pasaulio žalčiai naudojasi labai efektyvia taktika – naudodamiesi dualistinio proto reliatyvumu sukuria du kraštutinumus, kurie yra, arba atrodo esantys vienas kito priešingybė. Jų tikslas yra priversti jus galvoti, kad tiesa turi būti viename iš šių kraštutinumų. Iš tiesų abu kraštutinumai kyla iš dualistinio proto reliatyvumo, todėl tiesos nėra nė viename iš jų.

Pažvelgę į istoriją, pamatysite, kaip ši taktika buvo naudojama. Paimkime, pavyzdžiui, konfliktą tarp komunizmo ir kapitalizmo. Daugelis žmonių leidosi įtraukiami į šį konfliktą, manydami, kad kova tarp kapitalizmo ir komunizmo yra kova tarp gėrio ir blogio. Iš tiesų kova tarp kapitalizmo ir komunizmo tėra kova tarp dviejų totalitarizmo atmainų, dviejų centralizuotos ekonomikos valdymo formų.

Komunistinėje sistemoje, valstybė valdo ir kontroliuoja gamybinius išteklius. Kapitalistinėje sistemoje, privačios kompanijos kovoja dėl monopolio. Jeigu paimtumėme aukščiausią tašką pasiekusį kapitalizmą, viena kompanija valdytų visus gamybinius išteklius. Tačiau taip galėtų nutikti tik tuomet, jei kompanija darytų poveikį valdžiai (arba su ja susijungtų), todėl galutinė kapitalistinės sistemos išdava yra valstybinė kontrolė, kuri jau nuo pat pradžių egzistuoja komunistinėje sistemoje. Išvada tokia – kapitalizmas ir komunizmas tėra du skirtingi būdai centralizuotam ekonomikos valdymui pasiekti.

Vidurio kelias tarp šių dviejų kraštutinumų yra ekonomikos forma, vadinama „laisvuoju verslu“ arba „laisvosios rinkos ekonomika“ (deja, daugelis žmonių tiki melu, kad laisvasis verslas yra tas pats kas kapitalizmas). Laisvojo verslo ekonomikos pagrindas yra neribota konkurencija. Laisvojo verslo ekonomikoje neįmanoma sukurti monopolio. Kol konkurencija išlieka nevaržoma, kompanija monopolį gali įgyti tik laikinai. Kokia nors kita kompanija neišvengiamai ims gaminti tokius pat produktus mažesne kaina, ir monopolis subyrės. [citatos pabaiga]

Nesugebu suprasti, kaip iš šių žodžių galima pagalvoti, jog propaguoju kapitalizmo ir komunizmo derinį. Aš palaikau ekonomiką, kuri nėra nei kapitalizmas, nei komunizmas, nei šių dviejų sistemų derinys. Ji yra aukščiau už dualistinius kraštutinumus.

Nelaikau Kinijos idealia visuomene, kadangi ji pernelyg mažai vertina individualumą, valstybę iškeldama aukščiau individo. Tai nėra Dievo kelias, nes Dievo pasaulyje individas yra visų svarbiausias. Valstybė yra sukurta individui, o ne individas valstybei. Kristiškumo kelias yra individualus kelias ir turite teisę eiti šiuo keliu, net jeigu visas pasaulis būtų prieš jus – kaip aš tą pademonstravau prieš 2000 metų.

Na o dabar pereikime prie antrojo klausimo ir teiginio: „Vargšų jūs visuomet turite su savimi.“ Šis teiginys buvo sukurtas padėti mano mokiniams suvokti, kad jiems reikia sutelkti visą savo dėmesį mano Šviesai ir mokymams sugerti, kol vis dar tebesu su jais įsikūnijime. Jis buvo skirtas konkrečiai mano mokiniams ir šie žodžiai nebuvo skirti visiems krikščioniams visam laikui. Tačiau jame iš tiesų yra paslėpta žinia, kad turite teisingai susidėlioti savo prioritetus ir kad Kristiškumas visada yra aukščiausias tikslas kiekvienam dvasios ieškotojui. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės – Kristaus sąmonės – o visa kita jums bus pridėta.

Kas liečia teiginį, kad socializmas yra labiau užjaučianti sistema negu kapitalizmas, nė viena sistema negali būti jautresnė nei ją nustatantys, ją vykdantys ir įgyvendinantys žmonės. Todėl jokia sistema negali garantuoti skurdo pašalinimo. Pakomentavau tai kitame atsakyme:

Paprasčiausiai neegzistuoja tokia politinė sistema – ar ji būtų kapitalistinė, socialistinė ar komunistinė – kuri galėtų užtikrinti socialinį teisingumą, o priežastis tam yra paprasta. Socialinis neteisingumas kyla iš dualistinės sąmonės būsenos, kuri verčia žmones laikyti save atskirtais nuo savo brolių ir seserų, arba laikyti juos savo priešais. Vienintelis sprendimas yra Kristaus sąmonė, kuri skatina žmones matyti savo vienovę su savo dvasiniu šaltiniu, suvokiant, kad visi kiti žmonės taip pat gimė iš šio šaltinio. Ir tuomet žmonės pradės matyti realybę mano teiginyje, kad tai, ką padarėte vienam iš šių mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.

Kai žmonės save mato vienovėje su Dievu, jie leidžia Dievui per juos veikti, ir todėl nebelieka būtinybės turėti kokias nors žmonių sukurtas sistemas gyvenimui kontroliuoti. Ir tuomet galite leisti viešpatauti Dievui, užuot leidę žmonių elitui kontroliuoti plačiąją visuomenę, naudojantis viena iš savo sukurtų „neklystančių“ tikėjimo sistemų, ar ji būtų savo prigimtimi religinė, politinė ar ekonominė.

Tiktai tuomet, kai žmonės praregės iš dualistinio atskirties ir susipriešinimo požiūrio, jie išvys realybę, kad visa gyvybė kilo iš to paties šaltinio. Todėl, jeigu žeidžiate kitą, iš tiesų žeidžiate save. Ir tiktai šis dvasinės vienovės jausmas gali atnešti tikrą socialinį teisingumą į visuomenę. Socialinis teisingumas negali būti primestas per prievartą per kažkokią sistemą, kadangi šią sistemą apibrėžęs ir palaikantis elitas visada save laikys aukščiau už plačiąją visuomenę, ir todėl tokioje sistemoje jau nuo pat pradžių yra užkoduotas dualizmas. Dualizmas yra amžinas teisingumo ir lygybės priešas!

Socialinis neteisingumas yra sukeltas tamsuoliško savanaudiškumo. Vienintelis būdas pasiekti socialinį teisingumą yra padėti žmonėms pasiekti nušvitusį savanaudiškumą, kuris būtų paremtas visos gyvybės vienove. [citatos pabaiga]

O kas liečia klausimą, kodėl nerekomenduoju socialistinės sistemos, tai kaip galėčiau palaikyti tikėjimo sistemą, kuri yra paremta Dievo neigimu ir mėginimu išaukštinti valstybę, o kartu ir tą valstybę kontroliuojantį elitą – į tą patį absoliučios valdžios statusą kaip Dievas? Aš nuolatos patvirtindavau savo vienovę su Dievu. Kai komunistai ims daryti tą patį, galbūt dar kartą užmesiu akį į jų filosofiją.

Esmė ta, kad neremiu nė vienos žmonių sukurtos sistemos. Aš palaikau laisvos rinkos ekonomiką, kurioje egzistuotų nevaržoma konkurencija ir nušvitę piliečiai. Tačiau, kad tokia ekonomika galėtų veikti – ir kad ji nepatektų į piktnaudžiavimo chaosą – kritinė masė žmonių turi pasiekti aukštą Kristaus sąmonės laipsnį. Ir tai tuomet leis Šventajai Dvasiai tekėti per ekonomiką ir įkūnyti gausingą gyvenimą. Tai suteiks lygias galimybes visiems, kuomet tiktai tie, kurie nenorės dėti pastangų, liks vargšais.

Tad vėlgi, vienintelis tikras būdas pašalinti skurdą yra tai, kad dėtumėte visas pastangas savo individualiam Kristiškumui įkūnyti ir tuomet šauktumėte savo žinią nuo stogų, padėdami kitiems padaryti tą patį. Prisimenate mano žodžius: „Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti?“ Na, negalite ir jūs, tačiau su Dievu viskas yra įmanoma. Dievas yra vienintelė jėga, kuri gali pašalinti skurdą, tačiau Dievas privalo veikti per savo sūnus ir dukteris. Tad turite „leisti šiam protui būti jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje“ ir daryti darbus, kuriuos aš dariau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels