Milijonai musulmonų yra pasiruošę pokyčiams, tačiau mažai atsiranda drįstančių atvirai kalbėti

TEMOS: Ego svajoja pasiekti nemirtingumą nepatirdamas savasties mirties – dvasinis vedimas ateina iš vidaus, o ne iš išorinių šventraščių – Koranas gali būti naudojamas kaip priemonė vidiniam vedimui stimuliuoti – Koranas nėra šimtaprocentiniu tikslumu užrašytas apreiškimas Mahometui – Mahometas buvo mistikas – Dievas yra už formų ribų – Mahometas padarė klaidą, duodamas žmonėms tai, ko jie norėjo – kodėl pavojinga leisti pranašui tapti svarbesniam už Dievą – musulmonų pasaulis pasikeis, tačiau gali prireikti antrojo termodinamikos dėsnio jam sugriauti – milijonai musulmonų yra pasirengę atviresnio proto požiūriui – musulmonų tikėjimo kėlimas aukštyn

Klausimas: Štai ką sužinojau apie islamą:

- Mahometas buvo dangaus įšventintas pasiuntinys (nors ir nebuvo pasiekęs Kristiškumo);

- didelė dalis Korano per Mahometą buvo perduota neiškreipta, ypač ankstyvosios suros;

- po jo mirties, Mahometo pasekėjai daug ko pridėjo į jo mokymus savo nuožiūra;

- islamo religija buvo skirta arabams, o ne visam pasauliui.

Mano klausimai:

1. Kiek šiandien gali būti naudingas Koranas kaip dvasinio vedimo įrankis?

2. Ar šiandieninis Koranas iš tiesų yra tas, kurį perdavė Mahometas? Pavyzdžiui, jis yra sudarytas pagal surų ilgį, o ne pagal chronologinę tvarką. Jeigu instrukcijų žinynas sudarytas klaidingai, tai kokia tuomet iš jo nauda?

3. Ar šiandieniniai musulmonai meldžiasi taip kaip meldėsi Mahometas? O gal visa tai yra sukurta žmonių?

4. Ar įmanoma pakeisti musulmonų pasaulį? Atrodo, kad tarp musulmonų beveik neegzistuoja gebėjimas tirti save ir augti. Abejoju, ar musulmonai sugebės pakilti virš savo dabartinių įsitikinimų ir ar sugebės atrasti naują, šviežią, šiandienai reikšmingą praktiką. Žinau, kad sakai, jog turėtume atsakymų ieškoti savo viduje, ką aš ir mėginu daryti. Priklausau musulmonų tikėjimui ir matau jame rimtų problemų. Užuot viską iš karto atmetęs, norėčiau tai daryti palaipsniui. Iš čia ir mano klausimai.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Klausimas 1:

Bet kuris įrankis naudingas tik tiek, kiek iš jo naudos geba gauti šiuo įrankiu besinaudojantis asmuo. Jeigu egzistuotų mechaniškas būdas atvesti žmones į pakylėjimą, jis jau seniai būtų atrastas. Mes, pakylėtieji mokytojai, užsitarnavome savo pakylėjimą, atradę tikrąjį kelią, kūrybišką kelią savyje. Todėl nesiekiame sukurti ar perduoti automatiško kelio, kadangi žinome, jog tai yra neįmanoma. Tik nenušvitę žmonės ieško garantuoto kelio į išganymą – ego svajonės pasiekti nemirtingumą be savitranscendencijos, be savasties mirties.

Dvasinio vedimo esmė nėra, niekada nebuvo ir niekada nebus tobuli išoriniai šventraščiai ar taisyklės. Dvasinis vedimas privalo ateiti iš vidaus, iš jūsų AŠ ESU Esaties, kaip aprašiau savo mokyme. Išoriniai šventraščiai – ar tai būtų Koranas, Biblija, „slaptieji“ visų amžių mokymai ar ši svetainė – gali jums padėti tik tiek, kiek stimuliuoja jūsų gebėjimą eiti vidun ir užmegzti ryšį su savo aukštesniuoju aš. Jeigu mokinys naudosis išoriniu šaltiniu trokšdamas garantuoto kelio, tai niekada neatves prie tikros savitranscendencijos. Tai teatves į dvasinės puikybės aklavietę, į kurią patekę galvojate, kad Dievas tiesiog privalės jus priimti dėl to, ką esate padarę pagal Žemėje apibrėžtą standartą.

Koranas turi potencialą būti jūsų vidinį ryšį su jūsų AŠ ESU Esatimi stimuliuojančiu šaltiniu. Tai tiesa, kad dauguma musulmonu juo šitaip nesinaudoja, kaip ir dauguma krikščionių nesinaudoja Biblija šiuo būdu. Tačiau kodėl jūs – kaip dvasios mokinys – turėtumėte leisti daugumai nutempti jus žemyn? Dar niekas nelaimėjo savo pakylėjimo sekdamas minia – ar netgi klausydamas minios.

Tad jeigu drįsite skaityti tarp eilučių ir leisite Koranui būti jūsų vedliu, jis iš tiesų gali būti vertingu įrankiu – net ir nepaisant akivaizdžių jame dėstomos medžiagos organizavimo trūkumų.

Klausimas 2:

Ne, dabartiniame Korane Mahometo perduoti mokymai nėra užrašyti tiksliai. Tačiau jie tiksliau atspindi Mahometui perduotą apreiškimą nei Naujasis Testamentas atspindi mano tikruosius mokymus. Tad jis vis dar gali būti naudingas tiems, kurie siekia peržengti išorinį žodį ir siekia ieškoti vidinio ŽODŽIO.

Žinoma, būtų buvę žymiai geriau, jeigu suros būtų buvusios išdėstytos ta tvarka, kuria buvo perduotos, idant mokiniai galėtų ignoruoti arba įžvalgia akimi skaityti vėlesnes suras, kurios akivaizdžiai turi dualistines vibracijas. Tačiau kai kurie stipriai paklydę ankstyvieji lyderiai labai pasistengė, kad to padaryti būtų neįmanoma. Tačiau vėlgi, mokiniui, kuris yra pasiruošęs naudotis savo vidiniu įžvalgumu, nebus sunku pajausti vibracijų skirtumą tarp ankstyvųjų ir vėlyvųjų surų.

Tuo nenoriu pasakyti, kad skatinu žmones studijuoti vien tik Koraną. Tie, kurie turi atvirumą peržengti išorinio žodžio ribas, niekada neturėtų apriboti savo proto vienu šaltiniu – įskaitant ir šią svetainę. Visada turėtumėte studijuoti ne vieną šaltinį, bet kuriuo momentu koncentruodamiesi į tai, kas su jumis rezonuoja labiausiai – ir leisdami tam laikui bėgant keistis.

Klausimas 3:

Mahometas savo ankstyviausiais metais suvokė tai, kas yra centrinė Korano – ir visų kitų įkvėptų šventraščių – žinia. Žinia yra ta, kad vienas tikrasis Dievas yra už formos ribų ir todėl jo neįmanoma uždaryti į jokį šventraštį ar ritualą. Tad jis meldėsi eidamas vidun ir užmegzdamas ryšį su savo aukštesniuoju aš, taip kaip jį suprato. Tą darė visi tikrieji visų amžių mistikai, ir Mahometas savo kelią iš tiesų pradėjo būdamas tikru mistiku.

Kai suvokiate, kad vienas tikrasis Dievas yra už formų ribų, matote, jog yra beprasmiška manyti, kad šį Dievą galimą atrasti tik kažkokioje specifinėje vietoje Žemėje. Galvojimas, kad beformį Dievą galima asocijuoti su kažkokia forma ar uždaryti jį į šią formą, būtent ir yra monoteizmo paklydimas. Mahometas iš tiesų tai suvokė, tačiau dauguma jo pasekėjų to nesuvokė. Jiems reikėjo fizinio monumento, kurį galėtų garbinti, ir Mahometas vėliau savo gyvenime padarė klaidą „duodamas žmonėms tai, ko jie nori,“ galvodamas, jog šitaip pasitarnavo Dievui. Tačiau tai nebuvo pasitarnavimas Dievui.

Aš šios klaidos nepadariau. Nepalikau žmonėms jokių šventraščių ir netgi nepalikau jiems fizinio kūno. Žinoma, tai buvo pridėta vėliau, tad net jeigu Mahometas nebūtų padaręs to, ką padarė, jo pasekėjai vis tiek būtų susikūrę tokius fizinius simbolius. Vis dėlto, Mahometas iš tiesų suprato, kad centrinė islamo žinia yra beformis Dievas, ir jis žinojo, kaip yra pavojinga leisti pranašui tapti svarbesniam už šaltinį. Tad jis nenorėjo, kad musulmonai būtų taip stipriai susikoncentravę į Meką. Vietoj to, kad melstųsi atsisukę į Meką, jis norėjo, kad jie melstųsi eidami vidun – kaip to nori ir Alachas. Nerasite Alacho Mekoje – jį atrasite tik savo karalystėje – kuri yra jumyse.

Įmantrus meldimosi ritualas, kurio daugelis musulmonų šiandien laikosi, vėlgi yra gimęs iš troškimo sukurti išorinį, mechanišką kelią, garantuosiantį jūsų išganymą. Tai nė kiek nesiskiria nuo tam tikrų tibetiečių įsitikinimo, kad, jums parpuolus ant žemės 10 000 kartų, garantuotai gausite kažkokią naudą. Tai yra išorinis kelias, kuris jūsų neatves į pakylėjimą, kai tuo tarpu paprasčiausias ritualas, per kurį išvalytumėte savo protą nuo visų išankstinių nuomonių ir susiderintumėte su savo AŠ ESU Esatimi, jums būtų daug naudingesnis.

Klausimas 4:

Na, mes, pakylėtieji mokytojai, iš tiesų laikas nuo laiko užduodame sau lygiai tą patį klausimą. Tačiau vėlgi, mes matome, kokio uždaro proto krikščioniškas pasaulis buvo vos prieš kelis šimtmečius. Ir nors dauguma žmonių Vakaruose dar nėra atviri eiti vidun, vakarų visuomenė šiandien iš tiesų yra atviresnė nei prieš du šimtus ar tris šimtus metų.

Tad mes visi matome, kad laikas neišvengiamai privers musulmonų pasaulį keistis. Jei ne kokiu nors kitu būdu, tai per antrąjį termodinamikos dėsnį, kuris neišvengiamai sukurs tokį chaosą, kad musulmonai bus priversti pasikeisti. Žinoma, mes visi tikimės, kad pokyčiai galės įvykti, žmonėms atradus noro atverti savo protus.

Ir būtent čia tu ir į tave panašūs žmonės galite suvaidinti savo vaidmenį. Neišmeskite savo musulmoniško tikėjimo. Vietoj to, darykite ką galite, keldami klausimus ir ieškodami žmonių, kuriems rūpi panašūs dalykai. Organizuokitės ir padėkite vieni kitiems skleisti naują ir atviresnio proto požiūrį.

Galbūt galvoji, kad tu tik vienas toks, tačiau galiu tave užtikrinti, jog milijonams musulmonų rūpi tie patys dalykai ir jie jaučia būtinybę keistis. Milijonai gyvybės srautų – tokių kaip tu – pasisiūlė įsikūnyti musulmonų tikėjime būtent dėl to, kad atneštų pokyčius šiuo laikmečiu. Šie pokyčiai yra arčiau nei galite galvoti, nors jie dar nėra pasiekę kritinės masės, kuomet taptų akivaizdūs ir nepaneigiami.

Išstudijuokite mano mokymą apie tai, kas atneša pokyčius, ir suvoksite, kad tarp musulmonų egzistuoja aukščiausi dešimt procentų, ir jie turi didelę galią – ypač nubudę ir susirinkę drauge. Tad nepalikite savo musulmoniško tikėjimo – kelkite jį aukštyn, keldami savo sąmonę ir padėdami kitiems daryti tą patį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels