Tiktai tie, kurie siekia pakylėti visą gyvybę, įžengs į pakylėjimo spiralę

TEMOS: Tie, kurie siekia suvaržyti Kristiškumą – Pasiryžimas pažvelgti į veidrodį – Turite palikti tyčiojimosi sąmonę – Jūs esate beformė būtybė – Viskas vyksta jūsų prote – Pajauskite vibraciją

Pakylėtasis Mokytojas MOR, 2010 birželio 13 d. per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas Sankt Peterburge, Rusijoje.


Velnias, piktoji dvasia, negali pakelti, kai iš jo yra tyčiojamasi. Šiuos nesenstančius žodžius aš ištariau per savo inkarnaciją Tomu Moru. Ir tai yra tikra tiesa. Velnias nemėgsta, kai iš jo yra tyčiojamasi – kai iš jo yra šaipomasi, kai iš jo yra juokiamasi – nes į save jis žiūri labai rimtai. Tad noriu labai aiškiai pasakyti vieną dalyką: AŠ ESU mokytojas El Morija. Turiu teisę pakeisti savo vardą į Mokytoją MOR. O JŪS neturite teisės man sakyti, ką turėčiau daryti – kaip aš neturiu teisės sakyti jums, ką daryti turėtumėte jūs.

Tie, kurie siekia suvaržyti Kristiškumą

Skirtumas tas, kad aš neturiu jokių intencijų jums sakyti, ką turėtumėte daryti, kai tuo tarpu kai kurie žmonės Žemėje iš tiesų turi intencijas sakyti man – ar bet kuriam kitam Gyvojo Kristaus atstovui – ką mes turėtume daryti. Būtent šią sąmonę matėte rašto aiškintojuose ir fariziejuose, kurie metė iššūkį Jėzui ir iš jo tyčiojosi, mėgindami pasinaudoti tuo, kas buvo pasakyta tuose šventraščiuose, kuriuos jūs dabar vadinate Senuoju Testamentu, kad apribotų Jėzaus išreiškiamą Kristiškumą.

Ar matote, kaip ši sąmonė visada mėgina surasti kažką Žemėje, kuo galėtų pasinaudoti kaip ginklu, siekdama apriboti Gyvojo Kristaus reiškimąsi? Tad netgi yra žmonių, kurie paima kažką iš ankstesnio pakylėtųjų mokytojų mokymo ir naudojasi tuo mėgindami apriboti pakylėtųjų mokytojų reiškimąsi šiandien. Tai, žinoma, mums nedaro jokio poveikio, nes jokios žmonių kuriamos patyčios negali mūsų paliesti. Nes mes iš tiesų galime ištverti tyčiojimąsi; mes netgi galime mėgautis, kai iš mūsų yra juokiamasi. Nes jeigu nežiūrite į save rimtai, koks jums skirtumas, jeigu kiti iš jūsų tyčiojasi ar juokiasi?

Tačiau tai iš tiesų turi pasekmes tiems, kurie tyčiojasi ir juokiasi iš kitų, siekdami juos pažeminti. Mano mylimieji, pažvelkite į situaciją, kurioje Jėzus buvo atvestas į teismą. Vos prieš keletą dienų daugelis žmonių Jeruzalėje sveikino jį kaip Mesiją, sveikino jį kaip į Jeruzalę įžengusį karalių. Bet tuomet staiga jie persimainė, kaip žmogaus protas gali akimirksniu persimainyti. Ir dabar jie ėmė šaukti: „Barabas, Barabas“, nes labiau norėjo žudiko, o ne gyvojo Kristaus išlaisvinimo. Ir jam einant siauromis Jeruzalės gatvelėmis, nešant kryžių, jie tyčiojosi iš jo, spjaudė ant jo ir visaip jį keikdami mėgino jį pažeminti.

Tačiau Jėzus užsitarnavo savo pakylėjimą ir jis dabar yra pakylėtoje karalijoje, kai tuo tarpu tie minioje, kurie iš jo tyčiojosi, vis dar tebėra Žemėje. Bet netgi dar daugiau, jie vis dar tebėra fiziniame įsikūnijime. Ir tai iš tiesų turėtų paskatinti jus susirūpinti, tuos iš jūsų, kurie esate pasirengę pažvelgti į save veidrodyje – ir todėl galite pasimokyti iš šios situacijos ir suvokti, kad: „Tai juk mes nepasikeitėme, tai mums reikia pažvelgti į save, užuot projektavus ant kitų. Nes neįžengsime į pakylėtąją karaliją siekdami pakeisti kitus – į ją įžengsime tiktai keisdami save.“

Pasiryžimas pažvelgti į veidrodį

Ir negalėsite savęs pakeisti, kol neišdrįsite pažvelgti į veidrodį ir pripažinti, kad jums kažko stinga, kad jūs nesate tinkamoje sąmonės būsenoje. Ir galiu jus užtikrinti, kad jeigu esate dvasingas žmogus, jums yra absoliučiai būtina įveikti troškimą tyčiotis iš kitų ir juos žeminti. Nes žemindami jūs žeminate tai, kas yra šventa ir jūsų viduje. Nes kaip sakė Jėzus: ką darote kitiems, jau esate padarę sau. Tad jau pats šis faktas, jog galite prisiversti tyčiotis iš kitų, rodo, kad jau esate išsityčioję iš to, kas yra šventa jumyse. Ir todėl negalite leisti Kristui užgimti savyje, nes jaustumėte būtinybę išsityčioti iš šio Kristaus savyje, kaip tyčiojatės iš jo kituose.

Ir todėl negalite pakilti virš šios sąmonės, tos sąmonės, kurią matote tokioje daugybėje dvasingų žmonių pasaulyje. Kuomet jie mano – jog dėl to, kad neatlieka išorinių smurto aktų, tyliai kalba ir atvirai nerodo pykčio – jie mano transcendavę žmogišką sąmonę ir tapę iš tiesų dvasingais žmonėmis. Tačiau jie nenori matyti, kad už paviršinių regimybių lygmens vis dar egzistuoja neišspręsta psichologija, neišspręstos emocijos. Ir tai galima matyti iš to, kad jie turi šį pranašumo jausmą, kurio yra skatinami manyti, jog gali teisti kitus ar netgi iš jų tyčiotis, jeigu šie kitaip tiki ar neatlieka tų pačių dvasinių praktikų kaip atlieka jie.

Pažvelkite, kokioje daugybėje dvasinių judėjimų pasaulyje dominuoja ši sąmonės būsena: poreikis jaustis geresniais už kitus, poreikis manyti, jog turite kažką, ko niekas kitas neturi, kad mūsų guru, mūsų mokymas, mūsų organizacija, mūsų ritualai yra kažkokiu būdu pranašesni už kitus. Tačiau tam, kad galėtumėte jaustis pranašesniais, privalo būti tie, kurie būtų menkesni. O tai reiškia, jog tam, kad galėtumėte išsikelti save į pranašesnę poziciją, turite būti pasiruošę žeminti kitus. O tai, žinoma, yra visiškai priešinga ir pažeidžia Dievo valią.

Būdamas Pirmojo Spindulio Čohanu turiu – manau galiu sakyti – ganėtinai neblogą supratimą apie Dievo valią. Ir žinau, kad absoliuti Dievo valia yra kelti aukštyn visą gyvybę. Tai, žinoma, turi būti daroma laisvos valios kontekste, kuomet kai kurios gyvybės dalys gali nenorėti būti pakylėtos aukštyn. Tačiau Dievas tiesiog gerbia būtybių laisvos valios pasirinkimus. Dievui nieko nereikia pridurti prie jų pasirinkimų, juos žeminant ar baudžiant, kaip tai įsivaizdavo tiek daug religingų žmonių amžių bėgyje. Ir Dievui iš tiesų nėra jokio reikalo tyčiotis iš tų, kurie nepaklūsta kažkokiai sistemai Žemėje.

Turite palikti tyčiojimosi sąmonę

Tad ar matote absoliučią realybę, kad ši tyčiojimosi iš kitų sąmonė privalo būti transcenduota? Vėlgi, neprašau jūsų jaustis kaltais, jeigu buvote įsitraukę į šią sąmonę, nes šia ironijos ir sarkazmo sąmone yra persigėrusios dauguma visuomenių. Nes ji ateina iš puolusiųjų, kurie beveik nuo pat pradžių mėgino naudotis mūsų taip vadinama brolių kaltintojo sąmone, tyčiodamiesi iš kitų, iš jų dvasingumo, iš jų tarnavimo.

Tai yra tik vienas iš daugybės mėginimų priversti žmones sureaguoti į dualistinę kovą. Kitas mėginimas, žinoma, yra piktnaudžiavimas valdžia, kuomet jūs jėga prievartaujate žmonių laisvą valią. Tai galėtume pavadinti Alfa aspektu. Tačiau Omega aspektas yra tas iškreipimas, kuriame siekiate išsityčioti ir išsijuokti iš kitų arba pažeminti juos psichologiškai. Kitaip tariant, egzistuoja fizinis smurtas ir taip pat egzistuoja psichologinis smurtas. Ir tai nuo pat pradžių buvo puolusiųjų naudojamos strategijos Alfa ir Omega.

Būdami dvasingais žmonėmis turite pažvelgti į save ir pažiūrėti, ar neprisiėmėte šios sąmonės iš visuomenės, kurioje užaugote. Daugelis jūsų ją prisiėmėte – jūs beveik visi ją turite, nes, kaip sakiau, šia sąmone yra persigėrusios visos visuomenės. Ir netgi galite atrasti, jeigu būsite sąžiningi, kad kai kurie iš jūsų neblogai išmokote šaipytis, sugebėdami greitai sugalvoti šmaikštų atsaką viskam, kas yra į jus metama. Ir kai kurie iš jūsų netgi galite jausti, kad tai daryti yra visai smagu, kaip net ir aš pripažinsiu savo įsikūnijimuose mėgęs juokus ir įvairius pašmaikštavimus.

Net ir pats Sen Žermenas kai kuriuose savo įsikūnijimuose mėgo sąmojį ir greitai sugebėdavo surasti šmaikštų atsakymą. Tačiau mes visi pasiekėme tašką, kuriame suvokėme, kad ši sąmonė neprisideda prie mūsų progreso kelyje į pakylėjimą, ir todėl ji tiesiog privalo būti palikta. Ir ji privalėjo būti palikta, priimant sprendimą, kuomet suvokiate, kad ši sąmonė menkina kitą gyvybės aspektą. Ir tai darydami jūs menkinate patys save.

Ir, žinoma, kaip galėsite pakilti menkindami dalį savęs? Nes kas yra pakylėjimas? Tai yra pakėlimas aukštyn visko, ką įmanoma pakelti aukštyn, ir leidimas visam kitam mirti. Bet matote, kai kažką žeminate, akivaizdžiai negalite to pakelti aukštyn – tačiau taip pat negalite leisti tam mirti. Nes tai, ką pažeminate, norite išsaugoti. Nes tiktai išsaugodami tai, ką pažeminote, galite išsaugoti pranašumo jausmą, kurį įgyjate žemindami kitą gyvybės elementą.

Tad laikote dalį savęs – dalį savo sielos, dalį savo žemesnės esybės – suspenduotą šioje niekieno žemėje. Ji negali būti iškelta aukštyn, bet jūs taip pat negalite leisti jai mirti. Tad turite pasiekti tašką, kuriame suvoktumėte, kad ši tyčiojimosi sąmonė, ši juokimosi iš kitų ir kitų žeminimo sąmonė stabdo jus pačius. Ir tuomet turite susigrąžinti tą didesnę meilę, didesnę meilę pakelti save į pakylėjimą. O tuomet, kai atkursite ryšį su ta meile, galėsite pažvelgti į tyčiojimosi sąmonę, nejausdami kaltės ar gėdos – kitaip tariant, nesukurdami naujos priežasties save žeminti. Ir todėl galėsite pažvelgti jai tiesiai į akis ir tarti: „Tu nesi mano tikrosios esybės dalis, ir aš nebenoriu, kad būtum mano esybės dalimi. Tad leidžiu tau sudegti Dievo ugnyje.“

Ir štai tuomet galite pajausti vidinį apsisprendimą, kuomet jumyse tarsi kažkas sudūžta, ir jūs dabar pajaučiate šią naują laisvę, kurioje suvokiate tapę daugiau nei buvote anksčiau. Ir tai yra džiaugsmas – tai yra pakylėtojo mokytojo džiaugsmas pamatyti mokinį pasiekus tą tašką, kuriame jis paleidžia kai kuriuos puolusios sąmonės elementus, kuriuos buvo prisiėmęs – kai mokinys atkuria ryšį su to, kas jis yra, realybe.

Jūs esate beformė būtybė

O kas jūs esate? Jūs esate beformė būtybė, kaip tiek daug kartų kartojome. Nes tiktai beformis gali transcenduoti formą, tiktai beformis gali tapti DAUGIAU. Nes kodėl mano vardas yra rašomas didžiosiomis raidėmis? Tuo yra norima parodyti, kad nenoriu, jog taptumėte daugiau materialiuose dalykuose. Noriu, kad transcenduotumėte tą lygmenį ir taptumėte daugiau NEI žmogus.

Manęs nedomina mokiniai, kurie visą savo gyvenimą skiria šiam išoriniam dvasingos personos įvaizdžiui tobulinti, idant galėtų atrodyti dvasingi darydami tą, aną ar trečią dalyką. Manęs nedomina tai, kad taptumėte dvasingesniu žmogumi pagal kažkokį Žemėje egzistuojantį standartą. Mane domina tai, kad taptumėte daugiau nei dvasingas žmogus, daugiau nei žmogus, daugiau nei žmogiška būtybė. Ir tiktai tai, kas neturi formos, gali tapti daugiau už bet kokią formą.

Tai turėtų būti logiška, tai turėtų būti akivaizdu tiems, kurie esate pasiruošę samprotauti Kristaus protu, užuot samprotavę žmogišku protu, kuris visuomet gali surasti kažkokį pateisinimą, kuriame siekiate tapti daugiau iš šio pasaulio, užuot transcendavę šį „tuštybių tuštybės“ lygmenį, kuriame siekiate išaukštinti tai, kas žmogiška, siekiate išaukštinti ego, kol pradedate manyti, jog dėl to, kad šis ego atitinka tą ar aną standartą Žemėje, Dievas privalės įleisti jį į dangų.

Tačiau, kaip jau anksčiau sakėme, nėra jokio standarto Žemėje, kuris galėtų suteikti žmogiškai būtybei įėjimą į dangų. Tai, kas žmogiška, niekada neįeis į dangų, ir būtent dėl to formą turinčiai būtybei turi būti leista mirti. Idant beformė būtybė – vadinkite ją Sąmoninguoju AŠ ar kuo tiktai norite – galėtų atgimti į naują tapatumo jausmą kaip pakylėtoji būtybė, o ne kaip nepakilusi būtybė.

Kai kurie pakylėtųjų mokytojų mokiniai susikūrė savo protuose šį įsitikinimą, kad pakylėjimas yra išorinis procesas. Išpildote išorinius reikalavimus, ir tuomet kažkokiu būdu Serapis Bėjus ar kuris kitas mokytojas jums pasirodo ir apgobia jus šiuo pakylėjimo apsiaustu. Ir tuomet jūs pakylate. Bet tai nėra taip. Pakylėjimas jums negali būti suteiktas iš išorinio šaltinio, nes tai yra vidinis jūsų atgimimo procesas.

Tol, kol nesate pakilę, kodėl nesate pakilę? Todėl, kad laikotės įsikibę nepakilusios būtybės tapatumo jausmo. Manote, kad yra kažkoks reikalavimas, kurio iki galo neišpildėte, manote, kad yra kažkoks išorinis įvykis, kuris dar neįvyko, kažkokia malonė, kuri jums dar nebuvo suteikta iš išorės. Ir galite būti tame lygmenyje, kuriame iš tiesų galite būti užsitarnavę savo pakylėjimą – galite likti tame lygmenyje ilgą laiką, netgi ne vieną gyvenimą. Kuomet esate tai užsitarnavę, tačiau negalite prisiversti žengti per tas duris, nes nenorite paleisti to savasties jausmo – kad dar ne visai tenai atvykote, ar kad laukiate kažko išorėje. Nenorite leisti tam tapatumui mirti ir todėl negalite atgimti.

Kai tampate pakylėtuoju mokytoju, nutinka taip, kad galiausiai leidžiate toms paskutinėms liekanoms, tai paskutinei nepakilusio tapatumo šmėklai mirti. Ir tuomet jūs – beformė būtybė – atgimstate į naują tapatumo jausmą, naują savęs kaip pakilusios būtybės priėmimą. Tai ne Serapis Bėjus ar kuris nors kitas mokytojas ateina pas jus ir taria: „Tu dabar esi pakylėtasis mokytojas.“ Jūs patys nubundate naujai savimonei, kurioje staiga apsižvalgote ir tariate: „AŠ ESU dabar pakylėtasis mokytojas.“ Štai koks yra skirtumas, paskutinis skirtumas, paskutinis žingsnis. Ir visas šis procesas vyksta jūsų prote.

Viskas vyksta jūsų prote

Kiekvienas mūsų kada nors duotas mokymas, kiekvienas mūsų kada nors duotas įrankis turėjo vieną vienintelį tikslą: sukurti pokytį jūsų prote, jūsų savimonėje, jūsų tapatumo jausme. Kai pradedate suprasti TAI, inicijuojate savo pakylėjimo spiralę. Ir tuomet visiškai transcenduosite bet kokį troškimą žeminti kitus, net ir bet kokį troškimą aukštinti kitus. Nes matote: pakylėjimo spiralė yra individualus procesas.

Kaip yra sakoma: „Negalite to pasiimti su savimi.“ Nėra nieko iš Žemės, nieko iš jūsų buvusio gyvenimo – net ir iš jūsų ankstesnių dvasinių veiklų – ką galėtumėte pasiimti su savimi į pakylėjimo spiralę. Visa tai turi nuo jūsų nukristi, jums kylant aukštyn toje pakylėjimo spiralėje. Net ir troškimas išgelbėti kitus žmones – kaip minėjome, jog egzistuoja klaidinga bodhisatvos koncepcija – net ir šis troškimas privalo nukristi. Nes tol, kol nesate pakilę, yra labai lengva pasiduoti troškimui išgelbėti kitus jėga, kažkaip priverčiant juos pasikeisti. Net ir tai turi būti palikta, kol stovėsite ir suvoksite, kad jūsų pakylėjimas priklauso nuo vieno vienintelio dalyko: jūsų santykio su Dievu, jūsų santykio su savo aukštesniuoju aš, jūsų santykio su pakylėtaisiais mokytojais.

Ir jūs darysite tai, ką Jėzus jums sakė daryti: „Niekam neleiskite paimti jūsų karūnos.“ Niekam neleiskite įsikišti, niekam Žemėje neleiskite trikdyti jūsų tiesioginio ryšio su pakylėtąja karalija. Kai įveiksite visą troškimą naudoti prievartą prieš bet kurią gyvybės dalelę, ją žeminant ar aukštinant, tuomet pradėsite pakylėjimo spiralę. Ir tuomet galėsite prisiimti pilną atsakomybę už save ir suvokti, kad kitų žmonių pasirinkimai neturi visiškai jokio poveikio jūsų pakylėjimui. Vienintelis jūsų pakylėjimą veikiantis dalykas yra jūsų pačių pasirinkimai. Ir tuomet galite susitelkti į savo pasirinkimų tobulinimą, užuot siekę pakeisti kitų pasirinkimus. Ir tuomet galėsite susitelkti į tai, kas yra svarbiausia, užuot įstrigę veiklose, kurios nėra svarbios jūsų pakylėjimui.

Ar tai reiškia, jog sakau, kad, norėdami pakilti, turite tapti savanaudžiais? Ne! Nes savanaudiškumas būtent ir yra šis troškimas versti kitus – nenoras pažvelgti į save, prisiimti atsakomybę už save. Ir tiktai įveikę savanaudiškumą – įveikę koncentravimąsi į save, įveikę narcisizmą – iš tiesų įžengsite į pakylėjimo spiralę. Nes dabar nebesieksite užsitarnauti pakylėjimo tam, kad galėtumėte leisti savajam ego pasijausti geresniu už kitus. Neturėsite jokių kitų motyvų, siekdami savo pakylėjimo, kurie būtų susiję su šiuo pasauliu, nes nebeturėsite jokių su šiuo pasauliu susijusių troškimų.

Nes dabar visi jūsų troškimai bus sutelkti į kitą pasaulį. Tačiau net ir tuomet, jums kylant aukštyn pakylėjimo spiralėje, visi troškimai nunyks, ir jūs įžengsite į tą troškimų nebuvimo būseną, kurioje nesiekiate pakilti tam, kad numalšintumėte kažkokį stygių. Įžengiate į pakylėjimą iš tyriausio vienovės džiaugsmo, iš vienovės patyrimo, kuomet tiesiog esate traukiami į vis didesnę ir didesnę vienovę, kol atskiroji savastis galiausiai miršta ir jūs atgimstate į būtybę, kuri yra viena – viena su savo aukštesniuoju aš, viena su pakylėtaisiais mokytojais, viena su visa gyvybe, viena su savo Kūrėju.

Pajauskite vibraciją

Tai yra sąmonės būsena, kuri yra beveik nesuvokiama daugumai dvasios mokinių. Tai yra sąmonės būsena, kurios beveik neįmanoma išreikšti žodžiais, tačiau daviau jums – už žodžių, kuriuos girdėjote mane kalbant – šios sąmonės vibracijos pajautimą. Tad tegaliu pasakyti, kaip sakė Jėzus: „Tegul turintys ausis išgirsta, tegul turintys širdies jautrumą pajaučia mano vibraciją, pajaučia pakylėtojo Mokytojo MOR sąmonę – idant galėtumėte žinoti, kad AŠ ESU DAUGIAU.“

Aš esu daugiau už bet kokius įvaizdžius, kuriuos kada nors sukūrė bet kokie pakylėtųjų mokytojų mokiniai ar organizacijos. Ir jūs mane pažinsite tik tuomet, kai ryšitės tekėti su tuo DAUGIAU, su ta nuolatos transcenduojančia Esatimi, kuria AŠ ESU. Nes Dievo valia nuolatos transcenduoja save. Ji trokšta kelti aukštyn visą gyvybę, tačiau ji trokšta kelti aukštyn gyvybę, kad ir kur ji būtų savo sąmonėje. Tad Dievo valia nuolatos prisitaiko, gyvybei kylant aukštyn. Ar netgi gyvybei nugrimzdus į žemesnį lygmenį, Dievo valia prisitaiko prie to ir vis tiek siekia ją pakylėti aukštyn iš to lygmens, užuot mėginusi ją kaip nors pažeminti.

Dievo valia nuolatos teka. Tai nėra kažkoks fiksuotas, nekintantis įstatymas, kaip tiek daug žmonių įsivaizduoja. Nes tiktai ego trokšta šio saugumo ir šios absoliučios tiesos ar absoliutaus įstatymo. Dievo įstatymas visą laiką prisitaiko, nes aukščiausias Dievo įstatymas yra pakelti aukštyn visą gyvybę. O tai tegali įvykti, kai nusileidžiate į tą lygmenį, kuriame yra gyvybė, ir siekiate ją pakelti iš to lygmens. Štai kodėl sakiau: „Jeigu guru būtų skruzdėlė, klausykite jos“, nes bet kurią akimirką mes, pakylėtieji mokytojai, turime siekti pasiųsti jums guru, kurį galėtumėte išgirsti savo dabartiniame sąmonės lygmenyje. O jeigu nenorėsite išgirsti to guru, na tai tuomet negalėsite transcenduoti to sąmonės lygmens, argi ne taip?

Ir todėl negalėsite pereiti prie aukštesnio guru. Tad matote tiek daug tų, kurie save vadina pakylėtųjų mokytojų mokiniais, tačiau jie nenorėjo klausyti mūsų pasiųsto guru. Ir todėl jie neturi tikro ryšio su mumis, nors daugelis jų mano galintys mus girdėti, kaip mes su jais kalbame. Tačiau ne pakylėtuosius mokytojus jie girdi; jie girdi netikros hierarchijos apsišaukėlius, kurie jums kalba tai, ką norite girdėti, kurie patvirtina jūsų pranašumo jausmą. Užuot suteikę jums atskaitos tašką, kuris jums leistų pajusti ir patirti, kiek esate atitrūkę nuo Dievo realybės – idant galėtumėte pasirinkti sugrįžti į šią realybę.

Toks yra tikrojo mokytojo tikslas: nesakyti jums, ką daryti ar kaip tai daryti, bet suteikti jums tą pajautimą, kas yra tikrovė, o kas yra netikrovė, idant galėtumėte pasirinkti pakeisti savo sąmonę, ištraukdami ją iš to netikros savasties jausmo ir suprojektuodami ją į realybę – tą realybę, kurią patiriate, nes esate beformė būtybė. Ir kai patiriate realybės vibraciją, tuomet beformė būtybė, kuria jūs esate, gali – jeigu to nori – būti pažadinta realybei, kad ji yra beformė, kad ji yra daugiau už bet kokį formoje egzistuojantį tapatumą. Ir štai tuomet jūsų kelias gali prasidėti iš rimtųjų, nes jūs iš tiesų nesate vidiniame kelyje, sekdami išoriniais mokymais ar atlikinėdami išorines praktikas.

Į vidinį kelią įžengiate tiktai patyrę realybę ir pasiryžę pakeisti savo sąmonę, suderindami save su realybe, kurią patyrėte. Ir nesiliaujate tai daryti, kol tampate visiškai viena su realybe tame galutiniame pakylėjimo procese – kuris iš tiesų yra tarsi perėjimas iš vieno taško į kitą. Ir jis gali įvykti tiesiog taip, kai esate pasirengę.

Tad mano misija yra baigta. Nes kalbėdamas iš tiesų spinduliavau vibraciją, kuria AŠ ESU, Esatį, kuria AŠ ESU, Dievo valią, kuria AŠ ESU Rusijai ir Rusijos žmonėms. Suteikiau jiems galimybę pajusti, kas iš tiesų yra Dievo valia, vietoj tos partijos valios. Ir todėl laikas paleisti partiją, komunistinį paklydimą – ir taip pat laikas paleisti kapitalistinius klaidžiojimus. Laikas transcenduoti tiek dešinę, tiek kairę, tiek vidurį, ir suvokti, kad Dievo valia yra Rusijai tapti daugiau nei komunistine valstybe, daugiau nei kapitalistine valstybe. Jai skirta tapti tikra kūrybiškumo išraiška, tikra Rusijos žmonių esybės išraiška, Dvasinės Esybės, iš kurios gimė Rusijos žmonės. Atkurkite dermę su šia Esatimi, su šia dvasingumo Esatimi, kuria esate. Ir tuomet pamatysite Rusiją pražystant. Ir tuomet pamatysite Motiną Rusiją pagimdant Kristaus būtybes įsikūnijime. Štai kokia yra Dievo valia Rusijai.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels