Dangus

Kaip įveikti abejonę

TEMOS: Abejonių nuodai – Kristaus šviesos patyrimas – Kai protas yra tarsi karuselė – Nėra jokių problemų, kurias turėtumėte išspręsti – Protas negali pakilti – Netyras intencijas turinčiųjų apnuoginimas

Pakylėtasis Mokytojas Viešpats Maitrėja, 2012 rugpjūčio 27 d. per Kim Michaels.


Buda AŠ ESU.
Maitrėja esu vardu.
Mielaširdingumo liepsną skleidžiu.
Gėdą sudegina ji visų.
Nepalikdama jūsų tokių pačių.

Mano mylimieji, baigėsi ciklas. Žemė niekada nebebus kaip buvusi, nes yra pakankamai žmonių įsikūnijime visoje šioje planetoje, kurie įkūnijo pakankamą mielaširdingumo lygmenį, mielaširdingumo liepsną, kuri AŠ ESU. Jie buvo – dažnai negailestingai – puolami tų, kurie buvo įkūniję kažkokį puolusios sąmonės atspalvį, užuot įkūniję vieną iš Dievo liepsnų, tačiau jie į tai atsakė mielaširdingumu, vienu iš 144 mielaširdingumo atspalvių, kaip sugebėjo tai įkūnyti. Tai iš tiesų buvo akceleruota šia šaukinių septyniems spinduliams vigile, kuri, nors nepristatėme jos su didelėmis iškilmėmis, yra reikšminga dispensacija.

Abejonių nuodai

Žinau iš tiesų, Kristaus šviesa vaistas visų, – tačiau ar ir jūs tai žinote? Dauguma žmonių nežino, dėl tos paprastos priežasties, kad puolusių būtybių, kurios sukilo prieš Dievą ir įkūnijo žaltišką sąmonę, tikslas buvo suskaldyti jus savyje ir užkrėsti abejonės nuodais. Abejojate, kad Kristaus šviesa iš tiesų yra vaistas, galintis išgydyti visus negalavimus Žemėje.

Kristaus šviesa yra visur ir visuose. Be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Kristaus šviesa turi potencialą pakilti ir nusimesti puolusios sąmonės pančius. Tačiau, kad tai galėtų su jumis įvykti, privalote būti užtikrinti, kaip Jėzus pademonstravo, kad yra užtikrintas, gydydamas sergančius, prikeldamas mirusius, išvarinėdamas piktąsias dvasias, vaikščiodamas vandeniu, paversdamas vandenį vynu ir atlikdamas visus tuos kitus didžius darbus, pademonstravusius, kad Kristaus šviesa turi galią valdyti materiją, nes materija yra sukurta iš Kristaus šviesos. Tai, kas yra sukurta iš Kristaus šviesos, gali būti akceleruota virš bet kokių žemesnių pasireiškimų ir gali įkūnyti matricą, kuri ateina per šventąją Kristaus proto geometriją.

Kristaus šviesa jumyse gali nusimesti žmogiškos sąmonės, puolusios sąmonės, ego sąmonės ir bet kokios kitos Žemėje egzistuojančios sąmonės pančius. Tačiau šitai galite padaryti tik tuomet, kai esate užtikrinti, o tai, žinoma, yra egzistencinė problema, kaip yra sakoma. Nes kaip galite būti tikri, kad Kristaus šviesa yra vaistas, jeigu į viską žiūrite per filtrą, nuspalvintą antikristo sąmone – padalijimų ir atskirties sąmone.

Aa, tiek daug žmonių žiūrėjo į Kristų per tą filtrą ir sumąstė Kristaus įvaizdį, neturintį nieko bendro su Kristaus realybe, kaip galite tai labai aiškiai matyti iš krikščionybės religijos vystymosi ir jos pasiryžimo žudyti kitus Kristaus vardu. Ji netgi žudė ir kankino savo pačios narius Kristaus vardu, o visa tai baigėsi, kaip Jėzus sakė, sielos skilimu.

Ar suvokiate, kad ta pati bažnyčia, kuri teigė atstovaujanti Jėzų Žemėje, yra kalta dėl daugybės žmogžudysčių ir kankinimų, suskaldžiusių sielas? Ir jie manė tai darantys Kristaus vardu. Kaip galite žinoti iš tiesų, kad Kristaus šviesa yra vaistas visų, jeigu nematote Kristaus šviesos tyrumo ir tematote miražą? Matote, kad kažkas juda už užuolaidos, kaip tuose teatruose, kuriuose turite baltą paklodę ir už jos šviečiančią šviesą, ir matote už jos judančių lėlių šešėlius. Matote tarsi per stiklą, miglotai. Ir kaip tuomet galite žinoti iš tiesų?

Kristaus šviesos patyrimas

Matote, mano mylimieji, tarp daugelio dvasios mokinių egzistuoja plačiai paplitęs klaidingas supratimas, kad mes, pakylėtieji mokytojai, siekiame perduoti kažkokį aukščiausią mokymą, tačiau joks žodžiais suformuluotas mokymas negali leisti jums žinoti iš tiesų. Nes bet kuris žodžiais suformuluotas mokymas gali būti užginčytas netikru mokymu, suformuluotu žodžiais. Tad žaltiškas protas gali pasėti abejonę bet kuriuo mokymu, kaip tai netgi galite matyti iliustracijoje apie žaltį, kuriam tereikėjo pašnibždėti žodžius „tu tikrai nemirsi“ ir atsirado abejonė.

Ji nebebuvo tikra, nes netikėjo, jog „tikrai“ mirs. Tad koks gi yra raktas? Kaip galite būti tikri? Tiktai patyrę Kristaus šviesą. Ir iš pradžių negalite jos patirti savyje, tad privalote ją patirti kažkur kitur, tuose, kurie ją įkūnijo ir tapo jai atviromis durimis.

Būtent dėl to Jėzus atėjo į įsikūnijimą, būtent dėl to mes įvairiais būdais mėginome suteikti žmonėms Kristaus šviesos patyrimą. Kaip ją iš tiesų galite taip pat patirti per mūsų diktavimus, nors ne tik per mūsų diktavimus, nes ji pasireiškia daugeliu įvairių būdų, ir ne visi jie yra atvirai dvasingi ar perduoti dvasinių guru ar mokymų. Netgi galite sutikti žmonių regimai įprastinėse gyvenimo situacijose, kurie bent laikinai gali tapti atviromis durimis Kristaus tiesos išreiškimui.

O tuomet jūsų darbas yra priimti tą Kristaus šviesą, priimti ją į savo esybę, ir naudotis ja kaip atskaitos tašku, kai susiduriate su puolusia sąmone, idant būtumėte patraukti atgal į vienovę, siekdami vienovės su šviesa. Ir tuomet palaipsniui galite susikurti tą momentumą, kuris jus atves į tą tašką, kuriame dabar tampate tikri. Jums net nėra būtina paskelbti, kad esate tikri, nes žinote viduje, kad esate tikri ir stovite ant Kristaus uolos. Esate nepajudinami puolusios sąmonės lietums ir vėjams ar subtiliems žalčio gundymams.

Jūs nepaliaujate judėti pirmyn pagal savo turimą viziją, kaip sakė Motina Marija, atgavę ir susigrąžinę savo nekaltumą, savo vidinį pajautimą, kas yra Kristaus realybė, kuri nepriklauso nuo jokių išorinių dalykų, tame tarpe ir išorinio mokymo, religijos, mokslo ar politinės partijos filosofijos. Niekas šiame pasaulyje negalės jums suteikti tikrumo. Pažvelkite į tuos, kurie mėgino išaukštinti kažkokią religiją į šį absoliutumo statusą ir pažiūrėkite, kur tai juos nuvedė.

Kai protas yra tarsi karuselė

Leiskite man paaiškinti poveikį, apie kurį kalbėjo ir kiti mokytojai, apie jūsų esybėje esančios puolusios sąmonės poveikį. Žodžiai gali būti naudojami įrodinėti ar užginčyti bet kokį teiginį. Kai esate susikoncentravę į žodžius, o ne į Žodį, tegalite būti suskilę. Jūsų proto gebėjimas konstruoti žodžius yra analitinis, intelektualus, linijiškas protas. Jis naudojasi žodžiais įvairioms formoms formų pasaulyje atskirti. Tai yra visiškai teisėta, tačiau žaltiškas protas pasinaudoja šiuo naudingu gebėjimu ir paverčia jį spąstais.

Iš kur jums žinoti, ar esate paveikti puolusios sąmonės? Stebint save ir pastebint, kaip dažnai esate įstrigę tose situacijose, kuriose jūsų protas sukasi ratu, ginčydamasis už ar prieš. Neturėjau to padaryti, turėjau pasakyti tai vietoj to, ką pasakiau, šis žmogus padarė kažką blogo, šis žmogus pasakė tą, šis mokymas nėra teisingas.

Siekiate naudotis žodžiais ginčydamiesi už arba prieš kažkokį teiginį. Toks yra žaltiško proto poveikis. Jis verčia jus abejoti ir karštligiškai siekti protu sumąstyti kažkokį aukščiausią argumentą, kurio niekas negalėtų įveikti, niekas negalėtų atstumti, niekas negalėtų juo suabejoti. Mano mylimieji, tie iš mūsų, kurie buvome įsikūniję tokioje tankioje sferoje kaip Žemės planeta, žinome, kad tai atrodo labai patrauklu, labai viliojančiai, kad jeigu turite kažkokį pranašesnį mokymą, jeigu turite Kristaus šviesą, jeigu turite ryšį su pakylėtaisiais mokytojais, turėtumėte gebėti atrasti kažkokį absoliutų argumentą. Tačiau neįmanoma to padaryti žodžiais.

Nėra jokio absoliutaus argumento. Nėra jokio absoliutaus mokymo. Kristaus šviesa yra vaistas visų. Kai esate Kristaus šviesoje, patiriate Kristaus šviesą, kai Kristaus šviesa yra jūsų atskaitos taškas, esate tikri, kad tai yra realybė. Taip pat esate tikri, jog kad ir kokius argumentus kas nors galėtų sugalvoti už ar prieš tam tikrą teiginį, tai nėra aukščiausia realybė, kadangi niekas, kas yra išreikšta žodžiais, negali būti aukščiausia realybė.

Jeigu sieksite tikrumo per žodžius, niekada nebūsite tikri. Tiktai šviesa suteiks jums tikrumą. Tiktai per vienovę, per šviesos patyrimą, žinosite iš tiesų, kas yra tiesa, kas yra tikra, kas yra šviesa, o kas nėra šviesa.

Nėra jokių problemų, kurias turėtumėte išspręsti

Ryžkitės stebėti save ir pamatyti, kai protas pradeda šį bėgimą ratu ir įsijungia į tą būseną, kurioje pristato jums problemą ir projektuoja, kad turite ją išspręsti. Nėra nė vienos problemos Žemėje, kuri galėtų būti išspręsta per analitinį protą. Tai yra vienas iš puolusių būtybių projektuojamų melų, stipriai palaikomas šiuolaikinio mokslo, tačiau šis melas egzistavo daug seniau nei mokslas pasirodė Žemės scenoje.

Žodžiai negali išspręsti jokių problemų, konfliktų ar nesutarimų, tiktai šviesa gali atnešti išrišimą, tiktai šviesa gali atnešti sprendimą sumaiščiai užbaigti. Tai ką tuomet galite daryti, kai pastebite savo protą įsisukus į šią nesibaigiančią karuselę? Na, jūs iš tiesų galite suvokti, kad jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose yra susikaupusi žemesnės vibracijos energija, ir galite naudotis šaukiniais ir įrankiais, kuriuos perdavėme, kad pradėtumėte tai sklaidyti, idant sumažintumėte šios energijos trauką protui.

Be viso to jūs taip pat galite kreiptis į mus, pakylėtuosius mokytojus – Jėzų, Motiną Mariją, Gabrielį, Rafaelį, Maitrėją, Gautamą – į bet kurį Mokytoją, kuris jus traukia, į bet kurį Mokytoją, kuris yra artimas jūsų širdžiai. Paprašykite mūsų padėti jums transcenduoti šį proto bėgimą ratu, šį karštligišką analitinį protą. Paprašykite mūsų padėti jums išeiti iš užburto proto rato, iš uždarų proto spąstų, iš šio žalčio, ryjančio savo uodegą, kad galėtumėte patirti Kristaus šviesą, kuri yra vaistas visų. Ir tuomet ryžkitės atsiverti, ryžkitės pažvelgti už visų šių žodžiais išsakytų teiginių, kuriuos laikote kažkokia aukščiausia tiesa ar kažkokiu aukščiausiu mokymu.

Ryžkitės pažvelgti į save ir pagaukite save, kai pradedate ginčytis dėl kažkokio bet kurio dvasinio mokymo elemento. Galbūt netgi naudojatės pakylėtųjų mokytojų mokymu, ginčydamiesi su kitais, siekdami įrodyti kažką, kas neturi jokios esminės svarbos jūsų pakylėjimui ir tik trukdo jums artėti prie savo pakylėjimo, nes laiko jus įstrigusius nesibaigiančiose proto kilpose. Ryžkitės pagauti save ir tuomet priimkite sprendimą: „Aa! Štai ir vėl protas užsiiminėja savais dalykais, tačiau aš nesu protas, aš esu daugiau nei protas, ir todėl kreipiuosi į savo dvasinį mokytoją ir sakau:“

Parodyk man kelią
iš kovos ir bėgynių,
nemielaširdingo proto
nesibaigiančių gaudynių,
nes tiesą atrandu
ir aklas nebesu,
nubudęs iš proto tamsos,
kurio ištobulinti nieks nevalios,
kad tapčiau Kristaus šviesa, kuria AŠ ESU.

Protas negali pakilti

Protas niekada negalės būti pakylėtas aukštyn, kad galėtų įžengti į dangų. Protas mano, kad jeigu sugebės atrasti kažkokį aukščiausią mokymą, kažkokį galutinį sprendimą, jis taps priimtinu Dievo akyse. Tačiau neįžengsite į vestuvių puotą nedėvėdami vestuvinio drabužio, ir neapsivilksite vestuvinio drabužio per protą, kad ir kokie protingi taptumėte. Rašto aiškintojai ir fariziejai galvojo, kad jų didelis šventraščių išmanymas suteikė jiems teisę įžengti į karalystę, bet ką gi sakė Jėzus: „Jūsų tėvas velnias ir jūs vykdote savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys, siekdamas nužudyti nekaltumą, vidinį vienovės su Kristumi pajautimą, kurio niekada nebus įmanoma pasiekti per protą.“

Protas tesugeba operuoti padalijimais, todėl jis privalo išaukštinti vieną argumentą virš kitų, ir negalite įžengti į vienovę su Kristumi, siekdami pažeminti kitą gyvybės formą ir išaukštindami save lygindamiesi su jais. Kristuje visi yra viena, nes nėra nei žemesnio, nei aukštesnio.

Netyras intencijas turinčiųjų apnuoginimas

Atėjo laikas, atėjo laikas Žemės istorijoje, kai žaltiška sąmonė turi būti apnuoginta, ir tai bus padaryta per laiko ciklus, nes ciklai persisuko ir niekas nebebus kaip buvę. Maitrėja AŠ ESU. Aš tarnauju Kosminio Kristaus Žemei tarnystėje. Tad turiu įgaliojimus paskelbti, pagal žmonių, įkūnijančių mielaširdingumo liepsną skaičių, kad tas ciklas, kuriame puolusiesiems buvo leidžiama nukreipti savo nemielaširdingumą į šventus nekaltuosius, baigėsi. Tad bus paleista nauja šviesos banga, kuri apnuogins tuos, kurie turi kažkokias nemielaširdingas intencijas, piktavališkas intencijas naikinti ir žeminti patį nekaltumą.

Tik nekaltumas gali atverti vartus į dangaus karalystę. O kur yra durys? Kur yra karalystė? Argi jis nesakė: „Dievo karalystė yra jumyse.“ Durys į karalystę yra vienovės nekaltume. Protas niekada negalės būti viena. Jūsų esybės šerdis, Sąmoningasis AŠ, gali būti viena, nes jis yra gimęs iš Vienio. Tad kai šitai žinosite iš tiesų, jūsų pergalei neliks kliūčių.

Ir tuomet galite iš tiesų žinoti, kad Kristaus šviesa yra vaistas visų, nes Kristaus šviesa leidžia jums, įgalina jus pamatyti, kad liga niekada nebuvo tikra. Jūs esate tikri, ir aš, Maitrėja, esu tikras. Mano sūnus, Jėzus Kristus, yra tikras, Motina Marija yra tikra, Astrėja yra tikra, Mokytojas MOR yra tikras, Sen Žermenas yra tikras, Ilarionas yra tikras, mes visi esame tikri.

Tad mes visi galime būti tuo atskaitos tašku, kuris gali leisti jums peržengti savo proto ribas ir būti tikriems, kas yra tikra. Mes esame čia visada. Naudokitės mumis jeigu norite! Jeigu nenorite, tuomet tikiu, kad Skaudžių Smūgių Mokykla suteiks jums patyrimų, kurių trokštate, kol jums bus jų gana ir užsinorėsite kažko daugiau nei tai.

Koks didelis mums yra džiaugsmas matyti tiek daug žmonių, kurie per šiuos metus, per šiuos beveik jau 10 metų, buvo paliesti šios svetainės ir čia perduotų mokymų. Žinoma, ji perėjo daug skirtingų etapų, kalbėdama skirtingiems sąmonės lygmenims. Žinoma, daugelis atėjo vien tam, kad atmestų ir atstumtų, tačiau jie vis tiek gavo galimybę peržengti savo proto užburtą ratą.

Žinoma, nors nė vienas mokymas negali pateikti absoliutaus argumento, mokymas gali turėti transcendentinę savybę, kuri reiškia, kad jis gali atverti protą Kristaus šviesos patyrimui iš vidaus. Žinoma, mokymai, kuriuos mes perdavėme šioje svetainėje, ir knygos turi šią savybę, ir būtent dėl to mes tai remiame, ir būtent dėl to toliau perdavinėsime tolesnius mokymus per šį pasiuntinį ir jo dangiškąją palydovę.

Gyvenimas Žemėje nėra tikslas pats savaime. Tai tėra etapas, kuriame mokotės atpažinti skirtumą tarp žaltiškos sąmonės miražų ir Kristaus sąmonės realybės, vienovės realybės. Tad aš, Maitrėja, ištiesiu jums galimybę. Mano šakninis skiemuo yra MAIM – m-a-i-m, kaip tai ištartumėte Vakarietišku alfabetu. MAIM.

Galite naudoti tai kaip mantrą, kad kiekvieną kartą, kai pagaunate savo protą įsisukant į šį bėgimą ratu, galėtumėte pradėti tyliai kartoti šią mantrą, galbūt net ir garsiai ją dainuodami. Kiekvieną kartą, kai naudosite šią mantrą, šį garsą, aš būsiu šalia, kad suteikčiau jums atskaitos tašką iš už jūsų proto ribų. Suteiksiu jums proto ramybę, kaip yra sakoma. Tad užsklendžiu jus mielaširdingumo liepsnoje, kuria AŠ ESU. (Kartoja MAIM 40 kartų).

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels