Dvasingumas virš elitizmo

TEMOS: Tamsa nėra tikra – Elitizmo subtilumai – Visi žmonės yra vienodai svarbūs Dvasioje – Geri žmonės, kurie stiprina elitizmą – Elitizmas, slypintis už kontroliavimo žaidimų – Elitistinio mąstymo sudaužymas – Elitizmo centrų pakeitimas

Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Mykolas, 2015 liepos 18 d. per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas konferencijoje Los Andžele, Amerikoje.


AŠ ESU Mykolas. Mykolas AŠ ESU. Prašymas reikalauja atsakymo, o atsakymas reikalauja prašymo. Esu dėkingas, galėdamas būti jūsų esybėje, būti jūsų Esatyje. Dažnai galite manyti, kad jūs esate mano Esatyje, tačiau aš mėgaujuosi buvimu jūsų Esatyje, nes matau, kad jūsų Esatis yra tokia pati Dievo tąsa kaip ir mano Esatis. Tad nėra jokio lyginimo, nėra jokio vertybinio vertinimo, nėra jokio reliatyvumo mūsų Esatyse.

Vienintelis skirtumas tarp jūsų ir manęs yra tai, kad aš pilnai pripažinau savo Esatį ir tapau viena su ja, o jūs kol kas dar nežengėte šio žingsnio. Būtent dėl to, žinoma, mes visi esame čia su Žeme: kad padėtume jums pakilti į tą vienovės lygmenį su Esatimi, kurį mes pasiekėme, kai kurie iš mūsų ganėtinai seniai, matuojant žemišku laiku, tačiau mums tai tebuvo akies mirksnis. Laikas nustoja egzistuoti ir telieka amžinas džiaugsmo tekėjimas.

Tamsa nėra tikra

Galite pamanyti, kad arkangelas, kuris kovoja tokioje daugybėje mūšių su tamsos jėgomis, neturėtų būti labai džiaugsmingas, jis turėtų būti labai rimtas. Tačiau kaip galite būti rimti, mano mylimieji, kai žinote, kad tamsa nėra tikra? Nors ji turi laikiną substanciją tokioje planetoje kaip Žemė, žvelgiant iš mano perspektyvos, ji neturi visiškai jokios tikrovės. Mano mylimieji, aš galėčiau pamoti savo mažuoju piršteliu, ir tamsa Žemėje akimirksniu išnyktų, tai kodėl turėčiau priimti ją rimtai? Kodėl turėčiau leisti jai užtemdyti mano džiaugsmą?

Tai kaip tuomet aš žiūriu į tamsą, kuri taip stipriai slegia daugelį jūsų? Žiūriu į ją tiesiog kaip į laikiną pasireiškimą, kuris yra būtinas, todėl, kad tai, ką jūs materializavote Žemėje, jums yra būtina patirti, nes jūs patys renkatės savo savitranscendencijos kelią. Žmonės, kurie buvo įsikūniję šioje planetoje labai ilgą laiką, sukūrė šią tamsą, nes jiems buvo reikalinga ši patirtis tai įveikti, ir tik tuomet jie bus pasiruošę susivienyti su Esatimi, kurioje negali būti jokios tamsos ir todėl joje nėra jokio kontrasto tarp tamsos ir šviesos. Tai yra viena sunkiausiai išmokstamų pamokų žmonėms, kai jie pradeda artėti prie to sąmonės lygmens, 144 lygmens, kuriame tampate pasiruošę savo pakylėjimui.

Jūs perėjote ilgą procesą, kuriame iš pradžių galėjote būti nusileidę žemiau 48 lygmens ir buvote susitapatinę su tamsa, pasinėrę į tamsą, galbūt netgi manėte, kad tamsa yra tikra, galbūt netgi manėte, kad ji kažkuo yra naudinga. Po to palaipsniui išlipote iš tos sąmonės būsenos. Pasiekėte tašką, kuriame pradėjote atpažinti tamsą, atskirti tamsą nuo šviesos. Ir tuomet ateina ta kritinė fazė, kuri iš tiesų yra Kristiškumo fazė (bent jau aukštesnėse pakopose), kuomet jūs ne tik matote tamsą kaip kontrastą šviesai Žemėje, bet matote, kad net ir šviesa Žemėje yra žemesnė už dvasinės karalijos šviesą.

Elitizmo subtilumai

Matote, kad kaip žmonės sukūrė tamsą, jie taip pat sukūrė tai, ką jie laiko šviesa, ir todėl jums reikia transcenduoti abu, kad pakiltumėte. Labai daug kam tai gali būti sunku suvokti, ir ypač tai gali būti sunku suvokti tiems, kurie buvo paklaidinti elitistinio mąstymo. Jūs, žinoma, žinote, kad egzistuoja valdžios elitas, kuris buvo už daugelio įvykių istorijoje, kuriuos jūs laikote neteisingais, tamsiais, blogais – kad ir kokią norėtumėte užklijuoti etiketę. Tai yra ganėtinai lengva dvasingiems žmonėms atpažinti. Žinote, kad nacizmas buvo elitistinis mąstymas, iškėlęs vieną rasę, vieną naciją virš visų kitų. Žinote, kad komunizmas buvo elitistinis mąstymas, kuris – nors teigė išlaisvinęs žmones nuo kapitalistinio elito priespaudos – tiesiog sukūrė partijos elitą ir žmonės buvo netgi dar didesnėje to elito priespaudoje nei jie kada nors buvo taip vadinamoje kapitalistinėje šalyje.

Šiuos dalykus dvasingiems žmonėms yra pakankamai lengva suvokti. Pradedate įgyti tą įžvalgumą, bet tuomet ateina iššūkis pamatyti, kad yra daug, daug elitistinių grupių, kurių paprastai nevadintumėte tamsiomis ar blogomis, nes jos turi labai geras intencijas. Kai kurios iš jų yra religinės grupės, kurios tiki darančios Dievo darbą Žemėje. Kai kurios iš jų yra Naujojo Amžiaus organizacijos, kurios taip pat tiki dirbančios dėl šviesos.

Čia, mano mylimieji, yra kritinis įžvalgumas. Nėra taip, kad jos nedirbtų dėl šviesos, labiau yra taip, kad dirbdamos dėl šviesos iš žemesnio įžvalgumo lygmens, jos susikuria įvaizdį, dvasią, iliuziją, kad viskas, ką joms reikia daryti, yra dirbti dėl šviesos pagal savo apibrėžimą. Todėl jos pradeda – jeigu panaudotume gerai žinomą išsireiškimą – gerti savo užnuodytą gėrimą, ir pradeda galvoti, kad jų organizacija ir jos nariai sudaro elitą, kad jie yra labiau pažengę, brandesni, išmintingesni už kitus.

Na ir dabar, yra būtina tam tikrame dvasinio kelio etape atsiskirti nuo masinės sąmonės. Jūs tai darote pripažindami, kad nesate tokie kaip dauguma kitų žmonių, kurie tiesiog nori gyventi materialistinį gyvenimo būdą ir mėgautis įvairiais malonumais. Esate pasiryžę daryti dvasinį darbą, kad atsiskirtumėte, išsilaisvintumėte nuo tos žemyn tempiančios masinės sąmonės traukos. Turite pereiti tą etapą, kuriame jūs, tam tikra prasme, prisijungiate prie elito ir sukuriate elitą, iškeldami save virš žmonių.

Visi žmonės yra vienodai svarbūs Dvasioje

Atidžiai paklausykite. Yra būtina iškelti save virš plačiosios populiacijos sąmonės. Aukščiausiems dešimčiai procentų – dvasingiausiems žmonėms įsikūnijime – yra būtina pakelti savo sąmonę virš masinės sąmonės lygmens. Ateina tas taškas, kai turite pripažinti, kad net ir tai gali būti iškreipta tam tikrų puolusių angelų, kurie gali jus paskatinti galvoti, kad atsiskirdami nuo žmonių jūs tampate vertingesniais, svarbesniais Dievo akyse, kad jūs darote daugiau darbo dėl pakylėtųjų mokytojų.

Matote, mano mylimieji, aš matau, kad jūsų Esatis yra tokia pati begalinio Dievo išraiška kaip ir manoji. Tą patį matau ir kiekviename Žemėje įsikūnijančiame žmoguje. Galite nuvykti į bet kurį miestą ir pažvelgti į benamį žmogų, sėdintį gatvėje. Galite nuvykti į kurią nors kitą šalį ir pamatyti žmones, gyvenančius skurde. Galite sakyti, kad šie žmonės negali turėti tokio paties dvasinių pasiekimų lygmens, kurį turiu aš, nes kitaip jie būtų materializavę aukštesnę išorinę situaciją. Jūs esate teisūs tai sakydami, tačiau aš čia nekalbu apie sąmonės lygį. Aš kalbu apie Esatį, o to benamio žmogaus Esatis ar badaujančio vaiko Afrikoje Esatis yra lygiai tokia pati begalinio Dievo išraiška kaip ir jūsų, kaip ir mano.

Štai ką aš matau iš pakylėtosios perspektyvos. Ir jūs taip pat galite tai pamatyti, ir privalote tai pamatyti, kai pradedate artėti prie 144 sąmonės lygmens. Jums reikia pasiekti tašką, kuriame, po to kai kuriam laikui buvote atskyrę save nuo masinės sąmonės, jūs dabar taip stipriai įsitvirtinate savo Esatyje, kad galite eiti į kasdienį gyvenimą, bendrauti su žmonėmis visuose visuomenės lygiuose, rodydami jiems tokią pačią meilę ir pagarbą, kurią rodytumėte bet kam kitam. Tai yra tikrojo dvasingumo matas.

Geri žmonės, kurie stiprina elitizmą

Ryžkitės pažvelgti į religines, politines, mokslines, švietimo, dvasines, Naujojo Amžiaus organizacijas. Ryžkitės pamatyti, kaip žmonės tenai yra prisiėmę tam tikrą savo svarbos pajautimo aurą. Pažvelkite, kaip jie vaikšto jausdamiesi šventesniais už kitus, jausdamiesi svarbesniais, jausdami, kad turi aukščiausią tiesą, kad jie vieninteliai tikrai nueis į dangų, ar kad jie nustatė, jog dangus neegzistuoja ir žino, kad mokslinė tiesa yra pranašesnė už bet kokią religinę tiesą.

Pažvelkite į tai ir suvokite, kad štai čia yra žmonės, kurie nedaro nieko tamsaus ar blogo. Jie tiki darantys gera, ir tam tikrais atžvilgiais, jie iš tiesų daro gera. Tie, kurie, pavyzdžiui, vadovauja organizacijai, padedančiai badaujantiems vaikams Afrikoje, iš tiesų daro geresnius dalykus už tuos, kurie sukuria šias sąlygas, verčiančias vaikus badauti. Tačiau pažvelkite už to ir pamatysite, kad net ir tie, kurie daro gera, stiprina elitistinį mąstymą.

Yra tiek daug krikščionių, kurie tiki tarnaujantys vargšams ir paliegėliams, ir kad jie daro tai, ką Jėzus liepė jiems daryti. Jie tarnauja Kristaus vardu, tačiau kai atskiriate save nuo kitų, kai iškeliate save aukštyn, žiūrite iš aukšto į kitus žmones, jūs iš tiesų netarnaujate Kristaus Dvasioje. Kristaus Dvasia mato už išorinio pasireiškimo.

Kodėl, jūsų manymu, Jėzus, kol buvo įsikūnijime, tiesė ranką visiems tiems, kurie buvo atstumtieji labai elitistinėje tų laikų žydų visuomenėje? Jis metė iššūkį elitizmui, elitistiniam mąstymui, kuriame galite išdėstyti žmones skalėje su aukščiausiu ir žemiausiu. Jis matė visuotinę Kristaus sąmonę visuose žmonėse. Jis ėjo prie jų tik trokšdamas išlaisvinti tą nukryžiuotą Kristų visuose, idant Kristus galėtų nušokti nuo kryžiaus ir pasiūlyti šalto vandens taurę visiems, kuriems jos reikia.

Aš matau Kristų jumyse. Matau, kiek dar daugelyje iš jūsų Kristus tebekaba ant kryžiaus. Kartais yra belikusi tik viena nedidelė vinis, tačiau yra ta viena vinis, mano mylimieji, kuri laiko jus prikaltus prie jūsų asmeninio kryžiaus. Su didele meile, kurią jums jaučiu, norėčiau kaip nors nupjauti tą vinį, tačiau žinau, kad negaliu to padaryti, nes jūs patys turite ją išsitraukti. Privalote ištraukti tą vinį, tą rąstą sau iš akies, pažvelgdami į savo psichologiją ir pažvelgdami į tą kontroliavimo žaidimą, kurį siekiate žaisti su visata, su savo dvasiniu mokytoju, su Dievu arba vienas su kitu. Kontroliavimo žaidimas, tam tikra prasme, yra elitistinio mąstymo pasekmė, ar bent jau yra su juo susijęs.

Elitizmas, slypintis už kontroliavimo žaidimų

Ko siekia elitistinis mąstymas? Na, jis siekia išsaugoti pranašumo poziciją, kadangi, kai jau esate pasiekę tą pranašumo poziciją Žemėje, jūs norite – kaip sakė Meilės Dievas ir Deivė – išsaugoti tai per laiką. Pasiduodate mėginimui kontroliuoti išorines aplinkybes, nes juk būtent išorinės aplinkybės leidžia jums jaustis pranašesniais už kitus žmones.

Jūs apibrėžėte savo pranašumą, remdamiesi išorinėmis aplinkybėmis, tad jūs įžengiate į mėginimus jas apginti. Kai siekiate apginti tam tikrą formą ir išsaugoti ją per laiką, pradedate prarasti Gyvenimo Upės tekėjimą. Imate atsiskirti nuo Gyvenimo Upės, ir todėl esate prikalti prie kryžiaus. Galite, pavyzdžiui, pažvelgti į Europos feodalines visuomenes, ir galite matyti, kad visi valstiečiai praktiškai buvo savo žemvaldžių vergais. Galite manyti, kad tik žemvaldys, kuris gyveno prabangoje, vienintelis buvo laisvais, tačiau jis buvo netgi dar labiau įstrigęs savo prote už valstiečius. Jie žinojo, kad gyvena priespaudoje, kai tuo tarpu jis nežinojo.

Elitistinio mąstymo sudaužymas

Matote, vėlgi, daugelis gerų žmonių, daugelis dvasingų žmonių, mano, kad jie yra laisvi savo gerume, tačiau jie nemato, kad vis dar tebėra nukryžiuoti savo protuose. Aš ateinu atnešti dispensaciją, kurioje sudaužau, sudaužau, sudaužau, sudaužau, keturiuose materijos lygmenyse, tam tikrą šio elitistinio mąstymo debesį, kuriam jūs kvietėte teismą. Sudaužau jį, kad išlaisvinčiau tuos, kurie vis dar tebėra jame įstrigę. Priešingai, nei galite pamanyti, sudaužau jį ne tam, kad išlaisvinčiau mases, nors jos ir yra pavergtos elitistinio mąstymo. Sudaužau jį, kad išlaisvinčiau aukščiausius dešimt procentų, kurie vis dar tebėra įkalinti elitizme, sukurtame puolusių būtybių savo puikybėje ir savo arogancijoje.

Todėl aš sakau masinei sąmonei: „Jūs, kurie save laikote dvasiniu elitu Žemėje, pripažinkite, kad esate uždaryti į šio mąstymo kapą.“ Todėl aš sakau, kaip Jėzus sakė Lozoriui: „Išeikite iš šio elitizmo kapo ir pripažinkite, kad esate nuogi prieš Kristų. Kristus mato viską ir mato kiaurai šį „darau tik gera“ fasadą, į kurį save įsupote ir atsisakote kvestionuoti. Išeikite iš jo ir pripažinkite, kad visi žmonės Žemėje yra lygūs Dievo akyse, Kristaus akyse, Arkangelo Mykolo akyse.“

Aš esu, kaip vakar buvo pasakyta Meilės Dievo ir Deivės, labai galinga būtybė, ir man dažnai Žemėje tenka materializuoti tą galią, kad galėčiau surakinti arba ištremti tamsą, kad išlaisvinčiau žmones. Mano mylimieji, mes nedarome jokių kompromisų su tamsa. Negalite duoti velniui mažojo pirštelio, kaip yra sakoma, nes jis mėgins nutraukti visą ranką. Tai nebus mano ranka, tad nėra jokių kompromisų. Manęs nepajudins jokia jėga Žemėje. Kai reikia, esu nepajudinamas. Daugelis jūsų galite vizualizuoti mane tokiu visą laiką, nes niekada nebuvote patyrę kitos mano pusės. Kaip taip pat buvo pasakyta, už to nepajudinamumo aš esu be galo judantis, ir mane judina jautrumas ir užuojauta jums ir visiems žmonėms Žemėje.

Kodėl, mano mylimieji, jūsų manymu, aš vis dar tebesu su šia planeta? Aš esu pasiekęs didelę dvasinę galią. Praktiškai nėra tokios vietos Dievo kūrinijoje, į kurią panorėjęs negalėčiau nueiti, tai kodėl vis dar tebesu su šia planeta? Todėl, kad esu jautrus jums. Myliu jus. Jaučiu meilę, kuri slepiasi už išorinio kiauto, ir trokštu ją išlaisvinti, pamatyti ją tampant laisva savo pačios suvokimu ir pasirinkimais.

Jūs esate, tam tikra prasme, mano dvasiniai vaikai, ir aš tetrokštu pamatyti jus užaugant ir išskleidžiant unikalų grožį, kurį jūsų dvasiniai tėvai užkodavo jūsų AŠ ESU Esatyse. Trokštu pamatyti jus atrakinant ir išskleidžiant tą grožį, kol jūs vis dar tebesate įsikūnijime Žemėje, kad žmonės galėtų pajausti tą šviesą, tą iš jūsų ateinančią šviesą, ir suvoktų, kad nė vienas žmogus negalėtų sukurti šios šviesos, tad ji privalo ateiti iš aukštesnės karalijos. Jeigu ji gali ateiti per vieną žmogų, kuris ne taip jau skiriasi nuo kitų, tai ar tuomet negalėtų ji ateiti per visus? Kai ji pradės ateiti per vis didesnį skaičių žmonių, štai tuomet Kristaus teismas taps pilnai įkūnytas fizinėje plotmėje. Vien dėl paties jūsų buvimo ir šviesos buvimo, teismas tamsos jėgoms, puolusioms būtybėms, elitistiniam mąstymui bus įkūnytas.

Elitizmo centrų pakeitimas

Pradėsite matyti įvykstantį pokytį, pokytį suvokime daugelyje šalių. Apsižvalgykite po Žemę, mano mylimieji. Jeigu galėtumėte matyti Žemę taip, kaip aš ją matau, galėtumėte matyti tam tikras beveik tarsi juodąsias skyles, kurios yra šio elitistinio mąstymo centrai. Jos egzistuoja daugelyje vietų Žemėje, ir laikui bėgant jos keitė savo buvimo vietą. Keletą šimtmečių Europa buvo vienas iš pagrindinių centrų, bet tuomet, kai Jungtinės Valstijos pradėjo tapti galingesne fizine jėga, tai pasikeitė ir daugelis šių puolusių būtybių pradėjo įsikūnyti Amerikoje.

Jos, žinoma, darė tai, ką jos daro visada. Jos nesukūrė išoriškai regimo elito, kaip tai padarė Europoje feodalinėje eroje, tačiau jos sukūrė paslėptą elitą, kadangi tapo gudresnės ir suvokė, kad dabar geriau būtų atvirai nesirodyti, tad jos privalo slėptis. Ir jos iš tiesų slepiasi, ir slepiasi labai efektyviai, tačiau per jūsų prašymus, tuos prašymus, kurie bus išsakyti po šios konferencijos, ir per mano darbą, mes apnuoginsime jas, kad Amerikos žmonės galėtų pamatyti, jog ši šalis nėra viena šalis po Dievo vėliava. Ji yra suskilusi šalis, padalinta elito.

Jie nestovės, nes žmonės to nepakęs. Jie nenusileis. Jie atsistos ir reikalaus tikrosios laisvės šioje šalyje, kuri buvo sukurta Sen Žermeno būti laisvės bastionu. Ji tapo taip stipriai iškreipta elitistinio mąstymo (net ir mąstymo, kad Amerika kažkokiu būdu yra pranašesnė už kitas šalis, kad ji turėtų būti pasaulio policininku ir turėtų naudoti savo karinę galią laisvei ir demokratijai skleisti). Šis mąstymas bus nuteistas šią dieną ir kiekvieną kartą, kai kažkas išsakys prašymus jo nuteisimui. Amerika bus išlaisvinta nuo elitizmo grandinių, nes tai yra mano dovana Sen Žermenui. Tikiuosi, kad jūs tai sustiprinsite fizinėje plotmėje, jeigu taip pat mylite Sen Žermeną, kaip žinau, kad jį mylite.

Tad su tuo, tiesiog noriu išreikšti savo laimingumą, savo džiaugsmą patirti jūsų Esatis, jums patiriant manąją. Gerki mane, man geriant tave. Mes gėrėme vienas kitą per šį intervalą, kuris truko tam tikrą laiką, tačiau iš tiesų yra už laiko ribų. Jūs galite mane gerti kada panorėję, nes aš visada esu čia. Tad būkite užsklęsti mano Esatyje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels