Baimės patirti nesėkmę sąmonės Rusijoje ištrėmimas

TEMOS: Baimės patirti nesėkmę dvasios ištrėmimas – Paklauskite savęs, ko jūs bijote – Jūs jau esate priimtini mokytojams – Baimės patirti nesėkmę demonų išvarymas – Rusija yra ant kritinio slenksčio – Kas yra įmanoma Rusijai? – Kolektyvinė Rusijos sąmonė

Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Mykolas per Kim Michaels, 2017 metų birželio 8 d. Šis diktavimas buvo perduotas konferencijoje Novosibirske, Rusijoje.


AŠ ESU Mykolas, Arkangelas, ir aš esu čia. Kur yra čia? Ar esu ribojamas laiko ir erdvės? Ne. Kai sakau: „Aš esu čia“; aš esu „čia“, aš esu „čia“, aš esu „čia“, aš esu „čia“, aš esu „visame kame“. Nėra nė vienos tamsos jėgos, nėra nė vieno pragaro demono, nė vieno demono pragare, nė vienos puolusios būtybės šioje planetoje, kuri galėtų nuo manęs pasislėpti. Tad materializuoju savo Esybę šioje Rusijos šalyje, kur jūs mane pakvietėte suteikdami šią platformą, susiburdami šiame nuostabiame širdžių susirinkime, ir todėl sakau: „Aš atėjau čia, šią dabartinę akimirką, surakinti nacionalinį Rusijos demoną, baimės demoną, o ypač baimės patirti nesėkmę demoną, taip stipriai veikusį žmones, kurie labai, labai ilgą laiką buvo įsikūniję šioje šalyje.“

Tai taip pat yra baimė būti teisiamiems kažkokios valdžios, kuri jums turi beveik absoliučią galią. Mano mylimieji, kaip jūs visi žinote, jūs esate dvasinės būtybės. Kokia gi valdžia Žemėje galėtų jums turėti absoliučią galią? Jie gali turėti absoliučią galią jūsų kūnui, tačiau jie neturi absoliučios galios jūsų dvasiai, nes vienintelė būtybė materialiame pasaulyje, turinti absoliučią galią jūsų dvasiai, esate JŪS ir jūsų laisvos valios sprendimai.

Baimės patirti nesėkmę dvasios ištrėmimas

Tad aš taip pat surakinu šį nacionalinį Rusijos demoną, kuris taip ilgai mėgino neleisti šioje šalyje įsikūnijantiems žmonėms ryžtis priiminėti savarankiškus sprendimus. Jie nenori priiminėti sprendimų ir susidurti su pasekmėmis, ir neteisti savęs pagal šį juodai baltą teisimą, kad jeigu kažkas neatitinka tam tikro standarto, tai reiškia, jog tai yra nesėkmė.

Mano mylimieji, aš atėjau ištremti šią baimės patirti nesėkmę dvasią. Iš tiesų trokštu, kad jūs visi, kurie atvykote į šią konferenciją, ir visi, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniai šioje šalyje ir pasaulyje, ištremtumėte baimės patirti nesėkmę dvasią ir susikirtimo baimę, net ir nesėkmės sąmonę. Mano mylimieji, kai ryžtatės pažvelgti į save, pasimokote iš kiekvieno įvyko ir pakylate aukščiau, negalite patirti nesėkmės. Niekada negalite patirti nesėkmės, kai esate pasiryžę augti. Vienintelė galima nesėkmė fizinėje Žemės oktavoje yra nenoras augti, nes nenorite pažvelgti į save ir matyti: „Ką galėčiau išmokti iš šio patyrimo, ką galėčiau išmokti iš šio įvykio?“

Esate pasiryžę tai daryti ir jūs jau tai darėte daugeliu būdų, mano mylimieji. Būtent dėl to jūs esate čia, nes kitaip nebūtumėte sugebėję atrasti šio kelio, eiti juo iki to taško, kuriame ryžotės čia ateiti ir būti mano Esatyje. Jūs jau save pakėlėte daug, daug aukščiau to lygmens, kuriame buvote šiame ar ankstesniuose gyvenimuose. Jūs jau įveikėte didelę dalį šio nesėkmės baimės momentumo. Daugumai jūsų liko tik vienas nedidelis dalykas, vienas nedidelis jungiklis, kurio dar neperjungėte savo prote, kad galėtumėte tiksliai pamatyti, ko jūs bijote.

Paklauskite savęs, ko jūs bijote

Tad ko gi jūs bijote, mano mylimieji? Užduokite sau šį klausimą šios konferencijos metu: „Ko aš bijau, kas galėtų įvykti, jeigu patirsiu nesėkmę?“ Ypač pažvelkite į savo santykį su Dievu, kaip jūs žiūrite į Dievą, kaip buvote ištisus šimtmečius programuojami puolusių būtybių ir netikrų religijų, buvote programuojami daug, daug gyvenimų galvoti, kad Dievas yra pikta būtybė danguje, kuri jus teisia juodai baltu teisimu. Jeigu neatitiksite kažkokio antžmogiško tobulumo standarto, tuomet Dievas jus pasmerks amžinybei pragare.

Koks absoliučiai melagingas yra šis įvaizdis! Melagingas jis yra dėl to, kad tikrasis Dievas yra besąlyginės meilės Dievas. Šis įvaizdis taip pat yra melagingas ir dėl to, kad tikrasis Dievas nežiūri į jūsų netobulumus, kol jūs esate nepakilusioje būsenoje. Tam jis turi pakylėtuosius mokytojus, tačiau mes nežiūrime į jūsų netobulumus kaip į juos žiūri puolusios būtybės ar kaip jos nori, kad jūs į juos žiūrėtumėte. Mes į juos žiūrime ne kaip į netobulumus, o tiesiog kaip į tam tikrą pakopą kelyje.

Jūs jau esate priimtini mokytojams

Mano mylimieji, prašau, ar galite pasistengti suprasti vieną paprastą dalyką? Kai žvelgiu į kiekvieną iš jūsų čionai sėdintį, nėra nė vieno žmogaus, kurį laikyčiau nevykėliu. Tarp jūsų nėra nė vieno, kurį kaip nors teisčiau ar smerkčiau. Aš, žinoma, galiu matyti, kad esate skirtinguose sąmonės lygmenyse, skirtinguose kelio, vedančio link 144 sąmonės pakopos ir jūsų pakylėjimo, lygmenyse tačiau tarp jūsų nėra nė vieno, kuriam kažko trūktų. Nežvelgiu į jus ir nesakau, kad šis žmogus yra žemiau standarto, o anas yra aukščiau standarto. Nėra jokio standarto, mano mylimieji, tik jūsų nuolatinis augimas.

Žvelgiu į kiekvieną iš jūsų ir matau, kad jūs esate tam tikroje kelio pakopoje, kurioje susiduriate su tam tikrais iššūkiais. Turiu tik vieną tikslą su šiuo kreipimusi ir bet kuria kita pagalba, kurios jūs manęs galite paprašyti, ir tai yra padėti jums pakelti save į kitą jūsų asmeninio kelio lygmenį. Tai yra absoliuti iliuzija, mano mylimieji, kad jums reikia pasiekti tam tikrą pakopą, tam tikrą Kristiškumo ar dvasinio išsivystymo lygmenį, ir tik tuomet tapsite priimtini pakylėtiesiems mokytojams. Kai atsiveriate dvasiniam keliui, kai dedate pastangas, kai ryžtatės pažvelgti į save, kai pasišvenčiate keliui, iš karto tampate priimtini mums kaip mokiniai.

Ir net ir prieš tai esate mums priimtini, tačiau mes dar jūsų nelaikome savo tiesioginiais mokiniais, nes jūs dar nesate nubudę galimybei eiti keliu, kurio mes mokome. Mes jums leidžiame turėti kitus mokytojus, pagal jūsų poreikį, kol tampate pasirengę pasiekti tą tašką, kuriame pripažįstate mūsų Buvimą, pripažįstate kelią ir tai, kad egzistuoja tikslas, ir tai yra asmeninis Kristiškumas bei pakylėjimas. Ir nuo tos akimirkos, mano mylimieji, jūs esate visiškai mums priimtini, absoliučiai kiekvienas iš jūsų. Mes težiūrime, kaip galėtume padėti jums žengti kitą žingsnį.

Baimės patirti nesėkmę demonų išvarymas

Mano mylimieji, galite paklausti: jeigu jūsų nesmerkiu, kodėl kalbu taip griežtai? Todėl, kad kalbu ne jums. Kalbu tiems demonams ir padarams, kurie vis dar tebeturi įleidę kablius į jūsų auras ir todėl sakau: „AŠ ESU Arkangelas Mykolas ir jūs nestovėsite mano akivaizdoje. Tad NEŠDINKITĖS iš čia šią pat akimirką! Sakau jums, jeigu ryšitės paleisti, tuomet šie demonai spruks, nes AŠ ESU Arkangelas Mykolas ir sakau jums: NEŠDINKITĖS iš mano žmonių!“

Iš tiesų, jeigu vėl skaitysite arba klausysite šio diktavimo, galėsite paleisti kažką ir to neliks. Mano angelai laukia, kol galės surakinti tas žemesniąsias jėgas ir nuvesti jas į joms pritinkančią vietą, kurioje su jomis bus padaryta tai, kas turi būti padaryta pagal Kristaus viziją, o kas tai bus – nėra jūsų rūpestis. Jūsų rūpestis yra išmesti jas iš savo asmeninio energijos lauko, o tai gali įvykti jums tiesiog tai priėmus ir pasiryžus jas paleisti.

Žinoma, negalite kažko paleisti prieš savo laisvą valią ir kartais jums reikia pamatyti, su kuo turite reikalą, koks tai yra elementas jūsų psichologijoje, koks tai yra įsitikinimas, kurį turite apie Dievą ar apie pakylėtuosius mokytojus. Kai tai pamatysite ir ryšitės tai paleisti, galėsite, tikiuosi, priimti, jog to nebėra, nes taip pasakė Arkangelas Mykolas, ir nėra tokios jėgos Žemėje ar žemesnėse karalijose, kuri galėtų atsilaikyti prieš mano Šviesą ir mano Buvimą.

Tad galite kviesti šį Buvimą šaukiniais, kuriuos mes jums perdavėme per įvairias dispensacijas, kad ir kas jums būtų patraukliausia. Visų pirma, kvieskite mano Buvimą savo širdyje; prašykite manęs ateiti į jūsų širdį. Aš būsiu švelnus su jumis, mano mylimieji, bet nebūsiu švelnus demonams, kurie jus kankina, ar padarams, kurie siekia jus įtraukti į tą ar aną šabloną. Todėl siūlau jums šią dovaną, šią dispensaciją, tačiau, žinoma, ne jums vieniems. Visai Rusijos šaliai, kuri iš tiesų yra atsidūrusi ant kritinio slenksčio.

Rusija yra ant kritinio slenksčio

Kaip Motina Marija kalbėjo Olandijoje, galite pasiekti šiuos taškus, kuriuose susidaro tam tikros geometrinės konfigūracijos emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose. Kai kurios iš jų buvo sukurtos puolusių būtybių, kai kurios – pakylėtųjų mokytojų, kai kurios buvo iškviestos pakylėtųjų mokytojų mokinių. Gali atsirasti šie taškai, kuriuose šalis gali įžengti arba į žemyn traukiantį sūkurį arba į aukštyn keliančią spiralę. Skirtumas, ar ji kils aukštyn, ar leisis žemyn, gali būti labai labai mažas, ir būtent dėl to tokio dydžio grupė kaip ši turi potencialą, per šias kelias ateinančias dienas, persverti Rusiją pozityvia kryptimi, nors jūsų ir yra tiek mažai, lyginant su bendra šios šalies populiacija.

Ir visgi esmė čia jums nėra pakelti visą kolektyvinę sąmonę, nes tai jums būtų neįmanoma; tam reikėtų didesnio skaičiaus. Jums yra įmanoma sukurti pokytį šioje geometrinėje matricoje, kad jos kryptis būtų aukštyn, o ne žemyn. Kalbu čia daugiau nei apie vieną problemą. Žinoma, jūs visi žinote, koks dėmesys dabar yra nukreiptas į korupciją, bet tai nėra vienintelė problema. Tikroji problema čia, šioje Rusijos šalyje šiuo metu, ir ši problema egzistuoja jau kurį laiką, yra tai, ar Rusijos žmonės, ar kritinė jų masė ryšis priiminėti sprendimus. Aš nekalbu apie išorinius sprendimus. Kalbu apie sprendimą, kaip jie į save žiūri, kokioje šalyje jie nori gyventi ir kokius jie nori turėti lyderius, ir kokių jie nenori turėti lyderių.

Jokiu būdu nenustatau čia standarto. Nesakau, kad pakylėtieji mokytojai sako, jog Rusija turėtų būti tokia ar Rusija turėtų būti anokia. Sen Žermeno planai Aukso Amžiaus Rusijai yra plataus spektro, nuo žemiausio iki aukščiausio. Jis visiškai priima, kad būtent Rusijos žmonės turi pasirinkti, tačiau yra akivaizdu, mano mylimieji, kad sprendimas nebuvo priimtas. „Kokie mes esame žmonės? Kokioje šalyje norime gyventi? Kokius lyderius norime turėti? Kokių lyderių nenorime turėti?“ Tai yra keturi esminiai klausimai, ir jūs šiame susibūrime galite padaryti didelį poveikį, ar svarstyklės persisvers ir Rusijos žmonės pradės rodyti didesnį norą mąstyti apie šiuos klausimus.

Esmė čia nėra vien korupcija ar ne korupcija. Net jeigu galėtumėte atsikratyti visos korupcijos rytoj, tai neišspręstų visų problemų Rusijoje, kaip tai neišspręstų visų problemų ir jokioje kitoje šalyje. Esmė ta, kad norėdami atsikratyti korupcijos, Rusijos žmonės turi atsakyti į šiuos klausimus, kas jie yra, kokioje šalyje jie nori gyventi. Tai yra patys svarbiausi klausimai, su kuriais šiuo metu susiduria ši šalis. Žinoma, daugelis kitų šalių susiduria su tais pačiais klausimais, tačiau tai nėra jūsų rūpestis. Nepradėkite badyti pirštu ir sakyti: „Bet ta šalis ir ana šalis to nedaro.“ Klausimas yra ne apie tai. Klausimas yra toks: „Ar norite, kad Rusija judėtų į priekį?“ Jeigu norite, tuomet esmė yra susikoncentruoti į tai, kas čia turėtų pasikeisti, kas čia dabar turi pasikeisti, ir aš tai dabar jums daviau.

Nurodžiau, kur galite nukreipti savo prašymus ir šaukinius per šias ateinančias dienas. Nurodžiau, ką galite tirti savo pačių sąmonėje. Žinoma, mano mylimieji, kaip Rusijos žmonės galės išspręsti šiuos klausimus, jeigu jūs, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniai, tie, kurie yra pasistūmėję toliau Kristiškumo kelyje už daugumą žmonių, nebūsite išsprendę šių klausimų? Prašau jūsų apie tai pamąstyti, galbūt tarp savęs pakalbėti, ką jūs jaučiate, tačiau pamąstykite apie tai savyje. Kokioje šalyje jaučiate nusipelnę gyventi? Kokioje šalyje norite gyventi?

Kas yra įmanoma Rusijai?

Matote, mano mylimieji, kai mes, pakylėtieji mokytojai, žiūrime į daugelį šalių, susiduriame su tam tikra dilema, apie kurią kalbėjo kiti mokytojai Olandijoje, net ir Korėjoje. Mes visada susiduriame su dilema, kas yra įmanoma, atsižvelgiant į kolektyvinės sąmonės būseną, jos lygmenį. Beveik kiekvienoje Žemės šalyje yra pakankamai įsikūnijusių žmonių, kurie yra pasiekę pakankamą Kristiškumo lygį, kad galėtų padaryti didelį skirtumą toje šalyje. Mes visada susiduriame su dviem klausimais: „Ar jie nubus tam, kodėl jie atėjo į įsikūnijimą toje šalyje, ir ar jie išsilaisvins nuo masinės sąmonės elemento, kurį prisiėmė, bet kuris nėra jų?“

Na ir dabar, jeigu kalbėtume tiesiau, galėtume sakyti: „Kaip jūs, kurie čia esate, žiūrite į save? Ar save laikote rusais? Ar save pirmiausia laikote rusais, o gal į save žiūrite kaip į dvasines būtybes?“ Ar matote, mano mylimieji, kad egzistuoja tam tikra kolektyvinė sąmonė Rusijoje? Ji buvo sukurta per daugelį šimtmečių. Tai yra, dėl šios šalies dydžio ir populiacijos, labai sunkus, labai tankus energijos debesis, kuris yra užvaldęs daugumą žmonių. Ko reikės, kad Rusija galėtų pajudėti į priekį? Reikės, kad kritinė masė žmonių pažadintų save iš šios kolektyvinės sąmonės užvaldymo ir liautųsi su ja tapatintis.

Taip pat, žinoma, yra kiekvienoje šalyje, tačiau, vėlgi, mes dabar koncentruojamės čia. Ar būtų realistiška, kad didžioji dalis žmonių Rusijoje galėtų tai padaryti? Na, jeigu pažvelgtumėte keliolika metų į praeitį, tai nebuvo realistiška. Tai ką tuomet nusprendė pakylėtieji mokytojai? Buvo nuspręsta, kad mes pasiųsime didelį skaičių žmonių įsikūnyti Rusijoje, kurie turi reikalingą vidinio susiderinimo lygį, Kristaus sąmonės lygį, idant jie galėtų būti šio nubudimo pionieriais, pažadindami save iš susitapatinimo su šia masine sąmone.

Kolektyvinė Rusijos sąmonė

Ši sąmonė turi daugiau elementų, tačiau šiuo metu daviau jums pačius svarbiausius. Jūsų pasiryžimas priiminėti sprendimus, įveikti nesėkmės baimę, baimę susikirsti ir to, kas gali nutikti po jūsų susikirtimo. Jeigu ryšitės tai daryti, jums bus naudinga pripažinti, kad jūs visi čia esate dėl to, kad pasisiūlėte įsikūnyti šioje šalyje, šiuo metu. Tai reiškia, kad jūs asmeniškai neprisidėjote prie šios kolektyvinės sąmonės sukūrimo. Tai galioja ne jums visiems, bet didžiajai jūsų daliai, ir todėl jūs turite potencialą pažadinti save ir tai nuasmeninti, suvokdami: „Tai yra sąmonė, kurią prisiėmiau dėl savo šalies. Tačiau tai nereiškia, kad turiu šią sąmonę kaip savo esybės dalį. Aš ją apsivilkau, kaip apsivelkate paltą, kad save apsaugotumėte.“

Tik šį kartą jūs save saugote ne tik nuo to, kad nebūtumėte sužeisti gyvendami šioje aplinkoje. Prisiimdami kolektyvinę sąmonę jūs, tam tikru būdu, apsisaugote nuo to, kad nebūtumėte jos užvaldyti. Norėdami save pažadinti, turite pripažinti, kad: „Tai nėra mano asmeninė problema. Tai yra tai, ką aš prisiėmiau, o norėdamas tai nusimesti turiu pripažinti, kad taip pat prisiėmiau tam tikrą įsitikinimą apie save.“ Tokį įsitikinimą, kad nesate verti, kad turite išpildyti tam tikras sąlygas tam, kad būtumėte verti, arba kad kažkas yra ne taip su jumis, kad Dievas jus sukūrė ydingais, ir daugelis kitų šios sąmonės elementų.

Visi jūs prisiėmėte šią sąmonę ir turite potencialą iš jos išeiti, vos truputį pakeisdami savo sąmonę. Taip, kai kurie iš jūsų dideliu laipsniu jau tai padarėte, ir vis dėlto, jums vis tiek būtų vertinga pamąstyti, ar turite dar kažkokių likusių elementų. Kaip jie jus veikia, ir kaip mokytojai sakė Olandijoje: kaip jie veikia jūsų požiūrį ir santykį su pakylėtaisiais mokytojais? Nes jeigu manote, kad mes esame dalis šios priežasties, kodėl jūs bijote patirti nesėkmę, jeigu manote, kad mes esame šios teisiančios būtybės, kurios jus griežtai teisia ir kritikuoja už bet kokią klaidą, tuomet jums, žinoma, bus neįmanoma išvystyti su mumis labiau tiesioginio ryšio, kaip apie tai kalbėjo pasiuntinys. Mes, žinoma, kaip ir šis pasiuntinys norime (o tiksliau, pasiuntinys nori to paties, ko norime mes), užmegzti asmeniškesnį santykį su tais iš jūsų, kurie to norite. Būtent taip jūs augate, ir mes tuomet taip pat galime pasinaudoti jumis kaip atviromis durimis energijai paleisti, paleisti energijas, kurios padarys pokytį kolektyvinėje sąmonėje.

Jūs atėjote į įsikūnijimą padaryti pokytį kolektyvinėje sąmonėje, tačiau negalite to padaryti vieni. Jūs tai galite padaryti tik tapdami vis labiau atviromis durimis energijoms ir impulsams, energetinėms matricoms, kurios ateina iš mūsų oktavos. Esmė čia yra bendrakūrimas, kaip sakė Sen Žermenas. Mes bendrakuriame aukso amžių Rusijai. Negalime to padaryti vieni, nes neturime įgaliojimų. Jūs negalite to padaryti vieni, nes neturite galios. Kartu mes turime įgaliojimus ir galią ir todėl tai materializuosis, kai jūs priimsite, kad tai ne tik yra įmanoma, bet tai yra tikra, tai yra čia, tai yra dabar. Ar galite priimti, kad aš esu tikras, kad aš esu čia, kad aš esu dabar? Tuomet aš esu čia su jumis, dėl jūsų ir jumyse.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels