Atėjo laikas praregėti iš žaltiško proto ir stoti ginti vidinį Kristų!

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus per Kim Michaels, 2024 metų kovo 31 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2024 metų Velykų vebinare: „Kristaus išlaisvinimas“.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Jėzus.

Šiame perdavime, kurį mes kartu su Maitrėja suplanavome, pakalbėsiu apie tai, kaip Kristus yra surakintas, įkalintas žaltiško proto. Mes jau anksčiau apie tai užsiminėme, tačiau norime jums duoti gilesnį supratimą, jeigu supratimas iš tiesų yra tinkamas žodis, nes esmė čia iš tiesų nėra suprasti žaltišką protą. Kadangi dalis to, ką daro žaltiškas protas, yra tai, kad jis projektuoja, jog protas gali suprasti viską.

Kristaus protas, konceptualus protas ir žaltiškas protas

Mes kalbėjome apie konceptualų protą, tačiau žaltiškas protas nėra konceptualus protas, kadangi konceptualus protas savo grynajame pavidale tiesiog yra protas, kuriuo naudojatės bendrakurdami. Kaip paaiškinome, suformuojate proto įvaizdį, ką norėtumėte bendrakurti, ir suprojektuojate jį ant Materijos šviesos. Na ir dabar, paaiškinome, kad kai įžengiate į dualistinę sąmonę, tai vis dar tebėra konceptualaus proto aspektas. Tačiau šis aspektas reiškia, kad protas dabar įstringa dualistiniuose samprotavimuose, dualistiniame požiūryje į gyvenimą. Kaip Maitrėja paaiškino, egzistuoja nekaltas Kristaus atstūmimas, kuomet žmonių įžengimas į atskirtį tiesiog yra kaip eksperimentas, skirtas pažiūrėti, kokia tai yra patirtis. Ir tuomet jie eksperimentuoja su dualistine sąmone, su atskirtimi, tačiau jie nedaro to piktavališkai, jie nedaro to agresyviai, siekdami pavergti kitus, apgauti kitus, suklaidinti kitus, kontroliuoti kitus, sunaikinti kitus.

Tai tiesiog yra konceptualus protas, ir kai įžengiate į dualizmą su konceptualiu protu, jūs, tam tikra prasme, galvojate, kad viskas yra koncepcija, tačiau išaukštinate kai kurias koncepcijas, kad jos nėra tiesiog idėjos jūsų prote, bet turi kažkokią aukštesnę realybę ar autoritetą, ar kad ir kaip jūs į tai žiūrėtumėte. Tai yra priešinga konceptualiam protui, kurį turite, kai save laikote susieta būtybe, kuomet jūs visą laiką siekiate daugiau už bet kokius dalykus, kurie galėtų būti apibrėžti šiame pasaulyje. Galėtume sakyti, kad kai turite ryšį su Kristaus protu, suvokiate, jog tai, ką jūs kuriate šiame pasaulyje, ką jūs bendrakuriate su konceptualiu protu, nėra kažkokia aukščiausia realybė. Ir jūs taip pat suvokiate, kad netampate tuo, ką bendrakuriate, o tai reiškia, kad nesate susitapatinę su savo bendrakūrimu. Ir jūs žinote, kad yra daugiau, ir būtent dėl to esate atviri Kristaus protui.

Tačiau kai įžengiate į tą konceptualaus proto aspektą, kuris yra paremtas dualizmu, galvojate, kad galite apibrėžti šiame pasaulyje kažką, kas yra galutinė tiesa arba galutinė tikrovė. Nes šiam konceptualiam protui tiesa, realybė, tampa koncepcija, kuri gali būti apibrėžta proto. Na ir dabar, Kristaus prote žinote, kad bet kokia koncepcija yra tik koncepcija. Ir žinote, jog kad ir kokiame būtumėte lygmenyje, visada yra kažkas virš jo, yra aukštesnis lygmuo už tą koncepciją, kurią sugebate šiuo metu matyti. Štai kodėl Kristaus prote, kaip mėginome paaiškinti, nėra jokios absoliučios galutinės tiesos ar realybės, nes žinote, kad visada egzistuoja daugiau, ką galite patirti. Ir būtent to jūs negalite išsaugoti, šio suvokimo, kai įžengiate į atskirtį. Na ir dabar, jūs įžengiate į šį atskirojo proto aspektą, konceptualų protą, kuriame viskas tampa koncepcija. Jaučiate, kad kažką praradote, tik nematote, kad praradote ryšį su Kristaus protu, tačiau būtent tai jūs praradote. Konceptualus protas turi tai kompensuoti, išaukštindamas koncepciją iki šio statuso, kuriame ji yra pristatoma kaip turinti galutinę tikrovę ar absoliučią tiesą.

Taip, vėlgi, tiesiog reiškiasi laisva valia. Jums yra leidžiama eksperimentuoti su dualistine sąmone. Ir galime sakyti, kad dualistinė sąmonė yra tokia proto būsena, kurioje, užuot siekę užmegzti ryšį su realybe, egzistuojančia už jūsų proto ribų, jūs naudojatės savo protu realybei apibrėžti. Apibrėžiate realybę, užuot su ja susijungę per Kristaus protą. Vėlgi, tai daryti leidžia laisvos valios įstatymas. Tiesą sakant, tai yra vienas iš dalykų, kurį tiesiog turite padaryti, kadangi turite su tuo eksperimentuoti, patirti šių eksperimentų rezultatus iki tam tikro laipsnio, kad galėtumėte iš tiesų palikti tą mėginimą naudotis savo protu tiesai apibrėžti, o ne rasti ją susijungus su Kristaus protu.

Tad kas yra žaltiškas protas? Na, žaltiškas protas taip pat naudojasi konceptualiu protu, kadangi žaltiškam protui viskas vis dar tebėra koncepcija ir jis mano, kad gali apibrėžti realybę. Tačiau žaltiškas protas atsirado po nuopolio. Žaltiškas protas buvo sukurtas, nes puolusios būtybės nusprendė, kad jos nori kontroliuoti kitus. Tam kad galėtų jausti, jog yra absoliučiai teisios atstumdamos Kristų, jos norėjo kontroliuoti visus kitus žmones savo planetoje, nes turi šią iliuziją, kad jeigu galės kontroliuoti kitus žmones, galės įrodyti, jog Dievas suklydo. Kitaip tariant, jos samprotauja, kad Dievas suteikė būtybėms laisvą valią. Ir būtent dėl to yra įmanoma nupulti. Ir Dievas neturėjo leisti, kad tai nutiktų. Kitaip tariant, jos iš tiesų sako, kad Dievas neturėjo mums duoti laisvos valios, jog galėtume nupulti, Dievas turėjo neleisti mums nupulti, nors tai buvo jų pačių pasirinkimas atstumti Kristų, kuris joms siūlė sugrįžti į kelią. Jos mano, kad jeigu galės priversti kaip įmanoma daugiau žmonių naudotis savo laisva valia, leidžiantis vis giliau ir giliau į atskirtį, kol jie visiškai joje pasiklys, tuomet jos bus įrodžiusios, kad laisva valia yra klaida. Ir tuomet Dievas turės joms leisti sugrąžinti šiuos pasiklydusius žmones į išganymą, panaudojant prieš juos prievartą.

Tad žaltiškas protas yra paremtas šiuo troškimu, šia iliuzija, kad galite įrodyti, jog Dievas klysta, priversdami žmones naudotis savo laisva valia, kad jie leistųsi vis giliau ir giliau į atskirtį. Tačiau žaltiškas protas, puolusios būtybės nepasitenkina vien sėdėdamos ir žiūrėdamos, kaip žmonės patys eina vis giliau į atskirtį, nes suvokia, kad žmonės eksperimentuodami su atskirtimi pasieks tašką, kai jiems bus gana, ir daugelis jų vėl pradės kilti aukštyn. Jie atkurs ryšį su Kristumi. Tad žaltiškas protas nori neleisti žmonėms atkurti ryšio su Kristumi. Kitaip tariant, jis nori sąmoningai ir agresyviai vesti juos giliau į atskirtį. Ir kaip jis tai daro? Na, jis tai daro, naudodamasis konceptualiu protu sąmoningu ir agresyviu būdu, siekdamas priversti žmones abejoti bet kokiomis koncepcijomis ar įsitikinimais, kuriuos jie turi savo protuose.

Abejonė, kad galite sekti Kristumi savo viduje

Kitaip tariant, jeigu paimtume situaciją Pradžios Knygoje, kurią kaip pavyzdį naudojome anksčiau, matote mokytoją, kuris sako Adomui ir Ievai, kad jie negali valgyti šio vieno vaisiaus, nes tuomet jie tikrai mirs. Ir kaip paaiškinome, tai tiesiog yra metafora, kurios nereikėtų suprasti pažodžiui. Uždraustasis vaisius yra dualistinė sąmonė, ir jeigu su ja eksperimentuosite nebūdami pasiruošę, galite joje pasiklysti, ir tuomet jūsų savasties jausmas kaip susijusios savasties, iš tiesų mirs. Tačiau jūs, žinoma, toliau gyvensite kaip atskira savastis, ir nebūtinai suvoksite, kad mirėte kaip susieta būtybė ir gimėte iš naujo, nes vis dar tebeturėsite tam tikrą tęstinumo jausmą. Tačiau Adomas ir Ieva nebuvo tame kelio lygmenyje, kuriame būtų galėję tai suvokti, ir todėl jiems buvo duota supaprastinta instrukcija. O tuomet pasirodė žaltys ir pasėjo abejonę jų protuose apie mokytojo instrukcijas. Ką mes sakėme? Sakėme, jog kad ir kokiame būtumėte sąmonės lygyje, egzistuoja Kristaus proto išraiška, kuri yra pritaikyta prie jūsų sąmonės lygmens ir gali jums padėti palypėti žingsneliu aukščiau. Tačiau ta Kristaus proto išraiška yra pritaikyta prie jūsų sąmonės lygmens, tai reiškia, jog tai nėra galutinė tiesos, Kristaus proto ar realybės išraiška, ar kad ir kaip norėtumėte tai vadinti.

Žaltiškas protas dabar naudojasi konceptualiu protu, naudojasi dualistinio proto samprotavimu, agresyviai ir sąmoningai mėgindamas pasėti šią abejonę į jūsų protą, kuomet imate abejoti Kristaus išraiška, kurią galite suvokti savo dabartiniu sąmonės lygiu, ir jis tai mėgins daryti kiekviename lygmenyje, kol būsite nepakilę. Žaltiškas protas netgi turi būdą mėginti priversti jus abejoti 144 sąmonės lygyje. Tačiau, žinoma, jam nepasiseks, nes kai jau kažkiek pakylate virš 96 lygmens, šio pasaulio princas nieko jumyse neranda, kuo pasinaudojęs galėtų priversti jus reaguoti. Tačiau vis dar išlieka tas mėginimas suprojektuoti ant jūsų kažkokį subtilų samprotavimą.

Ką žaltiškas protas mėgina padaryti? Na, jis mėgina pasinaudoti bet kokiu samprotavimu, kuriuo naudojosi jūsų konceptualus protas, nusileisdamas į tą sąmonės lygį, kuriame jūs esate. Savo konceptualiame prote jūs turite kažkokius samprotavimus, kodėl jums yra gerai, priimtina, būtina, galbūt netgi naudinga nusileisti į savo dabartinį sąmonės lygį ir susikurti savasties jausmą, kurį jūs dabar turite. Bet tuomet ateina žaltiškas protas ir mėgina naudotis jūsų pačių samprotavimais, kad priverstų jus abejoti savo gebėjimu sekti Kristumi, susijungti su Kristumi, patirti Kristų. Nes jis jus priverčia abejoti, kad galite atskirti tai, kas ateina iš Kristaus, nuo to, kas ateina iš atskirojo proto, dualistinio proto, net ir žaltiško proto. Jis mėgina priversti jus taip susipainioti, kad nebežinote, kas yra tikra ir netikra, ir mėgina priversti jus manyti, kad negalite žinoti savarankiškai.

Subtilūs žaltiški spąstai

Tipiškas pavyzdys yra didžioji dauguma krikščionių, kurie ne tik šiame gyvenime, bet ir daugelyje ankstesnių gyvenimų buvo auginami su šiuo tikėjimu, kad yra nusidėjėliai. Na ir dabar, pažvelkite į tai, ką mes paaiškinome net ir šiuose mokymuose, tačiau, žinoma, visuose savo mokymuose. Jūs nebuvote sukurti nusidėjėliu. Jūsų AŠ ESU Esatis nėra nusidėjėlis. Sąmoningasis AŠ nėra nusidėjėlis. Jūs nesate sukuriami ydinga ar netobula būtybe. Dievas nesukūrė jūsų nuodėmės būsenoje, iš kurios turėtumėte būti išgelbėti. Kodėl geras Dievas turėtų sukurti savo atžalas nuodėmės būsenoje, iš kurios jie turėtų būti išgelbėti?

Jūsų sąmonės būsena, kurią jūs šiuo metu turite, nebuvo jums primesta Dievo ar bet kokios kitos išorinės jėgos. Tai yra jūsų pačių pasirinkimų pasekmė, ir todėl jūs galite išsivaduoti iš tos būsenos, darydami sąmoningesnius pasirinkimus. Kaip sakėme apie laisvą valią, negalite padaryti pasirinkimo su savo laisva valia, iš kurio negalėtumėte išsilaisvinti, padarydami sąmoningesnį pasirinkimą. Toks yra įstatymas. Tačiau, kad galėtumėte išsilaisvinti, jūs, žinoma, turite priimti, kad turite gebėjimą išsilaisvinti, ne savo pačių prote ir samprotavimuose, bet siekdami Kristaus proto. O jeigu žalčiui pavyks priversti jus abejoti, kad gebate tai daryti, tuomet jis galės sutrukdyti jums prisijungti prie kelio, aukštyn į vienovę vedančio kelio. Ir jis galės laikyti jus įstrigusius kairiajame atskirties kelyje, galbūt netgi įtikindamas jus, kad galėsite pasiekti kažkokią galutinę būseną, eidami šiuo keliu.

Paimkime, vėlgi, koncepciją, kad buvote sukurti nusidėjėliu. Gimėte nuodėmėje. Visų pirma, kad galėtų iš tiesų priversti žmones tuo patikėti, bažnyčia turėjo sunaikinti reinkarnacijos koncepciją. Tačiau nors vis dar galėjote projektuoti tikėjimą, kad iš pradžių, nors ir turėjote daug gyvenimų, buvote sukurti nusidėjėliu, nėra tokios koncepcijos, kuria žaltiškas protas negalėtų pasinaudoti. Tačiau tam, kad tai galėtų būti iš tiesų efektyvu, bažnyčia turėjo sunaikinti reinkarnacijos koncepciją, priversdama žmones patikėti, kad jie gimė nuodėmėje šiame gyvenime ir turi tik šį gyvenimą savo išganymui užsitikrinti. Ir ant jų taip pat buvo projektuojama, kad jie negali patys savęs išganyti, nes jiems reikalingas išorinis išganytojas.

Patyrinėkime šį įsitikinimą, kuris tapo katalikų bažnyčios doktrina, ir jo taip pat nekvestionavo dauguma protestantų ar liuteronų bažnyčių, ar net ir rytų ortodoksų bažnyčios jo iš tiesų nekvestionavo, nors ir turėjo tam tikrą supratimą, kad tai nėra pilna tiesa. Taigi, jūs esate sukuriami nusidėjėliu. Neturite gebėjimo patys išsivaduoti iš nuodėmės. Arba, galbūt turėtume sakyti, jūs gimėte nuodėmėje. Ir dabar matote, koks subtilus yra žaltiškas protas, kadangi šiame gyvenime žmonės gimė nuodėmėje ne dėl to, kad Dievas juos būtų sukūręs nusidėjėliais, o dėl to, kad ankstesniuose gyvenimuose jie pasirinko įžengti į atskirties iliuziją, į dualizmo sąmonę. Ir šitai mes galime vadinti nuodėmės būsena, kadangi šioje proto būsenoje jūs negalite įžengti į dangaus karalystę.

Matote, kaip žaltiškas protas paima koncepcijas, kurios turi tam tikrą pagrįstumą, ir jas iškreipia. Paimkime, pavyzdžiui, idėją, kad negalite patys savęs išgelbėti. Na, kaip paaiškinome, jūs negalite patys savęs išgelbėti, naudodamiesi konceptualiu protu, kuris remiasi dualizmu. Negalite samprotavimais išeiti iš dualizmo, kadangi būtent samprotaudami į jį patekote. Jums reikalingas Kristaus protas, kuris yra aukščiau samprotavimų.

Įtikinamas paneigiamumas, įtikinamas įtikinamumas ir Kristaus protas

Kodėl taip yra? Na, ką mes sakėme apie dualistinį protą? Įtikinamas paneigiamumas, įtikinamas įtikinamumas. Jūs regimai galite įrodyti bet kokį požiūrį, naudodamiesi dualizmu, kadangi galite atmesti bet kokius priešingus įrodymus. Kai esate dualizme, galite sumąstyti samprotavimų seką, kuri atrodo labai sofistiška, logiška ir racionali. Tačiau tai vis dar tebėra dualizmas. Tai yra reliatyvi tiesa, kurią išaukštinote iki absoliutumo statuso, tačiau ji netapo absoliuti.

Na ir dabar, jūs taip pat galite sumąstyti priešingą samprotavimų seką, kuri taip pat gali atrodyti labai logiška, racionali ir sofistiška. Tačiau kaip jūs, kaip Sąmoningasis AŠ, galite tarp jų atskirti? Taip dažnai matote, kad žmonės yra pasidalinę į dvi frakcijas. Viena grupė yra priėjusi vienos išvados ir turi visus šiuos argumentus, kodėl tai privalo būti teisinga. Kita grupė yra priėjusi priešingos išvados ir jie taip pat turi argumentus, kodėl jų išvada privalo būti teisinga. Kaip galite tarp jų atskirti? Ne samprotaudami. Na, tam tikra prasme, jūs galite, kadangi žmonės, kaip sakiau, renkasi vieną dualistinį kraštutinumą. Jie tai išaukština ir sako: „Tai yra realybė, nes aš negaliu klysti.“ Tačiau jie vis dar tebėra įstrigę dualistiniame prote. Jie vis dar tebesamprotauja su dualistiniu protu, ir tai neišlaisvina Sąmoningojo AŠ nuo dualistinio proto.

Kaip Sąmoningasis AŠ gali žinoti, kuris iš dualistinių polių yra teisingas? Jis negali. Jis pasirinks vieną vietoj kito ir sieks apginti savo pasirinkimą. Tačiau tai jus telaiko įstrigusius dualizme – laiko jus įstrigusius lakiajame smėlyje. Kaip galite iš to ištrūkti? Na, užmegzdami ryšį su Kristaus protu, kadangi tiktai patyrę aukštesnę Kristaus proto realybę, galėsite pamatyti, kad abu šie dualistiniai argumentai tik tai ir tėra. Jie tėra argumentai. Jie tėra koncepcijos. Jie nėra tiesa. Jie tiesiog yra apibrėžiami, remiantis dualizmu. Jie yra apibrėžiami atskirojo proto, ir būtent tai jūs patiriate, kai patiriate Kristų. Ir būtent dėl to, kai įžengiate į dualizmą, negalite išsilaisvinti savo pačių proto galiomis.

Proto gebėjimas apibrėžti realybę

Kodėl taip yra? Taip yra dėl to, kad iš Dievo perspektyvos, iš Kūrėjo perspektyvos, visas formų pasaulio tikslas yra, kaip sakėme, būti mokykla būtybėms, kurios savo kelionę pradeda su viename taške sukoncentruotu savasties jausmu, palaipsniui plėsdamos jį iki Kūrėjo lygmens. Ir dalis šio proceso yra tai, kad turite eksperimentuoti su proto gebėjimu apibrėžti realybę. Ir kaip paaiškinome, didžiausia pamoka yra ta, kad iki pakildami, turite būti paeksperimentavę su dualistine sąmone, kad pamatytumėte jos ribotumus. Pamatytumėte, kad ji veda į niekur, ir jums jau to gana, ir jūs galite sąmoningai pasirinkti ją palikti, ir tiesiog ją paleisti.

Tikslas, dėl kurio yra leidžiama būtybėms įžengti į dualizmą, yra leisti joms eksperimentuoti su savo proto gebėjimais. Kaip sakėme, galite sukurti bet kokią koncepciją, kokią tik galite įsivaizduoti. Ir jūs netgi galite paimti tam tikrą koncepciją, pavyzdžiui, „Žemė yra plokščia“, galite ginčytis už arba prieš šią koncepciją, bet tuomet galite ant pirmosios koncepcijos sukurti dar kitą koncepciją, kuri sako: „Tai yra absoliuti tiesa ir aš negaliu dėl šito klysti.“ Jūs galite sukurti koncepcijų sluoksnius, ir turite įgyti tam tikrą patyrimą su šiuo procesu, per kurį konceptualus protas kuria visus šiuos koncepcijų sluoksnius, dėl kurių atrodo, kad jis gali apibrėžti realybę, kad jis apibrėžė realybę ir negali klysti.

Kai renkatės vienovę vietoj atskirties

Ir tik tuomet, kai pasiekiate pasisotinimo tašką, kai tai pamatote, pamatote, kur tai jus nuvedė, – kad tai jus iš tiesų veda į niekur, tiktai tuomet galite visiškai sąmoningai pasirinkti ir tarti: „Gana šito, noriu grįžti į vienovės kelią.“ Ir tuomet jūs sąmoningai renkatės vienovę, remdamiesi savo atskirties patyrimu. Nesate priverčiami įžengti į vienovę. Jums yra leidžiama eksperimentuoti su atskirtimi, kol savanoriškai pasirenkate vienovę, kadangi matote, jog tai yra geriausia jums patiems. Štai kodėl laisva valia ir gebėjimas eksperimentuoti su koncepcijų kūrimu, nėra klaida. Tai yra vienintelis būdas, kuriuo būtybės gali augti iki Kūrėjo sąmonės, užuot tapusios robotais, kurie niekada nepakils aukščiau tam tikro lygmens.

Pasaulėžiūra, kurią puolusios būtybės sukūrė, kad laisva valia yra ydinga ir atves prie sielų praradimo, yra fikcija. Puolusios būtybės iš tiesų mėgina sukurti grupę robotų, kurie yra kaip dirbtinis intelektas, sugebantis imituoti sąmoningas, savimonę turinčias būtybes, nors pats neturi jokios savimonės. O tai yra visai ne tai, ko nori Kūrėjas. Puolusios būtybės mėgina sakyti, kad laisva valia buvo klaida, tačiau jos iš tiesų įrodo, kad tai nebuvo klaida, nes jeigu tai būtų buvusi klaida, tuomet Dievas tikrai nebūtų leidęs puolusioms būtybėms nupulti.

Kūrėjas iš tiesų galėtų pasitaisyti, jeigu matytų, kad kažkas neveda prie norimos baigties. Tačiau jau pats šis faktas, kad Kūrėjas leido puolusioms būtybėms nupulti, rodo, kad Kūrėjas žino, jog tik per laisvą valią būtybės gali kilti link Kūrėjo sąmonės, užuot tapusios automatonais, imituojančiais tam tikrą sąmonę. Žinoma, žaltiškas protas amžinai mėgins tai užginčyti ir jis amžinai ginčysis su viskuo, ką mes sakome. Bet yra tokių, kurie bent jau gali pažvelgti į tai ir matyti, kad čia yra tam tikra logika.

Seksite Kristumi viduje ar aklai seksite žalčiais

Tačiau ką daro žaltiškas protas? Na, kaip sakiau, jis mėgina jus įtikinti, kad padarėte blogą pasirinkimą, naudodamiesi savo laisva valia, ir kai jau esate padarę tą pasirinkimą, nebėra kelio atgal. Na, yra kelias atgal, bet juo negalite eiti vieni, turite sekti paskui juos. Jie teigs, kaip darė tai septyniolika šimtmečių per katalikų bažnyčią, kad vienintelis kelias į išganymą yra išorinė krikščionybės religija, kuriai per visą istoriją vadovavo puolusios būtybės. Kaip jau anksčiau sakėme, buvo popiežių, kurie nebuvo puolusios būtybės, tačiau bendrai paėmus, katalikų bažnyčios lyderiai, absoliuti jų dauguma, buvo ir yra puolusios būtybės.

Tai yra tai, ką daro žaltiškas protas: jis siekia priversti jus abejoti tikruoju išganymu, kuris yra Kristaus protas, su kuriuo galite užmegzti ryšį savo viduje. Ir jis siekia jus įtikinti, kad neturite gebėjimo užmegzti ryšio su Kristaus protu savyje. Todėl jums reikalingas išorinis gelbėtojas, ar tai būtų Jėzus Kristus, kuris ateis jus išgelbėti, ar išorinė bažnyčia, vadovaujama puolusių būtybių. Ir tą pačią tendenciją matote kitose religijose, kuriose visada yra tie lyderiai, kurie verčia pasekėjus abejoti, kad jie gali žinoti tiesą savarankiškai, tad jie aklai seka vadais, ir tai yra žaltiškas protas.

Ir to, ką daro žaltiškas protas, esmė yra tokia, kad jis priverčia jus abejoti, jog galite sekti Kristumi savyje, ir jis siekia priversti jus aklai sekti žalčiais, tais, kurie įkūnija žaltišką sąmonę, kaip jūsų išorėje esančią jėgą. Tai yra išorinis kelias, išorinis išganymas, o ne vidinis kelias. Ir jie panaudos viską, bet kokią koncepciją, kad tai pasiektų, kaip matote juos pasinaudojus krikščionybės religija.

Visas mano atėjimo tikslas buvo parodyti, kad egzistuoja šis vidinis kelias, kuris nėra priklausomas nuo rašto aiškintojų ir fariziejų, nuo pinigų keitėjų ar religijos vadų. Jis priklauso tik nuo Kristaus, kuris yra aukščiau už viską Žemėje. Štai kodėl Dievo karalystė yra jumyse, ir jos nepasieksite laikydamiesi išorinių taisyklių, bet tik užmegzdami ryšį su Kristumi savyje. Ir kaip paaiškinome, kad ir į kokį sąmonės lygį būtumėte nusileidę žemiau 48 lygmens, galite užmegzti ryšį su Kristumi tame lygmenyje, ir pakilti pakopa aukščiau, vėl užmegzti ryšį su Kristumi, pakilti dar vienu laipteliu aukščiau, ir daryti tai tol, kol pasieksite sąmonės lygmenis, kuriuose sąmoningai susijungsite su savo aukštesniuoju aš, su AŠ ESU Esatimi, su pakylėtaisiais mokytojais. Šitai jūs visada galite padaryti, tačiau būtent tai žaltiškas protas mėgina sutrukdyti žmonėms žinoti arba siekia priversti juos abejoti, kad jie turi gebėjimą tai daryti.

Atsakomybė žinoti savyje

Ir jie tai darė labai, labai ilgą laiką Žemėje. Jie tai darė labai agresyviai, labai agresyviai, ir jie privertė daug, daug žmonių suabejoti savo gebėjimu žinoti Kristaus perspektyvą savyje. Nesakau, Kristaus tiesą, bet užmegzti ryšį su Kristumi savyje ir pajausti, kad tie išoriniai argumentai nėra pagrįsti. Ir matote tiek daug pavyzdžių šiandien.

Pažvelkite į Rusiją. Didžioji Rusijos populiacijos dalis buvo labai stipriai sužeisti ankstesniuose gyvenimuose, kadangi aklai sekė aklais vadais. Jie padarė didžiulių klaidų, kaip paaiškinome, ir jie susikūrė karmą. Tačiau visų pirma, jie pradėjo abejoti, kad turi gebėjimą žinoti savyje, ir todėl jiems reikia sekti stipriu išoriniu lyderiu, kuo būtent ir pasinaudojo Stalinas, kuo pasinaudojo bolševikai ir kuo pasinaudojo Putinas.

Tarp Rusijos žmonių yra daug tokių, kurie net minties neįsileidžia, kad galėtų žinoti savyje, ar Putinas yra teisus ar klysta, ar karas Ukrainoje yra teisingas ar ne. Jie nenori mąstyti, jie nenori įvertinti, kadangi nenori naudotis savo gebėjimu susiderinti su Kristaus protu ir tuo būdu pajausti, kad visi argumentai, kodėl šis karas buvo būtinas ir naudingas Rusijai, iš tiesų neturi jokios realybės. Jie nenori to daryti, ir būtent dėl to Rusija dabar yra įstrigusi šiame žemyn traukiančiame sūkuryje, kuris nežinia kur nuves.

Kitas tipiškas pavyzdys yra Donaldas Trampas. Jis iš tiesų nėra pažengęs sąmoningas žaltiško proto naudotojas, tačiau per jį dirbančios jėgos sugebėjo pritraukti didelį būrį pasekėjų, kurie yra pasiruošę tikėti viskuo, ką jis sako. Jis netgi tuo gyrėsi, sakydamas, kad galėtų išsisukti su žmogžudyste, nes žmonės vis tiek juo tikėtų, jeigu jis pasakytų, kad tai buvo būtina ar netgi naudinga. Galbūt matėte interviu su šiais žmonėmis, kurių buvo klausiama, kas juos paskatintų nustoti tikėti Trampu, ir jie atsakė, kad niekas, niekas jų nepaskatintų juo netikėti, nes jie nusprendė: „Negaliu tiesos žinoti savyje, tiesą galių žinoti tik per Trampą, tačiau negaliu klysti dėl Trampo, negalėjau suklysti, prisiekdamas jam ištikimybę.“

Matote Kiniją, kurioje komunistų partija jau kelias kartas mėgino programuoti, plauti smegenis didžiajai daugumai žmonių, įtikinėdama juos, kad jie negali tiesos žinoti savarankiškai. Tiktai komunistų vadovybė gali žinoti, kas yra tinkama Kinijai. O dabar Xi mėgino išsikelti save, kad net ir ne komunistų vadovybė, bet tik jis vienas žino geriausiai. Pažvelkite į Iraną, kuriame dvasininkai sugebėjo padaryti tą patį dalyką, teigdami, kad tiktai jie gali žinoti, kas žmonėms yra teisinga, ir galite tai matyti daugelyje kitų šalių. Šiaurės Korėjoje tik diktatorius žino, kas yra teisinga, ir matote tai visose diktatūrose.

Iššūkio metimas senajam elitistiniam požiūriui į pasaulį

Vienintelė išeitis iš šito planetos mastu, yra kad vis daugiau ir daugiau žmonių pakiltų į lygmenį, kuriame taptų pasiruošę prisiimti atsakomybę žinoti savyje. Ir jie tai žinotų, užmegzdami ryšį su Kristaus protu. Jie gali nelaikyti to Kristaus protu. Jie gali nenaudoti tos terminologijos. Bet jie užmegztų ryšį su kažkuo ir tiesiog žinotų, kaip mes apie tai kalbėjome, pamatinį žmogiškumą, kad nedarote kitiems to, ko nenorėtumėte, kad kiti jums darytų, bet taip pat ir esminį žmogiškumą, kad būti žmogumi reiškia būti daugiau nei vienu iš šių aklų pasekėjų, kad jūs turite aukštesnį potencialą.

Ir, žinoma, matote tai daugelyje žmonių pasaulyje. Visose pasaulio šalyse egzistuoja tam tikras populiacijos procentas, tačiau matote demokratinėse šalyse, kad didžioji populiacijos dalis pasiekė bent tam tikrą to lygmenį, kuriame jie yra pasiruošę naudotis Kristaus protu, kad pajaustų, kas yra teisinga ir kas ne, užuot naudojęsi išoriniu, konceptualizuotu protu. Jie aklai neseka kažkokiu autoritetu. Jie yra pasiruošę, negalėtume iš tiesų sakyti, savarankiškai mąstyti, bet savarankiškai pajausti.

Ir, žinoma, visa visata yra traukiama aukštyn, nes tiek daug būtybių šioje nepakilusioje sferoje yra toje aukštyn kylančioje spiralėje, kurioje augina savo Kristiškumą ir savo Kristaus įžvalgumą. Ir Žemė yra traukiama aukštyn, ir puolusios būtybės žino, kad praranda savo valdžią Žemei. Jos mato, kad Sen Žermeno Aukso Amžius negali būti sustabdytas. Tačiau jos iš paskutiniųjų paniškai mėgina kaip įmanoma bent jau kaip nors jį atitolinti. Ir būtent dėl to matote, kaip jau anksčiau sakėme, kad dalykai pasiekia vis didesnius kraštutinumus, tampa vis labiau išbalansuoti, ir todėl žmonėms tampa vis lengviau ir lengviau matyti, kad privalo egzistuoti alternatyva aklam sekimui aklais vadais. Kad atėjo laikas žmonėms nubusti ir užimti poziciją.

Kaip matėte visas tas moteris Irane, kurios tiesiog išėjo ir tarė: „Ši moterų priespauda nėra teisinga.“ Joms nereikėjo turėti sofistiškos ideologijos ar samprotavimų. Joms tereikėjo žinoti, kad tai nėra teisinga, ir tas pats yra visur. Ir turi įvykti šis pokytis, kuomet žmonės pasakytų: „Ne, negalime toliau aklai sekti aklu vadu, nes matome, jog vadas yra aklas. Jo samprotavimai neturi realybės. Jie neatves prie žadamų rezultatų. Tai nebus naudinga mums ar mūsų šaliai.“

Tačiau, kad tai padarytų, žmonės turi ryžtis kvestionuoti savo pasaulio viziją, savo šalies viziją, viziją apie save, kuri jiems buvo duota jų vadų. Jie turi ryžtis kvestionuoti, ar Kinija išgelbės pasaulį nuo demokratijos ir kapitalizmo supuvimo. Jie turi ryžtis kvestionuoti, ar Rusija yra pasaulio gelbėtoja, laikydamasi įsikibusi į tradicines vertybes ir gelbėdama pasaulį nuo Vakarų supuvimo. Jie turi ryžtis kvestionuoti, ar visi Amerikos politiniame isteblišmente klysta, išskyrus Trampą. Jie turi ryžtis kvestionuoti, ar islamas yra neklystanti religija, o jos dvasininkija atstovauja Alachą. Visus šiuos dalykus jie turi kvestionuoti.

Tačiau pirmiausia turi kvestionuoti šią idėją, kad jie negali žinoti savyje, kad negali turėti to pamatinio žmogiškumo ar esminio žmogiškumo. Jie turi ryžtis priimti, kad turi priėjimą prie aukštesnio proto savo viduje, ir todėl jiems nereikia nieko išorėje, kas galėtų jiems apibrėžti, kas yra teisinga, kas yra tikra, ką daryti yra teisingiausia. Ir žmonėms visur, net ir demokratinėse šalyse, reikia pasiekti tą tašką, kuriame jie ryžtųsi kvestionuoti idėją, kad jiems reikalingas valdžios elitas, kuris valdytų jų visuomenes, kaip tai vyko tūkstančius metų. Jiems reikia kvestionuoti idėją, kad tiktai elitas žino, ką daryti yra teisingiausia.

Tikroji Jėzaus Kristaus žinia

Tai yra žinia, kurią skelbiau prieš 2000 metų, kad žmonėms nereikalingas valdžios elitas, nes jie turi priėjimą prie Dievo Karalystės savo viduje. Dievo Karalystė yra arti. Ji yra ranka jums pasiekiama, kalbant metaforiškai, ir ji pasiekiama jums yra jūsų prote. Dievo Karalystė nėra ten aukštai danguje ar bažnyčiose. Ji yra čia pat. Ji yra jumyse. Būtent to tų laikų puolusios būtybės nenorėjo leisti man skelbti, ir būtent dėl to jos turėjo mane nužudyti. Jos tuomet mėgino nužudyti religiją, o tiksliau, judėjimą, kurį aš pradėjau, ir joms sėkmingai pavyko tai padaryti, nuo katalikų bažnyčios suformavimo iki šių laikų. Ir jos vis dar tebėra sėkmingos, nors daugelis žmonių iš to praregėjo ir tiesiog paliko krikščionybės religiją, pradėdami ieškoti kitų dvasingumo formų, ką daryti yra visiškai priimtina.

Ir visgi, turėtume užduoti klausimą, kada gi tie, kuriems rūpi krikščionybės religija, pradės kvestionuoti šį mąstymą? Ir kada jie pradės žiūrėti net ir į evangelijas ir skaityti tarp eilučių, ir kada jie pamatys, ko aš iš tiesų mokiau – vidinio kelio? Ir kada jie ryšis pasinaudoti šiomis įžvalgomis krikščionybei reformuoti, kad ji galėtų tapti tokia religija, kokios žmonėms reikia šiame amžiuje? Užuot buvusi religija, kuri buvo apibrėžta pagal sąmonę, kurią žmonės turėjo prieš septyniolika šimtmečių. Ar krikščionybės religijoje dar yra likę tokių, kuriems pakankamai rūpėtų krikščionybės religija, ir todėl jie ieškotų Kristaus viduje ir gautų impulsus iš manęs tiesiogiai, kurie leistų jiems, įgalintų juos reformuoti krikščionybės religiją?

Atėjo laikas kvestionuoti krikščioniškų bažnyčių lyderius!

Ask Real Jesus svetainė internete buvo patalpinta 2002 metais. Medžiaga buvo prieinama fizinėje plotmėje. Daug žmonių ją rado. Daug žmonių į tai žiūrėjo. Ir nesakau, kad jiems visiems reikia pripažinti svetainę. Tačiau dalykas tas, kad nuo to momento, kai svetainė atsirado internete, aš siunčiau šias idėjas į kolektyvinę sąmonę, ir yra daug žmonių, kurie sugebės susiderinti su tuo sąmoningai, jeigu ryšis atlikti pokytį sąmonėje, ir atėjo laikas jums tai padaryti. Tie iš jūsų, kurie esate įsirašę savo Dangiškajame plane reformuoti krikščionybės religiją, atėjo laikas jums išeiti į priekį. Priimkite tai, kas jums skirta, ir pradėkite kvestionuoti savo krikščioniškų bažnyčių lyderius, net ir rytų ortodoksų ir katalikų bažnyčių lyderius. Atėjo laikas tai kvestionuoti.

Na ir dabar, kaip sakėme, kokie žmonės turi didžiausią tikimybę tai padaryti? Moterys, žinoma. Bet taip pat yra daug ir vyrų, kurie turi gebėjimą tai padaryti. Ir šioje Velykų žinioje aš tiesiog pasiunčiu raginimą vidiniuose lygmenyse, kad atėjo laikas išeiti į priekį ir reformuoti krikščionybę, padaryti revoliuciją krikščionybėje, ne remiantis tuo, ką aš sakau šiame diktavime per žmogišką pasiuntinį, net ir ne tuo, ką aš sakau Ask Real Jesus svetainėje, bet remiantis savo ryšiu su Kristumi savo viduje. Nes šito puolusios būtybės, žaltiškas protas negali sustabdyti, kai pakankamai žmonių tai daro.

Kodėl šie žmonės vis dar neišėjo į priekį? Todėl, kad jie vis dar leidžia žaltiškam protui kliudyti jų pasiryžimui priimti, kad jie gali pasiekti Kristų savo pačių prote. Atėjo laikas praregėti iš šio žaltiško melo ir išeiti į priekį, ir ryžtis stoti ginti Kristaus, vidinio Kristaus. Už visų struktūrų, už visų doktrinų, už aklų vadų, net ir už aklų pasekėjų, kažkas turi prabilti, nes atėjo laikas.

Ar leisite Kristaus protui išreikšti save per jus?

Jūs, kurie esate tiesioginiai mūsų mokiniai, jūs galite kontempliuoti, ką mes iki šiol sakėme ir ką pasakysime, ir galite kontempliuoti, kaip buvote paveikti žaltiško proto. Daugelis jūsų sekėte mokymais, jūs patyrėte daug pokyčių, daugelis jūsų išsigydėte savo psichologiją, įveikėte daugelį šių pasąmonės savasčių, kai kurie iš jūsų išsigydėte savo gimimo traumą. Ir vis dėlto, ar iš tiesų pažvelgėte į abejonę, kurią turite, dėl savo gebėjimo viduje žinoti, kas yra tikra ir netikra, savo gebėjimo būti Gyvuoju Kristumi, išeiti į priekį ir atnešti kažką, kas būtų Kristaus išraiška, derama jūsų asmeninei situacijai?

Kiek iš jūsų mąstėte, kad galėtumėte transcenduoti savo asmeninę situaciją ir padaryti kažką, kas padarytų platesnį poveikį ir paveiktų ne vien jūsų asmeninį gyvenimą? Galite pažvelgti į šį pasiuntinį ir galvoti, kad jis daug padarė, tačiau jis pradėjo eiti keliu lygiai kaip ir jūs. Ir jis dirbo su savo asmenine psichologija ilgą laiką, tačiau pasiekė tašką, kai sugebėjo atlikti tą pokytį ir tarti: „Esmė čia iš tiesų nėra tai, ko noriu aš. Ką mokytojai gali padaryti per mane?“ Ir jūs visi turite tokį patį gebėjimą. Tai nereiškia, kad darysite tai, ką daro pasiuntinys. Tačiau ką vienas padarė, visi padaryti gali, tai yra, galite pajausti Kristų savo viduje ir leisti savo AŠ ESU Esačiai ir pakylėtajam mokytojui, su kuriuo jūs dirbate, tekėti per jus ir išreikšti kažką, kas peržengia jūsų asmeninės situacijos ribas.

Nebandau jūsų versti. Nemėginu sakyti, kad jūs to nepadarėte ir turėjote tai padaryti, ir jums kažko stinga, ir visi tie dalykai. Tiesiog sakau, ar pamąstėte apie tai, kad bet kokia jūsų turima abejonė kyla iš žaltiško proto, ir ji buvo agresyviai ant jūsų projektuojama iš šių puolusių būtybių? Ar pamąstėte, kokius jūs asmeniškai turite įsitikinimus, kurie jus verčia abejoti, kad turite gebėjimą užmegzti ryšį su Kristaus protu, ir kad turite gebėjimą būti atviromis durimis Kristaus protui išreikšti save per jus. Ar mąstėte apie tai?

Vėlgi, nemėginu jūsų kaip nors gėdinti ar kaltinti. Tiesiog sakau, kad galbūt atėjo laikas pamąstyti, kaip žaltiškas protas verčia jus abejoti, kad Kristus yra jumyse ir gali per jus tekėti. Kokios yra pasąmonės savastys, kurias susikūrėte, kai puolusios būtybės jus užpuolė ir sukėlė jums šią gimimo traumą? Kokios yra abejonės, įsitikinimai, kuriuos asmeniškai turite? Kalbėjome apie daugelį šių abejonių, kurias žmonės gali turėti, jeigu atidžiai klausėtės, ne tik šioje konferencijoje, bet ir ankstesniuose mokymuose. Pasiuntinys apie tai kalbėjo savo YouTube video.

Iš tiesų galite rasti įkvėpimą, kad kai paprašysite mūsų vedimo viduje, jis padės jums pamatyti, kokia yra jūsų asmeninė abejonė, jeigu to norėsite. Vėlgi, čia nėra jokios prievartos, jokio spaudimo. Tiesiog sakau, kad Dievo karalystė yra arti, išlaisvinimas, kurio ilgitės, ateina iš Kristaus, o Kristus visada yra su jumis. Jums tiesiog reikia nuspręsti, kada tai priimsite, ir kai pažvelgsite į tai, kas jus verčia tuo abejoti, ir pamatysite to netikrumą, patirsite to netikrumą, aš padėsiu jums, ir bet kuris pakylėtasis mokytojas, kuris yra jums artimas, padės jums atlikti tą pokytį.

Galite pradėti šį naują etapą savo gyvenime, kai nustojate koncentruotis į asmeniškumus, bet sugebate pakilti aukščiau ir pamatyti viršasmeninį savo Dangiškojo plano aspektą, to plano, kurį jūs patys pasirinkote. Nemėginu jums nieko primesti, tiesiog primenu jums pasirinkimus, kuriuos padarėte, prieš ateidami į įsikūnijimą, kaip jūs pasirinkote tai, kas buvo jūsų viršasmeninė tarnystė, kurią galėjote atlikti šiame gyvenime.

Tad dabar, užsklendžiu jus transcendentinėje džiaugsmo liepsnoje, kurią aš įkūniju Žemei. Pajauskite tą džiaugsmą, kuris dovanai visiems yra dalijamas, jums tereikia jį priimti. Tačiau kai kuriems iš jūsų gali tekti ištirti, kas jus verčia abejoti, kad galite tai priimti ar kad esate verti tai priimti, tačiau jūs esate verti tai priimti, jau vien dėl to fakto, kad egzistuojate. Nėra jokių sąlygų Kristaus prote, jokių sąlygų, apibrėžtų konceptualaus proto ar žaltiško proto. Mano džiaugsmas yra pilnas, nes jis nėra suvaržytas jokiomis sąlygomis.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels