Jėzus specialiai užmaskavo daugelį mokymų

TEMOS: Prieštaravimai dažnai kyla iš baime paremtų interpretacijų – Petras – uola ar šėtonas? – tiktai Kristaus protas gali padėti išspręsti prieštaravimą – daugiau nei vienas supratimo lygmuo – daugelis apreiškimų yra užmaskuoti – dangus yra simbolis – vidiniu žvilgsniu galite pažvelgti už fizinės karalijos ribų – netikri Kristūs – jokių regimų antrojo atėjimo ženklų – ciklo pabaiga – atskirkite tikrą Kristų nuo netikro – tamsioji sielos naktis – Armagedono mūšis vis dar tebevyksta – laikų pabaiga reiškia ciklo pabaigą

Klausimas: Biblijoje mums sakai, kad grįši vėl savo Tėvo šlovėje… sakai: „Tada jie išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su jėga ir didžia šlove.“ Tačiau šioje svetainėje tu sakai, kad antrasis atėjimas įvyks tuomet, kai tu ateisi vėl per kitus žmones. Ar tai nėra prieštaravimas? Ačiū, kad išklausai mano klausimus, ir ypač noriu tau padėkoti už meilę, kurią tu man parodei. Aš taip pat tave myliu!

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ačiū, kad priimi mano meilę, kurią dovanoju visiems, bet kurią dauguma žmonių atstumia, naudodamiesi viena iš nesuskaičiuojamų „priežasčių,“ sumąstytų anti-meilės prote, antikristo prote.

Tie, kurie atstumia mano meilę, pasilieka baimėje, nes kaip gi galite ištrūkti iš baimės, nepriimdami tobulos Kristaus meilės, kuri išgina visas baimes – tai paprasčiausiai neįmanoma. Kai esate baimėje, esate linkę interpretuoti dvasinį mokymą pažodžiui, ir todėl regėsite daug prieštaravimų tarp „savo“ mokymo ir kitų mokymų. Ir tuomet samprotausite, kad jūsų mokymas yra vienintelis tikras ir neklaidingas, ir būtent iš to kyla visi religiniai konfliktai.

Labiausiai stebina tai, jog tokia daugybė krikščionių primygtinai teigia, kad Biblija yra neklystantis Dievo žodis ir kad ją reikėtų interpretuoti pažodžiui (kas yra neįmanoma, nes jokia interpretacija niekada negali būti pažodinė), tačiau nesugeba taip atidžiai perskaityti Biblijos, kad pamatytų, jog joje pačioje egzistuoja daug regimų prieštaravimų. Pažvelkite į sekančias citatas iš to paties skyriaus (16 skyriaus) Mato evangelijoje:

18 Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.
23 Bet Jis atsisukęs pasakė Petrui: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių“.

Kaip galėčiau statyti savo bažnyčią ant to paties žmogaus, kurį išvadinu Šėtono agentu? Jeigu primygtinai norite interpretuoti viską pažodžiui, turite sakyti, kad Petras yra Uola arba jis yra Šėtonas, nes jis akivaizdžiai negali būti ir tuo ir anuo tuo pačiu metu. Todėl turite čia matyti prieštaravimą – tuo būdu atmesdami Biblijos neklystamumą – arba turite siekti aukštesnio supratimo. Tačiau vienintelis būdas atrasti tokį aukštesnį supratimą yra peržengti pažodinių „interpretacijų“ ribas.

Kai esate įstrigę baimėje, negalite išspręsti tokių regimų prieštaravimų – ir būtent dėl to dauguma krikščionių juos ignoruoja – tačiau, kai pereinate į meilę, visada esate pasirengę siekti aukštesnio supratimo. Suvokiate, kad dvasinis mokymas gali būti – ir turėtų būti – interpretuojamas daugiau nei vienu lygmeniu, kas yra labai aiškiai pasakyta ir Biblijoje:

Be palyginimų Jis jiems nekalbėdavo, bet kai pasilikdavo vienas su savo mokiniais, viską jiems išaiškindavo (Morkaus 4,34).

Tai aiškiai įrodo, kad daviau minioms paprastesnį mokymą, išreikštą palyginimais. Tačiau daviau savo mokiniams aukštesnį supratimą apie tai, ką iliustravau savo palyginimais. Jeigu turite pakankamai meilės tai priimti, būsite atviri faktui, kad Biblijoje yra daug teiginių, kurių negalima (pilnai) suprasti, taikant pažodines interpretacijas. Aš specialiai užmaskavau daugelį pačių giliausių apreiškimų, kad paslėpčiau juos nuo tų, kurie tebebuvo pernelyg giliai nugrimzdę į antikristo sąmonę ir todėl piktnaudžiautų bet kokiu tikru mokymu (naudodamiesi juo savo ego išpūsti), jei galėtų jį suvokti. Nuo to laiko, Dievas leido pakylėtiesiems mokytojams duoti žmonijai gilesnius ir labiau tiesioginius mokymus, nei įstatymas man leido tai daryti prieš 2000 metų.

Vienas to pavyzdys yra tai, kad kiekvieną kartą, kai aš – taip pat ir Apreiškimo Knygoje – kalbėdavau apie ženklus danguje, tai nereiškė, jog kalbėjau apie tikrus fizinius ženklus danguje. Terminai „dangus“ ir „debesys“ simbolizuoja vieną iš aukštesnių karalijų, egzistuojančių už materialaus dažnių spektro ribų, kaip paaiškinu kitur. „Dangus“ taip pat simbolizuoja sąmonės būseną – Kristaus sąmonę, kuri leidžia jums susiderinti/patirti/suvokti tai, kas vyksta aukštesnėse karalijose. Štai kodėl sakiau:

Niekas nepasakys: ‘Žiūrėk, ji čia’, arba: ‘Žiūrėk, ji ten!’ Nes Dievo karalystė yra jumyse“ (Luko 17,21).
„Kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis bus viena, visas tavo kūnas bus pilnas šviesos (Mato 6,22).

Tai reiškia, kad, kai pasieksite nepadalintą, nedualistinį Kristaus regėjimą, galėsite jausti tai, kas vyksta aukštesnėse karalijose. Todėl daugelis Biblijoje minimų „ženklų“ negali būti matomi fizinėmis akimis. Juos tegalima išvysti vidiniu regėjimu. Kai tai suvokiate, tavo aukščiau minėtoje citatoje nebelieka jokių prieštaravimų. Perskaitykite visą šią ištrauką iš Mato evangelijos 24 skyriaus:

23 Jei tada kas nors jums sakys: ‘Štai čia Kristus’, arba: ‘Jis tenai!’, – netikėkite,
24 nes atsiras netikrų kristų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius.
25 Štai Aš jums iš anksto tai pasakiau!“
26 „Todėl, jeigu jums sakytų: ‘Štai Jis dykumoje!’, neikite, ‘Štai Jis kambariuose!’, netikėkite.
27 Kaip žaibas tvyksteli iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas.
28 Kur tik bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.
29 Tuoj pat po tų suspaudimo dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus jėgos bus sudrebintos.
30 Tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove.
31 Jis pasiųs savo angelus su skardžiais trimitų garsais, ir jie surinks Jo išrinktuosius iš keturių žemės pusių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.

Pirmoji dalis reiškia, kad neturėtumėte ieškoti Kristaus ne savyje, nes Gyvąjį Kristų atrasite tik karalystėje, kuri yra jumyse. Bus netikrų Kristų, kurie rodys išorinius stebuklus, siekdami suklaidinti jus ir suvilioti jus paskui juos sekti, užuot sekus vidiniu Kristumi. Tikrasis Kristaus pasirodymas bus kaip žaibas, kuris dangų nutvieskia tik sekundės dalį ir jį labai lengva pražiūrėti tiems, kurie žiūri į žemę (ieškodami regimų ženklų). Vėlgi, žmogaus sūnaus atėjimas bus danguje, o dangus simbolizuoja aukštesnes karalijas. Todėl negalite spręsti apie tikrąjį atėjimą, naudodamiesi regimais ženklais.

Suspaudimas reiškia žmonių sąmonės kėlimą dvasinio ciklo pabaigoje (kas dabar ir vyksta). Tokioje akceleracijoje žmonėms bus vis sunkiau išlikti miegančiais arba abejingais. Jie bus priversti pasirinkti tarp regimų antikristo ženklų ir vidinių Kristaus ženklų. Tie, kurie bus pasirengę eiti vidun ir užmegzti ryšį su savuoju Kristaus AŠ ir pakylėtaisiais mokytojais, gaus didelę pagalbą šiuo laikotarpiu. Tačiau ateis toks momentas, kai galimybė atidėlioti pasirinkimą privalės baigtis, ir visa išorinė pagalba bus patraukta (saulė, mėnulis ir žvaigždės – tai yra žmonių dvasinių mokytojų simboliai – pasitrauks) ir žmonės privalės rinktis savarankiškai.

Tiktai tie, kurie bus įsisavinę pagalbą, duotą iš Aukščiau ir kurie bus pasinaudoję ja, kad užmegztų ryšį su savuoju Kristaus AŠ (bus padauginę savo talentus) sugebės išmintingai pasirinkti tarp išorinių netikro Kristaus ženklų ir tikrųjų, vidinių Gyvojo Kristaus ženklų. Tad tikėtina jog tie, kurie interpretuoja Bibliją pažodžiui ir ieško regimų, fizinių ženklų danguje, bus suklaidinti netikrų Kristų.

Kai žmonės susidurs su šia „tamsiąja sielos naktimi,“ tie, kurie neturi vidinio regėjimo (žemės sąmonės giminės) raudos, kai tuo tarpu tie, kurie turi vidinį regėjimą, išvys Žmogaus Sūnų pasirodant aukštesnėse karalijose savo pačių Kristaus AŠ pavidalu, o taip pat išvys mane ir kitas pakylėtąsias būtybes pasirodant savo pakylėtuosiuose „kūnuose.“ Jie taip pat „regės“ angelus ir susirinks sąmonėje su savo broliais ir seserimis visose keturiose materialios visatos karalijose.

Tačiau, kad iš tiesų tai suprastumėte, reikėtų pridurti, kad šis procesas vyksta vėl ir vėl. Todėl daugelis įvykių, apie kuriuos yra kalbama Biblijoje, nėra vienkartiniai įvykiai. Pavyzdžiui, Armagedono mūšis vyksta jau nesuskaičiuojamus amžius. Jame egzistuoja tam tikri lūžio taškai, kuomet jis įžengia į naują fazę, kaip tai vyksta ir dabar, tačiau jis nesibaigs tol, kol visa materiali visata nebus pakylėta savo vibracijose ir joje nebeliks tamsos. Tad „dienų pabaiga,“ „pasaulio pabaiga“ arba „laikų pabaiga,“ apie kuriuos kalba daugelis krikščionių, nereiškia egzistavimo pabaigos, tai tiesiog reiškia tam tikrų dvasinių ciklų pabaigą.

Nėra konstruktyvu žmonėms gyventi baimėje, kad pasaulis staiga nustos egzistuoti ir jo nebeliks. Tačiau būtų konstruktyvu žmonėms suprasti – be baimės – kad dvasinis ciklas reiškia galimybę, ir kad ši galimybė nesitęs amžinai. Tad dirbkite, kol turite šviesą – siekdami vidinio regėjimo, užuot įstrigę pažodinėse interpretacijose.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels