Dvasinės organizacijos ir kolektyvinės dvasios

Klausimas: Prašau, ar galėtumėte pakomentuoti egregorus, kas yra koncepcija, reiškianti minčių vaizdinį ar mintis, kurios daro poveikį žmonių grupei. Kaip tai yra kuriama dvasinėse organizacijose, pavyzdžiui, kai žmonės meldžiasi? Ar tai yra naudinga ar žalinga? Ir ar mes taip pat sukuriame kažkokį egregorą kalbėdami rožinius?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Na, bendrai čia galime pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai žmonės susirenka kartu ir sukoncentruoja savo dėmesį į tą patį dalyką, jie pradeda kurti padarą arba dvasią, nes nukreipia energiją į tam tikrą matricą ir suteikia jai tam tikrą sąmonės būseną. Iš tiesų vyksta tai, ką tu intuityviai nujautei: vyksta dvasios sukūrimas. Kaip jūs galite sukurti tai individualiai, žmonės, žinoma, gali tai sukurti kolektyviškai.

Na ir dabar klausimas, ar tai yra geras ar nelabai geras dalykas, iš tiesų priklauso nuo to, kaip žmonės tai kuria. Koks yra jų sąmonės lygmuo, kokia yra jų vizija, koks yra jų tikslas? Galite matyti istorijos eigoje daugybę pavyzdžių, kaip žmonės sukūrė šias labai galingas kolektyvines dvasias. Sovietų Sąjunga turėjo labai galingą kolektyvinę dvasią, sugebančią užvaldyti individus. Nacistinė Vokietija turėjo panašią dvasią, ir tam tikra prasme galėtume sakyti, kad Antrasis Pasaulinis Karas buvo daugiau nei fizinė kova, energetiniame lygmenyje tai buvo kova tarp šių kolektyvinių dvasių, ir viskas čia priklausė tik nuo to, kuriai dvasiai pirmiau pasibaigs energija ir tuomet ta šalis pralaimės, o kita šalis laimės.

Žinoma, galime paimti ir pozityvesnius pavyzdžius, ta prasme, kad jeigu žmonės susirenka dėl pozityvaus tikslo, jie sukuria dvasią, kuri turi tam tikrą momentumą, dėl kurio tuomet žmonėms tampa lengviau pasiekti tam tikrą tikslą ir tai netgi gali palengvinti individams kažką pasiekti. Pavyzdžiui, galite turėti tokią organizaciją kaip Anoniminiai Alhoholikai, ir ši organizacija palengvina žmonėms įveikti ar bent jau prislopinti savo priklausomybę alkoholiui, nes kiti žmonės tai padarė prieš juos.

Žinoma, taip pat galite matyti, kad ir dvasinėse organizacijose, net ir pakylėtųjų mokytojų organizacijoje, yra sukuriama tam tikra kolektyvinė dvasia. Ji gali daryti pozityvų poveikį – pavyzdžiui, ankstesnėje pakylėtųjų mokytojų organizacijoje, kurioje žmonės daug, daug valandų kalbėjo šaukinius, jie sukūrė savo taip vadinamą labai galingą šaukinių kalbėjimo momentumą, tačiau tai taip pat, žinoma, buvo kolektyvinė dvasia. Na ir dabar, galite sakyti, kad tai nebuvo destruktyvi dvasia, tačiau vis tiek galite matyti, kad net ir dvasiniame judėjime, kai jau sukuriate kolektyvinę dvasią, ji įstato judėjimą, organizaciją į tam tikras vėžes ir tai daro tam tikrą poveikį.

Ir vienas iš šių poveikių yra, kad tai gali nustelbti individų protus ir versti didesnę dalį žmonių taikytis prie organizacijoje vyraujančios kultūros. Pavyzdžiui, Mokytojas MOR Kazachstane kalbėjo apie ankstesnę pakylėtųjų mokytojų organizaciją, kad žmonės tenai išvystė labai teisiančią kultūrą, ir tai buvo kolektyvinė dvasia, kuri tuomet galėjo užvaldyti individų protus. Kitas tokios kolektyvinės dvasios poveikis gali būti toks, kad ji iš tiesų gali sutrukdyti kai kuriems žmonėms ateiti į organizaciją. Daugelis žmonių, kurie buvo labiau susitelkę į širdį, kurie nebuvo tokie teisiantys, galėjo jausti šią kolektyvinę teisimo dvasią ir dėl tos priežasties nenorėjo įstoti į organizaciją. Kiti nusprendė priimti poziciją, kurią priėmė šis pasiuntinys, kuomet jis pajautė tą dvasią, tačiau taip pat žinojo, kad per diktavimus yra paleidžiama šviesa ir todėl vis tiek nusprendė tenai būti.

Tad tai iš tiesų yra dalykas, kurį turite įsisąmoninti. Na ir dabar, mes čia nekūrėme fiksuotos organizacijos, ir vienas iš tikslų, kodėl to nedarėme, buvo mūsų noras to išvengti. Norėtume, kad pakankamas skaičius mokinių šioje dispensacijoje pasiektų tam tikrą lygmenį, kuriame išsilaisvintų nuo gimimo traumos ir vidinių dvasių, idant galėtume sukurti širdingesnę bendruomenę, iš tiesų nesukurdami kolektyvinės dvasios, turinčios tam tikrą nuspalvinimą, kuri gali pradėti mėginti priversti žmones paklusti tam tikrai vizijai ir matricai.

Mes norėtume pamatyti susiformuojant tokią dvasinę bendruomenę, kurioje žmonės būtų laisvi ir kurioje jie nesukurtų ribojančios kolektyvinės dvasios, bet sukurtų kažką, kas turėtų labiau pozityvų momentumą. Žinoma, netgi dar aukštesnis tikslas būtų sukurti dvasinę organizaciją nesukuriant kolektyvinio padaro, kolektyvinės dvasios, nes tai nėra absoliučiai būtina, tačiau tam reikia, kad būtumėte pakankamai laisvi savo protuose, kad galėtumėte šito išvengti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels