Klausimas apie vienybę

Klausimas: Kokie yra vienybės principai ir kokios yra galimos vienybės rūšys?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Rusijoje, Novosibirske 2017 metais.

Šiuo metu nėra realistiška įkūnyti vienybę dideliu mastu Žemėje, dėl to, kad kolektyvinė sąmonė vis dar tebėra taip stipriai paveikta dualizmo ir susiskaldymo. Geriausia būtų susikoncentruoti, kaip jau ne kartą sakėme, į ryšio su savo AŠ ESU Esatimi užmezgimą, pripažįstant, kad visus žmones vienijantis elementas yra tai, kad esate dvasinės būtybės. Mes tai pavadinome pripažinimu, kad savyje turite pamatinį žmogiškumą, ir kad jį turi ir visi kiti žmonės.

Na ir dabar, kas liečia šį suvokimą, kad egzistuoja kažkas, kas peržengia fizinės plotmės ribas ir riša visus žmones, per keletą pastarųjų dešimtmečių iš tiesų buvo padarytas nemenkas progresas. Tai, didele dalimi, įvyko dėl to, kad tiek daug žmonių iš skirtingų dvasinių judėjimų ir mokymų individualiai pakėlė savo sąmonę, o taip pat didele dalimi ir dėl daug didesnio žmonių keliavimo ir tarp žmonių vykstančių mainų, kuomet žmonės pradėjo matyti, kad, nors ir egzistuoja tam tikri išoriniai skirtumai, taip pat egzistuoja šiuos skirtumus transcenduojantis bendrumas. Tad iš tiesų būtent tai galite padaryti, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais, ir mes labai gerai suprantame, kad susiduriate su dideliu iššūkiu, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais, kaip ir visi dvasingi žmonės susiduria su tam tikru iššūkiu.

Suvokiate, kaip jau anksčiau sakėme, kad, jeigu neaugate savo sąmonėje ir ypač jeigu neartėjate prie Kristaus sąmonės lygmenų, puolusios būtybės ir tamsos jėgos yra linkusios palikti jus ramybėje, nes jūs joms nekeliate grėsmės. Vos tik pradedate įsitraukti į dvasinį kelią ir rimtai jam pasišvęsti, ir ypač kai pradedate pasiekti Kristaus sąmonės lygmenis bei pripažįstate pakylėtuosius mokytojus, tampate tam tikrų tamsos jėgų taikiniu, tam tikrų puolusių būtybių taikinių, kurios nori daryti viską, ką gali, kad sukeltų jums nusivylimą, kad jus suskaldytų, kad supriešintų mokinius tarpusavyje ar netgi sukurtų skilimą individualių žmonių psichikoje. Tad iš tiesų turite susikoncentruoti į mokymus, turite studijuoti mokymus, turite taikyti mokymus, prašyti dvasinės apsaugos. Tačiau taip pat turite išmokti skaityti tarp eilučių ir skaityti mokymus, kuriuos perdavėme, apie dualizmo transcendavimą, apie pokyčio sąmonėje atlikimą, nuasmeninant savo gyvenimą, nes mes iš tiesų norėtume, kad visi pakylėtųjų mokytojų mokiniai pasiektų tašką, kuriame būtų transcendavę savo asmeninius reakcinius šablonus, kad, bendraudami vienas su kitu pripažintumėte savo pamatinį žmogiškumą, savo pamatinę vienybę ir vienovę, ir būtent tai užduotų toną jūsų bendravimui. O ne jūsų asmeniniai reakciniai šablonai. Taip dažnai praeityje matydavome, kaip mokiniai pasidalindavo į įvairias grupeles, nes tam tikri žmonės turėjo reakcinius šablonus, kurių nebuvo įveikę, ir dėl vieno žodelio ar nedidelės pastabos jie galėjo labai greitai įsižeisti, ir taip toliau.

Taip pat turite suprasti, kad būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais prisitrauksite vienas prie kito grupėse pagal savo praeities istoriją. Tai gali būti karma, tai gali būti nebaigtos pozityvios sąveikos, kuomet turėjote bendrą tikslą, bet jo neįgyvendinote ankstesniame gyvenime. Tačiau daugelis jūsų taip pat turite tam tikrą karmą, konfliktuojančias asmenybes, ir turite tai išspręsti. Paprastai mokiniai, susirinkę drauge, pereina tam tikrus etapus. Deja, dažnai matydavome, kad mokiniai neįveikia net pirmosios fazės, kurioje dažnai sukonfliktuoja tarpusavyje, dėl visų tų išorinių skirtumų ar dėl karminių šablonų iš praeities, ir nesugeba atrasti vienybės, nesugeba atrasti bendros kalbos. Mes, žinoma, norime, kad šiame amžiuje, kai sąmonė buvo pakelta aukščiau, įveiktumėte šią pirmąją fazę ir eitumėte toliau, ieškodami gilesnės vienybės. Tačiau vienintelis būdas iš tiesų tai pasiekti yra paklausyti to, ką sakė Mokytojas MOR: „Privalote atrasti kažką, ką mylėtumėte labiau už visus tuos išorinius dalykus“, ir, reikia tikėtis, sugebėsite atrasti, kad mylite mokymus, mylite pakylėtuosius mokytojus, mylite savo augimą labiau už visus tuos išorinius dalykus.

Jeigu galėčiau jums duoti vieną patarimą, kuriuo iš tiesų galėtumėte pasinaudoti šiems šablonams įveikti, šis patarimas būtų toks. Daugiau už visus kitus istorijos eigoje susiskaldymų tarp žmonių sukėlęs dalykas yra ego troškimas būti teisiu. Taip dažnai žmonės įvairiausiose srityse, bet ypač dažnai religijoje ir dvasingume, yra įstrigę šiame ego troškime jaustis teisiu. Galvojate turintys aukščiausią mokymą, aukščiausią mokymo supratimą, aukščiausią interpretaciją; galvojate turintys kažkokį ypatingą autoritetą savo grupėje. Esate labiau pažengę, brandesni, išmintingesni ar netgi kažkuriuo atžvilgiu pranašesni už kitus.

Ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų organizacijose matėme, kaip mokiniai paėmė dvasinėje karalijoje egzistuojančios hierarchijos koncepciją ir iškreipė ją, susikurdami tarpusavio hierarchiją, kurioje kai kurie mokiniai buvo laikomi esančiais aukščiau toje hierarchijoje, ir todėl visi kiti žemiau jų esantys mokiniai turėjo aklai jiems paklusti.

Mano mylimieji, yra viena paklusti tam tikrą mantiją turinčiam dvasiniam guru, ir visai kas kita reikalauti, kad mokiniai turėtų taikytis prie hierarchijos ir paklusti kitiems mokiniams. Yra daug pozityviau vienas kitą laikyti tiesiog mokiniais. Jūs visi esate mokiniai, visi esate kelyje, visi judate pirmyn, visi turite kažką, ką jums reikia transcenduoti, nes kitaip nebūtumėte įsikūnijime. Tad nė vienas iš jūsų negali tikėtis ar reikalauti nekvestionuojamo paklusnumo iš kitų, nes niekada nežinote, kada kitas žmogus gali pamatyti kažką jumyse, ko jūs patys savyje nesugebate pamatyti.

Mes matėme, kaip mokiniai mėgino aukštinti save, kad kiti negalėtų jų kvestionuoti, ir tai tiesiog yra ego mėginimas pasislėpti, nes turėtų būti taip, kad jūs visi turėtumėte leistis kvestionuojami ir turėtumėte ryžtis paklausyti Mokytojo MOR kvietimo: „Jeigu guru būtų skruzdėlė, tai yra, jeigu tai būtų kitas mokinys, vis tiek jo arba jos klausykite.“

Ir esminis dalykas, kurį jūs visi galėtumėte palikti, norėdami sukurti didesnę vienybę, yra troškimas būti teisiu; ir, žinoma, ekstremali šio troškimo būti teisiu išdava yra troškimas įrodyti, kad kiti žmonės klysta. Kai jau ši dinamika arba kultūra yra įsigalėjusi jūsų grupėje, kuomet kažkas turi būti teisus, ir todėl nori įrodyti, kad kiti žmonės klysta, kad priverstų juos paklusti savo protuose susikurtai hierarchijai, negalite pasiekti vienybės. Kitaip tiesiog neįmanoma, negalite turėti situacijos, kurioje kai kurie mokiniai būtų pranašesni už kitus, ir tuo pačiu metu turėti grupėje vienybę. To neįmanoma pasiekti, tai negali įvykti, to dar niekada niekas nepasiekė, nes to pasiekti tiesiog neįmanoma.

Iš tiesų yra daug realistiškiau priimti požiūrį, kurį sąmoningai priėmė šis pasiuntinys – kad tol, kol esate įsikūnijime, vis dar yra dalykų, kuriuos turite išmokti, nesate pasiekę kažkokios tobulumo būsenos, kurioje galėtumėte būti nekvestionuojami ar kurioje nieko negalėtumėte išmokti iš kitų. Jūs taip pat galėtumėte priimti požiūrį, vėlgi, kaip šis pasiuntinys priėjo išvados, kad jis nenori, jog žmonės su juo bendraudami laikytų jį pranašesniu už save.

Jūs visi iš tiesų galite suvokti, kad, jeigu savo prote turite šį pasidalijimą į tuos, kurie yra pranašesni ir menkesni, tuomet egzistuoja limitas vienybei, kurią kada nors galėsite patirti, tačiau, kai sugebate priimti, kad nė vienas iš jūsų nėra visada teisus, ir kad jums nėra reikalo visiems visada būti teisiems, ir kai galite priimti, kad nė vienas iš jūsų nėra pranašesnis už kitus, nes Kristus ir Dievas yra kiekviename, tuomet galite atrasti būdą bendrauti vienas su kitu, galite atrasti tą vienybę, kuri įmanoma tik tarp lygių. Galite atrasti daug didesnį džiaugsmą, daug didesnę harmoniją, ramybę ir vienybę savo bendravime, nei galėtumėte pasiekti kitais būdais, ir būtent tai, žinoma, norime pamatyti tarp visų pakylėtųjų mokytojų mokinių, kuomet galėtumėte parodyti pavyzdį, ką yra įmanoma pasiekti pasauliniu mastu, nes, jeigu pakylėtųjų mokytojų mokiniai nesugebės pasiekti aukštesnės vienybės, kaip tuomet galime tikėtis, kad tie, kurie nėra sąmoningi mūsų mokymų mokiniai, sugebės pasiekti šią vienybę.

Prieš daugelį metų buvo pasakyta, kad kaip eina El Morijos mokiniai, taip eina ir pasaulis, ir nors tai nėra absoliuti tiesa, kadangi akivaizdžiai matote, jog pasaulis dažnai turi savo įgeidžius, esmė yra tokia, kad, jeigu pakylėtųjų mokytojų mokiniai sugebės pasiekti aukštesnę vienybę, tuomet jūs galėsite patraukti aukštyn masinę sąmonę. Jeigu nesugebėsite pasiekti šios vienybės, tuomet jūsų trauka kolektyvinei sąmonei bus daug silpnesnė, ji bus daug labiau išsibarsčiusi, ji bus susiskaldžiusi, tačiau vienybė iš tiesų gali jus sutelkti, gali sutelkti kolektyvinę sąmonę.

Matote, kaip tą pademonstravo net ir šiuolaikinis mokslas, kad yra pavyzdžių – pavyzdžiui, kad dujų molekulės gali būti orientuotos įvairiomis skirtingomis kryptimis, tačiau kai kritinė jų masė susiorientuoja viena kryptimi, staiga įvyksta fazinis perėjimas ir visos molekulės susiderina ir susiharmonizuoja ta pačia kryptimi. Ta pati dinamika galioja ir masinei sąmonei; jeigu pakankamai individų sugebės pasiekti tarpusavio vienybę, jie galės sukurti fazinį perėjimą, kuomet daug daugiau žmonių, nebūtinai visi žmonės, bet daug daugiau žmonių susiderins su šia bendra vizija ir jausmu, kad visi žmonės turi kažką bendro, ir šis bendrumas yra svarbesnis už išorinius skirtumus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels