Kristaus sąmonė yra koncepcija

Klausimas: Turiu klausimą apie Meilės Esaties vakarykštį diktavimą (jį galite perskaityti knygoje „Jūsų Dvasinių Traumų gydymas“). Girdėjome apie Sąmoningojo AŠ kėlimą į vis didesnę vienybę su AŠ ESU Esatimi. Ir man pasirodė, kad visą šį procesą būtų galima aprašyti net neužsimenant apie Kristaus sąmonę. Tad norėčiau paklausti, ar negalėtumėte šiek tiek plačiau paaiškinti, kur į šį paveikslą telpa Kristaus sąmonė?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Sąmoningasis AŠ yra koncepcija. AŠ ESU Esatis yra koncepcija. Kristaus sąmonė yra koncepcija. Puolusi sąmonė yra koncepcija. Žemės planeta yra koncepcija. Visata yra koncepcija. Matote, mano mylimieji, tai yra tikra tiesa, ir tai yra geras pastebėjimas, kad galite aprašyti šį procesą, nenaudodami Kristaus sąmonės terminologijos.

Ankstesniais amžiais tai buvo aprašoma visai kitaip. Net ir šiame amžiuje tai galima visiškai teisingai aprašyti, naudojantis kitomis sistemomis. Tai iš tiesų yra procesas, per kurį pradedate suvokti, kad nesate Žemės produktas, savo fizinio kūno produktas, savo keturių žemesniųjų kūnų produktas. Jūsų sąmonė turi elementą, kuris yra nepriklausomas nuo bet kokių materialaus pasaulio dalykų. Pradedate suvokti, kad priežastis, dėl kurios šis jūsų sąmonės elementas yra nepriklausomas nuo materialaus pasaulio, yra ta, kad jis neatėjo iš materialaus pasaulio. Jis atėjo iš aukštesnės karalijos, ir jis atėjo iš šios aukštesnės karalijos dėl to, kad tenai esanti būtybė jus pasiuntė į šį pasaulį. Ir tuomet išsilaisvinate nuo tapatinimosi su šiuo pasauliu ir pradedate save tapatinti su ta aukštesne jus pasiuntusia būtybe.

Ši jūsų kelionė yra vertinga tuo, jog, kadangi patyrėte panirimo fazę, kurioje save laikėte visiškai atskirtais nuo savo aukštesniojo aš, netgi pamiršdami aukštesniąją savo esybės dalį, pilnai susitapatindami su materialia visata, ir tuomet iš to nubusdami, jūs dabar turite aukštesnį savo pilnos esybės, kuria esate, suvokimą, suvokiate, kaip veikia pasaulis ir koks yra aukštesnis gyvenimo tikslas. Šitaip jūsų AŠ ESU Esatis, kaip taip gražiai buvo pasakyta vakar, visiškai kitaip patiria šį procesą, nei jį patyrė Sąmoningasis AŠ ar jūs, ir todėl tai veda į augimą.

Taip, tai iš tiesų galima paaiškinti ir kitais būdais. Jūs, žinoma, galite į tai įpinti Kristaus sąmonę sakydami, kad, kai Sąmoningasis AŠ, arba jūs (ar kad ir kaip norėtumėte tai vadinti), liaujasi tapatintis su šio pasaulio dalykais ir pradeda užmegzti ryšį su aukštesniąja savo esybės dalimi, tai yra Kristaus sąmonės esmė. Tai yra tas momentas, kai suvokiate, kaip sakiau prieš 2000 metų: „Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti“. Nes nesu atskira būtybė, ir tiktai dėl iš aukštesnės mano esybės dalies tekančio energijos srauto iš viso galiu egzistuoti. Ir aš taip pat sakiau: „Tai Tėvas manyje daro darbus“, tai reiškia, AŠ ESU Esatis. O taip pat: „Aš ir mano Tėvas esame Viena“. Aš ir mano Aukštesnioji Savastis esame Viena, ir kol esate fiziniame įsikūnijime tik tiek ir tegalite pasakyti.

Galite sakyti: „Aš esu čia, šioje karalijoje, ir aš esu viena su kažkuo tenai aukštai“. Galite sakyti: „Aš ir mano Tėvas“. Galite sakyti: „Mano Sąmoningasis AŠ ir mano AŠ ESU Esatis esame Viena“. Tačiau tiktai pakilę, įveiksite tą, pavadinkime, dualizmą, dualumą, pasidalijimą, kuriame yra kažkas, kas save laiko atskiru, ir tik tuomet galėsite užbaigti procesą, per kurį Sąmoningasis AŠ pasieks savo galutinį būvį.

Mėginome tai paaiškinti skirtingais būdais, kurie visi yra vertingi, mėginome tai išreikšti žodžiais, tačiau, iš tiesų, kaip taip pat vakar buvo pasakyta, negalite šių dalykų išreikšti žodžiais. Pakylate iš linijiškos sferos į nelinijišką sferą, ir šis procesas, kurį patiriate išeidami iš linijiškos sferos, negali būti suvedamas į linijiškoje sferoje egzistuojančius žodžius.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels